fotosynteza definicja
Co to jest fotosynteza. Wyjaśnienie organicznych z prostych substancji nieorganicznych przy udziale.

Czy przydatne?

Co to jest fotosynteza

Co oznacza FOTOSYNTEZA: synteza związków organicznych z prostych substancji nieorganicznych przy udziale energii świetlnej przeprowadzana poprzez rośliny i wybrane bakterie. Substancjami wyjściowymi są dwutlenek węgla (CO2) pobierany z atmosfery poprzez liście ( aparaty szparkowe) i woda (H2O) pobierana z gleby poprzez korzenie. Energii do f. dostarcza światło pochłaniane poprzez chlorofil albo inne barwniki (fukoksantynę, fikocjaninę i fikoerytrynę). U roślin zielonych f. zachodzi w chloroplastach i złożona jest z dwóch oddzielnych, lecz związanych ze sobą faz - świetlnej (fotochemicznej), wymagającej światła, i ciemnej - ciągu reakcji chemicznych zachodzących przy zastosowaniu pochłoniętej energii. Etap świetlna zachodząca w membranach tylakoidów bazuje na fotolizie wody pod wpływem energii pochłoniętej poprzez chlorofil i wytworzeniu ATP i NADPH2. Barwniki w chloroplastach tworzą zespoły (mechanizmy) składające się z kilkuset cząsteczek chlorofilu, karotenoidów, białek i innych substancji, nie mniej jednak tylko jedna cząsteczka chlorofilu jest aktywna (centrum aktywne mechanizmu). U roślin wyższych występują dwa ((mechanizmy barwników: PSI i PSII. W systemie PSI centrum aktywne stanowi cząsteczka chlorofilu a o maksimum absorbcji światła 700 nm (oznaczana symbolem P700), a w systemie PSII centrum aktywne tworzy chlorofil a o maksimum absorpcji 680 nm (P680). Wskutek rozszczepienia cząsteczki H2O wydziela się tlen, uwalniają jony H+ i dwa elektrony. Jony wodoru zostają przeniesione poprzez NADP na związany już CO2, co prowadzi do jego redukcji i wytworzenia asymilatów NADPH2 i ATP ( fosforylacja fotosyntetyczna). Etap ciemna fotosyntezy ma charakter cykliczny i nosi nazwę cyklu Calvina (Ryc. 18). Zachodzi w stromie chloroplastów i dzieli się na trzy fazy: a) karboksylacja - bazuje na przyłączaniu CO2 do rybulozo-1,5-dwufosforanu (pentoza) i wytworzeniu dwóch cząsteczek kwasu 3-fosfoglicerynowego. W każdym obiegu cyklu zostają powiązane trzy cząsteczki CO2 i trzy pentozy, dając sześć cząsteczek kwasu 3-fosfoglicerynowego; b) zredukowanie - prowadzi do redukcji powstałego przedtem kwasu 3-fosfoglicerynowego do aldehydu 3-fosfoglicerynowego (fosfotrioza). W momencie cyklu sześć cząsteczek kwasu ulega redukcji do sześciu cząsteczek fosfotriozy; c) regeneracja - odtworzenie pentozy wiążącej CO2; tylko jedna z sześciu cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego (triozy C3) ulega dalszym przemianom, pięć pozostałych zostaje wykorzystanych do regeneracji trzech cząsteczek rybulozo-1,5 dwufosforanu (pentozy C5) - (C3 + C3 = C6, C6 + C3 = C4 + C5, C4 + C3 = C7, C7 + C3 = C5 + C5). (Ryc. 19) U niektórych roślin karboksylacja przebiega w cyklu C4 kwasów dwukarboksylowych. Akceptorem CO2 w cyklu C4 jest trójwęglowy kwas fosfoenolopirogronowy

Czym jest fotosynteza znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fotoperiodyzm:
Słownik długość dnia i nocy. F. przejawia się zakwitaniem, wytwarzaniem bulw, przechodzeniem w stan spoczynku i opadaniem liści. Wyróżniono: rośliny krótkiego dnia (RKD) - kwitną, kiedy noce są długie, a dni fotosynteza.
Co znaczy Fototaksje:
Słownik taksje fotosynteza.
Co znaczy Fuzje Robertsona:
Słownik aberracje chromosomowe fotosynteza.
Co znaczy FAD:
Słownik dinukleotyd flawinoadeninowy fotosynteza.
Co znaczy Felloderma:
Słownik tkanka miękiszowa produkowana poprzez fellogen, odkładana do wnętrza organu, wchodząca w skład perydermy fotosynteza.
  • Dodano:
  • Autor: