chromosomy definicja
Co to jest chromosomy. Wyjaśnienie komórkowego. Zawierają DNA, białka histonowe i niehistonowe.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy?

Co oznacza: struktury komórkowe będące podstawowymi składnikami jądra komórkowego. Zawierają DNA, białka histonowe i niehistonowe. Liczba, rozmiar i kształt ch. są stałe dla danego gatunku (kariotyp). Cechy morfologiczne ch. bada się najlepiej w czasie metafazy i anafazy; w momencie interfazy nici DNA ulegają despiralizacji ( chromatyna). Kształt ch. ustala przewężenie pierwotne dzielące ch. na dwie chromatydy. W obrębie przewężenia znajduje się centromer czynnościowo związany z ruchem ch. w czasie mitozy. Wyróżniamy trzy typy ch.: metacentryczny - centromer dzieli ch. na dwie chromatydy o równych ramionach; submetacentryczny - na dwie chromatydy o ramionach nierównej długości; akrocentryczny albo telocentryczny - centromer leży na końcu ramienia chromatydy. W ch. wyróżniamy ponadto przewężenie wtórne, tak zwany organizator jąderka, którego funkcja wiąże się z formowaniem jąderek. Zakończenia ch. tytułujemy telomerem, a zaokrąglona część niektórych ch., oddzielona od reszty delikatną nicią, nosi nazwę satelity. W metafazie i anafazie można dostrzec zwiniętą nić - chromonemę - i zlokalizowane na niej zgrubienia, tak zwany chromomery. (Ryc. 9)

Czym jest chromosomy znaczenie w Słownik biologia C .