interferon izotopy definicja
Interferon, Izotopy Promieniotwórcze, Imbibicja, Iglaste, Inercja, Immobilizacja, Imago, Immersja.

Słownik biologii i definicje z chemii na I

 • Co to jest Inwolucja Definicja normalnego po uprzednim powiększeniu, deformacji albo modyfikacji; 2) zmniejszanie rozmiarów wynikające ze zmian funkcjonalnych albo co to jest.
 • Co to jest Interoreceptory Definicja receptory definicja.
 • Co to jest Interfaza Definicja cykl życiowy komórki co znaczy.
 • Co to jest Biała Istota Definicja mózg słownik.
 • Co to jest Szara Istota Definicja mózg znaczenie.
 • Co to jest Ichtiostega Definicja wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między czym jest.
 • Co to jest Izolacja Definicja przedstawicielami dwóch populacji. a) i. geograficzna - wywołana przestrzennym odgraniczeniem populacji; b) i. rozrodcza (płciowa co to jest.
 • Co to jest Situ In Definicja w miejscu, na miejscu, w pierwotnym położeniu; dotyczy na przykład miejsca syntezy określonego związku definicja.
 • Co to jest Inseminacja Definicja w hodowli albo mające znaczenie eksperymentalne. Metoda i. uzależniona jest od metody zapłodnienia występującego w warunkach naturalnych co znaczy.
 • Co to jest Toto In Definicja w całości; dotyczy na przykład amputacji całego narządu słownik.
 • Co to jest Genetyczna Informacja Definicja funkcjami życiowymi komórki albo całego organizmu. Wiadomość zapisana jest w formie kodu genetycznego utworzonego poprzez swoistą sekwencję znaczenie.
 • Co to jest Immunosupresja Definicja odpowiedzi immunologicznej w organizmie. Może być efektem napromieniowania, podania surowicy antylimfocytarnej albo środków czym jest.
 • Co to jest Vitro In Definicja poza ustrojem; dotyczy mechanizmów biologicznych albo reakcji zachodzących w komórkach albo tkankach hodowanych poza organizmem co to jest.
 • Co to jest Vivo In Definicja na żywo, na żywym osobniku; dotyczy badań prowadzonych na żywych organizmach albo całych populacjach mikroorganizmów definicja.
 • Co to jest Icsh Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Interkalarny Definicja miejscu niż stożek wzrostu; dotyczy między innymi: 1) warstw merystemów wstawowych, a więc interkalarnych ( merystemy) ułożonych między słownik.
 • Co to jest Konstytucyjne Izomery Definicja sacharydy znaczenie.
 • Co to jest Ikra Definicja z otoczki, plazmy, jądra i żółtka. Otoczka jajowa i żółtko podlegają największemu zróżnicowaniu w obrębie gromady. Największą i. produkują czym jest.
 • Co to jest Induktor Definicja 1) czynnik wyzwalający mechanizmy zachodzące w organizmie, na przykład impuls chemiczny, mechaniczny albo termiczny; 2) organizator co to jest.
 • Co to jest Izoenzymy Definicja charakteryzujące się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i immunologicznymi, na definicja.
 • Co to jest Immunoelektroforeza Definicja ich właściwości elektroforetycznych i immunologicznych. Etap wstępna bazuje na rozdzieleniu białek przy wykorzystaniu elektroforezy; w co znaczy.
 • Co to jest Inbred Definicja osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może słownik.
 • Co to jest Inhibitory Definicja wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne znaczenie.
 • Co to jest Immunoglobuliny Definicja osocza syntetyzowanych poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki większości i. składają się z dwóch par jednakowych czym jest.
 • Co to jest Inbredowanie Definicja kojarzenie co to jest.
 • Co to jest Konfiguracyjne Izomery Definicja sacharydy definicja.
 • Co to jest Inkluzje Definicja czasowo w komórce, będące produktem samej komórki albo unieczynnione w procesie fagocytozy; 2) ciała obce co znaczy.
 • Co to jest Infekcja Definicja zakażenie słownik.
 • Co to jest Nerwowy Impuls Definicja zmiana w stanie nerwów albo mięśni spowodowana działaniem bodźca i przekazywana na drodze przewodnictwa nerwowego znaczenie.
 • Co to jest Ekologiczna Integracja Definicja zespolenie wszystkich przedmiotów wchodzących w skład biocenozy jako części dostosowanych do siebie i powiązanych określonymi zależnościami czym jest.
 • Co to jest Inhibicja Definicja zwolnienie albo wstrzymywanie procesu albo reakcji biochemicznej co to jest.
 • Co to jest Imprinting Definicja ssaki) sposób uczenia się przejawiany we inicjalnym okresie życia. Młode osobniki w krótkim, ściśle określonym czasie po urodzeniu uczą definicja.
 • Co to jest Implantacja Definicja komórki jajowej w śluzówce macicy u ssaków (Mammalia); 2) przeszczepienie narządu albo fragmentów tkanki w obrębie tego samego albo innego co znaczy.
 • Co to jest Incystacja Definicja encystacja słownik.
 • Co to jest Informosom Definicja syntetyzowana w procesie oogenezy i zlokalizowana w cytoplazmie komórki jajowej. W połączeniu z rybosomami i. tworzy nieczynny kompleks znaczenie.
 • Co to jest Enzymatyczna Indukcja Definicja adaptacja enzymatyczna czym jest.
 • Co to jest Inkret Definicja wydzielina komórki albo organizmu pozostająca w miejscu wytworzenia co to jest.
 • Co to jest Indukcja Definicja organizmie poprzez czynnik wyzwalający, zw. induktorem; ciąg przekształceń zachodzi w organizmie tak długo, jak długo określone komórki definicja.
 • Co to jest Embriologiczna Indukcja Definicja organizator co znaczy.
 • Co to jest Immunologiczna Informacja Definicja organizmu albo gatunku, oparta na różnicach grup krwi i antygenach zgodności tkankowej. Na podstawie i.i. można odróżnić na przykład krew słownik.
 • Co to jest Inkubacja Definicja sztucznego wylęgania jaj; 2) czas upływający od zniesienia jaja do wylęgu; 3) wstępny faza rozwoju choroby, od momentu zakażenia do znaczenie.
 • Co to jest Insektycydy Definicja zwalczania szkodników występujących w uprawach roślinnych, lasach, magazynach, mieszkaniach. W zależności od składu chemicznego działają czym jest.
 • Co to jest Instynkt Definicja umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących co to jest.
 • Co to jest Inkrustacja Definicja ziarenek piasku, kryształków soli, fragmentów roślin, do budowanych poprzez zwierzęta (między innymi wybrane pierwotniaki, larwy owadów definicja.
 • Co to jest Iniekcja Definicja fizjologicznej, lekarstw i tym podobne przy zastosowaniu strzykawki. W zależności od rodzaju i metody działania aplikowanej substancji i co znaczy.
 • Co to jest Insulina Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest integracja hormonalna i nerwowa Definicja hormonalnym i nerwowym pełniące rolę regulatora i czynnika scalającego funkcje poszczególnych narządów. Układ nerwowy oddziałuje na znaczenie.
 • Co to jest Inteligencja Definicja kojarzenia faktów na podstawie zdarzeń zachodzących w środowisku. U zwierząt i. uzależniona jest od stopnia rozwoju filogenetycznego czym jest.
 • Co to jest Integument Definicja pokrywająca ciało bezkręgowców (Invertebrata), stanowiąca zabezpieczenie przed wpływem środowiska zewnętrznego; może występować w formie w co to jest.
 • Co to jest Interseks Definicja żeńską i męską metodą gatunku, który reprezentuje. I. powstaje najczęściej wskutek zaburzeń genetycznych albo przy nieprawidłowej definicja.
 • Co to jest Introdukcja Definicja określonego gatunku na tereny nie objęte przedtem areałem jego występowania. Odpowiednikiem i. jest wprowadzenie bobra kanadyjskiego co znaczy.
 • Co to jest Introgresja Definicja genowej jednego gatunku do puli genowej drugiego gatunku, zachodzące przy niecałkowitej genetycznej izolacji obydwu populacji. Zależnie od słownik.
 • Co to jest Izoleucyna Definicja aminokwasy znaczenie.
 • Co to jest Inwersje Definicja aberracje chromosomowe czym jest.
 • Co to jest Introny Definicja nie zawierają informacji o kolejności aminokwasów w syntetyzowanym łańcuchu polipeptydowym ( białka). W procesie transkrypcji i co to jest.
 • Co to jest Inwaginacja Definicja przestrzeni zajmowanych poprzez inne komórki; 2) w procesie gastrulacji: wpuklanie się blastomerów do wnętrza blastuli definicja.
 • Co to jest Izoaglutyniny Definicja antygenom grup krwi. W erytrocytach ( krew) obecne są antygeny wrodzone (A, B), które po zetknięciu z przeciwciałem ulegają aglutynacji, w co znaczy.
 • Co to jest Genetyczna Inżynieria Definicja zabiegów zmierzających do zmian w informacji genetycznej organizmów; może bazować na: a) pobieraniu od osobnika ustalonych genów (odcinków słownik.
 • Co to jest Izogamia Definicja produkcji i łączeniu się izogamet. Zdarzenie i. charakterystyczne jest dla niektórych pierwotniaków (Protozoa), jednokomórkowych glonów znaczenie.
 • Co to jest Izogamety Definicja lecz charakteryzujące się specyficznymi właściwościami biochemicznymi i fizjologicznymi. Zobacz także: izogamia czym jest.
 • Co to jest Izomerazy Definicja enzymy co to jest.
 • Co to jest Izomeria Definicja takim samym wzorze sumarycznym, lecz różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi wynikającymi z różnego charakteru wiązań i definicja.
 • Co to jest Izotopy Definicja liczbę protonów (liczbę atomową) i różną liczbę neutronów (masę atomową); charakteryzują się takimi samymi właściwościami chemicznymi co znaczy.
 • Co to jest Izopedyna Definicja kostnej, pozbawionej kanałów Haversa ( tkanka kostna). I. wchodzi w skład występujących u ryb łusek kosmoidalnych, ganoidalnych i słownik.
 • Co to jest Ichtiologia Definicja dział zoologii; edukacja obejmująca całokształt wiedzy na temat ryb (Pisces znaczenie.
 • Co to jest Idioblasty Definicja kamienne albo garbnikowe, występujące w jednorodnej tkance miękiszowej, różniące się budową i funkcją od komórek tej tkanki czym jest.
 • Co to jest Ichtiozaury Definicja prymitywni przodkowie występowali w triasie. Typowi przedstawiciele i. pojawili się w okresie jurajskim. Gady te miały kształt ryby co to jest.
 • Co to jest Immersja Definicja mikroskopach świetlnych, opierający na umieszczeniu między preparatem a obiektywem kropli olejku, zazwyczaj cedrowego, wykazującego wyższy definicja.
 • Co to jest Imago Definicja ostatnie stadium w przeobrażeniu owadów (Insecta), reprezentowane poprzez w pełni wykształconego, zdolnego do rozrodu dorosłego osobnika co znaczy.
 • Co to jest Immobilizacja Definicja przykład pierwotniaków) albo komórek (((na przykład plemników) wywołane wniknięciem przedmiotów nieorganicznych do ich wnętrza albo zmianą słownik.
 • Co to jest Inercja Definicja stan nieaktywności fizjologicznej, na przykład nieaktywność genów w pewnych obszarach heterochromatyny znaczenie.
 • Co to jest Iglaste Definicja szpilkowe czym jest.
 • Co to jest Imbibicja Definicja substancje takie jak skrobia, celuloza i tym podobne Zdarzenie i. obserwowane jest między innymi u nasion bezpośrednio przed kiełkowaniem co to jest.
 • Co to jest Promieniotwórcze Izotopy Definicja ulegające samorzutnym przemianom; znalazły wykorzystanie w biologii między innymi przy określaniu wieku skamieniałości definicja.
 • Co to jest Interferon Definicja leukocyty ( krew) i komórki pokrewne w odpowiedzi na infekcje wirusowe. I. powstrzymuje namnażanie się wirusów, nie wykazując w relacji do co znaczy.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Interferon, Izotopy Promieniotwórcze, Imbibicja, Iglaste, Inercja, Immobilizacja, Imago, Immersja, Ichtiozaury, Idioblasty, Ichtiologia, Izopedyna, Izotopy opis.

Co to jest Interferon, Izotopy Promieniotwórcze, Imbibicja, Iglaste wyjaśnienie.