interferon izotopy definicja
Interferon, Izotopy Promieniotwórcze, Imbibicja, Iglaste, Inercja, Immobilizacja, Imago, Immersja.

Słownik biologii i definicje z chemii na I

 • Co to jest inwolucja Definicja normalnego po uprzednim powiększeniu, deformacji albo modyfikacji; 2) zmniejszanie rozmiarów wynikające ze zmian funkcjonalnych albo,
 • Co to jest interoreceptory Definicja receptory,
 • Co to jest interfaza Definicja cykl życiowy komórki,
 • Co to jest istota biała Definicja mózg,
 • Co to jest istota szara Definicja mózg,
 • Co to jest ichtiostega Definicja wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między,
 • Co to jest izolacja Definicja przedstawicielami dwóch populacji. a) i. geograficzna - wywołana przestrzennym odgraniczeniem populacji; b) i. rozrodcza (płciowa,
 • Co to jest in situ Definicja w miejscu, na miejscu, w pierwotnym położeniu; dotyczy na przykład miejsca syntezy określonego związku,
 • Co to jest inseminacja Definicja w hodowli albo mające znaczenie eksperymentalne. Metoda i. uzależniona jest od metody zapłodnienia występującego w warunkach naturalnych,
 • Co to jest in toto Definicja w całości; dotyczy na przykład amputacji całego narządu,
 • Co to jest informacja genetyczna Definicja funkcjami życiowymi komórki albo całego organizmu. Wiadomość zapisana jest w formie kodu genetycznego utworzonego poprzez swoistą sekwencję,
 • Co to jest immunosupresja Definicja odpowiedzi immunologicznej w organizmie. Może być efektem napromieniowania, podania surowicy antylimfocytarnej albo środków,
 • Co to jest in vitro Definicja poza ustrojem; dotyczy mechanizmów biologicznych albo reakcji zachodzących w komórkach albo tkankach hodowanych poza organizmem,
 • Co to jest in vivo Definicja na żywo, na żywym osobniku; dotyczy badań prowadzonych na żywych organizmach albo całych populacjach mikroorganizmów,
 • Co to jest ICSH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest interkalarny Definicja miejscu niż stożek wzrostu; dotyczy między innymi: 1) warstw merystemów wstawowych, a więc interkalarnych ( merystemy) ułożonych między,
 • Co to jest izomery konstytucyjne Definicja sacharydy,
 • Co to jest ikra Definicja z otoczki, plazmy, jądra i żółtka. Otoczka jajowa i żółtko podlegają największemu zróżnicowaniu w obrębie gromady. Największą i. produkują,
 • Co to jest induktor Definicja 1) czynnik wyzwalający mechanizmy zachodzące w organizmie, na przykład impuls chemiczny, mechaniczny albo termiczny; 2) organizator,
 • Co to jest izoenzymy Definicja charakteryzujące się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i immunologicznymi, na,
 • Co to jest immunoelektroforeza Definicja ich właściwości elektroforetycznych i immunologicznych. Etap wstępna bazuje na rozdzieleniu białek przy wykorzystaniu elektroforezy; w,
 • Co to jest inbred Definicja osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może,
 • Co to jest inhibitory Definicja wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne,
 • Co to jest immunoglobuliny Definicja osocza syntetyzowanych poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki większości i. składają się z dwóch par jednakowych,
 • Co to jest inbredowanie Definicja kojarzenie,
 • Co to jest izomery konfiguracyjne Definicja sacharydy,
 • Co to jest inkluzje Definicja czasowo w komórce, będące produktem samej komórki albo unieczynnione w procesie fagocytozy; 2) ciała obce,
 • Co to jest infekcja Definicja zakażenie,
 • Co to jest impuls nerwowy Definicja zmiana w stanie nerwów albo mięśni spowodowana działaniem bodźca i przekazywana na drodze przewodnictwa nerwowego,
 • Co to jest integracja ekologiczna Definicja zespolenie wszystkich przedmiotów wchodzących w skład biocenozy jako części dostosowanych do siebie i powiązanych określonymi zależnościami,
 • Co to jest inhibicja Definicja zwolnienie albo wstrzymywanie procesu albo reakcji biochemicznej,
 • Co to jest imprinting Definicja ssaki) sposób uczenia się przejawiany we inicjalnym okresie życia. Młode osobniki w krótkim, ściśle określonym czasie po urodzeniu uczą,
 • Co to jest implantacja Definicja komórki jajowej w śluzówce macicy u ssaków (Mammalia); 2) przeszczepienie narządu albo fragmentów tkanki w obrębie tego samego albo innego,
 • Co to jest incystacja Definicja encystacja,
 • Co to jest informosom Definicja syntetyzowana w procesie oogenezy i zlokalizowana w cytoplazmie komórki jajowej. W połączeniu z rybosomami i. tworzy nieczynny kompleks,
 • Co to jest indukcja enzymatyczna Definicja adaptacja enzymatyczna,
 • Co to jest inkret Definicja wydzielina komórki albo organizmu pozostająca w miejscu wytworzenia,
 • Co to jest indukcja Definicja organizmie poprzez czynnik wyzwalający, zw. induktorem; ciąg przekształceń zachodzi w organizmie tak długo, jak długo określone komórki,
 • Co to jest indukcja embriologiczna Definicja organizator,
 • Co to jest informacja immunologiczna Definicja organizmu albo gatunku, oparta na różnicach grup krwi i antygenach zgodności tkankowej. Na podstawie i.i. można odróżnić na przykład krew,
 • Co to jest inkubacja Definicja sztucznego wylęgania jaj; 2) czas upływający od zniesienia jaja do wylęgu; 3) wstępny faza rozwoju choroby, od momentu zakażenia do,
 • Co to jest insektycydy Definicja zwalczania szkodników występujących w uprawach roślinnych, lasach, magazynach, mieszkaniach. W zależności od składu chemicznego działają,
 • Co to jest instynkt Definicja umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących,
 • Co to jest inkrustacja Definicja ziarenek piasku, kryształków soli, fragmentów roślin, do budowanych poprzez zwierzęta (między innymi wybrane pierwotniaki, larwy owadów,
 • Co to jest iniekcja Definicja fizjologicznej, lekarstw i tym podobne przy zastosowaniu strzykawki. W zależności od rodzaju i metody działania aplikowanej substancji i,
 • Co to jest insulina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest integracja hormonalna i nerwowa Definicja hormonalnym i nerwowym pełniące rolę regulatora i czynnika scalającego funkcje poszczególnych narządów. Układ nerwowy oddziałuje na,
 • Co to jest inteligencja Definicja kojarzenia faktów na podstawie zdarzeń zachodzących w środowisku. U zwierząt i. uzależniona jest od stopnia rozwoju filogenetycznego,
 • Co to jest integument Definicja pokrywająca ciało bezkręgowców (Invertebrata), stanowiąca zabezpieczenie przed wpływem środowiska zewnętrznego; może występować w formie w,
 • Co to jest interseks Definicja żeńską i męską metodą gatunku, który reprezentuje. I. powstaje najczęściej wskutek zaburzeń genetycznych albo przy nieprawidłowej,
 • Co to jest introdukcja Definicja określonego gatunku na tereny nie objęte przedtem areałem jego występowania. Odpowiednikiem i. jest wprowadzenie bobra kanadyjskiego,
 • Co to jest introgresja Definicja genowej jednego gatunku do puli genowej drugiego gatunku, zachodzące przy niecałkowitej genetycznej izolacji obydwu populacji. Zależnie od,
 • Co to jest izoleucyna Definicja aminokwasy,
 • Co to jest inwersje Definicja aberracje chromosomowe,
 • Co to jest introny Definicja nie zawierają informacji o kolejności aminokwasów w syntetyzowanym łańcuchu polipeptydowym ( białka). W procesie transkrypcji i,
 • Co to jest inwaginacja Definicja przestrzeni zajmowanych poprzez inne komórki; 2) w procesie gastrulacji: wpuklanie się blastomerów do wnętrza blastuli,
 • Co to jest izoaglutyniny Definicja antygenom grup krwi. W erytrocytach ( krew) obecne są antygeny wrodzone (A, B), które po zetknięciu z przeciwciałem ulegają aglutynacji, w,
 • Co to jest inżynieria genetyczna Definicja zabiegów zmierzających do zmian w informacji genetycznej organizmów; może bazować na: a) pobieraniu od osobnika ustalonych genów (odcinków,
 • Co to jest izogamia Definicja produkcji i łączeniu się izogamet. Zdarzenie i. charakterystyczne jest dla niektórych pierwotniaków (Protozoa), jednokomórkowych glonów,
 • Co to jest izogamety Definicja lecz charakteryzujące się specyficznymi właściwościami biochemicznymi i fizjologicznymi. Zobacz także: izogamia,
 • Co to jest izomerazy Definicja enzymy,
 • Co to jest izomeria Definicja takim samym wzorze sumarycznym, lecz różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi wynikającymi z różnego charakteru wiązań i,
 • Co to jest izotopy Definicja liczbę protonów (liczbę atomową) i różną liczbę neutronów (masę atomową); charakteryzują się takimi samymi właściwościami chemicznymi,
 • Co to jest izopedyna Definicja kostnej, pozbawionej kanałów Haversa ( tkanka kostna). I. wchodzi w skład występujących u ryb łusek kosmoidalnych, ganoidalnych i,
 • Co to jest ichtiologia Definicja dział zoologii; edukacja obejmująca całokształt wiedzy na temat ryb (Pisces,
 • Co to jest idioblasty Definicja kamienne albo garbnikowe, występujące w jednorodnej tkance miękiszowej, różniące się budową i funkcją od komórek tej tkanki,
 • Co to jest ichtiozaury Definicja prymitywni przodkowie występowali w triasie. Typowi przedstawiciele i. pojawili się w okresie jurajskim. Gady te miały kształt ryby,
 • Co to jest immersja Definicja mikroskopach świetlnych, opierający na umieszczeniu między preparatem a obiektywem kropli olejku, zazwyczaj cedrowego, wykazującego wyższy,
 • Co to jest imago Definicja ostatnie stadium w przeobrażeniu owadów (Insecta), reprezentowane poprzez w pełni wykształconego, zdolnego do rozrodu dorosłego osobnika,
 • Co to jest immobilizacja Definicja przykład pierwotniaków) albo komórek (((na przykład plemników) wywołane wniknięciem przedmiotów nieorganicznych do ich wnętrza albo zmianą,
 • Co to jest inercja Definicja stan nieaktywności fizjologicznej, na przykład nieaktywność genów w pewnych obszarach heterochromatyny,
 • Co to jest iglaste Definicja szpilkowe,
 • Co to jest imbibicja Definicja substancje takie jak skrobia, celuloza i tym podobne Zdarzenie i. obserwowane jest między innymi u nasion bezpośrednio przed kiełkowaniem,
 • Co to jest izotopy promieniotwórcze Definicja ulegające samorzutnym przemianom; znalazły wykorzystanie w biologii między innymi przy określaniu wieku skamieniałości,
 • Co to jest interferon Definicja leukocyty ( krew) i komórki pokrewne w odpowiedzi na infekcje wirusowe. I. powstrzymuje namnażanie się wirusów, nie wykazując w relacji do.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Interferon, Izotopy Promieniotwórcze, Imbibicja, Iglaste, Inercja, Immobilizacja, Imago, Immersja, Ichtiozaury, Idioblasty, Ichtiologia, Izopedyna, Izotopy opis.

Co to jest Interferon, Izotopy Promieniotwórcze, Imbibicja, Iglaste wyjaśnienie.