efekt pozycji ergosterol definicja
Efekt Pozycji, Ergosterol, Ektoderma, Enzymogeny, Eurytermy, Eutrofizacja, Eurybionty, Etologia.

Słownik biologii i definicje z chemii na E

 • Co to jest Etiolizacja Definicja wypłonienie co to jest.
 • Co to jest Epinefryna Definicja adrenalina definicja.
 • Co to jest Erytrofory Definicja chromatofory co znaczy.
 • Co to jest Epikotyl Definicja się siewek, położona pomiędzy liścieniami a kolejnym liściem. Zobacz także: kiełkowanie hipo- i epigeiczne słownik.
 • Co to jest Enterogastron Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Łączący Enzym Definicja ligaza DNA czym jest.
 • Co to jest Ejakulat Definicja sperma co to jest.
 • Co to jest Ekosystem Definicja teren ( biocenoza) i czynników abiotycznych ( biotop) oddziałujących na siebie. Przykładami e. są jezioro, las, torfowisko, pustynia definicja.
 • Co to jest Ekskrecja Definicja wydalanie co znaczy.
 • Co to jest Matczyny Efekt Definicja predeterminacja słownik.
 • Co to jest Egzokarp Definicja owoc znaczenie.
 • Co to jest Elektronastie Definicja nastie czym jest.
 • Co to jest Endorfiny Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Endomiksja Definicja autogamia definicja.
 • Co to jest Enkefaliny Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Encystacja Definicja poprzez dorosłe organizmy roślinne i zwierzęce albo ich stadia rozwojowe. Organizmy podlegające e. zmieniają budowę morfologiczną i słownik.
 • Co to jest Egzony Definicja kodujące sekwencje nukleotydów w DNA; zawierają informację o kolejności aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym ( białka). E. przepisywane są znaczenie.
 • Co to jest Embrioblast Definicja procesie bruzdkowania, w stadium blastocysty. To jest część komórek przeznaczona na właściwe ciało zarodka czym jest.
 • Co to jest Embrion Definicja zarodek co to jest.
 • Co to jest Endokarp Definicja owoc definicja.
 • Co to jest Ewolucja Definicja na ziemi od jego stworzenia ( biogeneza) od organizmów prostych i niezróżnicowanych, do wytworzenia gatunków o skomplikowanej budowie i co znaczy.
 • Co to jest Eocen Definicja ery i okresy geologiczne słownik.
 • Co to jest Estriol Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Epizoochoria Definicja zoochoria czym jest.
 • Co to jest Elongacja Definicja wzrostu. W czasie e. powiększa się długość i objętość komórek, z kolei ich liczba nie ulega zmianie. Przyrost komórek jest rezultatem co to jest.
 • Co to jest Kenozoiczna Era Definicja ery i okresy geologiczne definicja.
 • Co to jest Mezofityczna Era Definicja ery i okresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Mezozoiczna Era Definicja ery i okresy geologiczne słownik.
 • Co to jest Echolokacja Definicja zwierząt oparty na słuchu, a nie na wzroku. Zwierzęta używające e. (nietoperze, delfiny, ssaki owadożerne, nieliczne gatunki ptaków, na znaczenie.
 • Co to jest Erozja Definicja skorupy ziemskiej poprzez wiatr (e. eoliczna), wody (e. deszczowa i rzeczna), prowadząca do tworzenia dolin, lodowców (e. lodowcowa czym jest.
 • Co to jest Paleofityczna Era Definicja ery i okresy geologiczne co to jest.
 • Co to jest Ewolucjonizm Definicja zapoczątkowana poprzez ogłoszenie teorii ewolucji ( Darwin K.). W l. 1892-1902 A. Weismann stworzył teorię tłumaczącą systemy ewolucji, zw definicja.
 • Co to jest Proterozoiczna Era Definicja ery i okresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Paleozoiczna Era Definicja ery i okresy geologiczne słownik.
 • Co to jest Ergosom Definicja polisom znaczenie.
 • Co to jest Zielona Euglena Definicja przedstawiciela wiciowców stojącego na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego. W zależności od warunków środowiska może odżywiać się w czym jest.
 • Co to jest Entropia Definicja punktu widzenia termodynamicznego układy złożone mają małą entropię i dążą do jej powiększenia, a więc przejścia w stan mniej uporządkowany co to jest.
 • Co to jest Episomy Definicja zbudowane z DNA. E. występują w stanie autonomicznym i zintegrowanym. W stanie zintegrowanym są połączone z plazmidem i wraz z nim ulegają definicja.
 • Co to jest Trawienne Enzymy Definicja pokarm do związków przyswajalnych poprzez organizm (aminokwasów, glicerolu, kwasów tłuszczowych i cukrów prostych). Białka są trawione co znaczy.
 • Co to jest Endemit Definicja małego obszaru (wyspa, pasmo górskie, jaskinia). Gatunki powstałe na danym obszarze, które nie mogą się dalej rozprzestrzeniać, to słownik.
 • Co to jest ery i okresy geologiczne Definicja odzwierciedlające poszczególne fazy ewolucji świata organicznego, powiązane ze zmianami środowiska przyrodniczego (klimatu, układu znaczenie.
 • Co to jest Cieplarniany Efekt Definicja opierające na zatrzymywaniu ciepła w atmosferze i wypromieniowaniu go ponownie w kierunku powierzchni ziemi (promieniowanie zwrotne). Jest czym jest.
 • Co to jest Enzymy Definicja złożonych, umożliwiające mechanizmy kataboliczne różnych związków chemicznych w żywych komórkach. W skład cząsteczki e. (holoenzym) wchodzi co to jest.
 • Co to jest Ekotyp Definicja rasa definicja.
 • Co to jest Ekdyzon Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Egzymogeny Definicja proenzymy słownik.
 • Co to jest Ekologia Definicja badaniem związków pomiędzy organizmami a środowiskiem (autekologia); strukturą i dynamiką wielogatunkowych zespołów roślin i zwierząt znaczenie.
 • Co to jest Ekoton Definicja przykład lasu i stepu. W e. mogą występować gatunki z obu biocenoz i gatunki właściwe tylko dla danego e. Dzięki efektowi styku (właściwość czym jest.
 • Co to jest Efektory Definicja przenoszone od receptora. Mogą to być komórki barwnikowe, rzęski, mięśnie reagujące skurczem, względnie gruczoły wydzielnicze. Zobacz także co to jest.
 • Co to jest Edafon Definicja zwierzęcych zamieszkujących powierzchniową warstwę gleby. Organizmy wchodzące w skład e. (bakterie, glony, pierwotniaki, nicienie definicja.
 • Co to jest Efemeroidy Definicja okresie suszy tracą nadziemne części (łodygi i liście); ich korzenie zapadają w stan anabiozy. Po deszczu w krótkim czasie wytwarzają nowe co znaczy.
 • Co to jest Efyra Definicja strobila słownik.
 • Co to jest Założyciela Efekt Definicja zasada założyciela znaczenie.
 • Co to jest Egzoderma Definicja podskórnia czym jest.
 • Co to jest Egzospory Definicja zarodniki powstające przez odcinanie komórek na zewnątrz komórki macierzystej, a nie wewnątrz zarodni. Występują u niektórych grzybów co to jest.
 • Co to jest eukarionty, eukarioty, organizmy eukariotyczne Definicja organizmy zbudowane z komórek zawierających jądra komórkowe z chromosomami i otoczone błoną jądrową. Zobacz także: prokarionty definicja.
 • Co to jest Ektoplazma Definicja cytoplazma co znaczy.
 • Co to jest Elastyna Definicja włókna sprężyste słownik.
 • Co to jest Elefantiaza Definicja słoniowatość znaczenie.
 • Co to jest Elajosomy Definicja zoochoria czym jest.
 • Co to jest Embriologia Definicja rozwoju zarodkowego organizmów, od zapłodnionej komórki jajowej do chwili opuszczenia osłon jajowych albo opuszczenia organizmu matki w co to jest.
 • Co to jest Ektoblast Definicja ektoderma definicja.
 • Co to jest Genu Ekspresja Definicja genu w trakcie rozwoju osobniczego przez wykształcenie danej cechy. Cechy uwarunkowane poprzez geny o tak zwany niecałkowitej ekspresji co znaczy.
 • Co to jest Eukariota Definicja eukarionty słownik.
 • Co to jest Eksteroreceptory Definicja receptory znaczenie.
 • Co to jest Encefalizacja Definicja skupianiu się komórek nerwowych w przedniej części ciała, prowadzący do stworzenia mózgu. Zobacz także: cefalizacja czym jest.
 • Co to jest Endolimfa Definicja płyn wypełniający wnętrze błędnika błoniastego w uchu wewnętrznym kręgowców. Zobacz także: ucho co to jest.
 • Co to jest Endoderma Definicja w procesie gastrulacji. Z e. powstaje środkowa część przewodu pokarmowego, płuca, wątroba i wybrane gruczoły dokrewne definicja.
 • Co to jest Endospory Definicja zarodniki powstające wewnątrz pojedynczej komórki macierzystej, a nie wewnątrz zarodni; występują u sinic, bakterii i grzybów co znaczy.
 • Co to jest Endokrynologia Definicja na funkcje organizmów. Zajmuje się również chorobami związanymi z niedoborem hormonów i mechanizmami ich działania na poziomie komórkowym i słownik.
 • Co to jest Endotermia Definicja stałocieplność znaczenie.
 • Co to jest Endomitoza Definicja dwie chromatydy bez podziału jądra komórkowego. E. doprowadza do endopoliploidalności, a więc powiększenia liczby chromosomów wewnątrz czym jest.
 • Co to jest Endoplazma Definicja cytoplazma co to jest.
 • Co to jest Endozoochoria Definicja zoochoria definicja.
 • Co to jest Endosperma Definicja bielmo co znaczy.
 • Co to jest Endostyl Definicja poniżej szczelin skrzelowych, pierwotnych strunowców, lancetnika, osłonic i larw minogów. E. jest wysłany nabłonkiem migawkowym (orzęsionym słownik.
 • Co to jest Entoderma Definicja endoderma znaczenie.
 • Co to jest Erytrokruoryna Definicja występujący u niektórych zwierząt bezkręgowych na przykład pierścienice (Annelida). E., podobnie jak hemoglobina, zawiera żelazo, lecz czym jest.
 • Co to jest Entomologia Definicja badaniem owadów (Insecta). Z racji na zakres e. dzielimy na: teoretyczną, praktyczną, leśną, rolniczą, lekarską itd co to jest.
 • Co to jest Enterokinaza Definicja enzym, który odszczepia od trypsynogenu polipeptyd hamujący jego aktywność i doprowadza go do przemiany w czynną trypsynę definicja.
 • Co to jest Restrykcyjne Enzymy Definicja nić DNA w miejscu występowania kilku charakterystycznych nukleotydowych sekwencji, rozpoznawanych poprzez poszczególne e.r. Znalazły co znaczy.
 • Co to jest Afityczna Era Definicja ery i okresy geologiczne słownik.
 • Co to jest Erytropoeza Definicja erytroblastów w komórkach szpiku kostnego. Intensywność e. jest zwiększana poprzez spadek ilości tlenu we krwi i erytropoetrynę, hormon znaczenie.
 • Co to jest Epistaza Definicja na uzewnętrznianie się (ekspresję) cech zawartych w innym genie, nie będącym jego allelem. Odpowiednikiem e. może być blokowanie poprzez czym jest.
 • Co to jest Epifity Definicja zakorzeniają się w glebie, ale umocowują czepnymi korzeniami na pniach i gałęziach drzew, uzyskując tym samym lepsze warunki świetlne. Nie co to jest.
 • Co to jest Epiderma Definicja skórka definicja.
 • Co to jest Epineuria Definicja nerwowego po grzbietowej stronie ciała. E. występuje u przedstrunowców (Protochordata) i strunowców (Chordata). Zob także: hiponeuria co znaczy.
 • Co to jest Estradiol Definicja estrogeny słownik.
 • Co to jest Erytrocyty Definicja krew znaczenie.
 • Co to jest Kenofityczna Era Definicja ery i okresy geologiczne czym jest.
 • Co to jest Eofityczna Era Definicja ery i okresy geologiczne co to jest.
 • Co to jest Archaiczna Era Definicja ery i okresy geologiczne definicja.
 • Co to jest Euploidalność Definicja wielokrotnością jednego (n = 1n - monoploidalność) zespołu chromosomów w zygocie, na przykład 2n - diploidalność, 3n - triploidalność co znaczy.
 • Co to jest Erytroblasty Definicja krew). E. występują w narządach krwiotwórczych (szpiku kostnym i krwi obwodowej). Mechanizm dojrzewania e. bazuje na wytwarzaniu i słownik.
 • Co to jest Estrus Definicja ruja znaczenie.
 • Co to jest Estron Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Estywacja Definicja sen letni co to jest.
 • Co to jest Euchromatyna Definicja chromatyna definicja.
 • Co to jest Estrogeny Definicja sterydowej powstające w pęcherzyku jajnikowym. Do e. należą między innymi estradiol i estron. E. warunkują postęp drugorzędowych cech co znaczy.
 • Co to jest Etologia Definicja edukacja o zachowaniu się zwierząt. Opisuje wrodzone zachowania zwierząt w warunkach naturalnych słownik.
 • Co to jest Eurybionty Definicja różnych biotopach o szerokim zakresie wahań czynników środowiskowych, takich jak temperatura, naświetlenie czy wilgotność. To są regularnie znaczenie.
 • Co to jest Eutrofizacja Definicja substancji mineralnych (związków azotowych, fosforu i potasu) w wodach, wywołany dostawaniem się do nich ścieków i nawozów sztucznych czym jest.
 • Co to jest Eurytermy Definicja występujące od tropików do obszarów polarnych. Gatunkami eurytermicznymi są tygrys (Panthera tigris) i puma (Felis concolor co to jest.
 • Co to jest Enzymogeny Definicja proenzymy definicja.
 • Co to jest Ektoderma Definicja zewnętrzna warstwa zarodka, powstająca w procesie gastrulacji. Z e. powstaje układ nerwowy, nabłonek jelita przedniego i tylnego i naskórek co znaczy.
 • Co to jest Ergosterol Definicja związek sterydowy, prowit. wit. D2, występująca w drożdżach i gruczole kuprowym ptaków słownik.
 • Co to jest Pozycji Efekt Definicja od położenia danego genu w chromosomie. Niekiedy organizmy heterozygotyczne mają inny fenotyp w konfiguracji cis, a inny w trans znaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Efekt Pozycji, Ergosterol, Ektoderma, Enzymogeny, Eurytermy, Eutrofizacja, Eurybionty, Etologia, Estrogeny, Euchromatyna, Estywacja, Estron, Estrus opis.

Co to jest Efekt Pozycji, Ergosterol, Ektoderma, Enzymogeny, Eurytermy wyjaśnienie.