izomeria definicja
Co to jest izomeria. Wyjaśnienie związków chemicznych o takim samym wzorze sumarycznym, lecz.

Czy przydatne?

Co to jest izomeria

Co oznacza IZOMERIA: występowanie związków chemicznych o takim samym wzorze sumarycznym, lecz różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi wynikającymi z różnego charakteru wiązań i uszeregowania atomów (i. strukturalna) albo różnic w przestrzennej konfiguracji atomów (i. przestrzenna). Związki takie nazywa się izomerami. I. strukturalna dzieli się się na i. budowy, i. łańcuchową i i. podstawienia. W obrębie i. przestrzennej wyróżnić można i. cis-trans, i. syn-anti i i. optyczną. I. budowy dotyczy związków o takim samym wzorze sumarycznym, ale należących do różnych grup związków chemicznych (na przykład alkohol etylowy C2H5OH i eter dwumetylowy CH3OCH3). I. łańcuchowa charakteryzuje związki o różnym uszeregowaniu węgla w łańcuchach. I. podstawienia powodowana jest różnicami w rozmieszczeniu grup funkcyjnych. I. cis-trans (i. geometryczna) występuje w związkach z wiązaniem podwójnym (C=C, C=N, N=N) i w niektórych układach cyklicznych. Podstawniki w tych związkach mogą leżeć po obu stronach wiązania podwójnego albo płaszczyzny pierścienia (izomer trans) względnie po jednej stronie (izomer cis). I. syn-anti jest przypadkiem i. cis-trans i odnosi się do wiązania podwójnego C=N albo N=N. Izomer syn odpowiada izomerowi cis, izomer anti - izomerowi trans. I. optyczna dotyczy związków optycznie czynnych, o takiej samej budowie cząsteczki, ale różnie skręcających płaszczyznę światła spolaryzowanego (((na przykład aldehyd D-glicerynowy i aldehyd L-glicerynowy)

Czym jest izomeria znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Interfaza:
Słownik cykl życiowy komórki izomeria.
Co znaczy Izomerazy:
Słownik enzymy izomeria.
Co znaczy Imbibicja:
Słownik pasywny pobór wody raczej poprzez substancje takie jak skrobia, celuloza i tym podobne Zdarzenie i. obserwowane jest między innymi u nasion bezpośrednio przed kiełkowaniem izomeria.
Co znaczy Izoaglutyniny:
Słownik skierowane przeciwko antygenom grup krwi. W erytrocytach ( krew) obecne są antygeny wrodzone (A, B), które po zetknięciu z przeciwciałem ulegają aglutynacji, w surowicy ( krew) występują i izomeria.
Co znaczy Insektycydy:
Słownik służące do zwalczania szkodników występujących w uprawach roślinnych, lasach, magazynach, mieszkaniach. W zależności od składu chemicznego działają zabójczo albo wpływają na ograniczenie rozrodu izomeria.
  • Dodano:
  • Autor: