monopodium merystemy definicja
Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea, Mezofil, Mezenchyma, Mikroelementy.

Słownik biologii i definicje z chemii na M

 • Co to jest Mocznik Definicja zwierząt ureotelicznych, które w ten sposób pozbywają się do 85% zbędnego azotu. Pod względem chemicznym to jest diamid kwasu węglowego co to jest.
 • Co to jest Makroglej Definicja tkanka glejowa definicja.
 • Co to jest Monocyty Definicja agranulocyty co znaczy.
 • Co to jest Monofiletyzm Definicja pochodzenie danej ekipy systematycznej organizmów od jednego, wspólnego przodka słownik.
 • Co to jest Monosacharydy Definicja sacharydy znaczenie.
 • Co to jest Morfologia Definicja edukacja zajmująca się budową zewnętrzną i wewnętrzną i pokrojem organizmów czym jest.
 • Co to jest Makia Definicja przybrzeżnych rejonach obszaru śródziemnomorskiego. Złożona jest z zawsze zielonych krzewów, krzewinek, skarłowaciałych drzew i roślin co to jest.
 • Co to jest Morula Definicja kilkudziesięciu komórek (podobne do owocu morwy), powstałe wskutek bruzdkowania, przekształcające się następnie w blastulę definicja.
 • Co to jest Mikrokosmki Definicja tworzone poprzez błonę komórkową palczaste wypustki wykorzystywane do powiększenia powierzchni chłonnej komórki co znaczy.
 • Co to jest Mycelium Definicja grzybnia słownik.
 • Co to jest Mszywioły Definicja bezkręgowców, do którego należą drobne, kolonijne zwierzęta. Ich kolonie mogą być osiadłe albo pełzające. Pojedynczy osobnik (zooid znaczenie.
 • Co to jest Genowe Mutacje Definicja pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (wymiana nukleotydu purynowego na czym jest.
 • Co to jest Mikrosporocyt Definicja różnozarodnikowych diploidalna komórka macierzysta, z której po mejozie powstają cztery haploidalne mikrospory. Zobacz także: zarodniki co to jest.
 • Co to jest Makrogameta Definicja gamety definicja.
 • Co to jest I Metafaza Definicja mejoza co znaczy.
 • Co to jest Mleczniki Definicja rurki mleczne słownik.
 • Co to jest Młoteczek Definicja kostki słuchowe znaczenie.
 • Co to jest Monogamia Definicja współżyciu samca z jedną samicą. M. może obejmować zarówno jeden sezon rozrodczy, jak i całe życie zwierzęcia czym jest.
 • Co to jest Mukoproteiny Definicja proteoglikany co to jest.
 • Co to jest Mitochondrialna Matriks Definicja półpłynna substancja wypełniająca wewnętrzny przedział mitochondrium. Zawiera enzymy cyklu Krebsa definicja.
 • Co to jest Mandibule Definicja żuwaczki co znaczy.
 • Co to jest Mangrowe Definicja namorzyny słownik.
 • Co to jest Makrosporangium Definicja zarodnia znaczenie.
 • Co to jest Megaewolucja Definicja ewolucja czym jest.
 • Co to jest Postgamiczna Mejoza Definicja połączeniu gamet w zygotę. Charakterystyczna dla haplontów - występuje u przedstawicieli wiciowców (Flagellata) i zarodnikowców (Sporozoa co to jest.
 • Co to jest Metaplazja Definicja albo tkanek w komórki albo tkanki o odmiennej budowie i funkcji, zachodzi na przykład w czasie przekształcania się tkanki łącznej w definicja.
 • Co to jest Methemoglobina Definicja hemoglobina co znaczy.
 • Co to jest Korkotwórcza Miazga Definicja fellogen słownik.
 • Co to jest Mezokarp Definicja owoc znaczenie.
 • Co to jest Mielina Definicja osłonka mielinowa czym jest.
 • Co to jest Mikrofibryle Definicja cienkie włókienka zbudowane z łańcuchów celulozowych, budujące ścianę komórkową roślin co to jest.
 • Co to jest Moszna Definicja worek skórny otaczający jądra, występujący w okolicach krocza u samców większości ssaków definicja.
 • Co to jest Meduza Definicja krążkopławów ( parzydełkowce). W odróżnieniu do polipa m. jest wolno żyjąca i swobodnie unosi się w toni wodnej. Ciało m. jest kształtu co znaczy.
 • Co to jest Miksocel Definicja pratchawców (Onychophora), wrzęch (Pentastomida) i niesporczaków (Tardigrada); powstaje w rozwoju zarodkowym poprzez połączenie blastocelu słownik.
 • Co to jest Metabolia Definicja przeobrażenie znaczenie.
 • Co to jest Mitochondrium Definicja wszystkich eukariontów, odpowiedzialna za produkcję energii dla komórki. M. są strukturami autonomicznymi, bo posiadają swoje DNA i RNA. M czym jest.
 • Co to jest Metacerkaria Definicja cerkaria co to jest.
 • Co to jest Jacques Monod Definicja fizjologią i metabolizmem bakterii; wspólnie z Jacobem F. stworzył teorię operonu; w 1965 dostał Nagrodę Nobla ( wspólnie z F. Jacobem i A definicja.
 • Co to jest Mutacyjne Miejsca Definicja miejsca, gdzie mogą zachodzić mutacje co znaczy.
 • Co to jest Mieszek Definicja owoc słownik.
 • Co to jest Nerkowa Miedniczka Definicja nerka znaczenie.
 • Co to jest Chromosomowe Mutacje Definicja aberracje chromosomowe czym jest.
 • Co to jest Muszlowce Definicja mięczaki co to jest.
 • Co to jest Muszla Definicja mięczaków (Mollusca) i ramienionogów (Brachiopoda). M. mięczaków ma budowę trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna jest cienka i złożona jest definicja.
 • Co to jest Mutant Definicja organizm o genach zmienionych wskutek mutacji co znaczy.
 • Co to jest Mikrogameta Definicja gamety słownik.
 • Co to jest Mikrogametangium Definicja gametangium znaczenie.
 • Co to jest Mikroglej Definicja tkanka glejowa czym jest.
 • Co to jest Mikromery Definicja gastrulacja co to jest.
 • Co to jest Mikrogametocyt Definicja gametocyt definicja.
 • Co to jest Mikrogametofit Definicja gametofit co znaczy.
 • Co to jest Monosomia Definicja odmiana aneuploidalności charakteryzująca się brakiem jednego chromosomu (ich liczba wynosi 2n-1 słownik.
 • Co to jest Macica Definicja ssaków, gdzie zachodzi postęp zarodka (zarodków). M. ssaków powstaje z połączonego końcowego odcinka przewodów Mllera (jajowodów) o silnie znaczenie.
 • Co to jest Migracje Definicja pobytu podejmowane często albo nieregularnie poprzez zwierzęta. Przyczyny m. są zawsze złożone, a więc wywołane przynajmniej kilkoma czym jest.
 • Co to jest Malaria Definicja należące do zarodnikowców (Sporozoa) pasożytnicze pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Gatunkiem w najwyższym stopniu rozpowszechnionym jest co to jest.
 • Co to jest Miofilamenty Definicja w cytoplazmie komórek mięśniowych. W komórce mięśniowej m. miozynowe i m. aktynowe są zgrupowane naprzemiennie w tak zwany sarkomery definicja.
 • Co to jest Mimetyzm Definicja antydrapieżnicze występujące u zwierząt, opierające na upodabnianiu się gatunków do środowiska: a) ubarwieniem (ubarwienie ochronne co znaczy.
 • Co to jest Melanina Definicja włosów, syntetyzowany w komórkach naskórka zw. melanoforami (melanoblastami). M. jest pochodną aminokwasu tyrozyny. Liczba syntetyzowanej m słownik.
 • Co to jest Mioglobina Definicja czasowego wiązania tlenu. M. występuje w mięśniach. Oksymioglobina (utleniona m.) jest znacząco trwalsza od oksyhemoglobiny, co pozwala jej znaczenie.
 • Co to jest Mięczaki Definicja współcześnie około 150 tys. gatunków bardzo zróżnicowanych pod względem budowy i trybu życia. M. podzielone są na dwa podtypy: obunerwce czym jest.
 • Co to jest Miomery Definicja segmenty mięśniowe występujące w zarodkach i u dorosłych pierścienic, bezczaszkowców, kręgoustych i ryb co to jest.
 • Co to jest Mionemy Definicja miofibryle definicja.
 • Co to jest Makroelementy Definicja wymagane w sporych ilościach dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. U roślin zapotrzebowanie na m. przewyższa 0,05% suchej co znaczy.
 • Co to jest Miosepta Definicja przegroda zbudowana z tkanki łącznej, oddzielająca poszczególne miomery słownik.
 • Co to jest Miot Definicja potomstwo urodzone z jednej ciąży poprzez jedną samicę ssaka znaczenie.
 • Co to jest Miotomy Definicja miomery czym jest.
 • Co to jest Miozyna Definicja okolicy aktyny) w skurczu mięśni. Stanowi 40% mięśni. Tworzy miofilamenty miozynowe. Cząsteczka m. jest zbudowana z dwóch łańcuchów co to jest.
 • Co to jest Madreporowce Definicja rzędu koralowców kamiennych (Scleractinia; syn.: Madreporaria). Obejmują około 2,5 tys. współcześnie żyjących gatunków. Zasiedlają morza o definicja.
 • Co to jest Metameria Definicja wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym co znaczy.
 • Co to jest Powietrzny Miękisz Definicja tkanki przewietrzającej. M.p. ma silnie rozwinięte przestwory międzykomórkowe tworzące ciągły mechanizm kanałów powietrznych wewnątrz słownik.
 • Co to jest Mózg Definicja ośrodkowego występująca u kręgowców. M. jest największym skupieniem tkanki nerwowej w organizmie zwierząt, jest zlokalizowany w znaczenie.
 • Co to jest Mesozoa Definicja Jedne z najprostszych zwierząt komórkowych, których ciało złożona jest z pojedynczej komórki osiowej (będącej komórką rozrodczą) i czym jest.
 • Co to jest Mocz Definicja materii, wydalany na zewnątrz organizmu poprzez układ wydalniczy. Złożona jest w 95% z wody i w 5% z mocznika, kwasu moczowego i innych co to jest.
 • Co to jest Genomowe Mutacje Definicja mutacje zmieniające liczbę chromosomów w komórce. Zobacz także: poliploidalność, aneuploidalność definicja.
 • Co to jest Makrofagi Definicja monocytów ( krew). Są szeroko rozprzestrzenione w tkankach. Mają umiejętność pochłaniania bakterii, resztek komórkowych i innych drobin na co znaczy.
 • Co to jest Mutualizm Definicja należących do różnych gatunków, korzystna i zazwyczaj niezbędna dla nich obu. Odpowiednikiem m. są glony żyjące w organizmach niektórych słownik.
 • Co to jest Mikrosporogeneza Definicja sporogeneza znaczenie.
 • Co to jest Monoploid Definicja organizm posiadający jeden zespół chromosomów czym jest.
 • Co to jest Mioblast Definicja ekipa komórek zarodka, z których następnie rozwija się tkanka mięśniowa co to jest.
 • Co to jest Palisadowy Miękisz Definicja występujący w liściach. Jest zbudowany z wydłużonych komórek, których dłuższa oś jest prostopadła do powierzchni liścia. Cytoplazma komórek definicja.
 • Co to jest Mowa Definicja artykułowanych dźwięków, związana ze zdolnością do myślenia abstrakcyjnego. Wymaga dobrze rozwiniętych odpowiedzialnych za mowę ośrodków co znaczy.
 • Co to jest Mikronukleus Definicja jąder, gdzie przechowywana jest wiadomość genetyczna. M. jest diploidalny i bierze udział w koniugacji i rozmnażaniu poprzez podział słownik.
 • Co to jest Metabolizm Definicja reakcje chemiczne i towarzyszące im przemiany energetyczne zachodzące w organizmach żywych. Na m. składają się anabolizm i katabolizm znaczenie.
 • Co to jest Metageneza Definicja przemiana pokoleń u zwierząt czym jest.
 • Co to jest Mikroplankton Definicja należące do planktonu organizmy (raczej glony i pierwotniaki) o rozmiarach nie przekraczających 0,2 mm co to jest.
 • Co to jest Monogynia Definicja zdarzenie opierające na występowaniu w kwiecie pojedynczego słupka definicja.
 • Co to jest Mikrotubule Definicja rurkowate białkowe struktury leżące w cytoplazmie. Tworzą szkielet komórkowy i budują wrzeciono podziałowe co znaczy.
 • Co to jest Mszaki Definicja do kilkunastu cm) rośliny zielne (nie posiadają przyrostu wtórnego). Na świecie żyje około 25 tys. gatunków m. dzielonych na trzy klasy słownik.
 • Co to jest Miracidium Definicja przywr digenetycznych (Digenea). To jest pierwsze stadium larwalne. Po wniknięciu do organizmu żywiciela (mięczaka, najczęściej ślimaka znaczenie.
 • Co to jest Metanefrydium Definicja bezkręgowców mających dobrze rozwiniętą wtórną jamę ciała. W w najwyższym stopniu typowej postaci (spotykanej u pierścienic) złożona jest z czym jest.
 • Co to jest Tytoniowa Mozaika Definicja objawiająca się powstawaniem jasnych plamek na liściach. Wirus m.t. (Nicotiana virus) został jako pierwszy wyizolowany w formie co to jest.
 • Co to jest Mikropyle Definicja okienko definicja.
 • Co to jest Miofibryle Definicja pierwotniaków (Protozoa) białkowe włókienka, obdarzone zdolnością kurczenia się, wchodzące w skład organelli ruchu co znaczy.
 • Co to jest Małże Definicja Mollusca). Obejmuje około 20 tys. gatunków zamieszkujących wody słone i słodkie. Ciało dwubocznie symetryczne, okryte dwuczęściową muszlą słownik.
 • Co to jest Mitoza Definicja wskutek którego jądra potomne dysponują taką samą ilością materiału genetycznego jak jądro macierzyste. W przebiegu m. wyróżnia się cztery znaczenie.
 • Co to jest Chromosomów Mapy Definicja genów w obrębie chromosomów. M.ch. sporządzane są na podstawie częstości występowania crossing-over (im większa odległość pomiędzy genami czym jest.
 • Co to jest Chromosomowy Mostek Definicja podziałowego w anafazie mitozy i mejozy, utworzony poprzez włókna chromosomowe połączone z chromosomami dicentrycznymi (posiadającymi dwa co to jest.
 • Co to jest Makroblastomery Definicja gastrulacja definicja.
 • Co to jest Krwi Obieg Mały Definicja układ krwionośny co znaczy.
 • Co to jest Makrosporofil Definicja sporofile słownik.
 • Co to jest Chromosomów Genetyczne Mapy Definicja mapy chromosomów znaczenie.
 • Co to jest Mikoryza Definicja współżyciu niektórych roślin z grzybami. Istnieją dwa rodzaje m.: ektotroficzna (strzępki grzyba oplatają korzeń i wnikają do jego wnętrza czym jest.
 • Co to jest Miesiączka Definicja płciowego; występuje u ludzi i szympansów. W czasie m. na skutek uwstecznienia ciałka żółtego i spadku poziomu progesteronu następuje co to jest.
 • Co to jest Genetyczny Materiał Definicja wiadomość genetyczna definicja.
 • Co to jest Varola Most Definicja mózg co znaczy.
 • Co to jest Mózgoczaszka Definicja czaszka słownik.
 • Co to jest Mejospory Definicja zarodniki znaczenie.
 • Co to jest Metamorfoza Definicja przeobrażenie czym jest.
 • Co to jest Metazoa Definicja wielokomórkowce co to jest.
 • Co to jest Mikrosporangium Definicja zarodnia definicja.
 • Co to jest Mikrosporofil Definicja sporofile co znaczy.
 • Co to jest Mikrospory Definicja zarodniki słownik.
 • Co to jest Miłorzębowe Definicja drobnolistnych (Coniferophytina), do których należy aktualnie tylko jeden gatunek - miłorząb japoński (Ginkgo biloba znaczenie.
 • Co to jest Miocen Definicja ery i okresy geologiczne czym jest.
 • Co to jest Mineralokortykoidy Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Metafaza Definicja mitoza definicja.
 • Co to jest Mimikra Definicja zwierząt, opierające na upodabnianu się gatunków bezbronnych do gatunków drapieżnych, jadowitych albo trujących. Występuje na przykład u co znaczy.
 • Co to jest Mineralizacja Definicja mechanizm odkładania w tkankach (zarówno żywych, jak i martwych) soli mineralnych słownik.
 • Co to jest Miocyt Definicja tkanka mięśniowa znaczenie.
 • Co to jest Miodniki Definicja Położone zazwyczaj w kwiatach u nasady działek kielicha albo korony, czasem także u podstawy pręcików. U niektórych roślin m. tworzą się na czym jest.
 • Co to jest Ii Metafaza Definicja mejoza co to jest.
 • Co to jest Metafloem Definicja łyko definicja.
 • Co to jest Moczowody Definicja układ moczopłciowy co znaczy.
 • Co to jest Monospermia Definicja zdarzenie powszechnie występujące przy zapłodnieniu, opierające na wniknięciu tylko jednego plemnika do komórki jajowej słownik.
 • Co to jest Mitospory Definicja zarodniki znaczenie.
 • Co to jest Owocowa Miseczka Definicja owoc czym jest.
 • Co to jest Mlecz Definicja rurki mleczne co to jest.
 • Co to jest Mleko Definicja gruczoły mleczne definicja.
 • Co to jest Prospektywna Moc Definicja poprzez H. Dreischa na ustalenie rozwojowych możliwości blastomerów, ujawniających się po ich rozdzieleniu. Największą m.p. mają dwa co znaczy.
 • Co to jest model regulacji Brittena i Davidsona Definicja wyjaśnić regulację ekspresji genów u organizmów eukariotycznych. Została ona odrzucona, a dziś regulację ekspresji genów Eucaryota tłumaczy słownik.
 • Co to jest Mongolizm Definicja zespół Downa znaczenie.
 • Co to jest Monofagi Definicja jednym rodzajem pokarmu, regularnie ograniczonym do jednego gatunku rośliny bądź zwierzęcia. M. jest kania ślimakojad (Rosthramus czym jest.
 • Co to jest Metamer Definicja metameria co to jest.
 • Co to jest Pierwotny Mocz Definicja mocz definicja.
 • Co to jest Mocznica Definicja przemiany materii wywołane niewydolnością nerek i zatrzymaniem wydalania moczu. Długookresowa m. prowadzi do śmierci co znaczy.
 • Co to jest Metaksylem Definicja drewno słownik.
 • Co to jest Monogonia Definicja rozmnażanie bezpłciowe na drodze podziału, pączkowania albo tworzenia gemul. Nowy organizm rozwija się z części organizmu macierzystego znaczenie.
 • Co to jest Monoglicerydy Definicja tłuszcze czym jest.
 • Co to jest Monokultura Definicja gatunku rośliny, niejednokrotnie poprzez sporo lat. M. prowadzi do wyjałowienia gleby i częstszego występowania szkodników i chorób roślin co to jest.
 • Co to jest Hunt Thomas Morgan Definicja doświadczeń z dziedziczeniem u muszki owocowej (Drosophila melanogaster) sformułował chromosomową teorię dziedziczności. Za odkrycie roli definicja.
 • Co to jest Morfogeneza Definicja wszystkie przekształcenia prowadzące do osiągnięcia poprzez organizm budowy właściwej dla danego gatunku. M. jest warunkowana genetycznie co znaczy.
 • Co to jest Indukowane Mutacje Definicja mutacje zachodzące pod wpływem mutagenów słownik.
 • Co to jest Ih Msh Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Rh Msh Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Msh Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Nonsensowne Mutacje Definicja mutacje genowe, wskutek których kodon kodujący jakiś aminokwas zamienia się w kodon nonsensowny, co skraca łańcuch aminokwasowy definicja.
 • Co to jest Rh M Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Mrna Definicja kwas rybonukleinowy słownik.
 • Co to jest Móżdżek Definicja mózg znaczenie.
 • Co to jest Generatywne Mutacje Definicja mutacje zachodzące w komórkach rozrodczych, przekazywane potomstwu czym jest.
 • Co to jest Mutacje Definicja materiału genetycznego. Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym zachodzą m., wyróżniono m. genowe, m co to jest.
 • Co to jest Somatyczne Mutacje Definicja mutacje zachodzące w komórkach organizmu nie będących komórkami rozrodczymi definicja.
 • Co to jest Multisemia Definicja sperma co znaczy.
 • Co to jest Tse Tse Mucha Definicja afr. gatunek muchy żywiącej się krwią, będący żywicielem pośrednim i roznosicielem świdrowców (Trypanosomida) wywołujących śpiączkę słownik.
 • Co to jest Wsteczne Mutacje Definicja mutacje przywracające pierwotną postać genu znaczenie.
 • Co to jest Letalne Mutacje Definicja prowadzące do śmierci osobnika. M.l. mogą zachodzić pod wpływem czynników zewnętrznych, na przykład zbyt wysokiej temperatury, działania czym jest.
 • Co to jest Spontaniczne Mutacje Definicja mutacje zachodzące samorzutnie, bez wpływu żadnych znanych czynników zewnętrznych, zdarzają się bardzo rzadko co to jest.
 • Co to jest Odczytu Ramki Mutacje Definicja albo delecji jednego albo więcej (lecz nie wielokrotności trzech) nukleotydów, powodujące zmianę sekwencji aminokwasów definicja.
 • Co to jest Punktowe Mutacje Definicja mutacje genowe, które dotyczą tylko jednego nukleotydu co znaczy.
 • Co to jest Sensu Zmiany Mutacje Definicja mutacje genowe opierające na tranzycji albo transwersji, zmieniające kodon kodujący jeden aminokwas na kodon kodujący inny aminokwas słownik.
 • Co to jest Supresorowe Mutacje Definicja częściowo) białka utracone wskutek wcześniejszej mutacji albo tworzące nowe białka spełniające podobne do utraconych funkcje. M.s. może znaczenie.
 • Co to jest Mykologia Definicja edukacja o grzybach (Mycetae czym jest.
 • Co to jest Mutator Definicja gen wpływający na przyspieszenie mutacji w innych genach co to jest.
 • Co to jest Myrmekochoria Definicja zoochoria definicja.
 • Co to jest Muton Definicja najmniejszy obiekt materiału genetycznego, jaki może ulec mutacji co znaczy.
 • Co to jest Mycetom Definicja skupienia komórek wykorzystywanych do przechowywania organizmów endosymbiotycznych (bakterii, grzybów albo pierwotniaków). M. mogą być słownik.
 • Co to jest Mutagen Definicja powodujące powiększenie częstości mutacji. Do m. należą między innymi promieniowanie jonizujące, ultrafioletowe, rentgenowskie, wysoka znaczenie.
 • Co to jest Mutacjonizm Definicja w., przyjmująca, iż kluczową rolę w ewolucji organizmów odgrywają skokowe mutacje, prowadzące bezpośrednio do powstawania nowych gatunków czym jest.
 • Co to jest Myślenie Definicja kojarzeniowe prowadzące do złożonych zachowań u zwierząt. Wyróżnia się dwa typy m.: konkretne (skutkuje bezpośrednią reakcję na dany impuls co to jest.
 • Co to jest Maceracja Definicja określonego rozpuszczalnika mająca na celu wydzielenie substancji występującej w macerowanym materiale. M. służąca jest między innymi w definicja.
 • Co to jest Perłowa Macica Definicja muszli mięczaków, zbudowana z węglanu wapnia i odkładana w formie cienkich blaszek poprzez nabłonek płaszcza. Sposób ułożenia blaszek daje co znaczy.
 • Co to jest Makrospory Definicja zarodniki słownik.
 • Co to jest Makrosporogeneza Definicja sporogeneza znaczenie.
 • Co to jest Malakologia Definicja dział zoologii. Edukacja obejmująca całokształt wiedzy na temat mięczaków (Mollusca czym jest.
 • Co to jest Ih M Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Makrogametocyt Definicja gametocyt definicja.
 • Co to jest Makroewolucja Definicja ewolucja co znaczy.
 • Co to jest Makrogametofit Definicja gametofit słownik.
 • Co to jest Makrogametangium Definicja gametangium znaczenie.
 • Co to jest Makromery Definicja gastrulacja czym jest.
 • Co to jest Makromutacje Definicja zmianie wielu cech organizmu. M. pociągają za sobą zmianę kierunku ewolucji. Konsekwencją m. jest wykształcenie się nowego taksonu co to jest.
 • Co to jest Progamiczna Mejoza Definicja mejoza pregamiczna definicja.
 • Co to jest Cytoplazmy Matriks Definicja cytoplazma podstawowa co znaczy.
 • Co to jest Chromosomowa Matriks Definicja wypełniający wnętrze chromosomu. W m.ch. zawieszone są chromonemy i znajdujące się na nich chromomery. Pod względem chemicznym m.ch słownik.
 • Co to jest Korkowa Martwica Definicja tak zwany korkowicy. Obejmuje wszystkie tkanki leżące na zewnątrz ostatniego cylindra fellogenu. Powstaje w wyniku odcięcia dopływu wody i znaczenie.
 • Co to jest Zapasowy Materiał Definicja roślinę i zużywane na niektórych etapach rozwoju, na przykład w momencie formowania nasion, albo w okresach niekorzystnych dla rośliny. M.z czym jest.
 • Co to jest Przemysłowy Melanizm Definicja populacjach zwierząt zasiedlających tereny uprzemysłowione. Osobniki ciemniej ubarwione są faworyzowane poprzez selekcję dlatego, że są co to jest.
 • Co to jest Metagamiczna Mejoza Definicja mejoza postgamiczna definicja.
 • Co to jest Melatonina Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Mchy Definicja Bryophytina). Obejmuje powyżej 15 tys. gatunków. W przemianie pokoleń ( przemiana pokoleń u roślin) wyróżniona dominacja gametofitu nad słownik.
 • Co to jest Ernst Mayr Definicja ewolucjonista. Prof. Uniwersytetu w Harvardzie, członek Amerykańskiej Akademii Nauk. Autor wielu prac naukowych, pośród których szczególne znaczenie.
 • Co to jest Megakariocyty Definicja spore komórki ameboidalne, występujące w szpiku kostnym. Zawierają pojedyncze płatowate jądro. Wskutek fragmentacji m. powstają trombocyty czym jest.
 • Co to jest Melanotropina Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Izolacyjne Mechanizmy Definicja między dwoma populacjami. We wstępnej fazie oddziaływania wynikają z biologicznych właściwości organizmów, w następnych etapach prowadzić definicja.
 • Co to jest Meandrowce Definicja Amphibia) obejmująca wymarłe płazy tarczogłowe. M. żyły w karbonie. Spośród cech charakterystycznych na pierwszy plan wysuwała się budowa co znaczy.
 • Co to jest Melanofory Definicja 1) melanina; 2) chromatofory słownik.
 • Co to jest Pregamiczna Mejoza Definicja mejoza poprzedzająca wytworzenie gamet. Występuje u orzęsków (Ciliata), zwierząt wielokomórkowych i u niektórych roślin znaczenie.
 • Co to jest Grzegorz Mendel Definicja teorii mendelizmu. Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych na grochu sformułował fundamentalne zasady dziedziczenia, określane mianem czym jest.
 • Co to jest Metabolity Definicja związki chemiczne powstające w organizmach żywych w czasie metabolizmu co to jest.
 • Co to jest Menopauza Definicja kobiet w wieku 45-50 lat. Występuje po klimakterium w konsekwencji ustania czynności jajników. Objawia się brakiem miesiączkowania definicja.
 • Co to jest Merozygota Definicja niepełna zygota powstająca w czasie koniugacji bakterii (Schizomycetes). Jest diploidalna jedynie pod względem części materiału genetycznego co znaczy.
 • Co to jest Mendelizm Definicja Mendel Grzegorz słownik.
 • Co to jest Menstruacja Definicja miesiączka znaczenie.
 • Co to jest Merogonia Definicja faza rozwoju schizogenicznego ( schizogonia), charakterystyczny dla niektórych przedstawicieli zarodnikowców (Sporozoa czym jest.
 • Co to jest Metionina Definicja aminokwasy co to jest.
 • Co to jest Grama Metoda Definicja zasadowym fioletem krystalicznym, a następnie płynem Lugola (jodem w jodku potasowym). Bakterie gramujemne nie zabarwiają się, a bakterie definicja.
 • Co to jest Mezotonia Definicja niektórych roślin zielnych i krzewów, opierające na tworzeniu się pędów bocznych z pąków bocznych leżących w środkowej części osi co znaczy.
 • Co to jest Metastomium Definicja segment gębowy w głowowym odcinku ciała pierścienic słownik.
 • Co to jest Mezoblast Definicja ekipa komórek gastruli, z których potem powstaje mezoderma i struna grzbietowa znaczenie.
 • Co to jest Mezoderma Definicja zarodka, leżąca pomiędzy ektodermą a endodermą, powstająca w procesie gastrulacji. Wyścieła wtórną jamę ciała ( celomę). W czasie rozwoju czym jest.
 • Co to jest Mezoglej Definicja tkanka glejowa co to jest.
 • Co to jest Mezom Definicja w teorii telomowej bezlistna łodyga psylofitów (Psylophytina), z której wyrastają dwa telomy potomne ( telom definicja.
 • Co to jest Miazga Definicja boczny wtórny, odpowiedzialny za wzrost wtórny na grubość. Tworzy się w wiązkach przewodzących łodygi (miazga śródwiązkowa) i pomiędzy co znaczy.
 • Co to jest Mezosom Definicja występujące u prokariontów produkowane poprzez błonę komórkową wpuklenia pełniące najprawdopodobniej rolę centrów energetycznych słownik.
 • Co to jest Mezogamia Definicja wyjątkowe zdarzenie w rozmnażaniu się roślin, opierające na wnikaniu łagiewki pyłkowej do równikowej części woreczka zalążkowego znaczenie.
 • Co to jest Micela Definicja submikroskopowym, występujący w substancjach o długich, łańcuchowatych cząsteczkach. M. spotykana jest powszechnie w utworach szkieletowych czym jest.
 • Co to jest Międzymózgowie Definicja mózg co to jest.
 • Co to jest Tętnic Miażdżyca Definicja lipidów i następnie wapnieniu błony wewnętrznej i środkowej tętnic, co prowadzi do zwężenia światła tętnic i powstawania zakrzepów przy definicja.
 • Co to jest Międzywęźla Definicja bezlistne odcinki łodygi, położone pomiędzy węzłami co znaczy.
 • Co to jest Migotka Definicja u gadów, ptaków, u których jest najlepiej rozwinięta, i wielu ssaków. To jest przezroczysty ruchomy fałd spojówki położony w wewnętrznym słownik.
 • Co to jest Mikroby Definicja dawna nazwa określająca mikroorganizmy chorobotwórcze, a więc między innymi bakterie i wirusy znaczenie.
 • Co to jest Gładkie Mięśnie Definicja tkanka mięśniowa czym jest.
 • Co to jest Sercowy Mięsień Definicja tkanka mięśniowa co to jest.
 • Co to jest Somatyczne Mięśnie Definicja mięśnie tworzące odrębne struktury powiązane ze szkieletem i stanowiące wspólnie z nim układ ruchowy organizmu definicja.
 • Co to jest Wisceralne Mięśnie Definicja mięśnie nie tworzące odrębnych struktur, występujące w obrębie narządów wewnętrznych co znaczy.
 • Co to jest Migdałki Definicja węzły limfatyczne ( układ limfatyczny) leżące w rejonie j. ustnej i gardła kręgowców słownik.
 • Co to jest Prążkowane Poprzecznie Mięśnie Definicja tkanka mięśniowa znaczenie.
 • Co to jest Gąbczasty Miękisz Definicja pomiędzy skórką a miękiszem palisadowym. Zbudowany jest z luźno ułożonych komórek, pomiędzy którymi znajdują się liczne przestwory czym jest.
 • Co to jest Miękisz Definicja roślinna, mogąca ulegać odróżnicowaniu. W jej obrębie znajdują się inne tkanki, raczej przewodzące. U roślin plechowych m. może spełniać co to jest.
 • Co to jest Mikroewolucja Definicja ewolucja definicja.
 • Co to jest Mikrobiologia Definicja edukacja zajmująca się organizmami jednokomórkowymi (bakteriami, sinicami, glonami i grzybami jednokomórkowymi i pierwotniakami i wirusami co znaczy.
 • Co to jest Mikroblastomery Definicja gastrulacja słownik.
 • Co to jest Mikroflora Definicja wodzie, powietrzu i glebie. Do m. należą bakterie, sinice, jednokomórkowe grzyby i glony. Przewarzająca część z nich jest destruentami znaczenie.
 • Co to jest Mikrofilament Definicja kurczliwe włókienka białkowe w cytoplazmie, odpowiedzialne za jej ruch czym jest.
 • Co to jest Mejoza Definicja komórkowego, zachodzące w trakcie wytwarzania komórek płciowych i prowadzące do redukcji liczby chromosomów. M. obejmuje kilka etapów. I co to jest.
 • Co to jest Martwica Definicja partii komórek wchodzących w skład żywego organizmu. Dotyczyć może części komórek, tkanki albo całego narządu. Najczęściej odnotowywanymi definicja.
 • Co to jest Modzele Definicja Anura) miejscowe zgrubienia skóry na dłoniach (u samców m. godowe wykorzystywane do przytrzymywania samicy w czasie ampleksusu) i piętach co znaczy.
 • Co to jest Mikroelementy Definicja żywych w ilościach kilku albo kilkunastu mg na 1 kg suchej masy. Należą do nich bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo. Z reguły słownik.
 • Co to jest Mezenchyma Definicja tkanki łącznej zarodkowej. Z niej powstają wszystkie rodzaje tkanki łącznej. Jej substancja podstawowa jest płynna i zawiera mało włókien znaczenie.
 • Co to jest Mezofil Definicja skórką a wiązką przewodzącą w liściach. Z reguły to jest miękisz asymilacyjny. U większości roślin m. jest zróżnicowany na miękisz czym jest.
 • Co to jest Mezoglea Definicja występująca w ciele gąbek (Porifera) i pomiędzy ektodermą i endodermą jamochłonów (Coelenterata), pełniąca funkcję podporową. W m. znajdują co to jest.
 • Co to jest Mikroorganizmy Definicja nazwa oznaczająca wszystkie organizmy jednokomórkowe (pierwotniaki, glony, grzyby, bakterie i sinice) i wirusy definicja.
 • Co to jest Mikrociała Definicja zawierające enzymy, takie jak glioksysomy (występują u roślin, biorą udział w przemianie tłuszczów w węglowodany) i peroksysomy (biorą co znaczy.
 • Co to jest Merystemy Definicja podziałów mitotycznych, w czasie których powstają komórki różnicujące się w komórki tkanek stałych. Ich niezbędnym składnikiem są dzielące słownik.
 • Co to jest Monopodium Definicja pęd stanowiący kluczową oś mechanizmu pędowego rośliny, wyraźnie dominujący nad pędami bocznymi znaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea, Mezofil, Mezenchyma, Mikroelementy, Modzele, Martwica, Mejoza, Mikrofilament, Mikroflora opis.

Co to jest Monopodium, Merystemy, Mikrociała, Mikroorganizmy, Mezoglea wyjaśnienie.