formy życiowe fotosynteza definicja
Formy Życiowe, Fotosynteza, Fosforylacja Substratowa, Fuzje Robertsona, Fragmosom, Fruktoza, Fsh.

Słownik biologii i definicje z chemii na F

 • Co to jest fellem Definicja korek,
 • Co to jest fotoautotrofy Definicja autotrofy,
 • Co to jest fotoautotrofizm Definicja samożywność,
 • Co to jest forma Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest fototaksje Definicja taksje,
 • Co to jest ferredoksyna Definicja fosforylacja fotosyntetyczna,
 • Co to jest feromony Definicja gruczoły wonne owadów (Insecta), wpływające na ich zachowanie i czynności życiowe. F. wydzielane poprzez robotnice pszczół, służą do,
 • Co to jest frekwencja genów Definicja alleli danego genu w populacji. F.g. opisywana jest parametrem, gdzie liczba alleli (na przykład allel a), zarówno w homozygotach (aa), jak,
 • Co to jest fizjologia Definicja komórek, tkanek, narządów i organizmów, badająca systemy funkcjonowania organizmów żywych. Została podzielona na f. zwierząt, roślin,
 • Co to jest fenotyp Definicja biochemicznych i fizjologicznych danego osobnika. F. jest rezultatem współdziałania genotypu i czynników środowiska. Osobniki o różnych,
 • Co to jest fotoreceptory Definicja świetlne. Część zwierząt bezkręgowych reaguje na światło mimo że nie posiada szczególnych narządów; u pierwotniaków (Protozoa) nieliczne,
 • Co to jest fosforoliza Definicja komórkach roślinnych, polegająca na rozszczepieniu łańcucha skrobiowego przy udziale kwasu fosforowego. w tym procesie fosforylaza,
 • Co to jest FAD Definicja dinukleotyd flawinoadeninowy,
 • Co to jest fotooddychanie Definicja zachodzącego w czasie fotosyntezy, skutkuje częściowe albo całkowite zahamowanie oddychania mitochondrialnego (ciemniowego). F. przebiega w,
 • Co to jest fotonastie Definicja nastie,
 • Co to jest fosfolipidy Definicja kwasu fosforowego. Z racji na rodzaj alkoholu występującego w ich cząsteczkach f. zostały podzielone na fosfoglicerydy (zawierające,
 • Co to jest fermentacja mlekowa Definicja glikolizy, gdzie wodór przyłącza się wprost do pirogronianu, redukując go do kwasu mlekowego. F.m. zachodzi w czasie produkcji kiszonek,
 • Co to jest fosforylacja fotosyntetyczna Definicja fazie świetlnej fotosyntezy. W zależności od różnego układu przenośników elektronów wyróżniono f.f. cykliczną i niecykliczną. W f.f,
 • Co to jest formacja roślinna Definicja się występowaniem osobników należących do różnych gatunków, lecz wyglądających podobnie, gdyż przystosowują się do tych samych warunków,
 • Co to jest fermentacja alkoholowa Definicja przebiega podobnie jak w czasie oddychania tlenowego, do wytworzenia pirogronianu, który, uwalniając dwutlenek węgla ulega dekarboksylacji,
 • Co to jest fitochromy Definicja pochłaniających światło, które mają wpływ na rytm wzrostu i rozwoju roślin, w zależności od warunków świetlnych w danej porze roku. U,
 • Co to jest fellogen Definicja tkankę okrywającą korek. W łodydze f. powstaje z położonych płytko pod skórką komórek kory pierwotnej, miękiszu albo zwarcicy, a w korzeniu,
 • Co to jest federalizm Definicja polikalizm,
 • Co to jest faza przyciągania Definicja cis konfiguracja,
 • Co to jest fagocytoza Definicja komórki ( fagocyty) obcych ciał (bakterii, pierwotniaków, cząstek kurzu, barwników). Komórka posiadająca umiejętność f. otacza te,
 • Co to jest fagi Definicja bakteriofagi,
 • Co to jest felloderma Definicja tkanka miękiszowa produkowana poprzez fellogen, odkładana do wnętrza organu, wchodząca w skład perydermy,
 • Co to jest fagocyty Definicja fagocytozy. Zostały podzielone na makrofagi, pochłaniające i trawiące komórki obumarłych tkanek, i mikrofagi ( granulocyty), pochłaniające,
 • Co to jest fenokopia Definicja fenotypu) spowodowana czynnikami środowiska (wysoka temperatura, obecność substancji chemicznych), przypominająca zmiany wywoływane poprzez,
 • Co to jest fenyloalanina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest fenyloketonuria Definicja w genie kodującym enzym hydrolazę fenyloalaninową. Brak tego enzymu skutkuje nagromadzenie się w organizmie fenyloalaniny, a następnie,
 • Co to jest faza diploidalna Definicja diplofaza,
 • Co to jest fermentacja Definicja beztlenowy rozkład cukrów), spotykany u bakterii i drożdży i występujący w tkankach roślin i zwierząt wyższych. Dostarcza energii w,
 • Co to jest fibrocyty Definicja fibroblasty,
 • Co to jest fibroblasty Definicja właściwej, powstające z komórek tkanki mezenchymatycznej. Z f. powstają włókna kolagenowe, sprężyste i siateczkowe tworzące istotę,
 • Co to jest flora Definicja względem ilościowym i jakościowym dla danego obszaru (f. Polski), środowiska (f. stepu) i okresu geologicznego (f. trzeciorzędu,
 • Co to jest fibrynogen Definicja osoczu krwi, biorące udział w jej krzepnięciu. F. powstaje w wątrobie i znajduje się w krwi w formie rozpuszczonej. Pod wpływem enzymu,
 • Co to jest fermentacja masłowa Definicja kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu,
 • Co to jest fibryna Definicja fibrynogen,
 • Co to jest fikoerytryna Definicja do fikobilin, którego grupę prostetyczną tworzy mezobilierytryna. Występuje w cytoplazmie sinic i w plastydach krasnorostów,
 • Co to jest filogeneza Definicja albo wyższej jednostki systematycznej od jej stworzenia do współczesności albo do wymarcia. Zobacz także: drzewo genealogiczne,
 • Co to jest filotaksja Definicja ulistnienie,
 • Co to jest fitogeografia Definicja biogeografia,
 • Co to jest fikobiliny Definicja chromoproteidów, dobrze rozpuszczalne w wodzie, źle w tłuszczach. Grupę prostetyczną tworzą barwniki bilirubinowe. Do f. należą fikocjanina,
 • Co to jest filochinon Definicja witaminy,
 • Co to jest filopodia Definicja nibynóżki,
 • Co to jest fikocjanina Definicja występujący u sinic i niektórych krasnorostów. Pochłania energię świetlną i przekazuje chlorofilowi a. Należy do ekipy fikobilin,
 • Co to jest fitocenoza Definicja biocenoza,
 • Co to jest fonotaksje Definicja taksja,
 • Co to jest fluorescencja Definicja substancji pod wpływem promieni ultrafioletowych, używane między innymi w cytologii do lokalizacji przeciwciał sprzężonych z barwnikiem,
 • Co to jest fitoplankton Definicja plankton,
 • Co to jest floem Definicja łyko,
 • Co to jest fitosocjologia Definicja klasyfikacją wielogatunkowych zbiorowisk roślinnych i zależnością ich występowania od warunków środowiskowych,
 • Co to jest fonoreceptory Definicja narządy słuchu,
 • Co to jest fitohormony Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin,
 • Co to jest florystyka Definicja dział botaniki zajmujący się opisywaniem flory poszczególnych obszarów albo środowisk,
 • Co to jest folikulostymulina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest fitoncydy Definicja pierwotniakobójczym, produkowane poprzez rośliny wyższe, takie jak jałowiec, cebula, czosnek i czarna porzeczka,
 • Co to jest forma przejściowa Definicja pośrednimi pomiędzy wyższymi jednostkami systematycznymi (na przykład gromadami), stanowiąca dowody ewolucji (ogniwo pośrednie). Do f.p,
 • Co to jest fosfoproteiny Definicja białka zawierające prócz aminokwasów reszty kwasu fosforowego,
 • Co to jest fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego Definicja z zasady azotowej (adeniny albo amidu kwasu nikotynowego), pięciowęglowego cukru rybozy i reszty kwasu fosforowego. Ma umiejętność,
 • Co to jest fosfageny Definicja wysokoenergetycznych; powstają z przekształcenia związków zawierających ekipy guanidynowe, na które reszta fosforanowa przenoszona jest,
 • Co to jest fosfokreatyna Definicja wszystkich tkankach, w szczególności w mięśniach. Bierze udział w uzupełnieniu ATP, przekształcając się pod wpływem kinazy kreatyninowej w,
 • Co to jest fosforylacja cykliczna Definicja fosforylacja fotosyntetyczna,
 • Co to jest fototropizm Definicja tropizmy,
 • Co to jest fosforylacja oksydacyjna Definicja oddechowy powodujący utlenianie zredukowanych nukleotydów pirydynowych i flawinowych. W komórkach zazwyczaj funkcjonują różne warianty,
 • Co to jest fosforylacja Definicja fosforanu nieorganicznego do dowolnego związku, który zostaje podniesiony na wyższy poziom energetyczny, na przykład ADP przechodzi w ATP,
 • Co to jest fosforylacja niecykliczna Definicja fosforylacja fotosyntetyczna,
 • Co to jest fragmoplast Definicja występująca u roślin, odpowiadająca za podział cytoplazmy (cytokinezę). Pojawia się pomiędzy jądrami potomnymi w stadium anafazy ( mitoza,
 • Co to jest fotobiologia Definicja edukacja o zależności zjawisk optycznych i biologicznych, zajmująca się między innymi procesami fotosyntezy i fototaksji ( taksje,
 • Co to jest fotoperiodyzm Definicja F. przejawia się zakwitaniem, wytwarzaniem bulw, przechodzeniem w stan spoczynku i opadaniem liści. Wyróżniono: rośliny krótkiego dnia (RKD,
 • Co to jest fotoliza Definicja pod wpływem światła, na przykład fotoliza wody, będąca fundamentalną reakcją w procesie świetlnym fotosyntezy, zachodzi pod wpływem,
 • Co to jest fumiganty Definicja środki ochrony roślin służące w formie dymów albo par w szklarniach i magazynach,
 • Co to jest fungicydy Definicja zwalczania grzybów (Mycetae) niszczących drewno i pasożytujących na roślinach. Są związkami organicznymi siarki i rtęci,
 • Co to jest fukoksantyna Definicja karotenoidów, występujący w plastydach okrzemek (Bacillariophyceae) i brunatnic (Phaeophyta), pochłaniający energię świetlną i przekazujący,
 • Co to jest FSH-RH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest FSH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest fruktoza Definicja występujący w sokach owocowych, miodzie i spermie, gdzie stanowi materiał energetyczny plemników. W wątrobie zostaje przekształcona w,
 • Co to jest fragmosom Definicja fragmoplast,
 • Co to jest fuzje Robertsona Definicja aberracje chromosomowe,
 • Co to jest fosforylacja substratowa Definicja synteza ATP następuje nie na drodze przepływu elektronów poprzez łańcuch oddechowy, ale kosztem bezpośredniego utleniania substratu,
 • Co to jest fotosynteza Definicja prostych substancji nieorganicznych przy udziale energii świetlnej przeprowadzana poprzez rośliny i wybrane bakterie. Substancjami,
 • Co to jest formy życiowe Definicja podobny sposób przystosowują się do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska (moment suszy, zima) przez wytwarzanie w różnych.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Formy Życiowe, Fotosynteza, Fosforylacja Substratowa, Fuzje Robertsona, Fragmosom, Fruktoza, Fsh, Fsh-Rh, Fukoksantyna, Fungicydy, Fumiganty, Fotoliza opis.

Co to jest Formy Życiowe, Fotosynteza, Fosforylacja Substratowa, Fuzje wyjaśnienie.