cefalizacja centriola definicja
Cefalizacja, Centriola, Chlorofile, Choroby Weneryczne, Cebula, Ciosy, Cewka Nerwowa, Cykl Krebsa.

Słownik biologii i definicje z chemii na C

 • Co to jest czynniki onkogenne Definicja czynniki rakotwórcze,
 • Co to jest ciernie Definicja będące przekształconymi pędami, liśćmi albo korzeniami; są połączone z wnętrzem organu wiązkami przewodzącymi. C. występują raczej u,
 • Co to jest człowiek zręczny Definicja antropogeneza,
 • Co to jest cAMP Definicja cykliczny AMP,
 • Co to jest cerebryzacja Definicja encefalizacja,
 • Co to jest chemotropizm Definicja tropizmy,
 • Co to jest chemotaksja Definicja taksje,
 • Co to jest chemoreceptory Definicja receptory,
 • Co to jest choanocyty Definicja gąbki,
 • Co to jest cukier gronowy Definicja glukoza,
 • Co to jest ciśnienie selekcyjne Definicja presja selekcyjna,
 • Co to jest cukier buraczany Definicja sacharoza,
 • Co to jest cukier mlekowy Definicja laktoza,
 • Co to jest cukrowce Definicja sacharydy,
 • Co to jest cukry proste Definicja sacharydy,
 • Co to jest cytozyna Definicja pirymidyny,
 • Co to jest czuwanie Definicja sen,
 • Co to jest czopki Definicja oko,
 • Co to jest cykl Calvina Definicja fotosynteza,
 • Co to jest ciałka zmysłowe Definicja ciała kręgowców (w skórze albo tkance łącznej podskórnej), wrażliwe na dotyk, ucisk, temperaturę, kierunek prądów wody, zaburzenia pola,
 • Co to jest cysteina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest cytodyferencjacja Definicja różnicowanie komórkowe,
 • Co to jest czworonogi Definicja Tetrapoda,
 • Co to jest ciśnienie krwi Definicja krwionośnych (tętnicze - w tętnicach, żylne - w żyłach), które pozwala na stałe krążenia krwi w ustroju (krew płynie w kierunku spadku). C,
 • Co to jest chloroplasty Definicja w procesie fotosyntezy. Powstają z proplastydów. Ch. roślin wyższych mają kształt soczewkowaty, otoczone są dwiema membranami,
 • Co to jest cytoplazma podstawowa Definicja występują organelle komórkowe. Stanowi wieloskładnikowy roztwór substancji organicznych i nieorganicznych częściowo rozpuszczonych w wodzie,
 • Co to jest chromomer Definicja i mejozy. To są punkty kondensacji nukleoproteidów albo nałożone na siebie sploty. Położenie każdego ch. w chromosomie jest stałe,
 • Co to jest cykliczny AMP Definicja działaniem enzymu cyklazy adenylowej. Wpływa na sporo mechanizmów metabolicznych komórki, pośredniczy w działaniu niektórych hormonów,
 • Co to jest chromosomowa teoria dziedziczności Definicja powstała wskutek badań Morgana T.H. Wg tej teorii geny zajmują ściśle określone miejsca w chromosomie (locus, l.mn.: loci) i są,
 • Co to jest chromosomy politeniczne Definicja muchówek. Ich wielkie rozmiary są rezultatem następnych replikacji i podziałów pojedynczych chromatyd ( endomitoza). Chromatydy,
 • Co to jest czynniki abiotyczne Definicja działające na organizmy. Cz.a. podzielone są na klimatyczne (temperatura, światło, woda, ciśnienie, wiatr) i edaficzne (glebowe,
 • Co to jest czynnik R Definicja episom) zbudowany z DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy), zdolny do przenoszenia oporności (na przykład na leki) z jednej bakterii na drugą,
 • Co to jest cykl życiowy komórki Definicja mitotyczny komórki (moment M) i trzy okresy interfazy: G1, S i G2. DNA w komórkach somatycznych, o diploidalnej liczbie chromosomów (2n,
 • Co to jest chromosomy Definicja składnikami jądra komórkowego. Zawierają DNA, białka histonowe i niehistonowe. Liczba, rozmiar i kształt ch. są stałe dla danego gatunku,
 • Co to jest ciałko żółte Definicja pękniętego w momencie owulacji pęcherzyka Graafa, po zajściu samicy w ciążę, zanika dopiero po porodzie. Występuje u zwierząt żyworodnych,
 • Co to jest cytoplazma resztkowa Definicja spermatogeneza,
 • Co to jest ciałko kierunkowe Definicja przez oddzielenie się od oocytu wskutek I podziału mejotycznego. W momencie II podziału mejotycznego oddziela się drugie ciałko kierunkowe,
 • Co to jest Czerwona Księga Definicja Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Zawiera lista gatunków zagrożonych, z dokładnym opisem ich występowania i,
 • Co to jest czynniki biogenetyczne Definicja rozmieszczeniu organizmów na kuli ziemskiej; powiązane są z przebiegiem mechanizmów ewolucyjnych, gdzie powstawały różne gatunki, i z,
 • Co to jest celoma Definicja okresie gastrulacji. Powstaje poprzez rozsunięcie komórek pramezodermalnych ( schizocelia) albo z jamy prajelita w formie parzystych,
 • Co to jest ciśnienie osmotyczne Definicja przenikanie wody do roztworu o większym stężeniu ( osmoza). C.o. wyraża się w atmosferach albo mol/l i jest miarą siły, z jaką roztwór ssie,
 • Co to jest chromatyna Definicja dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej,
 • Co to jest ciała odpornościowe Definicja immunoglobuliny,
 • Co to jest chityna Definicja obojętnych, zawiera wyłącznie acetyloglukozoaminę. Nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszczalnikach organicznych i zasadach. Jest substancją,
 • Co to jest crossing-over Definicja odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne, złożone z dwóch chromatyd, łączą się ze sobą, tworząc,
 • Co to jest chłonka Definicja zwierząt kręgowych. Ch. jest przesączem krwi zawierającym wydaliny komórek. Organizm w stanie głodu posiada ch. przezroczystą albo lekko,
 • Co to jest chromosomy szczoteczkowe Definicja Urodela), w stadium diplotenu I podziału mejotycznego, w okresie wytwarzania żółtka. Ch.sz. są dłuższe od politenicznych, ich przyrost,
 • Co to jest cykl kwasów trójkarboksylowych Definicja cykl Krebsa,
 • Co to jest C-RH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest cholesterol Definicja należących do sterydów, charakterystyczny dla zwierząt. Występuje we wszystkich komórkach w formie wolnej albo związany estrowo z kwasem,
 • Co to jest ciałka Merkla Definicja dotyku i nacisku. Zakończenia rozgałęzionych włókien nerwowych tworzących c.M. są silnie spłaszczone i kontaktują się z podstawami komórek,
 • Co to jest chromosomy olbrzymie Definicja chromosomy politeniczne,
 • Co to jest chromosomy homologiczne Definicja względem wyglądu, zawierająca te same układy liniowe genów. Ch.h. występują we wszystkich komórkach diploidalnych (2n), wyjątek stanowią,
 • Co to jest cykl kwasu cytrynowego Definicja cykl Krebsa,
 • Co to jest cytopyge Definicja odpowiadający otworowi odbytowemu zwierząt wyższych, wykorzystywany do wydalania nie strawionych resztek pokarmu,
 • Co to jest ciałka Nissla Definicja tigroid,
 • Co to jest cecha recesywna Definicja poprzez allel recesywny, nie ujawniający się w obecności allelu dominującego. C.r. ujawnia się tylko u osobników homozygotycznych (aa,
 • Co to jest człowiek z Crô-Magnon Definicja antropogeneza,
 • Co to jest cecha Definicja charakterystyczna dla danego osobnika, uwarunkowana częściowo genetycznie, częściowo poprzez wpływ czynników środowiskowych,
 • Co to jest cechy sprzężone z płcią Definicja chromosomy płciowe (X i Y); najczęściej dotyczą genów zlokalizowanych w chromosomie X i wykazują dziedziczenie zależne od kierunku,
 • Co to jest cukier trzcinowy Definicja sacharoza,
 • Co to jest CCK Definicja cholecystokinina,
 • Co to jest centromer Definicja miejsce, gdzie spotykają się dwa ramiona chromosmu. Jasna strefa w obrębie przewężenia pierwotnego wiąże chromosom z wrzecionem podziałowym,
 • Co to jest cecha dominująca Definicja jednego allelu nad drugim. Allel dominujący przeważa allel recesywny w wytworzeniu danej cechy ( dominacja,
 • Co to jest celuloza Definicja zbudowany z 3-10 tys. cząsteczek b-D-glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. Występuje raczej w roślinach, budując ścianę komórkową,
 • Co to jest cewka moczowa Definicja odprowadzający mocz z pęcherza moczowego na zewnątrz. Dzięki uchodzącym do niej nasieniowodom i dodatkowym gruczołom płciowym c.m. męska,
 • Co to jest cerkaria Definicja Trematoda). Rozwija się ze sporocysty albo redii w ciele żywiciela pośredniego, którym u motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) jest,
 • Co to jest cewki Malpighiego Definicja pajęczaków (Arachnida). Mają postać ślepo skończonych rureczek; drogą osmozy wychwytują z krwi szkodliwe produkty przemiany materii i,
 • Co to jest chelicery Definicja szczękoczułki,
 • Co to jest chemosynteza Definicja gdzie źródłem energii są reakcje utleniania substancji nieorganicznych gleby (amoniak, siarkowodór, Fe2+). Umiejętność do ch. wykazują,
 • Co to jest chemonastie Definicja nastie,
 • Co to jest chalaza Definicja 1) każde z parzystych pasm włóknistego białka, na których zawieszona jest kula żółtkowa w jajach ptaków; 2) nasadowa część zalążka,
 • Co to jest chemoautotrofizm Definicja samożywność,
 • Co to jest chemoautotrofy Definicja autotrofy,
 • Co to jest chemia biologiczna Definicja biochemia,
 • Co to jest chimera Definicja komórek. Może powstać wskutek działania czynników mutagennych, na przykład promieniowania nadfioletowego czy promieniowania rentgenowskiego,
 • Co to jest chloroza Definicja albo częściowym brakiem syntezy chlorofilu. Ch. objawia się żółknięciem liści, jasnymi plamami albo paskami. Synteza chlorofilu może być,
 • Co to jest cholecystokinina Definicja błonę śluzową jelita cienkiego. Wpływa na kurczliwość pęcherzyka żółciowego, regulując wlewanie się żółci do dwunastnicy i na wydzielanie,
 • Co to jest chromatyda Definicja chromosomy,
 • Co to jest chromatofory Definicja cytoplazmie ziarna pigmentu. Ch. występują w skórze zwierząt bezkręgowych, a u zwierząt kręgowych w skórze właściwej, w otrzewnej, w oku i,
 • Co to jest chondrocyt Definicja tkanka chrzęstna,
 • Co to jest choroby odzwierzęce Definicja choroby zakaźne występujące u zwierząt, mogące niekiedy przenosić się na człowieka. Do ch.o. należy między innymi wścieklizna,
 • Co to jest choroba Addisona Definicja niedoczynność kory nadnerczy. U chorych występują zaburzenia elektrolitowe, obniżenie poziomu cukru w krwi, spadek ciśnienia i brązowa,
 • Co to jest choroba Basedowa Definicja tarczycy (nadmierne wydzielanie tyroksyny), objawiająca się między innymi powiększeniem gruczołu, kołataniem serca, podwyższoną przemianą,
 • Co to jest choroby dziedziczne Definicja pokoleniach, wywołane mutacjami niektórych genów albo zaburzeniami w liczbie chromosomów. Znajomość praw dziedziczenia pozwala przewidzieć,
 • Co to jest chów wsobny Definicja kojarzenie,
 • Co to jest choroba popromienna Definicja kwasów nukleinowych organizmów żywych, wywołane działaniem promieni jonizujących. Promieniowanie to największe uszkodzenia wywołuje w,
 • Co to jest chromoplasty Definicja nieaktywne w procesach metabolicznych. Zawierają karoteny i ksantofile (krystaliczne albo rozpuszczone w tłuszczach), nadają częściom,
 • Co to jest chromosomy płci Definicja u samców i samic tego samego gatunku. U ludzi mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY - płeć heterogametyczna), a kobiety dwa,
 • Co to jest chromonema Definicja nić DNA, widoczna w stadium metafazy i anafazy w chromatydach chromosomu,
 • Co to jest chromosom bakteryjny Definicja genofor,
 • Co to jest chwytniki Definicja występujące na gametofitach mszaków i paprotników, a również u niektórych glonów, wykorzystywane do pobierania wody i soli mineralnych i,
 • Co to jest ciałka czuciowe Definicja ciałka zmysłowe,
 • Co to jest chrząstka Definicja tkanka chrzęstna,
 • Co to jest ciałka Meissnera Definicja dotyku i nacisku. Występują w skórze właściwej ssaków. Są kształtu jajowatego, z zewnątrz otoczone łącznotkankową torebką. Wewnątrz c.M,
 • Co to jest ciałka Krausego Definicja receptory zimna. Zbudowane są z kłębka włókien czuciowych otoczonych torebką łącznotkankową. Leżą w skórze właściwej, obecne w niemal,
 • Co to jest chymotrypsyna Definicja endopeptydaz, wytwarzany poprzez trzustkę, występujący w formie nieczynnej jako chymotrypsynogen. Trypsyna uczynnia chymotrypsynogen,
 • Co to jest ciałko Malpighiego Definicja Złożona jest z kłębuszka nerkowego i otaczającej go torebki Bowmana. U człowieka liczba c.M. wynosi około 4,5 mln,
 • Co to jest ciałko nerkowe Definicja ciałko Malpighiego,
 • Co to jest ciałko poronne Definicja ciałko kierunkowe,
 • Co to jest ciałka Ruffiniego Definicja receptory ciepła. Tworzą je sploty bezrdzennych włókien nerwowych otoczonych torebką łącznotkankową. Osadzone są w skórze właściwej,
 • Co to jest ciałka pozaskrzelowe Definicja żuchwowców (Gnathostomata) produkujące kalcytoninę. U ryb, płazów, gadów i ptaków c.p. mają postać małych narządów, z kolei u ssaków są,
 • Co to jest ciałko podstawowe Definicja wić,
 • Co to jest ciałko Vater-Paciniego Definicja ciałka występujące w zakończeniach nerwów, w tkance podskórnej, są receptorami czucia głębokiego,
 • Co to jest czynniki antropogeniczne Definicja czynniki wywołujące zmiany w środowisku, wynikające z działalności człowieka (na przykład wycinanie lasów, melioracje,
 • Co to jest cis konfiguracja Definicja jeden z genów chromosomów homologicznych zawiera dominujące allele genów, na przykład A i B, a drugi recesywne allele im odpowiadające, na,
 • Co to jest ciało szkliste Definicja oko,
 • Co to jest cistron Definicja składającego się z szeregu par nukleotydów, które wyznaczają określoną sekwencję aminokwasów jednego łańcucha polipeptydowego,
 • Co to jest cisawica Definicja choroba Addisona,
 • Co to jest ciało rzęskowe Definicja oko,
 • Co to jest ciepłokrwistość Definicja stałocieplność,
 • Co to jest cykle biologiczne Definicja rytmy biologiczne,
 • Co to jest cudzożywność Definicja pobieraniu substancji pokarmowych z zewnątrz; charakterystyczny dla zwierząt, grzybów i większości bakterii. Zobacz także: samożywność,
 • Co to jest Crick Francis Harry Compton Definicja Razem z J.D. Watsonem odkrył strukturę przestrzenną DNA (1954); wprowadził definicja kodonu w 1962; nagrodzony Nagrodą Nobla (z J.D,
 • Co to jest cykl mocznikowy Definicja przemian aminokwasów, białek i innych związków zawierających azot. Występuje u ssaków, płazów lądowych i niektórych ryb. Powstawanie,
 • Co to jest cukry Definicja sacharydy,
 • Co to jest cukrzyca Definicja gospodarki cukrowej w konsekwencji niedoboru insuliny wytwarzanej poprzez wysepki Langerhansa, obniżającej poziom glukozy. Podwyższony,
 • Co to jest Cuvier Georges Definicja porównawczą zwierząt; wykrył tak zwany zasadę korelacji, dzięki której mógł rekonstruować organizmy ze szczątków kopalnych; twórca,
 • Co to jest cykl płciowy Definicja rodnych samic ssaków (Mammalia), mający na celu wytworzenie zdolnych do zapłodnienia komórek jajowych i powstanie optymalnych warunków do,
 • Co to jest cykl ornitynowy Definicja cykl mocznikowy,
 • Co to jest cysta Definicja u roślin i zwierząt zapadających w stan anabiozy, umożliwiających przetrwanie niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego; 2) w,
 • Co to jest cystyna Definicja aminokwasy,
 • Co to jest cysticerkus Definicja wągier,
 • Co to jest cykloza Definicja cudzożywnych pierwotniaków, na przykład orzęsków (Ciliata), opierające na krążeniu po stałym torze w cytoplazmie wakuoli pokarmowych,
 • Co to jest cytokininy Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin,
 • Co to jest cytoplazma Definicja komórkowego. Należą do niej cytoplazma podstawowa i organelle komórkowe. Zewnętrzna warstwa c., leżąca pod błoną komórkową, nosi nazwę,
 • Co to jest cytochromy Definicja łańcuchu oddechowym (pomiędzy flawoproteinami a oksydazą cytochromową). Zawierają hem w pierścieniu porfirynowym, gdzie atom żelaza po,
 • Co to jest cytologia Definicja edukacja o budowie i funkcjach komórki,
 • Co to jest cytokineza Definicja mechanizm podziału cytoplazmy, następujący w czasie podziału komórki, po podziale jądra komórkowego,
 • Co to jest cytogenetyka Definicja genetyka,
 • Co to jest czerwonka pełzakowata Definicja pałeczki bakterii z rodzaju Shigella albo pierwotniaka Entamoeba histolytica (amebowa forma czerwonki). Symptomem cz.p. jest ostra biegunka,
 • Co to jest cytostom Definicja występujący u pierwotniaków (Protozoa); służy do pobierania pokarmu. C. jest przykładem otworu gębowego zwierząt wyższych,
 • Co to jest czerwień wzrokowa Definicja rodopsyna,
 • Co to jest czerw Definicja beznoga larwa owadów o przeobrażeniu zupełnym, należących do muchówek (mucha domowa, giez bydlęcy) i błonkówek (mrówki, pszczoły,
 • Co to jest czepiec Definicja żołądek,
 • Co to jest czaszka Definicja kręgowych, wchodzący w skład szkieletu osiowego. Złożona jest z części grzbietowej, zw. mózgoczaszką, i brzusznej, zw. trzewioczaszką,
 • Co to jest czynnik płciowy Definicja czynnik F,
 • Co to jest czynnik mutagenny Definicja mutagen,
 • Co to jest czynnik F Definicja dezoksyrybonukleinowego (DNA), wyznaczający płeć bakterii. Bakteria zawierająca cz.F (F+), a więc osobnik męski , jest dawcą materiału,
 • Co to jest czynnik oporności Definicja czynnik R,
 • Co to jest czwartorzęd Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest czynniki biotyczne Definicja zwierzęta, człowiek) wywierające bezpośredni wpływ na siebie wzajemnie ( konkurencja, symbioza, pasożytnictwo, drapieżnictwo, łańcuch,
 • Co to jest człowiekowate Definicja należy człowiek współczesny (Homo sapiens) i kopalne gatunki człowieka. Cz. są spokrewnione z rodziną małp człekokształtnych (Pongidae,
 • Co to jest czułki Definicja zwierząt bezkręgowych, raczej stawonogów (u skorupiaków dwie pary, u wijów i owadów jedna para), na których zlokalizowane są narządy zmysłu,
 • Co to jest czynniki Rh Definicja grupowy antygenów występujących w krwinkach czerwonych (erytrocytach). Cząsteczki układu Rh są silnie powiązane z białkami cytoszkieletu,
 • Co to jest czynniki rakotwórcze Definicja powstawanie nowotworów. Zakłada się, iż niemal 80% nowotworów u ludzi wywołanych jest czynnikami środowiskowymi. Do najlepiej poznanych cz,
 • Co to jest czynniki edaficzne Definicja zasiedlenie jej poprzez organizmy żywe. Pośród nich wyróżniono właściwości fizyczne (temperatura, wilgotność), chemiczne (odczyn, zawartość,
 • Co to jest cykl Krebsa Definicja białek, którego bezpośrednim wytworem jest czynny octan, a więc acetylo-koenzym A, złączający fundamentalne mechanizmy metaboliczne,
 • Co to jest cewka nerwowa Definicja zakończeniu gastrulacji przez zamknięcie się rynienki nerwowej, w procesie zwanym neurulacją, prowadzącym w późniejszym okresie rozwoju do,
 • Co to jest ciosy Definicja górnej szczęce, mylnie nazywane kłami, narastające poprzez całe życie. U słonia indyjskiego (Elephas maximus) występują jedynie u samców; u,
 • Co to jest cebula Definicja kluczową część stanowią przekształcone liście. Jest organem przetrwalnikowym i spichrzowym (magazynuje cukry) i służy do rozmnażania,
 • Co to jest choroby weneryczne Definicja choroby przenoszone drogą płciową. Należą do nich kiła, rzeżączka i odnotowany po raz pierwszy w 1980 na kontynencie amer. AIDS,
 • Co to jest chlorofile Definicja magnezoporfiryn, występujące u organizmów fotosyntetyzujących (wybrane bakterie, glony, rośliny zielone). Odgrywają fundamentalną rolę w,
 • Co to jest centriola Definicja ciałka podstawowego. Otoczka zewnętrzna zbudowana jest z dziewięciu grup tubul ułożonych w krąg. Każda ekipa zawiera trzy tubule (dwa - w,
 • Co to jest cefalizacja Definicja procesie ewolucji. C. rozpoczęła się u wirków (Turbellaria) - najpierwotniejszych zwierząt dwubocznie symetrycznych. Przez wzgląd na.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Cefalizacja, Centriola, Chlorofile, Choroby Weneryczne, Cebula, Ciosy, Cewka Nerwowa, Cykl Krebsa, Czynniki Edaficzne, Czynniki Rakotwórcze, Czynniki Rh opis.

Co to jest Cefalizacja, Centriola, Chlorofile, Choroby Weneryczne wyjaśnienie.