krzyżówka monopodium definicja
PRZYKŁADY Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea, Mezofil, Mezenchyma.

Słownik biologii i definicje z chemii na M

 • Co to jest Mocznik Definicja zwierząt ureotelicznych, które w ten sposób pozbywają się do 85% zbędnego azotu. Pod względem chemicznym to jest diamid kwasu węglowego co to jest.
 • Co to jest Makroglej Definicja tkanka glejowa definicja.
 • Co to jest Monocyty Definicja agranulocyty co znaczy.
 • Co to jest Monofiletyzm Definicja pochodzenie danej ekipy systematycznej organizmów od jednego, wspólnego przodka słownik.
 • Co to jest Monosacharydy Definicja sacharydy znaczenie.
 • Co to jest Morfologia Definicja edukacja zajmująca się budową zewnętrzną i wewnętrzną i pokrojem organizmów czym jest.
 • Co to jest Makia Definicja przybrzeżnych rejonach obszaru śródziemnomorskiego. Złożona jest z zawsze zielonych krzewów, krzewinek, skarłowaciałych drzew i roślin co oznacza.
 • Co to jest Morula Definicja kilkudziesięciu komórek (podobne do owocu morwy), powstałe wskutek bruzdkowania, przekształcające się następnie w blastulę krzyżówka.
 • Co to jest Mikrokosmki Definicja tworzone poprzez błonę komórkową palczaste wypustki wykorzystywane do powiększenia powierzchni chłonnej komórki najlepszy.
 • Co to jest Mycelium Definicja grzybnia przykłady.
 • Co to jest Mszywioły Definicja bezkręgowców, do którego należą drobne, kolonijne zwierzęta. Ich kolonie mogą być osiadłe albo pełzające. Pojedynczy osobnik (zooid encyklopedia.
 • Co to jest Genowe Mutacje Definicja pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (wymiana nukleotydu purynowego na jak działa.
 • Co to jest Mikrosporocyt Definicja różnozarodnikowych diploidalna komórka macierzysta, z której po mejozie powstają cztery haploidalne mikrospory. Zobacz także: zarodniki czy, jest.
 • Co to jest Makrogameta Definicja gamety pojęcie.
 • Co to jest I Metafaza Definicja mejoza wyjaśnienie.
 • Co to jest Mleczniki Definicja rurki mleczne opis.
 • Co to jest Młoteczek Definicja kostki słuchowe informacje.
 • Co to jest Monogamia Definicja współżyciu samca z jedną samicą. M. może obejmować zarówno jeden sezon rozrodczy, jak i całe życie zwierzęcia co to jest.
 • Co to jest Mukoproteiny Definicja proteoglikany definicja.
 • Co to jest Mitochondrialna Matriks Definicja półpłynna substancja wypełniająca wewnętrzny przedział mitochondrium. Zawiera enzymy cyklu Krebsa co znaczy.
 • Co to jest Mandibule Definicja żuwaczki słownik.
 • Co to jest Mangrowe Definicja namorzyny znaczenie.
 • Co to jest Makrosporangium Definicja zarodnia czym jest.
 • Co to jest Megaewolucja Definicja ewolucja co oznacza.
 • Co to jest Postgamiczna Mejoza Definicja połączeniu gamet w zygotę. Charakterystyczna dla haplontów - występuje u przedstawicieli wiciowców (Flagellata) i zarodnikowców (Sporozoa krzyżówka.
 • Co to jest Metaplazja Definicja albo tkanek w komórki albo tkanki o odmiennej budowie i funkcji, zachodzi na przykład w czasie przekształcania się tkanki łącznej w najlepszy.
 • Co to jest Methemoglobina Definicja hemoglobina przykłady.
 • Co to jest Korkotwórcza Miazga Definicja fellogen encyklopedia.
 • Co to jest Mezokarp Definicja owoc jak działa.
 • Co to jest Mielina Definicja osłonka mielinowa czy, jest.
 • Co to jest Mikrofibryle Definicja cienkie włókienka zbudowane z łańcuchów celulozowych, budujące ścianę komórkową roślin pojęcie.
 • Co to jest Moszna Definicja worek skórny otaczający jądra, występujący w okolicach krocza u samców większości ssaków wyjaśnienie.
 • Co to jest Meduza Definicja krążkopławów ( parzydełkowce). W odróżnieniu do polipa m. jest wolno żyjąca i swobodnie unosi się w toni wodnej. Ciało m. jest kształtu opis.
 • Co to jest Miksocel Definicja pratchawców (Onychophora), wrzęch (Pentastomida) i niesporczaków (Tardigrada); powstaje w rozwoju zarodkowym poprzez połączenie blastocelu informacje.
 • Co to jest Metabolia Definicja przeobrażenie co to jest.
 • Co to jest Mitochondrium Definicja wszystkich eukariontów, odpowiedzialna za produkcję energii dla komórki. M. są strukturami autonomicznymi, bo posiadają swoje DNA i RNA. M definicja.
 • Co to jest Metacerkaria Definicja cerkaria co znaczy.
 • Co to jest Jacques Monod Definicja fizjologią i metabolizmem bakterii; wspólnie z Jacobem F. stworzył teorię operonu; w 1965 dostał Nagrodę Nobla ( wspólnie z F. Jacobem i A słownik.
 • Co to jest Mutacyjne Miejsca Definicja miejsca, gdzie mogą zachodzić mutacje znaczenie.
 • Co to jest Mieszek Definicja owoc czym jest.
 • Co to jest Nerkowa Miedniczka Definicja nerka co oznacza.
 • Co to jest Chromosomowe Mutacje Definicja aberracje chromosomowe krzyżówka.
 • Co to jest Muszlowce Definicja mięczaki najlepszy.
 • Co to jest Muszla Definicja mięczaków (Mollusca) i ramienionogów (Brachiopoda). M. mięczaków ma budowę trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna jest cienka i złożona jest przykłady.
 • Co to jest Mutant Definicja organizm o genach zmienionych wskutek mutacji encyklopedia.
 • Co to jest Mikrogameta Definicja gamety jak działa.
 • Co to jest Mikrogametangium Definicja gametangium czy, jest.
 • Co to jest Mikroglej Definicja tkanka glejowa pojęcie.
 • Co to jest Mikromery Definicja gastrulacja wyjaśnienie.
 • Co to jest Mikrogametocyt Definicja gametocyt opis.
 • Co to jest Mikrogametofit Definicja gametofit informacje.
 • Co to jest Monosomia Definicja odmiana aneuploidalności charakteryzująca się brakiem jednego chromosomu (ich liczba wynosi 2n-1 co to jest.
 • Co to jest Macica Definicja ssaków, gdzie zachodzi postęp zarodka (zarodków). M. ssaków powstaje z połączonego końcowego odcinka przewodów Mllera (jajowodów) o silnie definicja.
 • Co to jest Migracje Definicja pobytu podejmowane często albo nieregularnie poprzez zwierzęta. Przyczyny m. są zawsze złożone, a więc wywołane przynajmniej kilkoma co znaczy.
 • Co to jest Malaria Definicja należące do zarodnikowców (Sporozoa) pasożytnicze pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Gatunkiem w najwyższym stopniu rozpowszechnionym jest słownik.
 • Co to jest Miofilamenty Definicja w cytoplazmie komórek mięśniowych. W komórce mięśniowej m. miozynowe i m. aktynowe są zgrupowane naprzemiennie w tak zwany sarkomery znaczenie.
 • Co to jest Mimetyzm Definicja antydrapieżnicze występujące u zwierząt, opierające na upodabnianiu się gatunków do środowiska: a) ubarwieniem (ubarwienie ochronne czym jest.
 • Co to jest Melanina Definicja włosów, syntetyzowany w komórkach naskórka zw. melanoforami (melanoblastami). M. jest pochodną aminokwasu tyrozyny. Liczba syntetyzowanej m co oznacza.
 • Co to jest Mioglobina Definicja czasowego wiązania tlenu. M. występuje w mięśniach. Oksymioglobina (utleniona m.) jest znacząco trwalsza od oksyhemoglobiny, co pozwala jej krzyżówka.
 • Co to jest Mięczaki Definicja współcześnie około 150 tys. gatunków bardzo zróżnicowanych pod względem budowy i trybu życia. M. podzielone są na dwa podtypy: obunerwce najlepszy.
 • Co to jest Miomery Definicja segmenty mięśniowe występujące w zarodkach i u dorosłych pierścienic, bezczaszkowców, kręgoustych i ryb przykłady.
 • Co to jest Mionemy Definicja miofibryle encyklopedia.
 • Co to jest Makroelementy Definicja wymagane w sporych ilościach dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. U roślin zapotrzebowanie na m. przewyższa 0,05% suchej jak działa.
 • Co to jest Miosepta Definicja przegroda zbudowana z tkanki łącznej, oddzielająca poszczególne miomery czy, jest.
 • Co to jest Miot Definicja potomstwo urodzone z jednej ciąży poprzez jedną samicę ssaka pojęcie.
 • Co to jest Miotomy Definicja miomery wyjaśnienie.
 • Co to jest Miozyna Definicja okolicy aktyny) w skurczu mięśni. Stanowi 40% mięśni. Tworzy miofilamenty miozynowe. Cząsteczka m. jest zbudowana z dwóch łańcuchów opis.
 • Co to jest Madreporowce Definicja rzędu koralowców kamiennych (Scleractinia; syn.: Madreporaria). Obejmują około 2,5 tys. współcześnie żyjących gatunków. Zasiedlają morza o informacje.
 • Co to jest Metameria Definicja wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym co to jest.
 • Co to jest Powietrzny Miękisz Definicja tkanki przewietrzającej. M.p. ma silnie rozwinięte przestwory międzykomórkowe tworzące ciągły mechanizm kanałów powietrznych wewnątrz definicja.
 • Co to jest Mózg Definicja ośrodkowego występująca u kręgowców. M. jest największym skupieniem tkanki nerwowej w organizmie zwierząt, jest zlokalizowany w co znaczy.
 • Co to jest Mesozoa Definicja Jedne z najprostszych zwierząt komórkowych, których ciało złożona jest z pojedynczej komórki osiowej (będącej komórką rozrodczą) i słownik.
 • Co to jest Mocz Definicja materii, wydalany na zewnątrz organizmu poprzez układ wydalniczy. Złożona jest w 95% z wody i w 5% z mocznika, kwasu moczowego i innych znaczenie.
 • Co to jest Genomowe Mutacje Definicja mutacje zmieniające liczbę chromosomów w komórce. Zobacz także: poliploidalność, aneuploidalność czym jest.
 • Co to jest Makrofagi Definicja monocytów ( krew). Są szeroko rozprzestrzenione w tkankach. Mają umiejętność pochłaniania bakterii, resztek komórkowych i innych drobin na co oznacza.
 • Co to jest Mutualizm Definicja należących do różnych gatunków, korzystna i zazwyczaj niezbędna dla nich obu. Odpowiednikiem m. są glony żyjące w organizmach niektórych krzyżówka.
 • Co to jest Mikrosporogeneza Definicja sporogeneza najlepszy.
 • Co to jest Monoploid Definicja organizm posiadający jeden zespół chromosomów przykłady.
 • Co to jest Mioblast Definicja ekipa komórek zarodka, z których następnie rozwija się tkanka mięśniowa encyklopedia.
 • Co to jest Palisadowy Miękisz Definicja występujący w liściach. Jest zbudowany z wydłużonych komórek, których dłuższa oś jest prostopadła do powierzchni liścia. Cytoplazma komórek jak działa.
 • Co to jest Mowa Definicja artykułowanych dźwięków, związana ze zdolnością do myślenia abstrakcyjnego. Wymaga dobrze rozwiniętych odpowiedzialnych za mowę ośrodków czy, jest.
 • Co to jest Mikronukleus Definicja jąder, gdzie przechowywana jest wiadomość genetyczna. M. jest diploidalny i bierze udział w koniugacji i rozmnażaniu poprzez podział pojęcie.
 • Co to jest Metabolizm Definicja reakcje chemiczne i towarzyszące im przemiany energetyczne zachodzące w organizmach żywych. Na m. składają się anabolizm i katabolizm wyjaśnienie.
 • Co to jest Metageneza Definicja przemiana pokoleń u zwierząt opis.
 • Co to jest Mikroplankton Definicja należące do planktonu organizmy (raczej glony i pierwotniaki) o rozmiarach nie przekraczających 0,2 mm informacje.
 • Co to jest Monogynia Definicja zdarzenie opierające na występowaniu w kwiecie pojedynczego słupka co to jest.
 • Co to jest Mikrotubule Definicja rurkowate białkowe struktury leżące w cytoplazmie. Tworzą szkielet komórkowy i budują wrzeciono podziałowe definicja.
 • Co to jest Mszaki Definicja do kilkunastu cm) rośliny zielne (nie posiadają przyrostu wtórnego). Na świecie żyje około 25 tys. gatunków m. dzielonych na trzy klasy co znaczy.
 • Co to jest Miracidium Definicja przywr digenetycznych (Digenea). To jest pierwsze stadium larwalne. Po wniknięciu do organizmu żywiciela (mięczaka, najczęściej ślimaka słownik.
 • Co to jest Metanefrydium Definicja bezkręgowców mających dobrze rozwiniętą wtórną jamę ciała. W w najwyższym stopniu typowej postaci (spotykanej u pierścienic) złożona jest z znaczenie.
 • Co to jest Tytoniowa Mozaika Definicja objawiająca się powstawaniem jasnych plamek na liściach. Wirus m.t. (Nicotiana virus) został jako pierwszy wyizolowany w formie czym jest.
 • Co to jest Mikropyle Definicja okienko co oznacza.
 • Co to jest Miofibryle Definicja pierwotniaków (Protozoa) białkowe włókienka, obdarzone zdolnością kurczenia się, wchodzące w skład organelli ruchu krzyżówka.
 • Co to jest Małże Definicja Mollusca). Obejmuje około 20 tys. gatunków zamieszkujących wody słone i słodkie. Ciało dwubocznie symetryczne, okryte dwuczęściową muszlą najlepszy.
 • Co to jest Mitoza Definicja wskutek którego jądra potomne dysponują taką samą ilością materiału genetycznego jak jądro macierzyste. W przebiegu m. wyróżnia się cztery przykłady.
 • Co to jest Chromosomów Mapy Definicja genów w obrębie chromosomów. M.ch. sporządzane są na podstawie częstości występowania crossing-over (im większa odległość pomiędzy genami encyklopedia.
 • Co to jest Chromosomowy Mostek Definicja podziałowego w anafazie mitozy i mejozy, utworzony poprzez włókna chromosomowe połączone z chromosomami dicentrycznymi (posiadającymi dwa jak działa.
 • Co to jest Makroblastomery Definicja gastrulacja czy, jest.
 • Co to jest Krwi Obieg Mały Definicja układ krwionośny pojęcie.
 • Co to jest Makrosporofil Definicja sporofile wyjaśnienie.
 • Co to jest Chromosomów Genetyczne Mapy Definicja mapy chromosomów opis.
 • Co to jest Mikoryza Definicja współżyciu niektórych roślin z grzybami. Istnieją dwa rodzaje m.: ektotroficzna (strzępki grzyba oplatają korzeń i wnikają do jego wnętrza informacje.
 • Co to jest Miesiączka Definicja płciowego; występuje u ludzi i szympansów. W czasie m. na skutek uwstecznienia ciałka żółtego i spadku poziomu progesteronu następuje co to jest.
 • Co to jest Genetyczny Materiał Definicja wiadomość genetyczna definicja.
 • Co to jest Varola Most Definicja mózg co znaczy.
 • Co to jest Mózgoczaszka Definicja czaszka słownik.
 • Co to jest Mejospory Definicja zarodniki znaczenie.
 • Co to jest Metamorfoza Definicja przeobrażenie czym jest.
 • Co to jest Metazoa Definicja wielokomórkowce co oznacza.
 • Co to jest Mikrosporangium Definicja zarodnia krzyżówka.
 • Co to jest Mikrosporofil Definicja sporofile najlepszy.
 • Co to jest Mikrospory Definicja zarodniki przykłady.
 • Co to jest Miłorzębowe Definicja drobnolistnych (Coniferophytina), do których należy aktualnie tylko jeden gatunek - miłorząb japoński (Ginkgo biloba encyklopedia.
 • Co to jest Miocen Definicja ery i okresy geologiczne jak działa.
 • Co to jest Mineralokortykoidy Definicja hormony zwierzęce czy, jest.
 • Co to jest Metafaza Definicja mitoza pojęcie.
 • Co to jest Mimikra Definicja zwierząt, opierające na upodabnianu się gatunków bezbronnych do gatunków drapieżnych, jadowitych albo trujących. Występuje na przykład u wyjaśnienie.
 • Co to jest Mineralizacja Definicja mechanizm odkładania w tkankach (zarówno żywych, jak i martwych) soli mineralnych opis.
 • Co to jest Miocyt Definicja tkanka mięśniowa informacje.
 • Co to jest Miodniki Definicja Położone zazwyczaj w kwiatach u nasady działek kielicha albo korony, czasem także u podstawy pręcików. U niektórych roślin m. tworzą się na co to jest.
 • Co to jest Ii Metafaza Definicja mejoza definicja.
 • Co to jest Metafloem Definicja łyko co znaczy.
 • Co to jest Moczowody Definicja układ moczopłciowy słownik.
 • Co to jest Monospermia Definicja zdarzenie powszechnie występujące przy zapłodnieniu, opierające na wniknięciu tylko jednego plemnika do komórki jajowej znaczenie.
 • Co to jest Mitospory Definicja zarodniki czym jest.
 • Co to jest Owocowa Miseczka Definicja owoc co oznacza.
 • Co to jest Mlecz Definicja rurki mleczne krzyżówka.
 • Co to jest Mleko Definicja gruczoły mleczne najlepszy.
 • Co to jest Prospektywna Moc Definicja poprzez H. Dreischa na ustalenie rozwojowych możliwości blastomerów, ujawniających się po ich rozdzieleniu. Największą m.p. mają dwa przykłady.
 • Co to jest model regulacji Brittena i Davidsona Definicja wyjaśnić regulację ekspresji genów u organizmów eukariotycznych. Została ona odrzucona, a dziś regulację ekspresji genów Eucaryota tłumaczy encyklopedia.
 • Co to jest Mongolizm Definicja zespół Downa jak działa.
 • Co to jest Monofagi Definicja jednym rodzajem pokarmu, regularnie ograniczonym do jednego gatunku rośliny bądź zwierzęcia. M. jest kania ślimakojad (Rosthramus czy, jest.
 • Co to jest Metamer Definicja metameria pojęcie.
 • Co to jest Pierwotny Mocz Definicja mocz wyjaśnienie.
 • Co to jest Mocznica Definicja przemiany materii wywołane niewydolnością nerek i zatrzymaniem wydalania moczu. Długookresowa m. prowadzi do śmierci opis.
 • Co to jest Metaksylem Definicja drewno informacje.
 • Co to jest Monogonia Definicja rozmnażanie bezpłciowe na drodze podziału, pączkowania albo tworzenia gemul. Nowy organizm rozwija się z części organizmu macierzystego co to jest.
 • Co to jest Monoglicerydy Definicja tłuszcze definicja.
 • Co to jest Monokultura Definicja gatunku rośliny, niejednokrotnie poprzez sporo lat. M. prowadzi do wyjałowienia gleby i częstszego występowania szkodników i chorób roślin co znaczy.
 • Co to jest Hunt Thomas Morgan Definicja doświadczeń z dziedziczeniem u muszki owocowej (Drosophila melanogaster) sformułował chromosomową teorię dziedziczności. Za odkrycie roli słownik.
 • Co to jest Morfogeneza Definicja wszystkie przekształcenia prowadzące do osiągnięcia poprzez organizm budowy właściwej dla danego gatunku. M. jest warunkowana genetycznie znaczenie.
 • Co to jest Indukowane Mutacje Definicja mutacje zachodzące pod wpływem mutagenów czym jest.
 • Co to jest Ih Msh Definicja hormony zwierzęce co oznacza.
 • Co to jest Rh Msh Definicja hormony zwierzęce krzyżówka.
 • Co to jest Msh Definicja hormony zwierzęce najlepszy.
 • Co to jest Nonsensowne Mutacje Definicja mutacje genowe, wskutek których kodon kodujący jakiś aminokwas zamienia się w kodon nonsensowny, co skraca łańcuch aminokwasowy przykłady.
 • Co to jest Rh M Definicja hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Mrna Definicja kwas rybonukleinowy jak działa.
 • Co to jest Móżdżek Definicja mózg czy, jest.
 • Co to jest Generatywne Mutacje Definicja mutacje zachodzące w komórkach rozrodczych, przekazywane potomstwu pojęcie.
 • Co to jest Mutacje Definicja materiału genetycznego. Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym zachodzą m., wyróżniono m. genowe, m wyjaśnienie.
 • Co to jest Somatyczne Mutacje Definicja mutacje zachodzące w komórkach organizmu nie będących komórkami rozrodczymi opis.
 • Co to jest Multisemia Definicja sperma informacje.
 • Co to jest Tse Tse Mucha Definicja afr. gatunek muchy żywiącej się krwią, będący żywicielem pośrednim i roznosicielem świdrowców (Trypanosomida) wywołujących śpiączkę co to jest.
 • Co to jest Wsteczne Mutacje Definicja mutacje przywracające pierwotną postać genu definicja.
 • Co to jest Letalne Mutacje Definicja prowadzące do śmierci osobnika. M.l. mogą zachodzić pod wpływem czynników zewnętrznych, na przykład zbyt wysokiej temperatury, działania co znaczy.
 • Co to jest Spontaniczne Mutacje Definicja mutacje zachodzące samorzutnie, bez wpływu żadnych znanych czynników zewnętrznych, zdarzają się bardzo rzadko słownik.
 • Co to jest Odczytu Ramki Mutacje Definicja albo delecji jednego albo więcej (lecz nie wielokrotności trzech) nukleotydów, powodujące zmianę sekwencji aminokwasów znaczenie.
 • Co to jest Punktowe Mutacje Definicja mutacje genowe, które dotyczą tylko jednego nukleotydu czym jest.
 • Co to jest Sensu Zmiany Mutacje Definicja mutacje genowe opierające na tranzycji albo transwersji, zmieniające kodon kodujący jeden aminokwas na kodon kodujący inny aminokwas co oznacza.
 • Co to jest Supresorowe Mutacje Definicja częściowo) białka utracone wskutek wcześniejszej mutacji albo tworzące nowe białka spełniające podobne do utraconych funkcje. M.s. może krzyżówka.
 • Co to jest Mykologia Definicja edukacja o grzybach (Mycetae najlepszy.
 • Co to jest Mutator Definicja gen wpływający na przyspieszenie mutacji w innych genach przykłady.
 • Co to jest Myrmekochoria Definicja zoochoria encyklopedia.
 • Co to jest Muton Definicja najmniejszy obiekt materiału genetycznego, jaki może ulec mutacji jak działa.
 • Co to jest Mycetom Definicja skupienia komórek wykorzystywanych do przechowywania organizmów endosymbiotycznych (bakterii, grzybów albo pierwotniaków). M. mogą być czy, jest.
 • Co to jest Mutagen Definicja powodujące powiększenie częstości mutacji. Do m. należą między innymi promieniowanie jonizujące, ultrafioletowe, rentgenowskie, wysoka pojęcie.
 • Co to jest Mutacjonizm Definicja w., przyjmująca, iż kluczową rolę w ewolucji organizmów odgrywają skokowe mutacje, prowadzące bezpośrednio do powstawania nowych gatunków wyjaśnienie.
 • Co to jest Myślenie Definicja kojarzeniowe prowadzące do złożonych zachowań u zwierząt. Wyróżnia się dwa typy m.: konkretne (skutkuje bezpośrednią reakcję na dany impuls opis.
 • Co to jest Maceracja Definicja określonego rozpuszczalnika mająca na celu wydzielenie substancji występującej w macerowanym materiale. M. służąca jest między innymi w informacje.
 • Co to jest Perłowa Macica Definicja muszli mięczaków, zbudowana z węglanu wapnia i odkładana w formie cienkich blaszek poprzez nabłonek płaszcza. Sposób ułożenia blaszek daje co to jest.
 • Co to jest Makrospory Definicja zarodniki definicja.
 • Co to jest Makrosporogeneza Definicja sporogeneza co znaczy.
 • Co to jest Malakologia Definicja dział zoologii. Edukacja obejmująca całokształt wiedzy na temat mięczaków (Mollusca słownik.
 • Co to jest Ih M Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Makrogametocyt Definicja gametocyt czym jest.
 • Co to jest Makroewolucja Definicja ewolucja co oznacza.
 • Co to jest Makrogametofit Definicja gametofit krzyżówka.
 • Co to jest Makrogametangium Definicja gametangium najlepszy.
 • Co to jest Makromery Definicja gastrulacja przykłady.
 • Co to jest Makromutacje Definicja zmianie wielu cech organizmu. M. pociągają za sobą zmianę kierunku ewolucji. Konsekwencją m. jest wykształcenie się nowego taksonu encyklopedia.
 • Co to jest Progamiczna Mejoza Definicja mejoza pregamiczna jak działa.
 • Co to jest Cytoplazmy Matriks Definicja cytoplazma podstawowa czy, jest.
 • Co to jest Chromosomowa Matriks Definicja wypełniający wnętrze chromosomu. W m.ch. zawieszone są chromonemy i znajdujące się na nich chromomery. Pod względem chemicznym m.ch pojęcie.
 • Co to jest Korkowa Martwica Definicja tak zwany korkowicy. Obejmuje wszystkie tkanki leżące na zewnątrz ostatniego cylindra fellogenu. Powstaje w wyniku odcięcia dopływu wody i wyjaśnienie.
 • Co to jest Zapasowy Materiał Definicja roślinę i zużywane na niektórych etapach rozwoju, na przykład w momencie formowania nasion, albo w okresach niekorzystnych dla rośliny. M.z opis.
 • Co to jest Przemysłowy Melanizm Definicja populacjach zwierząt zasiedlających tereny uprzemysłowione. Osobniki ciemniej ubarwione są faworyzowane poprzez selekcję dlatego, że są informacje.
 • Co to jest Metagamiczna Mejoza Definicja mejoza postgamiczna co to jest.
 • Co to jest Melatonina Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Mchy Definicja Bryophytina). Obejmuje powyżej 15 tys. gatunków. W przemianie pokoleń ( przemiana pokoleń u roślin) wyróżniona dominacja gametofitu nad co znaczy.
 • Co to jest Ernst Mayr Definicja ewolucjonista. Prof. Uniwersytetu w Harvardzie, członek Amerykańskiej Akademii Nauk. Autor wielu prac naukowych, pośród których szczególne słownik.
 • Co to jest Megakariocyty Definicja spore komórki ameboidalne, występujące w szpiku kostnym. Zawierają pojedyncze płatowate jądro. Wskutek fragmentacji m. powstają trombocyty znaczenie.
 • Co to jest Melanotropina Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Izolacyjne Mechanizmy Definicja między dwoma populacjami. We wstępnej fazie oddziaływania wynikają z biologicznych właściwości organizmów, w następnych etapach prowadzić co oznacza.
 • Co to jest Meandrowce Definicja Amphibia) obejmująca wymarłe płazy tarczogłowe. M. żyły w karbonie. Spośród cech charakterystycznych na pierwszy plan wysuwała się budowa krzyżówka.
 • Co to jest Melanofory Definicja 1) melanina; 2) chromatofory najlepszy.
 • Co to jest Pregamiczna Mejoza Definicja mejoza poprzedzająca wytworzenie gamet. Występuje u orzęsków (Ciliata), zwierząt wielokomórkowych i u niektórych roślin przykłady.
 • Co to jest Grzegorz Mendel Definicja teorii mendelizmu. Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych na grochu sformułował fundamentalne zasady dziedziczenia, określane mianem encyklopedia.
 • Co to jest Metabolity Definicja związki chemiczne powstające w organizmach żywych w czasie metabolizmu jak działa.
 • Co to jest Menopauza Definicja kobiet w wieku 45-50 lat. Występuje po klimakterium w konsekwencji ustania czynności jajników. Objawia się brakiem miesiączkowania czy, jest.
 • Co to jest Merozygota Definicja niepełna zygota powstająca w czasie koniugacji bakterii (Schizomycetes). Jest diploidalna jedynie pod względem części materiału genetycznego pojęcie.
 • Co to jest Mendelizm Definicja Mendel Grzegorz wyjaśnienie.
 • Co to jest Menstruacja Definicja miesiączka opis.
 • Co to jest Merogonia Definicja faza rozwoju schizogenicznego ( schizogonia), charakterystyczny dla niektórych przedstawicieli zarodnikowców (Sporozoa informacje.
 • Co to jest Metionina Definicja aminokwasy co to jest.
 • Co to jest Grama Metoda Definicja zasadowym fioletem krystalicznym, a następnie płynem Lugola (jodem w jodku potasowym). Bakterie gramujemne nie zabarwiają się, a bakterie definicja.
 • Co to jest Mezotonia Definicja niektórych roślin zielnych i krzewów, opierające na tworzeniu się pędów bocznych z pąków bocznych leżących w środkowej części osi co znaczy.
 • Co to jest Metastomium Definicja segment gębowy w głowowym odcinku ciała pierścienic słownik.
 • Co to jest Mezoblast Definicja ekipa komórek gastruli, z których potem powstaje mezoderma i struna grzbietowa znaczenie.
 • Co to jest Mezoderma Definicja zarodka, leżąca pomiędzy ektodermą a endodermą, powstająca w procesie gastrulacji. Wyścieła wtórną jamę ciała ( celomę). W czasie rozwoju czym jest.
 • Co to jest Mezoglej Definicja tkanka glejowa co oznacza.
 • Co to jest Mezom Definicja w teorii telomowej bezlistna łodyga psylofitów (Psylophytina), z której wyrastają dwa telomy potomne ( telom krzyżówka.
 • Co to jest Miazga Definicja boczny wtórny, odpowiedzialny za wzrost wtórny na grubość. Tworzy się w wiązkach przewodzących łodygi (miazga śródwiązkowa) i pomiędzy najlepszy.
 • Co to jest Mezosom Definicja występujące u prokariontów produkowane poprzez błonę komórkową wpuklenia pełniące najprawdopodobniej rolę centrów energetycznych przykłady.
 • Co to jest Mezogamia Definicja wyjątkowe zdarzenie w rozmnażaniu się roślin, opierające na wnikaniu łagiewki pyłkowej do równikowej części woreczka zalążkowego encyklopedia.
 • Co to jest Micela Definicja submikroskopowym, występujący w substancjach o długich, łańcuchowatych cząsteczkach. M. spotykana jest powszechnie w utworach szkieletowych jak działa.
 • Co to jest Międzymózgowie Definicja mózg czy, jest.
 • Co to jest Tętnic Miażdżyca Definicja lipidów i następnie wapnieniu błony wewnętrznej i środkowej tętnic, co prowadzi do zwężenia światła tętnic i powstawania zakrzepów przy pojęcie.
 • Co to jest Międzywęźla Definicja bezlistne odcinki łodygi, położone pomiędzy węzłami wyjaśnienie.
 • Co to jest Migotka Definicja u gadów, ptaków, u których jest najlepiej rozwinięta, i wielu ssaków. To jest przezroczysty ruchomy fałd spojówki położony w wewnętrznym opis.
 • Co to jest Mikroby Definicja dawna nazwa określająca mikroorganizmy chorobotwórcze, a więc między innymi bakterie i wirusy informacje.
 • Co to jest Gładkie Mięśnie Definicja tkanka mięśniowa co to jest.
 • Co to jest Sercowy Mięsień Definicja tkanka mięśniowa definicja.
 • Co to jest Somatyczne Mięśnie Definicja mięśnie tworzące odrębne struktury powiązane ze szkieletem i stanowiące wspólnie z nim układ ruchowy organizmu co znaczy.
 • Co to jest Wisceralne Mięśnie Definicja mięśnie nie tworzące odrębnych struktur, występujące w obrębie narządów wewnętrznych słownik.
 • Co to jest Migdałki Definicja węzły limfatyczne ( układ limfatyczny) leżące w rejonie j. ustnej i gardła kręgowców znaczenie.
 • Co to jest Prążkowane Poprzecznie Mięśnie Definicja tkanka mięśniowa czym jest.
 • Co to jest Gąbczasty Miękisz Definicja pomiędzy skórką a miękiszem palisadowym. Zbudowany jest z luźno ułożonych komórek, pomiędzy którymi znajdują się liczne przestwory co oznacza.
 • Co to jest Miękisz Definicja roślinna, mogąca ulegać odróżnicowaniu. W jej obrębie znajdują się inne tkanki, raczej przewodzące. U roślin plechowych m. może spełniać krzyżówka.
 • Co to jest Mikroewolucja Definicja ewolucja najlepszy.
 • Co to jest Mikrobiologia Definicja edukacja zajmująca się organizmami jednokomórkowymi (bakteriami, sinicami, glonami i grzybami jednokomórkowymi i pierwotniakami i wirusami przykłady.
 • Co to jest Mikroblastomery Definicja gastrulacja encyklopedia.
 • Co to jest Mikroflora Definicja wodzie, powietrzu i glebie. Do m. należą bakterie, sinice, jednokomórkowe grzyby i glony. Przewarzająca część z nich jest destruentami jak działa.
 • Co to jest Mikrofilament Definicja kurczliwe włókienka białkowe w cytoplazmie, odpowiedzialne za jej ruch czy, jest.
 • Co to jest Mejoza Definicja komórkowego, zachodzące w trakcie wytwarzania komórek płciowych i prowadzące do redukcji liczby chromosomów. M. obejmuje kilka etapów. I pojęcie.
 • Co to jest Martwica Definicja partii komórek wchodzących w skład żywego organizmu. Dotyczyć może części komórek, tkanki albo całego narządu. Najczęściej odnotowywanymi wyjaśnienie.
 • Co to jest Modzele Definicja Anura) miejscowe zgrubienia skóry na dłoniach (u samców m. godowe wykorzystywane do przytrzymywania samicy w czasie ampleksusu) i piętach opis.
 • Co to jest Mikroelementy Definicja żywych w ilościach kilku albo kilkunastu mg na 1 kg suchej masy. Należą do nich bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo. Z reguły informacje.
 • Co to jest Mezenchyma Definicja tkanki łącznej zarodkowej. Z niej powstają wszystkie rodzaje tkanki łącznej. Jej substancja podstawowa jest płynna i zawiera mało włókien co to jest.
 • Co to jest Mezofil Definicja skórką a wiązką przewodzącą w liściach. Z reguły to jest miękisz asymilacyjny. U większości roślin m. jest zróżnicowany na miękisz definicja.
 • Co to jest Mezoglea Definicja występująca w ciele gąbek (Porifera) i pomiędzy ektodermą i endodermą jamochłonów (Coelenterata), pełniąca funkcję podporową. W m. znajdują co znaczy.
 • Co to jest Mikroorganizmy Definicja nazwa oznaczająca wszystkie organizmy jednokomórkowe (pierwotniaki, glony, grzyby, bakterie i sinice) i wirusy słownik.
 • Co to jest Mikrociała Definicja zawierające enzymy, takie jak glioksysomy (występują u roślin, biorą udział w przemianie tłuszczów w węglowodany) i peroksysomy (biorą znaczenie.
 • Co to jest Merystemy Definicja podziałów mitotycznych, w czasie których powstają komórki różnicujące się w komórki tkanek stałych. Ich niezbędnym składnikiem są dzielące czym jest.
 • Co to jest Monopodium Definicja pęd stanowiący kluczową oś mechanizmu pędowego rośliny, wyraźnie dominujący nad pędami bocznymi co oznacza.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja PRZYKŁADY Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea, Mezofil, Mezenchyma, Mikroelementy, Modzele, Martwica, Mejoza, Mikrofilament, Mikroflora opis.

Co to jest Krzyżówka Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea wyjaśnienie.