monopodium merystemy definicja
Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea, Mezofil, Mezenchyma, Mikroelementy.

Słownik biologii i definicje z chemii na M

 • Co to jest mocznik Definicja zwierząt ureotelicznych, które w ten sposób pozbywają się do 85% zbędnego azotu. Pod względem chemicznym to jest diamid kwasu węglowego,
 • Co to jest makroglej Definicja tkanka glejowa,
 • Co to jest monocyty Definicja agranulocyty,
 • Co to jest monofiletyzm Definicja pochodzenie danej ekipy systematycznej organizmów od jednego, wspólnego przodka,
 • Co to jest monosacharydy Definicja sacharydy,
 • Co to jest morfologia Definicja edukacja zajmująca się budową zewnętrzną i wewnętrzną i pokrojem organizmów,
 • Co to jest makia Definicja przybrzeżnych rejonach obszaru śródziemnomorskiego. Złożona jest z zawsze zielonych krzewów, krzewinek, skarłowaciałych drzew i roślin,
 • Co to jest morula Definicja kilkudziesięciu komórek (podobne do owocu morwy), powstałe wskutek bruzdkowania, przekształcające się następnie w blastulę,
 • Co to jest mikrokosmki Definicja tworzone poprzez błonę komórkową palczaste wypustki wykorzystywane do powiększenia powierzchni chłonnej komórki,
 • Co to jest mycelium Definicja grzybnia,
 • Co to jest mszywioły Definicja bezkręgowców, do którego należą drobne, kolonijne zwierzęta. Ich kolonie mogą być osiadłe albo pełzające. Pojedynczy osobnik (zooid,
 • Co to jest mutacje genowe Definicja pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (wymiana nukleotydu purynowego na,
 • Co to jest mikrosporocyt Definicja różnozarodnikowych diploidalna komórka macierzysta, z której po mejozie powstają cztery haploidalne mikrospory. Zobacz także: zarodniki,
 • Co to jest makrogameta Definicja gamety,
 • Co to jest metafaza I Definicja mejoza,
 • Co to jest mleczniki Definicja rurki mleczne,
 • Co to jest młoteczek Definicja kostki słuchowe,
 • Co to jest monogamia Definicja współżyciu samca z jedną samicą. M. może obejmować zarówno jeden sezon rozrodczy, jak i całe życie zwierzęcia,
 • Co to jest mukoproteiny Definicja proteoglikany,
 • Co to jest matriks mitochondrialna Definicja półpłynna substancja wypełniająca wewnętrzny przedział mitochondrium. Zawiera enzymy cyklu Krebsa,
 • Co to jest mandibule Definicja żuwaczki,
 • Co to jest mangrowe Definicja namorzyny,
 • Co to jest makrosporangium Definicja zarodnia,
 • Co to jest megaewolucja Definicja ewolucja,
 • Co to jest mejoza postgamiczna Definicja połączeniu gamet w zygotę. Charakterystyczna dla haplontów - występuje u przedstawicieli wiciowców (Flagellata) i zarodnikowców (Sporozoa,
 • Co to jest metaplazja Definicja albo tkanek w komórki albo tkanki o odmiennej budowie i funkcji, zachodzi na przykład w czasie przekształcania się tkanki łącznej w,
 • Co to jest methemoglobina Definicja hemoglobina,
 • Co to jest miazga korkotwórcza Definicja fellogen,
 • Co to jest mezokarp Definicja owoc,
 • Co to jest mielina Definicja osłonka mielinowa,
 • Co to jest mikrofibryle Definicja cienkie włókienka zbudowane z łańcuchów celulozowych, budujące ścianę komórkową roślin,
 • Co to jest moszna Definicja worek skórny otaczający jądra, występujący w okolicach krocza u samców większości ssaków,
 • Co to jest meduza Definicja krążkopławów ( parzydełkowce). W odróżnieniu do polipa m. jest wolno żyjąca i swobodnie unosi się w toni wodnej. Ciało m. jest kształtu,
 • Co to jest miksocel Definicja pratchawców (Onychophora), wrzęch (Pentastomida) i niesporczaków (Tardigrada); powstaje w rozwoju zarodkowym poprzez połączenie blastocelu,
 • Co to jest metabolia Definicja przeobrażenie,
 • Co to jest mitochondrium Definicja wszystkich eukariontów, odpowiedzialna za produkcję energii dla komórki. M. są strukturami autonomicznymi, bo posiadają swoje DNA i RNA. M,
 • Co to jest metacerkaria Definicja cerkaria,
 • Co to jest Monod Jacques Definicja fizjologią i metabolizmem bakterii; wspólnie z Jacobem F. stworzył teorię operonu; w 1965 dostał Nagrodę Nobla ( wspólnie z F. Jacobem i A,
 • Co to jest miejsca mutacyjne Definicja miejsca, gdzie mogą zachodzić mutacje,
 • Co to jest mieszek Definicja owoc,
 • Co to jest miedniczka nerkowa Definicja nerka,
 • Co to jest mutacje chromosomowe Definicja aberracje chromosomowe,
 • Co to jest muszlowce Definicja mięczaki,
 • Co to jest muszla Definicja mięczaków (Mollusca) i ramienionogów (Brachiopoda). M. mięczaków ma budowę trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna jest cienka i złożona jest,
 • Co to jest mutant Definicja organizm o genach zmienionych wskutek mutacji,
 • Co to jest mikrogameta Definicja gamety,
 • Co to jest mikrogametangium Definicja gametangium,
 • Co to jest mikroglej Definicja tkanka glejowa,
 • Co to jest mikromery Definicja gastrulacja,
 • Co to jest mikrogametocyt Definicja gametocyt,
 • Co to jest mikrogametofit Definicja gametofit,
 • Co to jest monosomia Definicja odmiana aneuploidalności charakteryzująca się brakiem jednego chromosomu (ich liczba wynosi 2n-1,
 • Co to jest macica Definicja ssaków, gdzie zachodzi postęp zarodka (zarodków). M. ssaków powstaje z połączonego końcowego odcinka przewodów Mllera (jajowodów) o silnie,
 • Co to jest migracje Definicja pobytu podejmowane często albo nieregularnie poprzez zwierzęta. Przyczyny m. są zawsze złożone, a więc wywołane przynajmniej kilkoma,
 • Co to jest malaria Definicja należące do zarodnikowców (Sporozoa) pasożytnicze pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Gatunkiem w najwyższym stopniu rozpowszechnionym jest,
 • Co to jest miofilamenty Definicja w cytoplazmie komórek mięśniowych. W komórce mięśniowej m. miozynowe i m. aktynowe są zgrupowane naprzemiennie w tak zwany sarkomery,
 • Co to jest mimetyzm Definicja antydrapieżnicze występujące u zwierząt, opierające na upodabnianiu się gatunków do środowiska: a) ubarwieniem (ubarwienie ochronne,
 • Co to jest melanina Definicja włosów, syntetyzowany w komórkach naskórka zw. melanoforami (melanoblastami). M. jest pochodną aminokwasu tyrozyny. Liczba syntetyzowanej m,
 • Co to jest mioglobina Definicja czasowego wiązania tlenu. M. występuje w mięśniach. Oksymioglobina (utleniona m.) jest znacząco trwalsza od oksyhemoglobiny, co pozwala jej,
 • Co to jest mięczaki Definicja współcześnie około 150 tys. gatunków bardzo zróżnicowanych pod względem budowy i trybu życia. M. podzielone są na dwa podtypy: obunerwce,
 • Co to jest miomery Definicja segmenty mięśniowe występujące w zarodkach i u dorosłych pierścienic, bezczaszkowców, kręgoustych i ryb,
 • Co to jest mionemy Definicja miofibryle,
 • Co to jest makroelementy Definicja wymagane w sporych ilościach dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. U roślin zapotrzebowanie na m. przewyższa 0,05% suchej,
 • Co to jest miosepta Definicja przegroda zbudowana z tkanki łącznej, oddzielająca poszczególne miomery,
 • Co to jest miot Definicja potomstwo urodzone z jednej ciąży poprzez jedną samicę ssaka,
 • Co to jest miotomy Definicja miomery,
 • Co to jest miozyna Definicja okolicy aktyny) w skurczu mięśni. Stanowi 40% mięśni. Tworzy miofilamenty miozynowe. Cząsteczka m. jest zbudowana z dwóch łańcuchów,
 • Co to jest madreporowce Definicja rzędu koralowców kamiennych (Scleractinia; syn.: Madreporaria). Obejmują około 2,5 tys. współcześnie żyjących gatunków. Zasiedlają morza o,
 • Co to jest metameria Definicja wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym,
 • Co to jest miękisz powietrzny Definicja tkanki przewietrzającej. M.p. ma silnie rozwinięte przestwory międzykomórkowe tworzące ciągły mechanizm kanałów powietrznych wewnątrz,
 • Co to jest mózg Definicja ośrodkowego występująca u kręgowców. M. jest największym skupieniem tkanki nerwowej w organizmie zwierząt, jest zlokalizowany w,
 • Co to jest Mesozoa Definicja Jedne z najprostszych zwierząt komórkowych, których ciało złożona jest z pojedynczej komórki osiowej (będącej komórką rozrodczą) i,
 • Co to jest mocz Definicja materii, wydalany na zewnątrz organizmu poprzez układ wydalniczy. Złożona jest w 95% z wody i w 5% z mocznika, kwasu moczowego i innych,
 • Co to jest mutacje genomowe Definicja mutacje zmieniające liczbę chromosomów w komórce. Zobacz także: poliploidalność, aneuploidalność,
 • Co to jest makrofagi Definicja monocytów ( krew). Są szeroko rozprzestrzenione w tkankach. Mają umiejętność pochłaniania bakterii, resztek komórkowych i innych drobin na,
 • Co to jest mutualizm Definicja należących do różnych gatunków, korzystna i zazwyczaj niezbędna dla nich obu. Odpowiednikiem m. są glony żyjące w organizmach niektórych,
 • Co to jest mikrosporogeneza Definicja sporogeneza,
 • Co to jest monoploid Definicja organizm posiadający jeden zespół chromosomów,
 • Co to jest mioblast Definicja ekipa komórek zarodka, z których następnie rozwija się tkanka mięśniowa,
 • Co to jest miękisz palisadowy Definicja występujący w liściach. Jest zbudowany z wydłużonych komórek, których dłuższa oś jest prostopadła do powierzchni liścia. Cytoplazma komórek,
 • Co to jest mowa Definicja artykułowanych dźwięków, związana ze zdolnością do myślenia abstrakcyjnego. Wymaga dobrze rozwiniętych odpowiedzialnych za mowę ośrodków,
 • Co to jest mikronukleus Definicja jąder, gdzie przechowywana jest wiadomość genetyczna. M. jest diploidalny i bierze udział w koniugacji i rozmnażaniu poprzez podział,
 • Co to jest metabolizm Definicja reakcje chemiczne i towarzyszące im przemiany energetyczne zachodzące w organizmach żywych. Na m. składają się anabolizm i katabolizm,
 • Co to jest metageneza Definicja przemiana pokoleń u zwierząt,
 • Co to jest mikroplankton Definicja należące do planktonu organizmy (raczej glony i pierwotniaki) o rozmiarach nie przekraczających 0,2 mm,
 • Co to jest monogynia Definicja zdarzenie opierające na występowaniu w kwiecie pojedynczego słupka,
 • Co to jest mikrotubule Definicja rurkowate białkowe struktury leżące w cytoplazmie. Tworzą szkielet komórkowy i budują wrzeciono podziałowe,
 • Co to jest mszaki Definicja do kilkunastu cm) rośliny zielne (nie posiadają przyrostu wtórnego). Na świecie żyje około 25 tys. gatunków m. dzielonych na trzy klasy,
 • Co to jest miracidium Definicja przywr digenetycznych (Digenea). To jest pierwsze stadium larwalne. Po wniknięciu do organizmu żywiciela (mięczaka, najczęściej ślimaka,
 • Co to jest metanefrydium Definicja bezkręgowców mających dobrze rozwiniętą wtórną jamę ciała. W w najwyższym stopniu typowej postaci (spotykanej u pierścienic) złożona jest z,
 • Co to jest mozaika tytoniowa Definicja objawiająca się powstawaniem jasnych plamek na liściach. Wirus m.t. (Nicotiana virus) został jako pierwszy wyizolowany w formie,
 • Co to jest mikropyle Definicja okienko,
 • Co to jest miofibryle Definicja pierwotniaków (Protozoa) białkowe włókienka, obdarzone zdolnością kurczenia się, wchodzące w skład organelli ruchu,
 • Co to jest małże Definicja Mollusca). Obejmuje około 20 tys. gatunków zamieszkujących wody słone i słodkie. Ciało dwubocznie symetryczne, okryte dwuczęściową muszlą,
 • Co to jest mitoza Definicja wskutek którego jądra potomne dysponują taką samą ilością materiału genetycznego jak jądro macierzyste. W przebiegu m. wyróżnia się cztery,
 • Co to jest mapy chromosomów Definicja genów w obrębie chromosomów. M.ch. sporządzane są na podstawie częstości występowania crossing-over (im większa odległość pomiędzy genami,
 • Co to jest mostek chromosomowy Definicja podziałowego w anafazie mitozy i mejozy, utworzony poprzez włókna chromosomowe połączone z chromosomami dicentrycznymi (posiadającymi dwa,
 • Co to jest makroblastomery Definicja gastrulacja,
 • Co to jest mały obieg krwi Definicja układ krwionośny,
 • Co to jest makrosporofil Definicja sporofile,
 • Co to jest mapy genetyczne chromosomów Definicja mapy chromosomów,
 • Co to jest mikoryza Definicja współżyciu niektórych roślin z grzybami. Istnieją dwa rodzaje m.: ektotroficzna (strzępki grzyba oplatają korzeń i wnikają do jego wnętrza,
 • Co to jest miesiączka Definicja płciowego; występuje u ludzi i szympansów. W czasie m. na skutek uwstecznienia ciałka żółtego i spadku poziomu progesteronu następuje,
 • Co to jest materiał genetyczny Definicja wiadomość genetyczna,
 • Co to jest most Varola Definicja mózg,
 • Co to jest mózgoczaszka Definicja czaszka,
 • Co to jest mejospory Definicja zarodniki,
 • Co to jest metamorfoza Definicja przeobrażenie,
 • Co to jest Metazoa Definicja wielokomórkowce,
 • Co to jest mikrosporangium Definicja zarodnia,
 • Co to jest mikrosporofil Definicja sporofile,
 • Co to jest mikrospory Definicja zarodniki,
 • Co to jest miłorzębowe Definicja drobnolistnych (Coniferophytina), do których należy aktualnie tylko jeden gatunek - miłorząb japoński (Ginkgo biloba,
 • Co to jest miocen Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest mineralokortykoidy Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest metafaza Definicja mitoza,
 • Co to jest mimikra Definicja zwierząt, opierające na upodabnianu się gatunków bezbronnych do gatunków drapieżnych, jadowitych albo trujących. Występuje na przykład u,
 • Co to jest mineralizacja Definicja mechanizm odkładania w tkankach (zarówno żywych, jak i martwych) soli mineralnych,
 • Co to jest miocyt Definicja tkanka mięśniowa,
 • Co to jest miodniki Definicja Położone zazwyczaj w kwiatach u nasady działek kielicha albo korony, czasem także u podstawy pręcików. U niektórych roślin m. tworzą się na,
 • Co to jest metafaza II Definicja mejoza,
 • Co to jest metafloem Definicja łyko,
 • Co to jest moczowody Definicja układ moczopłciowy,
 • Co to jest monospermia Definicja zdarzenie powszechnie występujące przy zapłodnieniu, opierające na wniknięciu tylko jednego plemnika do komórki jajowej,
 • Co to jest mitospory Definicja zarodniki,
 • Co to jest miseczka owocowa Definicja owoc,
 • Co to jest mlecz Definicja rurki mleczne,
 • Co to jest mleko Definicja gruczoły mleczne,
 • Co to jest moc prospektywna Definicja poprzez H. Dreischa na ustalenie rozwojowych możliwości blastomerów, ujawniających się po ich rozdzieleniu. Największą m.p. mają dwa,
 • Co to jest model regulacji Brittena i Davidsona Definicja wyjaśnić regulację ekspresji genów u organizmów eukariotycznych. Została ona odrzucona, a dziś regulację ekspresji genów Eucaryota tłumaczy,
 • Co to jest mongolizm Definicja zespół Downa,
 • Co to jest monofagi Definicja jednym rodzajem pokarmu, regularnie ograniczonym do jednego gatunku rośliny bądź zwierzęcia. M. jest kania ślimakojad (Rosthramus,
 • Co to jest metamer Definicja metameria,
 • Co to jest mocz pierwotny Definicja mocz,
 • Co to jest mocznica Definicja przemiany materii wywołane niewydolnością nerek i zatrzymaniem wydalania moczu. Długookresowa m. prowadzi do śmierci,
 • Co to jest metaksylem Definicja drewno,
 • Co to jest monogonia Definicja rozmnażanie bezpłciowe na drodze podziału, pączkowania albo tworzenia gemul. Nowy organizm rozwija się z części organizmu macierzystego,
 • Co to jest monoglicerydy Definicja tłuszcze,
 • Co to jest monokultura Definicja gatunku rośliny, niejednokrotnie poprzez sporo lat. M. prowadzi do wyjałowienia gleby i częstszego występowania szkodników i chorób roślin,
 • Co to jest Morgan Thomas Hunt Definicja doświadczeń z dziedziczeniem u muszki owocowej (Drosophila melanogaster) sformułował chromosomową teorię dziedziczności. Za odkrycie roli,
 • Co to jest morfogeneza Definicja wszystkie przekształcenia prowadzące do osiągnięcia poprzez organizm budowy właściwej dla danego gatunku. M. jest warunkowana genetycznie,
 • Co to jest mutacje indukowane Definicja mutacje zachodzące pod wpływem mutagenów,
 • Co to jest MSH-IH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest MSH-RH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest MSH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest mutacje nonsensowne Definicja mutacje genowe, wskutek których kodon kodujący jakiś aminokwas zamienia się w kodon nonsensowny, co skraca łańcuch aminokwasowy,
 • Co to jest M-RH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest mRNA Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest móżdżek Definicja mózg,
 • Co to jest mutacje generatywne Definicja mutacje zachodzące w komórkach rozrodczych, przekazywane potomstwu,
 • Co to jest mutacje Definicja materiału genetycznego. Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym zachodzą m., wyróżniono m. genowe, m,
 • Co to jest mutacje somatyczne Definicja mutacje zachodzące w komórkach organizmu nie będących komórkami rozrodczymi,
 • Co to jest multisemia Definicja sperma,
 • Co to jest mucha tse-tse Definicja afr. gatunek muchy żywiącej się krwią, będący żywicielem pośrednim i roznosicielem świdrowców (Trypanosomida) wywołujących śpiączkę,
 • Co to jest mutacje wsteczne Definicja mutacje przywracające pierwotną postać genu,
 • Co to jest mutacje letalne Definicja prowadzące do śmierci osobnika. M.l. mogą zachodzić pod wpływem czynników zewnętrznych, na przykład zbyt wysokiej temperatury, działania,
 • Co to jest mutacje spontaniczne Definicja mutacje zachodzące samorzutnie, bez wpływu żadnych znanych czynników zewnętrznych, zdarzają się bardzo rzadko,
 • Co to jest mutacje ramki odczytu Definicja albo delecji jednego albo więcej (lecz nie wielokrotności trzech) nukleotydów, powodujące zmianę sekwencji aminokwasów,
 • Co to jest mutacje punktowe Definicja mutacje genowe, które dotyczą tylko jednego nukleotydu,
 • Co to jest mutacje zmiany sensu Definicja mutacje genowe opierające na tranzycji albo transwersji, zmieniające kodon kodujący jeden aminokwas na kodon kodujący inny aminokwas,
 • Co to jest mutacje supresorowe Definicja częściowo) białka utracone wskutek wcześniejszej mutacji albo tworzące nowe białka spełniające podobne do utraconych funkcje. M.s. może,
 • Co to jest mykologia Definicja edukacja o grzybach (Mycetae,
 • Co to jest mutator Definicja gen wpływający na przyspieszenie mutacji w innych genach,
 • Co to jest myrmekochoria Definicja zoochoria,
 • Co to jest muton Definicja najmniejszy obiekt materiału genetycznego, jaki może ulec mutacji,
 • Co to jest mycetom Definicja skupienia komórek wykorzystywanych do przechowywania organizmów endosymbiotycznych (bakterii, grzybów albo pierwotniaków). M. mogą być,
 • Co to jest mutagen Definicja powodujące powiększenie częstości mutacji. Do m. należą między innymi promieniowanie jonizujące, ultrafioletowe, rentgenowskie, wysoka,
 • Co to jest mutacjonizm Definicja w., przyjmująca, iż kluczową rolę w ewolucji organizmów odgrywają skokowe mutacje, prowadzące bezpośrednio do powstawania nowych gatunków,
 • Co to jest myślenie Definicja kojarzeniowe prowadzące do złożonych zachowań u zwierząt. Wyróżnia się dwa typy m.: konkretne (skutkuje bezpośrednią reakcję na dany impuls,
 • Co to jest maceracja Definicja określonego rozpuszczalnika mająca na celu wydzielenie substancji występującej w macerowanym materiale. M. służąca jest między innymi w,
 • Co to jest macica perłowa Definicja muszli mięczaków, zbudowana z węglanu wapnia i odkładana w formie cienkich blaszek poprzez nabłonek płaszcza. Sposób ułożenia blaszek daje,
 • Co to jest makrospory Definicja zarodniki,
 • Co to jest makrosporogeneza Definicja sporogeneza,
 • Co to jest malakologia Definicja dział zoologii. Edukacja obejmująca całokształt wiedzy na temat mięczaków (Mollusca,
 • Co to jest M-IH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest makrogametocyt Definicja gametocyt,
 • Co to jest makroewolucja Definicja ewolucja,
 • Co to jest makrogametofit Definicja gametofit,
 • Co to jest makrogametangium Definicja gametangium,
 • Co to jest makromery Definicja gastrulacja,
 • Co to jest makromutacje Definicja zmianie wielu cech organizmu. M. pociągają za sobą zmianę kierunku ewolucji. Konsekwencją m. jest wykształcenie się nowego taksonu,
 • Co to jest mejoza progamiczna Definicja mejoza pregamiczna,
 • Co to jest matriks cytoplazmy Definicja cytoplazma podstawowa,
 • Co to jest matriks chromosomowa Definicja wypełniający wnętrze chromosomu. W m.ch. zawieszone są chromonemy i znajdujące się na nich chromomery. Pod względem chemicznym m.ch,
 • Co to jest martwica korkowa Definicja tak zwany korkowicy. Obejmuje wszystkie tkanki leżące na zewnątrz ostatniego cylindra fellogenu. Powstaje w wyniku odcięcia dopływu wody i,
 • Co to jest materiał zapasowy Definicja roślinę i zużywane na niektórych etapach rozwoju, na przykład w momencie formowania nasion, albo w okresach niekorzystnych dla rośliny. M.z,
 • Co to jest melanizm przemysłowy Definicja populacjach zwierząt zasiedlających tereny uprzemysłowione. Osobniki ciemniej ubarwione są faworyzowane poprzez selekcję dlatego, że są,
 • Co to jest mejoza metagamiczna Definicja mejoza postgamiczna,
 • Co to jest melatonina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest mchy Definicja Bryophytina). Obejmuje powyżej 15 tys. gatunków. W przemianie pokoleń ( przemiana pokoleń u roślin) wyróżniona dominacja gametofitu nad,
 • Co to jest Mayr Ernst Definicja ewolucjonista. Prof. Uniwersytetu w Harvardzie, członek Amerykańskiej Akademii Nauk. Autor wielu prac naukowych, pośród których szczególne,
 • Co to jest megakariocyty Definicja spore komórki ameboidalne, występujące w szpiku kostnym. Zawierają pojedyncze płatowate jądro. Wskutek fragmentacji m. powstają trombocyty,
 • Co to jest melanotropina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest mechanizmy izolacyjne Definicja między dwoma populacjami. We wstępnej fazie oddziaływania wynikają z biologicznych właściwości organizmów, w następnych etapach prowadzić,
 • Co to jest meandrowce Definicja Amphibia) obejmująca wymarłe płazy tarczogłowe. M. żyły w karbonie. Spośród cech charakterystycznych na pierwszy plan wysuwała się budowa,
 • Co to jest melanofory Definicja 1) melanina; 2) chromatofory,
 • Co to jest mejoza pregamiczna Definicja mejoza poprzedzająca wytworzenie gamet. Występuje u orzęsków (Ciliata), zwierząt wielokomórkowych i u niektórych roślin,
 • Co to jest Mendel Grzegorz Definicja teorii mendelizmu. Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych na grochu sformułował fundamentalne zasady dziedziczenia, określane mianem,
 • Co to jest metabolity Definicja związki chemiczne powstające w organizmach żywych w czasie metabolizmu,
 • Co to jest menopauza Definicja kobiet w wieku 45-50 lat. Występuje po klimakterium w konsekwencji ustania czynności jajników. Objawia się brakiem miesiączkowania,
 • Co to jest merozygota Definicja niepełna zygota powstająca w czasie koniugacji bakterii (Schizomycetes). Jest diploidalna jedynie pod względem części materiału genetycznego,
 • Co to jest mendelizm Definicja Mendel Grzegorz,
 • Co to jest menstruacja Definicja miesiączka,
 • Co to jest merogonia Definicja faza rozwoju schizogenicznego ( schizogonia), charakterystyczny dla niektórych przedstawicieli zarodnikowców (Sporozoa,
 • Co to jest metionina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest metoda Grama Definicja zasadowym fioletem krystalicznym, a następnie płynem Lugola (jodem w jodku potasowym). Bakterie gramujemne nie zabarwiają się, a bakterie,
 • Co to jest mezotonia Definicja niektórych roślin zielnych i krzewów, opierające na tworzeniu się pędów bocznych z pąków bocznych leżących w środkowej części osi,
 • Co to jest metastomium Definicja segment gębowy w głowowym odcinku ciała pierścienic,
 • Co to jest mezoblast Definicja ekipa komórek gastruli, z których potem powstaje mezoderma i struna grzbietowa,
 • Co to jest mezoderma Definicja zarodka, leżąca pomiędzy ektodermą a endodermą, powstająca w procesie gastrulacji. Wyścieła wtórną jamę ciała ( celomę). W czasie rozwoju,
 • Co to jest mezoglej Definicja tkanka glejowa,
 • Co to jest mezom Definicja w teorii telomowej bezlistna łodyga psylofitów (Psylophytina), z której wyrastają dwa telomy potomne ( telom,
 • Co to jest miazga Definicja boczny wtórny, odpowiedzialny za wzrost wtórny na grubość. Tworzy się w wiązkach przewodzących łodygi (miazga śródwiązkowa) i pomiędzy,
 • Co to jest mezosom Definicja występujące u prokariontów produkowane poprzez błonę komórkową wpuklenia pełniące najprawdopodobniej rolę centrów energetycznych,
 • Co to jest mezogamia Definicja wyjątkowe zdarzenie w rozmnażaniu się roślin, opierające na wnikaniu łagiewki pyłkowej do równikowej części woreczka zalążkowego,
 • Co to jest micela Definicja submikroskopowym, występujący w substancjach o długich, łańcuchowatych cząsteczkach. M. spotykana jest powszechnie w utworach szkieletowych,
 • Co to jest międzymózgowie Definicja mózg,
 • Co to jest miażdżyca tętnic Definicja lipidów i następnie wapnieniu błony wewnętrznej i środkowej tętnic, co prowadzi do zwężenia światła tętnic i powstawania zakrzepów przy,
 • Co to jest międzywęźla Definicja bezlistne odcinki łodygi, położone pomiędzy węzłami,
 • Co to jest migotka Definicja u gadów, ptaków, u których jest najlepiej rozwinięta, i wielu ssaków. To jest przezroczysty ruchomy fałd spojówki położony w wewnętrznym,
 • Co to jest mikroby Definicja dawna nazwa określająca mikroorganizmy chorobotwórcze, a więc między innymi bakterie i wirusy,
 • Co to jest mięśnie gładkie Definicja tkanka mięśniowa,
 • Co to jest mięsień sercowy Definicja tkanka mięśniowa,
 • Co to jest mięśnie somatyczne Definicja mięśnie tworzące odrębne struktury powiązane ze szkieletem i stanowiące wspólnie z nim układ ruchowy organizmu,
 • Co to jest mięśnie wisceralne Definicja mięśnie nie tworzące odrębnych struktur, występujące w obrębie narządów wewnętrznych,
 • Co to jest migdałki Definicja węzły limfatyczne ( układ limfatyczny) leżące w rejonie j. ustnej i gardła kręgowców,
 • Co to jest mięśnie poprzecznie prążkowane Definicja tkanka mięśniowa,
 • Co to jest miękisz gąbczasty Definicja pomiędzy skórką a miękiszem palisadowym. Zbudowany jest z luźno ułożonych komórek, pomiędzy którymi znajdują się liczne przestwory,
 • Co to jest miękisz Definicja roślinna, mogąca ulegać odróżnicowaniu. W jej obrębie znajdują się inne tkanki, raczej przewodzące. U roślin plechowych m. może spełniać,
 • Co to jest mikroewolucja Definicja ewolucja,
 • Co to jest mikrobiologia Definicja edukacja zajmująca się organizmami jednokomórkowymi (bakteriami, sinicami, glonami i grzybami jednokomórkowymi i pierwotniakami i wirusami,
 • Co to jest mikroblastomery Definicja gastrulacja,
 • Co to jest mikroflora Definicja wodzie, powietrzu i glebie. Do m. należą bakterie, sinice, jednokomórkowe grzyby i glony. Przewarzająca część z nich jest destruentami,
 • Co to jest mikrofilament Definicja kurczliwe włókienka białkowe w cytoplazmie, odpowiedzialne za jej ruch,
 • Co to jest mejoza Definicja komórkowego, zachodzące w trakcie wytwarzania komórek płciowych i prowadzące do redukcji liczby chromosomów. M. obejmuje kilka etapów. I,
 • Co to jest martwica Definicja partii komórek wchodzących w skład żywego organizmu. Dotyczyć może części komórek, tkanki albo całego narządu. Najczęściej odnotowywanymi,
 • Co to jest modzele Definicja Anura) miejscowe zgrubienia skóry na dłoniach (u samców m. godowe wykorzystywane do przytrzymywania samicy w czasie ampleksusu) i piętach,
 • Co to jest mikroelementy Definicja żywych w ilościach kilku albo kilkunastu mg na 1 kg suchej masy. Należą do nich bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo. Z reguły,
 • Co to jest mezenchyma Definicja tkanki łącznej zarodkowej. Z niej powstają wszystkie rodzaje tkanki łącznej. Jej substancja podstawowa jest płynna i zawiera mało włókien,
 • Co to jest mezofil Definicja skórką a wiązką przewodzącą w liściach. Z reguły to jest miękisz asymilacyjny. U większości roślin m. jest zróżnicowany na miękisz,
 • Co to jest mezoglea Definicja występująca w ciele gąbek (Porifera) i pomiędzy ektodermą i endodermą jamochłonów (Coelenterata), pełniąca funkcję podporową. W m. znajdują,
 • Co to jest mikroorganizmy Definicja nazwa oznaczająca wszystkie organizmy jednokomórkowe (pierwotniaki, glony, grzyby, bakterie i sinice) i wirusy,
 • Co to jest mikrociała Definicja zawierające enzymy, takie jak glioksysomy (występują u roślin, biorą udział w przemianie tłuszczów w węglowodany) i peroksysomy (biorą,
 • Co to jest merystemy Definicja podziałów mitotycznych, w czasie których powstają komórki różnicujące się w komórki tkanek stałych. Ich niezbędnym składnikiem są dzielące,
 • Co to jest monopodium Definicja pęd stanowiący kluczową oś mechanizmu pędowego rośliny, wyraźnie dominujący nad pędami bocznymi.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea, Mezofil, Mezenchyma, Mikroelementy, Modzele, Martwica, Mejoza, Mikrofilament, Mikroflora opis.

Co to jest Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea wyjaśnienie.