zalecenia zakresie sposobu definicja
Jak leczyć Zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania.

Czy przydatne?

Definicja Zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej

Co znaczy Zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej: 1. Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w kwestii wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia albo zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną i podejrzenia albo stwierdzenia zgonu na skutek dolegliwości zakaźnej i metody ich przekazywania (Dz. U. Nr 90, poz. 853 z późn. uzupełn.) doktor, lek. stom. powinien:
2. Pouczyć pacjenta, jego ustawowego przedstawiciela albo osobę sprawującą nad pacjentem faktyczną opiekę o środkach ostrożności zapobiegających przeniesieniu zakażenia na inne osoby,
3. W razie rozpoznania zakażenia, które może przenosić się drogą kontaktów seksualnych, doktor jest obowiązany poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza jego partnera albo partnerów seksualnych. Fakt powiadomienia pacjenta powinien być odnotowany w dokumentacji medycznej i potwierdzony podpisem pacjenta,
4. W razie podejrzenia zakażenia albo zachorowania na chorobę zakaźną, określoną w wykazie dołączonym poniżej, albo rozpoznania takiej dolegliwości doktor albo felczer ma wymóg zgłoszenia tego faktu, pośrodku 24 godz., właściwemu z racji na miejsce zachorowania powiatowemu (portowemu) inspektorowi sanitarnemu,
5. Podejrzenie albo rozpoznanie zachorowania na gruźlicę doktor albo felczer ma wymóg zgłosić właściwemu z racji na miejsce zachorowania wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu albo wskazanej poprzez niego specjalistycznej jednostce właściwej w dziedzinie gruźlicy i chorób płuc,
6. Podejrzenie albo rozpoznanie zachorowania na kiłę, rzeżączkę, nierzeżączkowe zakażenia dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i inne chlamydiozy, rzęsistkowicę, AIDS albo zakażenie HIV doktor albo felczer ma wymóg zgłosić bezpośrednio właściwemu z racji na miejsce zachorowania wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu albo wskazanej poprzez niego specjalistycznej jednostce właściwej w dziedzinie chorób przenoszonych drogą płciową,
7. W razie stwierdzenia albo podejrzenia, iż zgon nastąpił na skutek dolegliwości zakaźnej określonej w poniższym wykazie, doktor ma wymóg powiadomić o tym fakcie wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
8. W zgłoszeniach, o których mowa w punktach 3-6, należy podać imię, nazwisko, adres i numer telefonu lekarza dokonującego zgłoszenia,
9. Podejrzenia zachorowań i zachorowania na grypę zgłasza się w formie raportów zbiorczych, których wzór określają regulaminy o statystyce publicznej,
10. Formularze zgłoszeń określone w punktach 3,4, 5, 6, 8 doktor:
a) przesyła pocztą, w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „dokumentacja medyczna” albo
b) przesyła elektronicznie, jeśli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych albo
c) przekazuje bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem, w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem zawartych w formularzu informacji.
11. Przy przesyłaniu formularzy zgłoszeń stosuje się odpowiednio regulaminy o udostępnianiu dokumentacji medycznej wydane na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.).
Fakt zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną doktor powinien wpisać w „Rejestr zgłoszonych chorób zakaźnych i zakażeń”
Leczenie Za Rządowymi Regulacjami Przemawia Wiele Argumentów:
Zabieg działalności leczniczej to próba kompleksowego uregulowania strony organizacyjno-prawnej świadczenia usług medycznych. Proponowane rozwiązania dają nadzieję na rozwiązanie wielu problemów służby zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej.
Leczenie Zastosowanie Aparatów Funkcjonalnych:
Zabieg do szerokiej ekipy ortodontycznych aparatów funkcjonalnych. Ideą działania aparatu jest przywrócenie prawidłowej funkcji układu stomatognatycznego przez tworzenie nowej okluzji. Aparatów FGB używa zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej.
Leczenie Zarządzenie Nr 90/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Z Dnia 16 Października 2008 R.:
Zabieg warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej.
Leczenie Zdrowe Dziąsła To Zdrowe Zęby:
Zabieg dziąsłami ma co drugi dorosły i co trzeci nastolatek. Aczkolwiek dziedziczy się pewną skłonność do chorób dziąseł i przyzębia - to do głównych przyczyn schorzeń wymieniamy tu niewłaściwą higienę j zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej.
Leczenie Zmiany W Jamie Ustnej U Kobiet W Ciąży:
Zabieg ciąży, z racji między innymi na zmiany hormonalne w organizmie, jest bardziej niż zazwyczaj narażona na stany chorobowe j. ustnej. Odnotowuje się powiększone wytwarzanie hormonów białkowych i zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej.
  • Dodano:
  • Autor: