cefalizacja centriola definicja
Cefalizacja, Centriola, Chlorofile, Choroby Weneryczne, Cebula, Ciosy, Cewka Nerwowa, Cykl Krebsa.

Słownik biologii i definicje z chemii na C

 • Co to jest Onkogenne Czynniki Definicja czynniki rakotwórcze co to jest.
 • Co to jest Ciernie Definicja będące przekształconymi pędami, liśćmi albo korzeniami; są połączone z wnętrzem organu wiązkami przewodzącymi. C. występują raczej u definicja.
 • Co to jest Zręczny Człowiek Definicja antropogeneza co znaczy.
 • Co to jest Camp Definicja cykliczny AMP słownik.
 • Co to jest Cerebryzacja Definicja encefalizacja znaczenie.
 • Co to jest Chemotropizm Definicja tropizmy czym jest.
 • Co to jest Chemotaksja Definicja taksje co to jest.
 • Co to jest Chemoreceptory Definicja receptory definicja.
 • Co to jest Choanocyty Definicja gąbki co znaczy.
 • Co to jest Gronowy Cukier Definicja glukoza słownik.
 • Co to jest Selekcyjne Ciśnienie Definicja presja selekcyjna znaczenie.
 • Co to jest Buraczany Cukier Definicja sacharoza czym jest.
 • Co to jest Mlekowy Cukier Definicja laktoza co to jest.
 • Co to jest Cukrowce Definicja sacharydy definicja.
 • Co to jest Proste Cukry Definicja sacharydy co znaczy.
 • Co to jest Cytozyna Definicja pirymidyny słownik.
 • Co to jest Czuwanie Definicja sen znaczenie.
 • Co to jest Czopki Definicja oko czym jest.
 • Co to jest Calvina Cykl Definicja fotosynteza co to jest.
 • Co to jest Zmysłowe Ciałka Definicja ciała kręgowców (w skórze albo tkance łącznej podskórnej), wrażliwe na dotyk, ucisk, temperaturę, kierunek prądów wody, zaburzenia pola definicja.
 • Co to jest Cysteina Definicja aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Cytodyferencjacja Definicja różnicowanie komórkowe słownik.
 • Co to jest Czworonogi Definicja Tetrapoda znaczenie.
 • Co to jest Krwi Ciśnienie Definicja krwionośnych (tętnicze - w tętnicach, żylne - w żyłach), które pozwala na stałe krążenia krwi w ustroju (krew płynie w kierunku spadku). C czym jest.
 • Co to jest Chloroplasty Definicja w procesie fotosyntezy. Powstają z proplastydów. Ch. roślin wyższych mają kształt soczewkowaty, otoczone są dwiema membranami co to jest.
 • Co to jest Podstawowa Cytoplazma Definicja występują organelle komórkowe. Stanowi wieloskładnikowy roztwór substancji organicznych i nieorganicznych częściowo rozpuszczonych w wodzie definicja.
 • Co to jest Chromomer Definicja i mejozy. To są punkty kondensacji nukleoproteidów albo nałożone na siebie sploty. Położenie każdego ch. w chromosomie jest stałe co znaczy.
 • Co to jest Amp Cykliczny Definicja działaniem enzymu cyklazy adenylowej. Wpływa na sporo mechanizmów metabolicznych komórki, pośredniczy w działaniu niektórych hormonów słownik.
 • Co to jest Dziedziczności Teoria Chromosomowa Definicja powstała wskutek badań Morgana T.H. Wg tej teorii geny zajmują ściśle określone miejsca w chromosomie (locus, l.mn.: loci) i są znaczenie.
 • Co to jest Politeniczne Chromosomy Definicja muchówek. Ich wielkie rozmiary są rezultatem następnych replikacji i podziałów pojedynczych chromatyd ( endomitoza). Chromatydy czym jest.
 • Co to jest Abiotyczne Czynniki Definicja działające na organizmy. Cz.a. podzielone są na klimatyczne (temperatura, światło, woda, ciśnienie, wiatr) i edaficzne (glebowe co to jest.
 • Co to jest R Czynnik Definicja episom) zbudowany z DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy), zdolny do przenoszenia oporności (na przykład na leki) z jednej bakterii na drugą definicja.
 • Co to jest Komórki Życiowy Cykl Definicja mitotyczny komórki (moment M) i trzy okresy interfazy: G1, S i G2. DNA w komórkach somatycznych, o diploidalnej liczbie chromosomów (2n co znaczy.
 • Co to jest Chromosomy Definicja składnikami jądra komórkowego. Zawierają DNA, białka histonowe i niehistonowe. Liczba, rozmiar i kształt ch. są stałe dla danego gatunku słownik.
 • Co to jest Żółte Ciałko Definicja pękniętego w momencie owulacji pęcherzyka Graafa, po zajściu samicy w ciążę, zanika dopiero po porodzie. Występuje u zwierząt żyworodnych znaczenie.
 • Co to jest Resztkowa Cytoplazma Definicja spermatogeneza czym jest.
 • Co to jest Kierunkowe Ciałko Definicja przez oddzielenie się od oocytu wskutek I podziału mejotycznego. W momencie II podziału mejotycznego oddziela się drugie ciałko kierunkowe co to jest.
 • Co to jest Księga Czerwona Definicja Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Zawiera lista gatunków zagrożonych, z dokładnym opisem ich występowania i definicja.
 • Co to jest Biogenetyczne Czynniki Definicja rozmieszczeniu organizmów na kuli ziemskiej; powiązane są z przebiegiem mechanizmów ewolucyjnych, gdzie powstawały różne gatunki, i z co znaczy.
 • Co to jest Celoma Definicja okresie gastrulacji. Powstaje poprzez rozsunięcie komórek pramezodermalnych ( schizocelia) albo z jamy prajelita w formie parzystych słownik.
 • Co to jest Osmotyczne Ciśnienie Definicja przenikanie wody do roztworu o większym stężeniu ( osmoza). C.o. wyraża się w atmosferach albo mol/l i jest miarą siły, z jaką roztwór ssie znaczenie.
 • Co to jest Chromatyna Definicja dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej czym jest.
 • Co to jest Odpornościowe Ciała Definicja immunoglobuliny co to jest.
 • Co to jest Chityna Definicja obojętnych, zawiera wyłącznie acetyloglukozoaminę. Nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszczalnikach organicznych i zasadach. Jest substancją definicja.
 • Co to jest Over Crossing Definicja odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne, złożone z dwóch chromatyd, łączą się ze sobą, tworząc co znaczy.
 • Co to jest Chłonka Definicja zwierząt kręgowych. Ch. jest przesączem krwi zawierającym wydaliny komórek. Organizm w stanie głodu posiada ch. przezroczystą albo lekko słownik.
 • Co to jest Szczoteczkowe Chromosomy Definicja Urodela), w stadium diplotenu I podziału mejotycznego, w okresie wytwarzania żółtka. Ch.sz. są dłuższe od politenicznych, ich przyrost znaczenie.
 • Co to jest Trójkarboksylowych Kwasów Cykl Definicja cykl Krebsa czym jest.
 • Co to jest Rh C Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Cholesterol Definicja należących do sterydów, charakterystyczny dla zwierząt. Występuje we wszystkich komórkach w formie wolnej albo związany estrowo z kwasem definicja.
 • Co to jest Merkla Ciałka Definicja dotyku i nacisku. Zakończenia rozgałęzionych włókien nerwowych tworzących c.M. są silnie spłaszczone i kontaktują się z podstawami komórek co znaczy.
 • Co to jest Olbrzymie Chromosomy Definicja chromosomy politeniczne słownik.
 • Co to jest Homologiczne Chromosomy Definicja względem wyglądu, zawierająca te same układy liniowe genów. Ch.h. występują we wszystkich komórkach diploidalnych (2n), wyjątek stanowią znaczenie.
 • Co to jest Cytrynowego Kwasu Cykl Definicja cykl Krebsa czym jest.
 • Co to jest Cytopyge Definicja odpowiadający otworowi odbytowemu zwierząt wyższych, wykorzystywany do wydalania nie strawionych resztek pokarmu co to jest.
 • Co to jest Nissla Ciałka Definicja tigroid definicja.
 • Co to jest Recesywna Cecha Definicja poprzez allel recesywny, nie ujawniający się w obecności allelu dominującego. C.r. ujawnia się tylko u osobników homozygotycznych (aa co znaczy.
 • Co to jest człowiek z Crô-Magnon Definicja antropogeneza słownik.
 • Co to jest Cecha Definicja charakterystyczna dla danego osobnika, uwarunkowana częściowo genetycznie, częściowo poprzez wpływ czynników środowiskowych znaczenie.
 • Co to jest cechy sprzężone z płcią Definicja chromosomy płciowe (X i Y); najczęściej dotyczą genów zlokalizowanych w chromosomie X i wykazują dziedziczenie zależne od kierunku czym jest.
 • Co to jest Trzcinowy Cukier Definicja sacharoza co to jest.
 • Co to jest Cck Definicja cholecystokinina definicja.
 • Co to jest Centromer Definicja miejsce, gdzie spotykają się dwa ramiona chromosmu. Jasna strefa w obrębie przewężenia pierwotnego wiąże chromosom z wrzecionem podziałowym co znaczy.
 • Co to jest Dominująca Cecha Definicja jednego allelu nad drugim. Allel dominujący przeważa allel recesywny w wytworzeniu danej cechy ( dominacja słownik.
 • Co to jest Celuloza Definicja zbudowany z 3-10 tys. cząsteczek b-D-glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. Występuje raczej w roślinach, budując ścianę komórkową znaczenie.
 • Co to jest Moczowa Cewka Definicja odprowadzający mocz z pęcherza moczowego na zewnątrz. Dzięki uchodzącym do niej nasieniowodom i dodatkowym gruczołom płciowym c.m. męska czym jest.
 • Co to jest Cerkaria Definicja Trematoda). Rozwija się ze sporocysty albo redii w ciele żywiciela pośredniego, którym u motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) jest co to jest.
 • Co to jest Malpighiego Cewki Definicja pajęczaków (Arachnida). Mają postać ślepo skończonych rureczek; drogą osmozy wychwytują z krwi szkodliwe produkty przemiany materii i definicja.
 • Co to jest Chelicery Definicja szczękoczułki co znaczy.
 • Co to jest Chemosynteza Definicja gdzie źródłem energii są reakcje utleniania substancji nieorganicznych gleby (amoniak, siarkowodór, Fe2+). Umiejętność do ch. wykazują słownik.
 • Co to jest Chemonastie Definicja nastie znaczenie.
 • Co to jest Chalaza Definicja 1) każde z parzystych pasm włóknistego białka, na których zawieszona jest kula żółtkowa w jajach ptaków; 2) nasadowa część zalążka czym jest.
 • Co to jest Chemoautotrofizm Definicja samożywność co to jest.
 • Co to jest Chemoautotrofy Definicja autotrofy definicja.
 • Co to jest Biologiczna Chemia Definicja biochemia co znaczy.
 • Co to jest Chimera Definicja komórek. Może powstać wskutek działania czynników mutagennych, na przykład promieniowania nadfioletowego czy promieniowania rentgenowskiego słownik.
 • Co to jest Chloroza Definicja albo częściowym brakiem syntezy chlorofilu. Ch. objawia się żółknięciem liści, jasnymi plamami albo paskami. Synteza chlorofilu może być znaczenie.
 • Co to jest Cholecystokinina Definicja błonę śluzową jelita cienkiego. Wpływa na kurczliwość pęcherzyka żółciowego, regulując wlewanie się żółci do dwunastnicy i na wydzielanie czym jest.
 • Co to jest Chromatyda Definicja chromosomy co to jest.
 • Co to jest Chromatofory Definicja cytoplazmie ziarna pigmentu. Ch. występują w skórze zwierząt bezkręgowych, a u zwierząt kręgowych w skórze właściwej, w otrzewnej, w oku i definicja.
 • Co to jest Chondrocyt Definicja tkanka chrzęstna co znaczy.
 • Co to jest Odzwierzęce Choroby Definicja choroby zakaźne występujące u zwierząt, mogące niekiedy przenosić się na człowieka. Do ch.o. należy między innymi wścieklizna słownik.
 • Co to jest Addisona Choroba Definicja niedoczynność kory nadnerczy. U chorych występują zaburzenia elektrolitowe, obniżenie poziomu cukru w krwi, spadek ciśnienia i brązowa znaczenie.
 • Co to jest Basedowa Choroba Definicja tarczycy (nadmierne wydzielanie tyroksyny), objawiająca się między innymi powiększeniem gruczołu, kołataniem serca, podwyższoną przemianą czym jest.
 • Co to jest Dziedziczne Choroby Definicja pokoleniach, wywołane mutacjami niektórych genów albo zaburzeniami w liczbie chromosomów. Znajomość praw dziedziczenia pozwala przewidzieć co to jest.
 • Co to jest Wsobny Chów Definicja kojarzenie definicja.
 • Co to jest Popromienna Choroba Definicja kwasów nukleinowych organizmów żywych, wywołane działaniem promieni jonizujących. Promieniowanie to największe uszkodzenia wywołuje w co znaczy.
 • Co to jest Chromoplasty Definicja nieaktywne w procesach metabolicznych. Zawierają karoteny i ksantofile (krystaliczne albo rozpuszczone w tłuszczach), nadają częściom słownik.
 • Co to jest Płci Chromosomy Definicja u samców i samic tego samego gatunku. U ludzi mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY - płeć heterogametyczna), a kobiety dwa znaczenie.
 • Co to jest Chromonema Definicja nić DNA, widoczna w stadium metafazy i anafazy w chromatydach chromosomu czym jest.
 • Co to jest Bakteryjny Chromosom Definicja genofor co to jest.
 • Co to jest Chwytniki Definicja występujące na gametofitach mszaków i paprotników, a również u niektórych glonów, wykorzystywane do pobierania wody i soli mineralnych i definicja.
 • Co to jest Czuciowe Ciałka Definicja ciałka zmysłowe co znaczy.
 • Co to jest Chrząstka Definicja tkanka chrzęstna słownik.
 • Co to jest Meissnera Ciałka Definicja dotyku i nacisku. Występują w skórze właściwej ssaków. Są kształtu jajowatego, z zewnątrz otoczone łącznotkankową torebką. Wewnątrz c.M znaczenie.
 • Co to jest Krausego Ciałka Definicja receptory zimna. Zbudowane są z kłębka włókien czuciowych otoczonych torebką łącznotkankową. Leżą w skórze właściwej, obecne w niemal czym jest.
 • Co to jest Chymotrypsyna Definicja endopeptydaz, wytwarzany poprzez trzustkę, występujący w formie nieczynnej jako chymotrypsynogen. Trypsyna uczynnia chymotrypsynogen co to jest.
 • Co to jest Malpighiego Ciałko Definicja Złożona jest z kłębuszka nerkowego i otaczającej go torebki Bowmana. U człowieka liczba c.M. wynosi około 4,5 mln definicja.
 • Co to jest Nerkowe Ciałko Definicja ciałko Malpighiego co znaczy.
 • Co to jest Poronne Ciałko Definicja ciałko kierunkowe słownik.
 • Co to jest Ruffiniego Ciałka Definicja receptory ciepła. Tworzą je sploty bezrdzennych włókien nerwowych otoczonych torebką łącznotkankową. Osadzone są w skórze właściwej znaczenie.
 • Co to jest Pozaskrzelowe Ciałka Definicja żuchwowców (Gnathostomata) produkujące kalcytoninę. U ryb, płazów, gadów i ptaków c.p. mają postać małych narządów, z kolei u ssaków są czym jest.
 • Co to jest Podstawowe Ciałko Definicja wić co to jest.
 • Co to jest Paciniego Vater Ciałko Definicja ciałka występujące w zakończeniach nerwów, w tkance podskórnej, są receptorami czucia głębokiego definicja.
 • Co to jest Antropogeniczne Czynniki Definicja czynniki wywołujące zmiany w środowisku, wynikające z działalności człowieka (na przykład wycinanie lasów, melioracje co znaczy.
 • Co to jest Konfiguracja Cis Definicja jeden z genów chromosomów homologicznych zawiera dominujące allele genów, na przykład A i B, a drugi recesywne allele im odpowiadające, na słownik.
 • Co to jest Szkliste Ciało Definicja oko znaczenie.
 • Co to jest Cistron Definicja składającego się z szeregu par nukleotydów, które wyznaczają określoną sekwencję aminokwasów jednego łańcucha polipeptydowego czym jest.
 • Co to jest Cisawica Definicja choroba Addisona co to jest.
 • Co to jest Rzęskowe Ciało Definicja oko definicja.
 • Co to jest Ciepłokrwistość Definicja stałocieplność co znaczy.
 • Co to jest Biologiczne Cykle Definicja rytmy biologiczne słownik.
 • Co to jest Cudzożywność Definicja pobieraniu substancji pokarmowych z zewnątrz; charakterystyczny dla zwierząt, grzybów i większości bakterii. Zobacz także: samożywność znaczenie.
 • Co to jest Crick Francis Harry Compton Definicja Razem z J.D. Watsonem odkrył strukturę przestrzenną DNA (1954); wprowadził definicja kodonu w 1962; nagrodzony Nagrodą Nobla (z J.D czym jest.
 • Co to jest Mocznikowy Cykl Definicja przemian aminokwasów, białek i innych związków zawierających azot. Występuje u ssaków, płazów lądowych i niektórych ryb. Powstawanie co to jest.
 • Co to jest Cukry Definicja sacharydy definicja.
 • Co to jest Cukrzyca Definicja gospodarki cukrowej w konsekwencji niedoboru insuliny wytwarzanej poprzez wysepki Langerhansa, obniżającej poziom glukozy. Podwyższony co znaczy.
 • Co to jest Georges Cuvier Definicja porównawczą zwierząt; wykrył tak zwany zasadę korelacji, dzięki której mógł rekonstruować organizmy ze szczątków kopalnych; twórca słownik.
 • Co to jest Płciowy Cykl Definicja rodnych samic ssaków (Mammalia), mający na celu wytworzenie zdolnych do zapłodnienia komórek jajowych i powstanie optymalnych warunków do znaczenie.
 • Co to jest Ornitynowy Cykl Definicja cykl mocznikowy czym jest.
 • Co to jest Cysta Definicja u roślin i zwierząt zapadających w stan anabiozy, umożliwiających przetrwanie niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego; 2) w co to jest.
 • Co to jest Cystyna Definicja aminokwasy definicja.
 • Co to jest Cysticerkus Definicja wągier co znaczy.
 • Co to jest Cykloza Definicja cudzożywnych pierwotniaków, na przykład orzęsków (Ciliata), opierające na krążeniu po stałym torze w cytoplazmie wakuoli pokarmowych słownik.
 • Co to jest Cytokininy Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin znaczenie.
 • Co to jest Cytoplazma Definicja komórkowego. Należą do niej cytoplazma podstawowa i organelle komórkowe. Zewnętrzna warstwa c., leżąca pod błoną komórkową, nosi nazwę czym jest.
 • Co to jest Cytochromy Definicja łańcuchu oddechowym (pomiędzy flawoproteinami a oksydazą cytochromową). Zawierają hem w pierścieniu porfirynowym, gdzie atom żelaza po co to jest.
 • Co to jest Cytologia Definicja edukacja o budowie i funkcjach komórki definicja.
 • Co to jest Cytokineza Definicja mechanizm podziału cytoplazmy, następujący w czasie podziału komórki, po podziale jądra komórkowego co znaczy.
 • Co to jest Cytogenetyka Definicja genetyka słownik.
 • Co to jest Pełzakowata Czerwonka Definicja pałeczki bakterii z rodzaju Shigella albo pierwotniaka Entamoeba histolytica (amebowa forma czerwonki). Symptomem cz.p. jest ostra biegunka znaczenie.
 • Co to jest Cytostom Definicja występujący u pierwotniaków (Protozoa); służy do pobierania pokarmu. C. jest przykładem otworu gębowego zwierząt wyższych czym jest.
 • Co to jest Wzrokowa Czerwień Definicja rodopsyna co to jest.
 • Co to jest Czerw Definicja beznoga larwa owadów o przeobrażeniu zupełnym, należących do muchówek (mucha domowa, giez bydlęcy) i błonkówek (mrówki, pszczoły definicja.
 • Co to jest Czepiec Definicja żołądek co znaczy.
 • Co to jest Czaszka Definicja kręgowych, wchodzący w skład szkieletu osiowego. Złożona jest z części grzbietowej, zw. mózgoczaszką, i brzusznej, zw. trzewioczaszką słownik.
 • Co to jest Płciowy Czynnik Definicja czynnik F znaczenie.
 • Co to jest Mutagenny Czynnik Definicja mutagen czym jest.
 • Co to jest F Czynnik Definicja dezoksyrybonukleinowego (DNA), wyznaczający płeć bakterii. Bakteria zawierająca cz.F (F+), a więc osobnik męski , jest dawcą materiału co to jest.
 • Co to jest Oporności Czynnik Definicja czynnik R definicja.
 • Co to jest Czwartorzęd Definicja ery i okresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Biotyczne Czynniki Definicja zwierzęta, człowiek) wywierające bezpośredni wpływ na siebie wzajemnie ( konkurencja, symbioza, pasożytnictwo, drapieżnictwo, łańcuch słownik.
 • Co to jest Człowiekowate Definicja należy człowiek współczesny (Homo sapiens) i kopalne gatunki człowieka. Cz. są spokrewnione z rodziną małp człekokształtnych (Pongidae znaczenie.
 • Co to jest Czułki Definicja zwierząt bezkręgowych, raczej stawonogów (u skorupiaków dwie pary, u wijów i owadów jedna para), na których zlokalizowane są narządy zmysłu czym jest.
 • Co to jest Rh Czynniki Definicja grupowy antygenów występujących w krwinkach czerwonych (erytrocytach). Cząsteczki układu Rh są silnie powiązane z białkami cytoszkieletu co to jest.
 • Co to jest Rakotwórcze Czynniki Definicja powstawanie nowotworów. Zakłada się, iż niemal 80% nowotworów u ludzi wywołanych jest czynnikami środowiskowymi. Do najlepiej poznanych cz definicja.
 • Co to jest Edaficzne Czynniki Definicja zasiedlenie jej poprzez organizmy żywe. Pośród nich wyróżniono właściwości fizyczne (temperatura, wilgotność), chemiczne (odczyn, zawartość co znaczy.
 • Co to jest Krebsa Cykl Definicja białek, którego bezpośrednim wytworem jest czynny octan, a więc acetylo-koenzym A, złączający fundamentalne mechanizmy metaboliczne słownik.
 • Co to jest Nerwowa Cewka Definicja zakończeniu gastrulacji przez zamknięcie się rynienki nerwowej, w procesie zwanym neurulacją, prowadzącym w późniejszym okresie rozwoju do znaczenie.
 • Co to jest Ciosy Definicja górnej szczęce, mylnie nazywane kłami, narastające poprzez całe życie. U słonia indyjskiego (Elephas maximus) występują jedynie u samców; u czym jest.
 • Co to jest Cebula Definicja kluczową część stanowią przekształcone liście. Jest organem przetrwalnikowym i spichrzowym (magazynuje cukry) i służy do rozmnażania co to jest.
 • Co to jest Weneryczne Choroby Definicja choroby przenoszone drogą płciową. Należą do nich kiła, rzeżączka i odnotowany po raz pierwszy w 1980 na kontynencie amer. AIDS definicja.
 • Co to jest Chlorofile Definicja magnezoporfiryn, występujące u organizmów fotosyntetyzujących (wybrane bakterie, glony, rośliny zielone). Odgrywają fundamentalną rolę w co znaczy.
 • Co to jest Centriola Definicja ciałka podstawowego. Otoczka zewnętrzna zbudowana jest z dziewięciu grup tubul ułożonych w krąg. Każda ekipa zawiera trzy tubule (dwa - w słownik.
 • Co to jest Cefalizacja Definicja procesie ewolucji. C. rozpoczęła się u wirków (Turbellaria) - najpierwotniejszych zwierząt dwubocznie symetrycznych. Przez wzgląd na znaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Cefalizacja, Centriola, Chlorofile, Choroby Weneryczne, Cebula, Ciosy, Cewka Nerwowa, Cykl Krebsa, Czynniki Edaficzne, Czynniki Rakotwórcze, Czynniki Rh opis.

Co to jest Cefalizacja, Centriola, Chlorofile, Choroby Weneryczne wyjaśnienie.