donor dryf genetyczny definicja
Diplofaza co znaczy DNA krzyżówka diaspory co to jest dezoksyryboza słownik diakineza czym jest.

Słownik biologii i definicje z chemii na D

 • Co to jest Donor Definicja dawca co znaczy.
 • Co to jest Genetyczny Dryf Definicja dryft genetyczny krzyżówka.
 • Co to jest Deficjencje Definicja aberracje chromosomowe co to jest.
 • Co to jest Dynia Definicja owoc słownik.
 • Co to jest Dyszochoria Definicja zoochoria czym jest.
 • Co to jest Diapauza Definicja znaczące obniżenie intensywności mechanizmów życiowych, w szczególności oddechowych. Występuje w różnych stadiach rozwojowych niektórych co oznacza.
 • Co to jest Aferentne Drogi Definicja drogi doprowadzające bodziec nerwowy od receptora do ośrodkowego układu nerwowego. Zobacz także: łuk odruchowy tłumaczenie.
 • Co to jest Dwuglicerydy Definicja tłuszcze przykłady.
 • Co to jest Mateczne Dziedziczenie Definicja dziedziczenie cytoplazmatyczne definicja.
 • Co to jest Dehydroepiandrosteron Definicja hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Destruenci Definicja roślinne i zwierzęce do prostych związków nieorganicznych, dostarczające w ten sposób pokarmu roślinom zielonym. Do d. należą saprofity jak działa.
 • Co to jest Pozachromosomowe Dziedziczenie Definicja dziedziczenie cytoplazmatyczne czy jest.
 • Co to jest Denaturacja Definicja trzeciorzędowej białek, następująca poprzez zerwanie wiązań wodorowych. D. zachodzi samorzutnie pod wpływem czynników chemicznych (jony pojęcie.
 • Co to jest Dziobak Definicja należący do rzędu stekowców (Monotremata). Samica d. składa jaja, które wysiaduje poprzez kilka dni. Po wykluciu z jaj młode są karmione wyjaśnienie.
 • Co to jest Dalekowzroczność Definicja wady wzroku opis.
 • Co to jest Dekstryny Definicja oligosacharydy powstające wskutek częściowego rozkładu polisacharydów (na przykład hydrolizy wiązań glikozydowych) pod wpływem enzymów informacje.
 • Co to jest Dendryty Definicja komórka nerwowa znaczenie.
 • Co to jest Letalna Dawka Definicja leki, trucizny), która po podaniu skutkuje śmierć zwierzęcia. Określana najczęściej w g albo mg na kg masy ciała. Letalność dawki ustalana co znaczy.
 • Co to jest Disacharydy Definicja sacharydy krzyżówka.
 • Co to jest Difiodontyzm Definicja zęby co to jest.
 • Co to jest Diploten Definicja mejoza słownik.
 • Co to jest Diploidalność Definicja homologicznych 2n (od ojca i od matki). Taką liczbę chromosomów mają komórki powstające poprzez podział zygoty, a więc wszystkie komórki czym jest.
 • Co to jest Dziedziczenie Definicja organizmów do przekazywania z pokolenia na pokolenie informacji genetycznej zawartej w genach. D. pozwala na utrzymywanie cech danego co oznacza.
 • Co to jest Drzewnik Definicja związek odkładany w ścianie komórkowej w procesie drewnienia tłumaczenie.
 • Co to jest Dinozaury Definicja lądowych występujących na ziemi w erze mezozoicznej ( ery i okresy geologiczne). Na podstawie budowy miednicy d. podzielono na przykłady.
 • Co to jest Drewno Definicja mineralne (naczynia i cewki), wzmacniająca organy (włókna drzewne) i gromadząca substancje zapasowe (miękisz drzewny), charakterystyczna definicja.
 • Co to jest Diafragma Definicja przepona encyklopedia.
 • Co to jest Cytoplazmatyczne Dziedziczenie Definicja geny pozachromosomowe zlokalizowane w DNA cytoplazmatycznym występującym w mitochondriach i chloroplastach. Geny te przekazywane są w nie jak działa.
 • Co to jest Progowa Dawka Definicja hormonu albo leku) wywołująca zauważalną reakcję organizmu. Substancja czynna podana organizmowi w ilości mniejszej od d.p. nie wywołuje czy jest.
 • Co to jest Flawinoadeninowy Dinukleotyd Definicja oksydoreduktaz ( enzymy), uczestniczący w procesach utleniania i redukcji, przenoszący dwa protony i dwa elektrony. W skład d.f. wchodzi pojęcie.
 • Co to jest Dyferencjacja Definicja różnicowanie wyjaśnienie.
 • Co to jest Dyfuzja Definicja jednej substancji do drugiej. Powodem d. są bezładne ruchy cieplne cząsteczek. D. jest zasadniczym procesem wywołującym ruch substancji z opis.
 • Co to jest Dwuwarstwowce Definicja beztkankowce informacje.
 • Co to jest Drożdże Definicja Ascomycetes), mające grzybnię jednokomórkową i jednojądrową ( komórczak). W ścianie komórkowej d. występuje chityna. D. występują w znaczenie.
 • Co to jest Wierzchołkowa Dominacja Definicja głównego a pąkami bocznymi. Pączek wierzchołkowy rośliny wytwarza auksyny ( regulatory wzrostu i rozwoju roślin) transportowane w stronę co znaczy.
 • Co to jest Płciowy Dymorfizm Definicja samicą tego samego gatunku. D.p. jest szczególnie dobrze widoczny u owadów, ptaków i ssaków; odpowiednikiem są różnice w wyglądzie krzyżówka.
 • Co to jest Dominacja Definicja jednego allelu nad drugim w wytworzeniu danej cechy. Dominanty całkowite mają genotypy AA i Aa i są fenotypowo identyczne. Przy co to jest.
 • Co to jest Depolaryzacja Definicja związana z naruszeniem równowagi między stężeniem jonów sodu, potasu i chloru na zewnątrz i wewnątrz komórki. W stanie spoczynku zewnętrzna słownik.
 • Co to jest Drapieżnictwo Definicja stosunków antagonistycznych pomiędzy osobnikami z różnych gatunków. Bazuje na chwytaniu, uśmiercaniu i zjadaniu jednych osobników poprzez czym jest.
 • Co to jest Naturalny Dobór Definicja selekcja co oznacza.
 • Co to jest Dutka Definicja pióro tłumaczenie.
 • Co to jest Ekologiczne Dominanty Definicja biocenozie, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni albo objętości. Miarą dominacji jest współczynnik dominacji (D) opisany równaniem D przykłady.
 • Co to jest Dobór Definicja selekcja definicja.
 • Co to jest Satelitarny Dna Definicja dezoksyrybonukleinowy) utworzona z wielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. sDNA może nie zawierać informacji genetycznej (na encyklopedia.
 • Co to jest Sztuczny Dobór Definicja selekcja jak działa.
 • Co to jest Dywergencja Definicja doboru naturalnego prowadzi do powstawania różnic anatomicznych, morfologicznych albo fizjologicznych pomiędzy spokrewnionymi organizmami czy jest.
 • Co to jest Kontynentalny Dryf Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych pojęcie.
 • Co to jest Driopitek Definicja antropogeneza wyjaśnienie.
 • Co to jest Drewnienie Definicja ściany komórkowej, opierający na odkładaniu w niej drzewnika (ligniny). Zdrewniałe ściany komórkowe są odporne na urazy mechaniczne i opis.
 • Co to jest Genetyczny Dryft Definicja poszczególnych alleli w populacjach, powiązane z emigracją albo imigracją osobników o ustalonych genotypach. W ograniczonej ilościowo informacje.
 • Co to jest Druzy Definicja kryształy nierozpuszczalnego w wodzie szczawianu wapnia, występujące w soku komórkowym wakuoli w formie pęczków znaczenie.
 • Co to jest Eferentne Drogi Definicja drogi odprowadzające bodziec nerwowy z ośrodkowego układu nerwowego do efektora, narządu reagującego. Zobacz także: łuk odruchowy co znaczy.
 • Co to jest Krwi Obieg Duży Definicja układ krwionośny krzyżówka.
 • Co to jest Duplikacje Definicja aberracje chromosomowe co to jest.
 • Co to jest Dwucukry Definicja sacharydy słownik.
 • Co to jest Rodowe Drzewo Definicja drzewo genealogiczne czym jest.
 • Co to jest Genealogiczne Drzewo Definicja rodowego organizmów, obrazujące stopień ich pokrewieństwa. D.g. przedstawia poszczególne ekipy organizmów (gromady, rzędy, rodziny, rodzaje co oznacza.
 • Co to jest Dwuliścienne Definicja Angiospermae), których zarodki mają dwa liścienie, umieszczone po obu stronach siewki. Liście d. są morfologicznie zróżnicowane o nerwacji tłumaczenie.
 • Co to jest Dwuhydroksychoekalcyferol Definicja hormony zwierzęce przykłady.
 • Co to jest Filogenetyczne Drzewo Definicja drzewo genealogiczne definicja.
 • Co to jest Dwunastnica Definicja położony za odźwiernikiem żołądka. Do d. uchodzą przewody żółciowe wątroby i przewody trzustki. Zobacz także: układ pokarmowy encyklopedia.
 • Co to jest Dwupienność Definicja się występowaniem odrębnych roślin męskich i kobiecych, wytwarzających męskie i kobiece organy rozrodcze. Do roślin dwupiennych należą jak działa.
 • Co to jest Adeninowy Nikotynamido Dwunukleotyd Definicja tworzyć odwracalny związek z wodorem (NADH2), służąc jako przenośnik wodoru w wielu procesach biochemicznych. Podobne właściwości wykazuje czy jest.
 • Co to jest Dziedziczność Definicja zdarzenie występowania podobieństw uwarunkowanych genetycznie pomiędzy organizmami rodzicielskimi a potomstwem. Zobacz także: dziedziczenie pojęcie.
 • Co to jest Dzieworództwo Definicja partenogeneza wyjaśnienie.
 • Co to jest Dział Definicja kategoria systematyczna opis.
 • Co to jest Ozonowa Dziura Definicja atmosfery związkami reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w ozonosferze. Do takich związków należą freony (chloro- i informacje.
 • Co to jest Daltonizm Definicja genach kodujących rodopsynę (pochodna wit. A), odpowiadających za odróżnianie barw czerwonej i zielonej, zlokalizowanych w chromosomie X znaczenie.
 • Co to jest Dehydrogenacja Definicja elektronów i dwóch protonów (H+) od różnych substratów przy udziale enzymów oksydoredukcyjnych (oksydoreduktaz co znaczy.
 • Co to jest Karol Darwin Definicja którego obserwacje, poczynione w trakcie podróży dookoła świata na okręcie Beagle , przyczyniły się do sformułowania teorii ewolucji krzyżówka.
 • Co to jest Darwinizm Definicja iż fundamentalnym mechanizmem mechanizmów ewolucyjnych jest selekcja. Ogłoszona poprzez Darwina K. w 1859 wywołała przewrót w naukach co to jest.
 • Co to jest Dawca Definicja osobnik dostarczający krwi do transfuzji albo narządu do przeszczepu słownik.
 • Co to jest Hugo Vries De Definicja Uniwersytetu w Amsterdamie. Wprowadził do edukacji termin mutacja ; udowodnił, iż formy zmutowane o cechach korzystnych dla hodowcy dają czym jest.
 • Co to jest Delaminacja Definicja na rozwarstwieniu ściany blastuli wskutek jednoczesnego podziału wszystkich komórek. Zobacz także: gastrulacja co oznacza.
 • Co to jest Dekarboksylacja Definicja związków organicznych przy udziale enzymów z klasy dekarboksylaz. Odgrywa zasadniczą rolę w przemianach aminokwasów, prowadzi do tłumaczenie.
 • Co to jest Dezaminacja Definicja mechanizm odłączenia ekipy aminowej od różnych substratów, raczej aminokwasów. D. może zachodzić w warunkach tlenowych i beztlenowych przykłady.
 • Co to jest Dewon Definicja ery i okresy geologiczne definicja.
 • Co to jest Delecje Definicja aberracje chromosomowe encyklopedia.
 • Co to jest Despiralizacja Definicja spiralizacja jak działa.
 • Co to jest Deplazmoliza Definicja plazmoliza czy jest.
 • Co to jest Dentyna Definicja zęby pojęcie.
 • Co to jest Płci Determinacja Definicja rozdzielnopłciowe na samce i samice, związany z chromosomami płci. U samic ssaków występuje para chromosomów X (XX - jeden typ gamet), a u wyjaśnienie.
 • Co to jest Dezoksykortykosteron Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Detrytus Definicja termin określający wszystkie drobne szczątki obumarłych roślin i zwierząt opadających na dno zbiorników wodnych informacje.
 • Co to jest Dezoksyrybonukleotyd Definicja dezoksyrybonukleinowego; złożona jest z zasad azotowych: pirymidynowej (tymina, cytozyna) i purynowej (adenina, guanina), reszty cukrowej znaczenie.
 • Co to jest Diakineza Definicja mejoza co znaczy.
 • Co to jest Dezoksyryboza Definicja występujący w kwasie dezoksyrybonukleinowym w formie 2-dezoksyrybozy, przy drugim węglu nie zawiera ekipy -OH krzyżówka.
 • Co to jest Diaspory Definicja rozprzestrzeniania się roślin. Do d. należą nasiona, przetrwalniki, zarodniki, owoce i wegetatywne części roślin, takie jak bulwy, bulwki co to jest.
 • Co to jest Dna Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy słownik.
 • Co to jest Diplofaza Definicja mające w komórkach ciała diploidalną (somatyczną) liczbę chromosomów (2n). Taką liczbę posiada przewarzająca część organizmów zwierzęcych czym jest.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Diplofaza co znaczy DNA krzyżówka diaspory co to jest dezoksyryboza słownik diakineza czym jest dezoksyrybonukleotyd co oznacza detrytus tłumaczenie. opis.

Co to jest Donor co znaczy dryf genetyczny krzyżówka deficjencje co to jest wyjaśnienie.