inwolucja interoreceptory definicja
Interferon co znaczy izotopy promieniotwórcze krzyżówka imbibicja co to jest iglaste słownik.

Słownik biologii i definicje z chemii na I

 • Co to jest Inwolucja Definicja normalnego po uprzednim powiększeniu, deformacji albo modyfikacji; 2) zmniejszanie rozmiarów wynikające ze zmian funkcjonalnych albo co znaczy.
 • Co to jest Interoreceptory Definicja receptory krzyżówka.
 • Co to jest Interfaza Definicja cykl życiowy komórki co to jest.
 • Co to jest Biała Istota Definicja mózg słownik.
 • Co to jest Szara Istota Definicja mózg czym jest.
 • Co to jest Ichtiostega Definicja wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między co oznacza.
 • Co to jest Izolacja Definicja przedstawicielami dwóch populacji. a) i. geograficzna - wywołana przestrzennym odgraniczeniem populacji; b) i. rozrodcza (płciowa tłumaczenie.
 • Co to jest Situ In Definicja w miejscu, na miejscu, w pierwotnym położeniu; dotyczy na przykład miejsca syntezy określonego związku przykłady.
 • Co to jest Inseminacja Definicja w hodowli albo mające znaczenie eksperymentalne. Metoda i. uzależniona jest od metody zapłodnienia występującego w warunkach naturalnych definicja.
 • Co to jest Toto In Definicja w całości; dotyczy na przykład amputacji całego narządu encyklopedia.
 • Co to jest Genetyczna Informacja Definicja funkcjami życiowymi komórki albo całego organizmu. Wiadomość zapisana jest w formie kodu genetycznego utworzonego poprzez swoistą sekwencję jak działa.
 • Co to jest Immunosupresja Definicja odpowiedzi immunologicznej w organizmie. Może być efektem napromieniowania, podania surowicy antylimfocytarnej albo środków czy jest.
 • Co to jest Vitro In Definicja poza ustrojem; dotyczy mechanizmów biologicznych albo reakcji zachodzących w komórkach albo tkankach hodowanych poza organizmem pojęcie.
 • Co to jest Vivo In Definicja na żywo, na żywym osobniku; dotyczy badań prowadzonych na żywych organizmach albo całych populacjach mikroorganizmów wyjaśnienie.
 • Co to jest Icsh Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Interkalarny Definicja miejscu niż stożek wzrostu; dotyczy między innymi: 1) warstw merystemów wstawowych, a więc interkalarnych ( merystemy) ułożonych między informacje.
 • Co to jest Konstytucyjne Izomery Definicja sacharydy znaczenie.
 • Co to jest Ikra Definicja z otoczki, plazmy, jądra i żółtka. Otoczka jajowa i żółtko podlegają największemu zróżnicowaniu w obrębie gromady. Największą i. produkują co znaczy.
 • Co to jest Induktor Definicja 1) czynnik wyzwalający mechanizmy zachodzące w organizmie, na przykład impuls chemiczny, mechaniczny albo termiczny; 2) organizator krzyżówka.
 • Co to jest Izoenzymy Definicja charakteryzujące się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i immunologicznymi, na co to jest.
 • Co to jest Immunoelektroforeza Definicja ich właściwości elektroforetycznych i immunologicznych. Etap wstępna bazuje na rozdzieleniu białek przy wykorzystaniu elektroforezy; w słownik.
 • Co to jest Inbred Definicja osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może czym jest.
 • Co to jest Inhibitory Definicja wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne co oznacza.
 • Co to jest Immunoglobuliny Definicja osocza syntetyzowanych poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki większości i. składają się z dwóch par jednakowych tłumaczenie.
 • Co to jest Inbredowanie Definicja kojarzenie przykłady.
 • Co to jest Konfiguracyjne Izomery Definicja sacharydy definicja.
 • Co to jest Inkluzje Definicja czasowo w komórce, będące produktem samej komórki albo unieczynnione w procesie fagocytozy; 2) ciała obce encyklopedia.
 • Co to jest Infekcja Definicja zakażenie jak działa.
 • Co to jest Nerwowy Impuls Definicja zmiana w stanie nerwów albo mięśni spowodowana działaniem bodźca i przekazywana na drodze przewodnictwa nerwowego czy jest.
 • Co to jest Ekologiczna Integracja Definicja zespolenie wszystkich przedmiotów wchodzących w skład biocenozy jako części dostosowanych do siebie i powiązanych określonymi zależnościami pojęcie.
 • Co to jest Inhibicja Definicja zwolnienie albo wstrzymywanie procesu albo reakcji biochemicznej wyjaśnienie.
 • Co to jest Imprinting Definicja ssaki) sposób uczenia się przejawiany we inicjalnym okresie życia. Młode osobniki w krótkim, ściśle określonym czasie po urodzeniu uczą opis.
 • Co to jest Implantacja Definicja komórki jajowej w śluzówce macicy u ssaków (Mammalia); 2) przeszczepienie narządu albo fragmentów tkanki w obrębie tego samego albo innego informacje.
 • Co to jest Incystacja Definicja encystacja znaczenie.
 • Co to jest Informosom Definicja syntetyzowana w procesie oogenezy i zlokalizowana w cytoplazmie komórki jajowej. W połączeniu z rybosomami i. tworzy nieczynny kompleks co znaczy.
 • Co to jest Enzymatyczna Indukcja Definicja adaptacja enzymatyczna krzyżówka.
 • Co to jest Inkret Definicja wydzielina komórki albo organizmu pozostająca w miejscu wytworzenia co to jest.
 • Co to jest Indukcja Definicja organizmie poprzez czynnik wyzwalający, zw. induktorem; ciąg przekształceń zachodzi w organizmie tak długo, jak długo określone komórki słownik.
 • Co to jest Embriologiczna Indukcja Definicja organizator czym jest.
 • Co to jest Immunologiczna Informacja Definicja organizmu albo gatunku, oparta na różnicach grup krwi i antygenach zgodności tkankowej. Na podstawie i.i. można odróżnić na przykład krew co oznacza.
 • Co to jest Inkubacja Definicja sztucznego wylęgania jaj; 2) czas upływający od zniesienia jaja do wylęgu; 3) wstępny faza rozwoju choroby, od momentu zakażenia do tłumaczenie.
 • Co to jest Insektycydy Definicja zwalczania szkodników występujących w uprawach roślinnych, lasach, magazynach, mieszkaniach. W zależności od składu chemicznego działają przykłady.
 • Co to jest Instynkt Definicja umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących definicja.
 • Co to jest Inkrustacja Definicja ziarenek piasku, kryształków soli, fragmentów roślin, do budowanych poprzez zwierzęta (między innymi wybrane pierwotniaki, larwy owadów encyklopedia.
 • Co to jest Iniekcja Definicja fizjologicznej, lekarstw i tym podobne przy zastosowaniu strzykawki. W zależności od rodzaju i metody działania aplikowanej substancji i jak działa.
 • Co to jest Insulina Definicja hormony zwierzęce czy jest.
 • Co to jest integracja hormonalna i nerwowa Definicja hormonalnym i nerwowym pełniące rolę regulatora i czynnika scalającego funkcje poszczególnych narządów. Układ nerwowy oddziałuje na pojęcie.
 • Co to jest Inteligencja Definicja kojarzenia faktów na podstawie zdarzeń zachodzących w środowisku. U zwierząt i. uzależniona jest od stopnia rozwoju filogenetycznego wyjaśnienie.
 • Co to jest Integument Definicja pokrywająca ciało bezkręgowców (Invertebrata), stanowiąca zabezpieczenie przed wpływem środowiska zewnętrznego; może występować w formie w opis.
 • Co to jest Interseks Definicja żeńską i męską metodą gatunku, który reprezentuje. I. powstaje najczęściej wskutek zaburzeń genetycznych albo przy nieprawidłowej informacje.
 • Co to jest Introdukcja Definicja określonego gatunku na tereny nie objęte przedtem areałem jego występowania. Odpowiednikiem i. jest wprowadzenie bobra kanadyjskiego znaczenie.
 • Co to jest Introgresja Definicja genowej jednego gatunku do puli genowej drugiego gatunku, zachodzące przy niecałkowitej genetycznej izolacji obydwu populacji. Zależnie od co znaczy.
 • Co to jest Izoleucyna Definicja aminokwasy krzyżówka.
 • Co to jest Inwersje Definicja aberracje chromosomowe co to jest.
 • Co to jest Introny Definicja nie zawierają informacji o kolejności aminokwasów w syntetyzowanym łańcuchu polipeptydowym ( białka). W procesie transkrypcji i słownik.
 • Co to jest Inwaginacja Definicja przestrzeni zajmowanych poprzez inne komórki; 2) w procesie gastrulacji: wpuklanie się blastomerów do wnętrza blastuli czym jest.
 • Co to jest Izoaglutyniny Definicja antygenom grup krwi. W erytrocytach ( krew) obecne są antygeny wrodzone (A, B), które po zetknięciu z przeciwciałem ulegają aglutynacji, w co oznacza.
 • Co to jest Genetyczna Inżynieria Definicja zabiegów zmierzających do zmian w informacji genetycznej organizmów; może bazować na: a) pobieraniu od osobnika ustalonych genów (odcinków tłumaczenie.
 • Co to jest Izogamia Definicja produkcji i łączeniu się izogamet. Zdarzenie i. charakterystyczne jest dla niektórych pierwotniaków (Protozoa), jednokomórkowych glonów przykłady.
 • Co to jest Izogamety Definicja lecz charakteryzujące się specyficznymi właściwościami biochemicznymi i fizjologicznymi. Zobacz także: izogamia definicja.
 • Co to jest Izomerazy Definicja enzymy encyklopedia.
 • Co to jest Izomeria Definicja takim samym wzorze sumarycznym, lecz różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi wynikającymi z różnego charakteru wiązań i jak działa.
 • Co to jest Izotopy Definicja liczbę protonów (liczbę atomową) i różną liczbę neutronów (masę atomową); charakteryzują się takimi samymi właściwościami chemicznymi czy jest.
 • Co to jest Izopedyna Definicja kostnej, pozbawionej kanałów Haversa ( tkanka kostna). I. wchodzi w skład występujących u ryb łusek kosmoidalnych, ganoidalnych i pojęcie.
 • Co to jest Ichtiologia Definicja dział zoologii; edukacja obejmująca całokształt wiedzy na temat ryb (Pisces wyjaśnienie.
 • Co to jest Idioblasty Definicja kamienne albo garbnikowe, występujące w jednorodnej tkance miękiszowej, różniące się budową i funkcją od komórek tej tkanki opis.
 • Co to jest Ichtiozaury Definicja prymitywni przodkowie występowali w triasie. Typowi przedstawiciele i. pojawili się w okresie jurajskim. Gady te miały kształt ryby informacje.
 • Co to jest Immersja Definicja mikroskopach świetlnych, opierający na umieszczeniu między preparatem a obiektywem kropli olejku, zazwyczaj cedrowego, wykazującego wyższy znaczenie.
 • Co to jest Imago Definicja ostatnie stadium w przeobrażeniu owadów (Insecta), reprezentowane poprzez w pełni wykształconego, zdolnego do rozrodu dorosłego osobnika co znaczy.
 • Co to jest Immobilizacja Definicja przykład pierwotniaków) albo komórek (((na przykład plemników) wywołane wniknięciem przedmiotów nieorganicznych do ich wnętrza albo zmianą krzyżówka.
 • Co to jest Inercja Definicja stan nieaktywności fizjologicznej, na przykład nieaktywność genów w pewnych obszarach heterochromatyny co to jest.
 • Co to jest Iglaste Definicja szpilkowe słownik.
 • Co to jest Imbibicja Definicja substancje takie jak skrobia, celuloza i tym podobne Zdarzenie i. obserwowane jest między innymi u nasion bezpośrednio przed kiełkowaniem czym jest.
 • Co to jest Promieniotwórcze Izotopy Definicja ulegające samorzutnym przemianom; znalazły wykorzystanie w biologii między innymi przy określaniu wieku skamieniałości co oznacza.
 • Co to jest Interferon Definicja leukocyty ( krew) i komórki pokrewne w odpowiedzi na infekcje wirusowe. I. powstrzymuje namnażanie się wirusów, nie wykazując w relacji do tłumaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Interferon co znaczy izotopy promieniotwórcze krzyżówka imbibicja co to jest iglaste słownik inercja czym jest immobilizacja co oznacza imago tłumaczenie. opis.

Co to jest Inwolucja co znaczy interoreceptory krzyżówka interfaza co to jest wyjaśnienie.