chromosomy definicja
Co to jest chromosomy. Wyjaśnienie będące podstawowymi składnikami jądra komórkowego. Zawierają DNA.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy

Co oznacza CHROMOSOMY: struktury komórkowe będące podstawowymi składnikami jądra komórkowego. Zawierają DNA, białka histonowe i niehistonowe. Liczba, rozmiar i kształt ch. są stałe dla danego gatunku (kariotyp). Cechy morfologiczne ch. bada się najlepiej w czasie metafazy i anafazy; w momencie interfazy nici DNA ulegają despiralizacji ( chromatyna). Kształt ch. ustala przewężenie pierwotne dzielące ch. na dwie chromatydy. W obrębie przewężenia znajduje się centromer czynnościowo związany z ruchem ch. w czasie mitozy. Wyróżniamy trzy typy ch.: metacentryczny - centromer dzieli ch. na dwie chromatydy o równych ramionach; submetacentryczny - na dwie chromatydy o ramionach nierównej długości; akrocentryczny albo telocentryczny - centromer leży na końcu ramienia chromatydy. W ch. wyróżniamy ponadto przewężenie wtórne, tak zwany organizator jąderka, którego funkcja wiąże się z formowaniem jąderek. Zakończenia ch. tytułujemy telomerem, a zaokrąglona część niektórych ch., oddzielona od reszty delikatną nicią, nosi nazwę satelity. W metafazie i anafazie można dostrzec zwiniętą nić - chromonemę - i zlokalizowane na niej zgrubienia, tak zwany chromomery. (Ryc. 9)

Czym jest chromosomy znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Człowiek Zręczny:
Słownik antropogeneza chromosomy.
Co znaczy C-RH:
Słownik hormony zwierzęce chromosomy.
Co znaczy Cytoplazma Podstawowa:
Słownik komórki, gdzie występują organelle komórkowe. Stanowi wieloskładnikowy roztwór substancji organicznych i nieorganicznych częściowo rozpuszczonych w wodzie, częściowo tworzący układ koloidalny. Może chromosomy.
Co znaczy Chromosomy Homologiczne:
Słownik para chromosomów identycznych pod względem wyglądu, zawierająca te same układy liniowe genów. Ch.h. występują we wszystkich komórkach diploidalnych (2n), wyjątek stanowią chromosomy płci chromosomy.
Co znaczy Ciałko Malpighiego:
Słownik kulisty twór występujący w korze nerek. Złożona jest z kłębuszka nerkowego i otaczającej go torebki Bowmana. U człowieka liczba c.M. wynosi około 4,5 mln chromosomy.
  • Dodano:
  • Autor: