diplofaza diaspory definicja
Diplofaza, Dna, Diaspory, Dezoksyryboza, Diakineza, Dezoksyrybonukleotyd, Detrytus.

Słownik biologii i definicje z chemii na D

 • Co to jest donor Definicja dawca,
 • Co to jest dryf genetyczny Definicja dryft genetyczny,
 • Co to jest deficjencje Definicja aberracje chromosomowe,
 • Co to jest dynia Definicja owoc,
 • Co to jest dyszochoria Definicja zoochoria,
 • Co to jest diapauza Definicja znaczące obniżenie intensywności mechanizmów życiowych, w szczególności oddechowych. Występuje w różnych stadiach rozwojowych niektórych,
 • Co to jest drogi aferentne Definicja drogi doprowadzające bodziec nerwowy od receptora do ośrodkowego układu nerwowego. Zobacz także: łuk odruchowy,
 • Co to jest dwuglicerydy Definicja tłuszcze,
 • Co to jest dziedziczenie mateczne Definicja dziedziczenie cytoplazmatyczne,
 • Co to jest dehydroepiandrosteron Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest destruenci Definicja roślinne i zwierzęce do prostych związków nieorganicznych, dostarczające w ten sposób pokarmu roślinom zielonym. Do d. należą saprofity,
 • Co to jest dziedziczenie pozachromosomowe Definicja dziedziczenie cytoplazmatyczne,
 • Co to jest denaturacja Definicja trzeciorzędowej białek, następująca poprzez zerwanie wiązań wodorowych. D. zachodzi samorzutnie pod wpływem czynników chemicznych (jony,
 • Co to jest dziobak Definicja należący do rzędu stekowców (Monotremata). Samica d. składa jaja, które wysiaduje poprzez kilka dni. Po wykluciu z jaj młode są karmione,
 • Co to jest dalekowzroczność Definicja wady wzroku,
 • Co to jest dekstryny Definicja oligosacharydy powstające wskutek częściowego rozkładu polisacharydów (na przykład hydrolizy wiązań glikozydowych) pod wpływem enzymów,
 • Co to jest dendryty Definicja komórka nerwowa,
 • Co to jest dawka letalna Definicja leki, trucizny), która po podaniu skutkuje śmierć zwierzęcia. Określana najczęściej w g albo mg na kg masy ciała. Letalność dawki ustalana,
 • Co to jest disacharydy Definicja sacharydy,
 • Co to jest difiodontyzm Definicja zęby,
 • Co to jest diploten Definicja mejoza,
 • Co to jest diploidalność Definicja homologicznych 2n (od ojca i od matki). Taką liczbę chromosomów mają komórki powstające poprzez podział zygoty, a więc wszystkie komórki,
 • Co to jest dziedziczenie Definicja organizmów do przekazywania z pokolenia na pokolenie informacji genetycznej zawartej w genach. D. pozwala na utrzymywanie cech danego,
 • Co to jest drzewnik Definicja związek odkładany w ścianie komórkowej w procesie drewnienia,
 • Co to jest dinozaury Definicja lądowych występujących na ziemi w erze mezozoicznej ( ery i okresy geologiczne). Na podstawie budowy miednicy d. podzielono na,
 • Co to jest drewno Definicja mineralne (naczynia i cewki), wzmacniająca organy (włókna drzewne) i gromadząca substancje zapasowe (miękisz drzewny), charakterystyczna,
 • Co to jest diafragma Definicja przepona,
 • Co to jest dziedziczenie cytoplazmatyczne Definicja geny pozachromosomowe zlokalizowane w DNA cytoplazmatycznym występującym w mitochondriach i chloroplastach. Geny te przekazywane są w nie,
 • Co to jest dawka progowa Definicja hormonu albo leku) wywołująca zauważalną reakcję organizmu. Substancja czynna podana organizmowi w ilości mniejszej od d.p. nie wywołuje,
 • Co to jest dinukleotyd flawinoadeninowy Definicja oksydoreduktaz ( enzymy), uczestniczący w procesach utleniania i redukcji, przenoszący dwa protony i dwa elektrony. W skład d.f. wchodzi,
 • Co to jest dyferencjacja Definicja różnicowanie,
 • Co to jest dyfuzja Definicja jednej substancji do drugiej. Powodem d. są bezładne ruchy cieplne cząsteczek. D. jest zasadniczym procesem wywołującym ruch substancji z,
 • Co to jest dwuwarstwowce Definicja beztkankowce,
 • Co to jest drożdże Definicja Ascomycetes), mające grzybnię jednokomórkową i jednojądrową ( komórczak). W ścianie komórkowej d. występuje chityna. D. występują w,
 • Co to jest dominacja wierzchołkowa Definicja głównego a pąkami bocznymi. Pączek wierzchołkowy rośliny wytwarza auksyny ( regulatory wzrostu i rozwoju roślin) transportowane w stronę,
 • Co to jest dymorfizm płciowy Definicja samicą tego samego gatunku. D.p. jest szczególnie dobrze widoczny u owadów, ptaków i ssaków; odpowiednikiem są różnice w wyglądzie,
 • Co to jest dominacja Definicja jednego allelu nad drugim w wytworzeniu danej cechy. Dominanty całkowite mają genotypy AA i Aa i są fenotypowo identyczne. Przy,
 • Co to jest depolaryzacja Definicja związana z naruszeniem równowagi między stężeniem jonów sodu, potasu i chloru na zewnątrz i wewnątrz komórki. W stanie spoczynku zewnętrzna,
 • Co to jest drapieżnictwo Definicja stosunków antagonistycznych pomiędzy osobnikami z różnych gatunków. Bazuje na chwytaniu, uśmiercaniu i zjadaniu jednych osobników poprzez,
 • Co to jest dobór naturalny Definicja selekcja,
 • Co to jest dutka Definicja pióro,
 • Co to jest dominanty ekologiczne Definicja biocenozie, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni albo objętości. Miarą dominacji jest współczynnik dominacji (D) opisany równaniem D,
 • Co to jest dobór Definicja selekcja,
 • Co to jest DNA satelitarny Definicja dezoksyrybonukleinowy) utworzona z wielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. sDNA może nie zawierać informacji genetycznej (na,
 • Co to jest dobór sztuczny Definicja selekcja,
 • Co to jest dywergencja Definicja doboru naturalnego prowadzi do powstawania różnic anatomicznych, morfologicznych albo fizjologicznych pomiędzy spokrewnionymi organizmami,
 • Co to jest dryf kontynentalny Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych,
 • Co to jest driopitek Definicja antropogeneza,
 • Co to jest drewnienie Definicja ściany komórkowej, opierający na odkładaniu w niej drzewnika (ligniny). Zdrewniałe ściany komórkowe są odporne na urazy mechaniczne i,
 • Co to jest dryft genetyczny Definicja poszczególnych alleli w populacjach, powiązane z emigracją albo imigracją osobników o ustalonych genotypach. W ograniczonej ilościowo,
 • Co to jest druzy Definicja kryształy nierozpuszczalnego w wodzie szczawianu wapnia, występujące w soku komórkowym wakuoli w formie pęczków,
 • Co to jest drogi eferentne Definicja drogi odprowadzające bodziec nerwowy z ośrodkowego układu nerwowego do efektora, narządu reagującego. Zobacz także: łuk odruchowy,
 • Co to jest duży obieg krwi Definicja układ krwionośny,
 • Co to jest duplikacje Definicja aberracje chromosomowe,
 • Co to jest dwucukry Definicja sacharydy,
 • Co to jest drzewo rodowe Definicja drzewo genealogiczne,
 • Co to jest drzewo genealogiczne Definicja rodowego organizmów, obrazujące stopień ich pokrewieństwa. D.g. przedstawia poszczególne ekipy organizmów (gromady, rzędy, rodziny, rodzaje,
 • Co to jest dwuliścienne Definicja Angiospermae), których zarodki mają dwa liścienie, umieszczone po obu stronach siewki. Liście d. są morfologicznie zróżnicowane o nerwacji,
 • Co to jest dwuhydroksychoekalcyferol Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest drzewo filogenetyczne Definicja drzewo genealogiczne,
 • Co to jest dwunastnica Definicja położony za odźwiernikiem żołądka. Do d. uchodzą przewody żółciowe wątroby i przewody trzustki. Zobacz także: układ pokarmowy,
 • Co to jest dwupienność Definicja się występowaniem odrębnych roślin męskich i kobiecych, wytwarzających męskie i kobiece organy rozrodcze. Do roślin dwupiennych należą,
 • Co to jest dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy Definicja tworzyć odwracalny związek z wodorem (NADH2), służąc jako przenośnik wodoru w wielu procesach biochemicznych. Podobne właściwości wykazuje,
 • Co to jest dziedziczność Definicja zdarzenie występowania podobieństw uwarunkowanych genetycznie pomiędzy organizmami rodzicielskimi a potomstwem. Zobacz także: dziedziczenie,
 • Co to jest dzieworództwo Definicja partenogeneza,
 • Co to jest dział Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest dziura ozonowa Definicja atmosfery związkami reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w ozonosferze. Do takich związków należą freony (chloro- i,
 • Co to jest daltonizm Definicja genach kodujących rodopsynę (pochodna wit. A), odpowiadających za odróżnianie barw czerwonej i zielonej, zlokalizowanych w chromosomie X,
 • Co to jest dehydrogenacja Definicja elektronów i dwóch protonów (H+) od różnych substratów przy udziale enzymów oksydoredukcyjnych (oksydoreduktaz,
 • Co to jest Darwin Karol Definicja którego obserwacje, poczynione w trakcie podróży dookoła świata na okręcie Beagle , przyczyniły się do sformułowania teorii ewolucji,
 • Co to jest darwinizm Definicja iż fundamentalnym mechanizmem mechanizmów ewolucyjnych jest selekcja. Ogłoszona poprzez Darwina K. w 1859 wywołała przewrót w naukach,
 • Co to jest dawca Definicja osobnik dostarczający krwi do transfuzji albo narządu do przeszczepu,
 • Co to jest de Vries Hugo Definicja Uniwersytetu w Amsterdamie. Wprowadził do edukacji termin mutacja ; udowodnił, iż formy zmutowane o cechach korzystnych dla hodowcy dają,
 • Co to jest delaminacja Definicja na rozwarstwieniu ściany blastuli wskutek jednoczesnego podziału wszystkich komórek. Zobacz także: gastrulacja,
 • Co to jest dekarboksylacja Definicja związków organicznych przy udziale enzymów z klasy dekarboksylaz. Odgrywa zasadniczą rolę w przemianach aminokwasów, prowadzi do,
 • Co to jest dezaminacja Definicja mechanizm odłączenia ekipy aminowej od różnych substratów, raczej aminokwasów. D. może zachodzić w warunkach tlenowych i beztlenowych,
 • Co to jest dewon Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest delecje Definicja aberracje chromosomowe,
 • Co to jest despiralizacja Definicja spiralizacja,
 • Co to jest deplazmoliza Definicja plazmoliza,
 • Co to jest dentyna Definicja zęby,
 • Co to jest determinacja płci Definicja rozdzielnopłciowe na samce i samice, związany z chromosomami płci. U samic ssaków występuje para chromosomów X (XX - jeden typ gamet), a u,
 • Co to jest dezoksykortykosteron Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest detrytus Definicja termin określający wszystkie drobne szczątki obumarłych roślin i zwierząt opadających na dno zbiorników wodnych,
 • Co to jest dezoksyrybonukleotyd Definicja dezoksyrybonukleinowego; złożona jest z zasad azotowych: pirymidynowej (tymina, cytozyna) i purynowej (adenina, guanina), reszty cukrowej,
 • Co to jest diakineza Definicja mejoza,
 • Co to jest dezoksyryboza Definicja występujący w kwasie dezoksyrybonukleinowym w formie 2-dezoksyrybozy, przy drugim węglu nie zawiera ekipy -OH,
 • Co to jest diaspory Definicja rozprzestrzeniania się roślin. Do d. należą nasiona, przetrwalniki, zarodniki, owoce i wegetatywne części roślin, takie jak bulwy, bulwki,
 • Co to jest DNA Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy,
 • Co to jest diplofaza Definicja mające w komórkach ciała diploidalną (somatyczną) liczbę chromosomów (2n). Taką liczbę posiada przewarzająca część organizmów zwierzęcych.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Diplofaza, Dna, Diaspory, Dezoksyryboza, Diakineza, Dezoksyrybonukleotyd, Detrytus, Dezoksykortykosteron, Determinacja Płci, Dentyna, Deplazmoliza opis.

Co to jest Diplofaza, Dna, Diaspory, Dezoksyryboza, Diakineza wyjaśnienie.