organizmy synantropijne definicja
Co to jest organizmy synantropijne. Wyjaśnienie poprzez ludzi albo w środowiskach, gdzie naturalne.

Czy przydatne?

Co to jest organizmy synantropijne?

Co oznacza: zwierzęta i rośliny żyjące w miejscach zamieszkanych poprzez ludzi albo w środowiskach, gdzie naturalne biocenozy zostały zniszczone albo zmienione wskutek działalności człowieka. Powodem synantropizacji (procesu powstawania o.s.) jest poszukiwanie w miejscach zamieszkiwanych albo stosowanych poprzez człowieka obfitego, regularnego i łatwo dostępnego pokarmu (gawrony, wrony, kawki, lisy i borsuki w miastach, mucha domowa, szczur wędrowny i mysz domowa w budynkach mieszkalnych), warunków korzystnych do rozmnażania (jaskółka oknówka i dymówka, jerzyk) albo zapewnienia sobie ochrony przed wrogami naturalnymi (gołąb grzywacz w parkach miejskich). Gatunkami synantropijnymi zamieszkującymi łąki i pola są kuropatwa, skowronek i chomik. Do o.s. zalicza się także gatunki umyślnie albo przypadkowo przesiedlone poprzez człowieka z innych stref geograficznych w czasach historycznych, tak zwany neofity (moczarka kanadyjska, tatarak, niecierpek drobnokwiatowy) albo w czasach przedhistorycznych, tak zwany archeofity (chaber bławatek, kąkol polny, łopian większy).zwierzęta irośliny żyjące wmiejscach zamieszkanych poprzez ludzi albo wśrodowiskach, wktórych naturalne biocenozy zostały zniszczone albo zmienione wwyniku działalności człowieka. Powodem synantropizacji (procesu powstawania o.s.) jest poszukiwanie wmiejscach zamieszkiwanych albo stosowanych poprzez człowieka obfitego, regularnego iłatwo dostępnego pokarmu (gawrony, wrony, kawki, lisy iborsuki wmiastach, mucha domowa, szczur wędrowny imysz domowa wbudynkach mieszkalnych), warunków korzystnych do rozmnażania (jaskółka oknówka idymówka, jerzyk) albo zapewnienia sobie ochrony przed wrogami naturalnymi (gołąb grzywacz wparkach miejskich). Gatunkami synantropijnymi zamieszkującymi łąki ipola są kuropatwa, skowronek ichomik. Do o.s. zalicza się także gatunki umyślnie albo przypadkowo przesiedlone poprzez człowieka zinnych stref geograficznych wczasach historycznych, tak zwany neofity (moczarka kanadyjska, tatarak, niecierpek drobnokwiatowy) albo wczasach przedhistorycznych, tak zwany archeofity (chaber bławatek, kąkol polny, łopian większy)

Czym jest organizmy synantropijne znaczenie w Słownik biologia O .