diplofaza diaspory definicja
Diplofaza, Dna, Diaspory, Dezoksyryboza, Diakineza, Dezoksyrybonukleotyd, Detrytus.

Słownik biologii i definicje z chemii na D

 • Co to jest Donor Definicja dawca co to jest.
 • Co to jest Genetyczny Dryf Definicja dryft genetyczny definicja.
 • Co to jest Deficjencje Definicja aberracje chromosomowe co znaczy.
 • Co to jest Dynia Definicja owoc słownik.
 • Co to jest Dyszochoria Definicja zoochoria znaczenie.
 • Co to jest Diapauza Definicja znaczące obniżenie intensywności mechanizmów życiowych, w szczególności oddechowych. Występuje w różnych stadiach rozwojowych niektórych czym jest.
 • Co to jest Aferentne Drogi Definicja drogi doprowadzające bodziec nerwowy od receptora do ośrodkowego układu nerwowego. Zobacz także: łuk odruchowy co to jest.
 • Co to jest Dwuglicerydy Definicja tłuszcze definicja.
 • Co to jest Mateczne Dziedziczenie Definicja dziedziczenie cytoplazmatyczne co znaczy.
 • Co to jest Dehydroepiandrosteron Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Destruenci Definicja roślinne i zwierzęce do prostych związków nieorganicznych, dostarczające w ten sposób pokarmu roślinom zielonym. Do d. należą saprofity znaczenie.
 • Co to jest Pozachromosomowe Dziedziczenie Definicja dziedziczenie cytoplazmatyczne czym jest.
 • Co to jest Denaturacja Definicja trzeciorzędowej białek, następująca poprzez zerwanie wiązań wodorowych. D. zachodzi samorzutnie pod wpływem czynników chemicznych (jony co to jest.
 • Co to jest Dziobak Definicja należący do rzędu stekowców (Monotremata). Samica d. składa jaja, które wysiaduje poprzez kilka dni. Po wykluciu z jaj młode są karmione definicja.
 • Co to jest Dalekowzroczność Definicja wady wzroku co znaczy.
 • Co to jest Dekstryny Definicja oligosacharydy powstające wskutek częściowego rozkładu polisacharydów (na przykład hydrolizy wiązań glikozydowych) pod wpływem enzymów słownik.
 • Co to jest Dendryty Definicja komórka nerwowa znaczenie.
 • Co to jest Letalna Dawka Definicja leki, trucizny), która po podaniu skutkuje śmierć zwierzęcia. Określana najczęściej w g albo mg na kg masy ciała. Letalność dawki ustalana czym jest.
 • Co to jest Disacharydy Definicja sacharydy co to jest.
 • Co to jest Difiodontyzm Definicja zęby definicja.
 • Co to jest Diploten Definicja mejoza co znaczy.
 • Co to jest Diploidalność Definicja homologicznych 2n (od ojca i od matki). Taką liczbę chromosomów mają komórki powstające poprzez podział zygoty, a więc wszystkie komórki słownik.
 • Co to jest Dziedziczenie Definicja organizmów do przekazywania z pokolenia na pokolenie informacji genetycznej zawartej w genach. D. pozwala na utrzymywanie cech danego znaczenie.
 • Co to jest Drzewnik Definicja związek odkładany w ścianie komórkowej w procesie drewnienia czym jest.
 • Co to jest Dinozaury Definicja lądowych występujących na ziemi w erze mezozoicznej ( ery i okresy geologiczne). Na podstawie budowy miednicy d. podzielono na co to jest.
 • Co to jest Drewno Definicja mineralne (naczynia i cewki), wzmacniająca organy (włókna drzewne) i gromadząca substancje zapasowe (miękisz drzewny), charakterystyczna definicja.
 • Co to jest Diafragma Definicja przepona co znaczy.
 • Co to jest Cytoplazmatyczne Dziedziczenie Definicja geny pozachromosomowe zlokalizowane w DNA cytoplazmatycznym występującym w mitochondriach i chloroplastach. Geny te przekazywane są w nie słownik.
 • Co to jest Progowa Dawka Definicja hormonu albo leku) wywołująca zauważalną reakcję organizmu. Substancja czynna podana organizmowi w ilości mniejszej od d.p. nie wywołuje znaczenie.
 • Co to jest Flawinoadeninowy Dinukleotyd Definicja oksydoreduktaz ( enzymy), uczestniczący w procesach utleniania i redukcji, przenoszący dwa protony i dwa elektrony. W skład d.f. wchodzi czym jest.
 • Co to jest Dyferencjacja Definicja różnicowanie co to jest.
 • Co to jest Dyfuzja Definicja jednej substancji do drugiej. Powodem d. są bezładne ruchy cieplne cząsteczek. D. jest zasadniczym procesem wywołującym ruch substancji z definicja.
 • Co to jest Dwuwarstwowce Definicja beztkankowce co znaczy.
 • Co to jest Drożdże Definicja Ascomycetes), mające grzybnię jednokomórkową i jednojądrową ( komórczak). W ścianie komórkowej d. występuje chityna. D. występują w słownik.
 • Co to jest Wierzchołkowa Dominacja Definicja głównego a pąkami bocznymi. Pączek wierzchołkowy rośliny wytwarza auksyny ( regulatory wzrostu i rozwoju roślin) transportowane w stronę znaczenie.
 • Co to jest Płciowy Dymorfizm Definicja samicą tego samego gatunku. D.p. jest szczególnie dobrze widoczny u owadów, ptaków i ssaków; odpowiednikiem są różnice w wyglądzie czym jest.
 • Co to jest Dominacja Definicja jednego allelu nad drugim w wytworzeniu danej cechy. Dominanty całkowite mają genotypy AA i Aa i są fenotypowo identyczne. Przy co to jest.
 • Co to jest Depolaryzacja Definicja związana z naruszeniem równowagi między stężeniem jonów sodu, potasu i chloru na zewnątrz i wewnątrz komórki. W stanie spoczynku zewnętrzna definicja.
 • Co to jest Drapieżnictwo Definicja stosunków antagonistycznych pomiędzy osobnikami z różnych gatunków. Bazuje na chwytaniu, uśmiercaniu i zjadaniu jednych osobników poprzez co znaczy.
 • Co to jest Naturalny Dobór Definicja selekcja słownik.
 • Co to jest Dutka Definicja pióro znaczenie.
 • Co to jest Ekologiczne Dominanty Definicja biocenozie, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni albo objętości. Miarą dominacji jest współczynnik dominacji (D) opisany równaniem D czym jest.
 • Co to jest Dobór Definicja selekcja co to jest.
 • Co to jest Satelitarny Dna Definicja dezoksyrybonukleinowy) utworzona z wielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. sDNA może nie zawierać informacji genetycznej (na definicja.
 • Co to jest Sztuczny Dobór Definicja selekcja co znaczy.
 • Co to jest Dywergencja Definicja doboru naturalnego prowadzi do powstawania różnic anatomicznych, morfologicznych albo fizjologicznych pomiędzy spokrewnionymi organizmami słownik.
 • Co to jest Kontynentalny Dryf Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych znaczenie.
 • Co to jest Driopitek Definicja antropogeneza czym jest.
 • Co to jest Drewnienie Definicja ściany komórkowej, opierający na odkładaniu w niej drzewnika (ligniny). Zdrewniałe ściany komórkowe są odporne na urazy mechaniczne i co to jest.
 • Co to jest Genetyczny Dryft Definicja poszczególnych alleli w populacjach, powiązane z emigracją albo imigracją osobników o ustalonych genotypach. W ograniczonej ilościowo definicja.
 • Co to jest Druzy Definicja kryształy nierozpuszczalnego w wodzie szczawianu wapnia, występujące w soku komórkowym wakuoli w formie pęczków co znaczy.
 • Co to jest Eferentne Drogi Definicja drogi odprowadzające bodziec nerwowy z ośrodkowego układu nerwowego do efektora, narządu reagującego. Zobacz także: łuk odruchowy słownik.
 • Co to jest Krwi Obieg Duży Definicja układ krwionośny znaczenie.
 • Co to jest Duplikacje Definicja aberracje chromosomowe czym jest.
 • Co to jest Dwucukry Definicja sacharydy co to jest.
 • Co to jest Rodowe Drzewo Definicja drzewo genealogiczne definicja.
 • Co to jest Genealogiczne Drzewo Definicja rodowego organizmów, obrazujące stopień ich pokrewieństwa. D.g. przedstawia poszczególne ekipy organizmów (gromady, rzędy, rodziny, rodzaje co znaczy.
 • Co to jest Dwuliścienne Definicja Angiospermae), których zarodki mają dwa liścienie, umieszczone po obu stronach siewki. Liście d. są morfologicznie zróżnicowane o nerwacji słownik.
 • Co to jest Dwuhydroksychoekalcyferol Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Filogenetyczne Drzewo Definicja drzewo genealogiczne czym jest.
 • Co to jest Dwunastnica Definicja położony za odźwiernikiem żołądka. Do d. uchodzą przewody żółciowe wątroby i przewody trzustki. Zobacz także: układ pokarmowy co to jest.
 • Co to jest Dwupienność Definicja się występowaniem odrębnych roślin męskich i kobiecych, wytwarzających męskie i kobiece organy rozrodcze. Do roślin dwupiennych należą definicja.
 • Co to jest Adeninowy Nikotynamido Dwunukleotyd Definicja tworzyć odwracalny związek z wodorem (NADH2), służąc jako przenośnik wodoru w wielu procesach biochemicznych. Podobne właściwości wykazuje co znaczy.
 • Co to jest Dziedziczność Definicja zdarzenie występowania podobieństw uwarunkowanych genetycznie pomiędzy organizmami rodzicielskimi a potomstwem. Zobacz także: dziedziczenie słownik.
 • Co to jest Dzieworództwo Definicja partenogeneza znaczenie.
 • Co to jest Dział Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Ozonowa Dziura Definicja atmosfery związkami reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w ozonosferze. Do takich związków należą freony (chloro- i co to jest.
 • Co to jest Daltonizm Definicja genach kodujących rodopsynę (pochodna wit. A), odpowiadających za odróżnianie barw czerwonej i zielonej, zlokalizowanych w chromosomie X definicja.
 • Co to jest Dehydrogenacja Definicja elektronów i dwóch protonów (H+) od różnych substratów przy udziale enzymów oksydoredukcyjnych (oksydoreduktaz co znaczy.
 • Co to jest Karol Darwin Definicja którego obserwacje, poczynione w trakcie podróży dookoła świata na okręcie Beagle , przyczyniły się do sformułowania teorii ewolucji słownik.
 • Co to jest Darwinizm Definicja iż fundamentalnym mechanizmem mechanizmów ewolucyjnych jest selekcja. Ogłoszona poprzez Darwina K. w 1859 wywołała przewrót w naukach znaczenie.
 • Co to jest Dawca Definicja osobnik dostarczający krwi do transfuzji albo narządu do przeszczepu czym jest.
 • Co to jest Hugo Vries De Definicja Uniwersytetu w Amsterdamie. Wprowadził do edukacji termin mutacja ; udowodnił, iż formy zmutowane o cechach korzystnych dla hodowcy dają co to jest.
 • Co to jest Delaminacja Definicja na rozwarstwieniu ściany blastuli wskutek jednoczesnego podziału wszystkich komórek. Zobacz także: gastrulacja definicja.
 • Co to jest Dekarboksylacja Definicja związków organicznych przy udziale enzymów z klasy dekarboksylaz. Odgrywa zasadniczą rolę w przemianach aminokwasów, prowadzi do co znaczy.
 • Co to jest Dezaminacja Definicja mechanizm odłączenia ekipy aminowej od różnych substratów, raczej aminokwasów. D. może zachodzić w warunkach tlenowych i beztlenowych słownik.
 • Co to jest Dewon Definicja ery i okresy geologiczne znaczenie.
 • Co to jest Delecje Definicja aberracje chromosomowe czym jest.
 • Co to jest Despiralizacja Definicja spiralizacja co to jest.
 • Co to jest Deplazmoliza Definicja plazmoliza definicja.
 • Co to jest Dentyna Definicja zęby co znaczy.
 • Co to jest Płci Determinacja Definicja rozdzielnopłciowe na samce i samice, związany z chromosomami płci. U samic ssaków występuje para chromosomów X (XX - jeden typ gamet), a u słownik.
 • Co to jest Dezoksykortykosteron Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Detrytus Definicja termin określający wszystkie drobne szczątki obumarłych roślin i zwierząt opadających na dno zbiorników wodnych czym jest.
 • Co to jest Dezoksyrybonukleotyd Definicja dezoksyrybonukleinowego; złożona jest z zasad azotowych: pirymidynowej (tymina, cytozyna) i purynowej (adenina, guanina), reszty cukrowej co to jest.
 • Co to jest Diakineza Definicja mejoza definicja.
 • Co to jest Dezoksyryboza Definicja występujący w kwasie dezoksyrybonukleinowym w formie 2-dezoksyrybozy, przy drugim węglu nie zawiera ekipy -OH co znaczy.
 • Co to jest Diaspory Definicja rozprzestrzeniania się roślin. Do d. należą nasiona, przetrwalniki, zarodniki, owoce i wegetatywne części roślin, takie jak bulwy, bulwki słownik.
 • Co to jest Dna Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy znaczenie.
 • Co to jest Diplofaza Definicja mające w komórkach ciała diploidalną (somatyczną) liczbę chromosomów (2n). Taką liczbę posiada przewarzająca część organizmów zwierzęcych czym jest.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Diplofaza, Dna, Diaspory, Dezoksyryboza, Diakineza, Dezoksyrybonukleotyd, Detrytus, Dezoksykortykosteron, Determinacja Płci, Dentyna, Deplazmoliza opis.

Co to jest Diplofaza, Dna, Diaspory, Dezoksyryboza, Diakineza wyjaśnienie.