efekt pozycji ergosterol definicja
Efekt Pozycji, Ergosterol, Ektoderma, Enzymogeny, Eurytermy, Eutrofizacja, Eurybionty, Etologia.

Słownik biologii i definicje z chemii na E

 • Co to jest etiolizacja Definicja wypłonienie,
 • Co to jest epinefryna Definicja adrenalina,
 • Co to jest erytrofory Definicja chromatofory,
 • Co to jest epikotyl Definicja się siewek, położona pomiędzy liścieniami a kolejnym liściem. Zobacz także: kiełkowanie hipo- i epigeiczne,
 • Co to jest enterogastron Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest enzym łączący Definicja ligaza DNA,
 • Co to jest ejakulat Definicja sperma,
 • Co to jest ekosystem Definicja teren ( biocenoza) i czynników abiotycznych ( biotop) oddziałujących na siebie. Przykładami e. są jezioro, las, torfowisko, pustynia,
 • Co to jest ekskrecja Definicja wydalanie,
 • Co to jest efekt matczyny Definicja predeterminacja,
 • Co to jest egzokarp Definicja owoc,
 • Co to jest elektronastie Definicja nastie,
 • Co to jest endorfiny Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest endomiksja Definicja autogamia,
 • Co to jest enkefaliny Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest encystacja Definicja poprzez dorosłe organizmy roślinne i zwierzęce albo ich stadia rozwojowe. Organizmy podlegające e. zmieniają budowę morfologiczną i,
 • Co to jest egzony Definicja kodujące sekwencje nukleotydów w DNA; zawierają informację o kolejności aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym ( białka). E. przepisywane są,
 • Co to jest embrioblast Definicja procesie bruzdkowania, w stadium blastocysty. To jest część komórek przeznaczona na właściwe ciało zarodka,
 • Co to jest embrion Definicja zarodek,
 • Co to jest endokarp Definicja owoc,
 • Co to jest ewolucja Definicja na ziemi od jego stworzenia ( biogeneza) od organizmów prostych i niezróżnicowanych, do wytworzenia gatunków o skomplikowanej budowie i,
 • Co to jest eocen Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest estriol Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest epizoochoria Definicja zoochoria,
 • Co to jest elongacja Definicja wzrostu. W czasie e. powiększa się długość i objętość komórek, z kolei ich liczba nie ulega zmianie. Przyrost komórek jest rezultatem,
 • Co to jest era kenozoiczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest era mezofityczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest era mezozoiczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest echolokacja Definicja zwierząt oparty na słuchu, a nie na wzroku. Zwierzęta używające e. (nietoperze, delfiny, ssaki owadożerne, nieliczne gatunki ptaków, na,
 • Co to jest erozja Definicja skorupy ziemskiej poprzez wiatr (e. eoliczna), wody (e. deszczowa i rzeczna), prowadząca do tworzenia dolin, lodowców (e. lodowcowa,
 • Co to jest era paleofityczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest ewolucjonizm Definicja zapoczątkowana poprzez ogłoszenie teorii ewolucji ( Darwin K.). W l. 1892-1902 A. Weismann stworzył teorię tłumaczącą systemy ewolucji, zw,
 • Co to jest era proterozoiczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest era paleozoiczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest ergosom Definicja polisom,
 • Co to jest euglena zielona Definicja przedstawiciela wiciowców stojącego na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego. W zależności od warunków środowiska może odżywiać się w,
 • Co to jest entropia Definicja punktu widzenia termodynamicznego układy złożone mają małą entropię i dążą do jej powiększenia, a więc przejścia w stan mniej uporządkowany,
 • Co to jest episomy Definicja zbudowane z DNA. E. występują w stanie autonomicznym i zintegrowanym. W stanie zintegrowanym są połączone z plazmidem i wraz z nim ulegają,
 • Co to jest enzymy trawienne Definicja pokarm do związków przyswajalnych poprzez organizm (aminokwasów, glicerolu, kwasów tłuszczowych i cukrów prostych). Białka są trawione,
 • Co to jest endemit Definicja małego obszaru (wyspa, pasmo górskie, jaskinia). Gatunki powstałe na danym obszarze, które nie mogą się dalej rozprzestrzeniać, to,
 • Co to jest ery i okresy geologiczne Definicja odzwierciedlające poszczególne fazy ewolucji świata organicznego, powiązane ze zmianami środowiska przyrodniczego (klimatu, układu,
 • Co to jest efekt cieplarniany Definicja opierające na zatrzymywaniu ciepła w atmosferze i wypromieniowaniu go ponownie w kierunku powierzchni ziemi (promieniowanie zwrotne). Jest,
 • Co to jest enzymy Definicja złożonych, umożliwiające mechanizmy kataboliczne różnych związków chemicznych w żywych komórkach. W skład cząsteczki e. (holoenzym) wchodzi,
 • Co to jest ekotyp Definicja rasa,
 • Co to jest ekdyzon Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest egzymogeny Definicja proenzymy,
 • Co to jest ekologia Definicja badaniem związków pomiędzy organizmami a środowiskiem (autekologia); strukturą i dynamiką wielogatunkowych zespołów roślin i zwierząt,
 • Co to jest ekoton Definicja przykład lasu i stepu. W e. mogą występować gatunki z obu biocenoz i gatunki właściwe tylko dla danego e. Dzięki efektowi styku (właściwość,
 • Co to jest efektory Definicja przenoszone od receptora. Mogą to być komórki barwnikowe, rzęski, mięśnie reagujące skurczem, względnie gruczoły wydzielnicze. Zobacz także,
 • Co to jest edafon Definicja zwierzęcych zamieszkujących powierzchniową warstwę gleby. Organizmy wchodzące w skład e. (bakterie, glony, pierwotniaki, nicienie,
 • Co to jest efemeroidy Definicja okresie suszy tracą nadziemne części (łodygi i liście); ich korzenie zapadają w stan anabiozy. Po deszczu w krótkim czasie wytwarzają nowe,
 • Co to jest efyra Definicja strobila,
 • Co to jest efekt założyciela Definicja zasada założyciela,
 • Co to jest egzoderma Definicja podskórnia,
 • Co to jest egzospory Definicja zarodniki powstające przez odcinanie komórek na zewnątrz komórki macierzystej, a nie wewnątrz zarodni. Występują u niektórych grzybów,
 • Co to jest eukarionty, eukarioty, organizmy eukariotyczne Definicja organizmy zbudowane z komórek zawierających jądra komórkowe z chromosomami i otoczone błoną jądrową. Zobacz także: prokarionty,
 • Co to jest ektoplazma Definicja cytoplazma,
 • Co to jest elastyna Definicja włókna sprężyste,
 • Co to jest elefantiaza Definicja słoniowatość,
 • Co to jest elajosomy Definicja zoochoria,
 • Co to jest embriologia Definicja rozwoju zarodkowego organizmów, od zapłodnionej komórki jajowej do chwili opuszczenia osłon jajowych albo opuszczenia organizmu matki w,
 • Co to jest ektoblast Definicja ektoderma,
 • Co to jest ekspresja genu Definicja genu w trakcie rozwoju osobniczego przez wykształcenie danej cechy. Cechy uwarunkowane poprzez geny o tak zwany niecałkowitej ekspresji,
 • Co to jest eukariota Definicja eukarionty,
 • Co to jest eksteroreceptory Definicja receptory,
 • Co to jest encefalizacja Definicja skupianiu się komórek nerwowych w przedniej części ciała, prowadzący do stworzenia mózgu. Zobacz także: cefalizacja,
 • Co to jest endolimfa Definicja płyn wypełniający wnętrze błędnika błoniastego w uchu wewnętrznym kręgowców. Zobacz także: ucho,
 • Co to jest endoderma Definicja w procesie gastrulacji. Z e. powstaje środkowa część przewodu pokarmowego, płuca, wątroba i wybrane gruczoły dokrewne,
 • Co to jest endospory Definicja zarodniki powstające wewnątrz pojedynczej komórki macierzystej, a nie wewnątrz zarodni; występują u sinic, bakterii i grzybów,
 • Co to jest endokrynologia Definicja na funkcje organizmów. Zajmuje się również chorobami związanymi z niedoborem hormonów i mechanizmami ich działania na poziomie komórkowym i,
 • Co to jest endotermia Definicja stałocieplność,
 • Co to jest endomitoza Definicja dwie chromatydy bez podziału jądra komórkowego. E. doprowadza do endopoliploidalności, a więc powiększenia liczby chromosomów wewnątrz,
 • Co to jest endoplazma Definicja cytoplazma,
 • Co to jest endozoochoria Definicja zoochoria,
 • Co to jest endosperma Definicja bielmo,
 • Co to jest endostyl Definicja poniżej szczelin skrzelowych, pierwotnych strunowców, lancetnika, osłonic i larw minogów. E. jest wysłany nabłonkiem migawkowym (orzęsionym,
 • Co to jest entoderma Definicja endoderma,
 • Co to jest erytrokruoryna Definicja występujący u niektórych zwierząt bezkręgowych na przykład pierścienice (Annelida). E., podobnie jak hemoglobina, zawiera żelazo, lecz,
 • Co to jest entomologia Definicja badaniem owadów (Insecta). Z racji na zakres e. dzielimy na: teoretyczną, praktyczną, leśną, rolniczą, lekarską itd,
 • Co to jest enterokinaza Definicja enzym, który odszczepia od trypsynogenu polipeptyd hamujący jego aktywność i doprowadza go do przemiany w czynną trypsynę,
 • Co to jest enzymy restrykcyjne Definicja nić DNA w miejscu występowania kilku charakterystycznych nukleotydowych sekwencji, rozpoznawanych poprzez poszczególne e.r. Znalazły,
 • Co to jest era afityczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest erytropoeza Definicja erytroblastów w komórkach szpiku kostnego. Intensywność e. jest zwiększana poprzez spadek ilości tlenu we krwi i erytropoetrynę, hormon,
 • Co to jest epistaza Definicja na uzewnętrznianie się (ekspresję) cech zawartych w innym genie, nie będącym jego allelem. Odpowiednikiem e. może być blokowanie poprzez,
 • Co to jest epifity Definicja zakorzeniają się w glebie, ale umocowują czepnymi korzeniami na pniach i gałęziach drzew, uzyskując tym samym lepsze warunki świetlne. Nie,
 • Co to jest epiderma Definicja skórka,
 • Co to jest epineuria Definicja nerwowego po grzbietowej stronie ciała. E. występuje u przedstrunowców (Protochordata) i strunowców (Chordata). Zob także: hiponeuria,
 • Co to jest estradiol Definicja estrogeny,
 • Co to jest erytrocyty Definicja krew,
 • Co to jest era kenofityczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest era eofityczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest era archaiczna Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest euploidalność Definicja wielokrotnością jednego (n = 1n - monoploidalność) zespołu chromosomów w zygocie, na przykład 2n - diploidalność, 3n - triploidalność,
 • Co to jest erytroblasty Definicja krew). E. występują w narządach krwiotwórczych (szpiku kostnym i krwi obwodowej). Mechanizm dojrzewania e. bazuje na wytwarzaniu i,
 • Co to jest estrus Definicja ruja,
 • Co to jest estron Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest estywacja Definicja sen letni,
 • Co to jest euchromatyna Definicja chromatyna,
 • Co to jest estrogeny Definicja sterydowej powstające w pęcherzyku jajnikowym. Do e. należą między innymi estradiol i estron. E. warunkują postęp drugorzędowych cech,
 • Co to jest etologia Definicja edukacja o zachowaniu się zwierząt. Opisuje wrodzone zachowania zwierząt w warunkach naturalnych,
 • Co to jest eurybionty Definicja różnych biotopach o szerokim zakresie wahań czynników środowiskowych, takich jak temperatura, naświetlenie czy wilgotność. To są regularnie,
 • Co to jest eutrofizacja Definicja substancji mineralnych (związków azotowych, fosforu i potasu) w wodach, wywołany dostawaniem się do nich ścieków i nawozów sztucznych,
 • Co to jest eurytermy Definicja występujące od tropików do obszarów polarnych. Gatunkami eurytermicznymi są tygrys (Panthera tigris) i puma (Felis concolor,
 • Co to jest enzymogeny Definicja proenzymy,
 • Co to jest ektoderma Definicja zewnętrzna warstwa zarodka, powstająca w procesie gastrulacji. Z e. powstaje układ nerwowy, nabłonek jelita przedniego i tylnego i naskórek,
 • Co to jest ergosterol Definicja związek sterydowy, prowit. wit. D2, występująca w drożdżach i gruczole kuprowym ptaków,
 • Co to jest efekt pozycji Definicja od położenia danego genu w chromosomie. Niekiedy organizmy heterozygotyczne mają inny fenotyp w konfiguracji cis, a inny w trans.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Efekt Pozycji, Ergosterol, Ektoderma, Enzymogeny, Eurytermy, Eutrofizacja, Eurybionty, Etologia, Estrogeny, Euchromatyna, Estywacja, Estron, Estrus opis.

Co to jest Efekt Pozycji, Ergosterol, Ektoderma, Enzymogeny, Eurytermy wyjaśnienie.