mocznik makroglej krzyżówka definicja
Monopodium co znaczy merystemy krzyżówka mikrociała co to jest mikroorganizmy słownik mezoglea czym.

Słownik biologii i definicje z chemii na M

 • Co to jest Mocznik Definicja zwierząt ureotelicznych, które w ten sposób pozbywają się do 85% zbędnego azotu. Pod względem chemicznym to jest diamid kwasu węglowego co znaczy.
 • Co to jest Makroglej Definicja tkanka glejowa krzyżówka.
 • Co to jest Monocyty Definicja agranulocyty co to jest.
 • Co to jest Monofiletyzm Definicja pochodzenie danej ekipy systematycznej organizmów od jednego, wspólnego przodka słownik.
 • Co to jest Monosacharydy Definicja sacharydy czym jest.
 • Co to jest Morfologia Definicja edukacja zajmująca się budową zewnętrzną i wewnętrzną i pokrojem organizmów co oznacza.
 • Co to jest Makia Definicja przybrzeżnych rejonach obszaru śródziemnomorskiego. Złożona jest z zawsze zielonych krzewów, krzewinek, skarłowaciałych drzew i roślin tłumaczenie.
 • Co to jest Morula Definicja kilkudziesięciu komórek (podobne do owocu morwy), powstałe wskutek bruzdkowania, przekształcające się następnie w blastulę przykłady.
 • Co to jest Mikrokosmki Definicja tworzone poprzez błonę komórkową palczaste wypustki wykorzystywane do powiększenia powierzchni chłonnej komórki definicja.
 • Co to jest Mycelium Definicja grzybnia encyklopedia.
 • Co to jest Mszywioły Definicja bezkręgowców, do którego należą drobne, kolonijne zwierzęta. Ich kolonie mogą być osiadłe albo pełzające. Pojedynczy osobnik (zooid jak działa.
 • Co to jest Genowe Mutacje Definicja pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (wymiana nukleotydu purynowego na czy jest.
 • Co to jest Mikrosporocyt Definicja różnozarodnikowych diploidalna komórka macierzysta, z której po mejozie powstają cztery haploidalne mikrospory. Zobacz także: zarodniki pojęcie.
 • Co to jest Makrogameta Definicja gamety wyjaśnienie.
 • Co to jest I Metafaza Definicja mejoza opis.
 • Co to jest Mleczniki Definicja rurki mleczne informacje.
 • Co to jest Młoteczek Definicja kostki słuchowe znaczenie.
 • Co to jest Monogamia Definicja współżyciu samca z jedną samicą. M. może obejmować zarówno jeden sezon rozrodczy, jak i całe życie zwierzęcia co znaczy.
 • Co to jest Mukoproteiny Definicja proteoglikany krzyżówka.
 • Co to jest Mitochondrialna Matriks Definicja półpłynna substancja wypełniająca wewnętrzny przedział mitochondrium. Zawiera enzymy cyklu Krebsa co to jest.
 • Co to jest Mandibule Definicja żuwaczki słownik.
 • Co to jest Mangrowe Definicja namorzyny czym jest.
 • Co to jest Makrosporangium Definicja zarodnia co oznacza.
 • Co to jest Megaewolucja Definicja ewolucja tłumaczenie.
 • Co to jest Postgamiczna Mejoza Definicja połączeniu gamet w zygotę. Charakterystyczna dla haplontów - występuje u przedstawicieli wiciowców (Flagellata) i zarodnikowców (Sporozoa przykłady.
 • Co to jest Metaplazja Definicja albo tkanek w komórki albo tkanki o odmiennej budowie i funkcji, zachodzi na przykład w czasie przekształcania się tkanki łącznej w definicja.
 • Co to jest Methemoglobina Definicja hemoglobina encyklopedia.
 • Co to jest Korkotwórcza Miazga Definicja fellogen jak działa.
 • Co to jest Mezokarp Definicja owoc czy jest.
 • Co to jest Mielina Definicja osłonka mielinowa pojęcie.
 • Co to jest Mikrofibryle Definicja cienkie włókienka zbudowane z łańcuchów celulozowych, budujące ścianę komórkową roślin wyjaśnienie.
 • Co to jest Moszna Definicja worek skórny otaczający jądra, występujący w okolicach krocza u samców większości ssaków opis.
 • Co to jest Meduza Definicja krążkopławów ( parzydełkowce). W odróżnieniu do polipa m. jest wolno żyjąca i swobodnie unosi się w toni wodnej. Ciało m. jest kształtu informacje.
 • Co to jest Miksocel Definicja pratchawców (Onychophora), wrzęch (Pentastomida) i niesporczaków (Tardigrada); powstaje w rozwoju zarodkowym poprzez połączenie blastocelu znaczenie.
 • Co to jest Metabolia Definicja przeobrażenie co znaczy.
 • Co to jest Mitochondrium Definicja wszystkich eukariontów, odpowiedzialna za produkcję energii dla komórki. M. są strukturami autonomicznymi, bo posiadają swoje DNA i RNA. M krzyżówka.
 • Co to jest Metacerkaria Definicja cerkaria co to jest.
 • Co to jest Jacques Monod Definicja fizjologią i metabolizmem bakterii; wspólnie z Jacobem F. stworzył teorię operonu; w 1965 dostał Nagrodę Nobla ( wspólnie z F. Jacobem i A słownik.
 • Co to jest Mutacyjne Miejsca Definicja miejsca, gdzie mogą zachodzić mutacje czym jest.
 • Co to jest Mieszek Definicja owoc co oznacza.
 • Co to jest Nerkowa Miedniczka Definicja nerka tłumaczenie.
 • Co to jest Chromosomowe Mutacje Definicja aberracje chromosomowe przykłady.
 • Co to jest Muszlowce Definicja mięczaki definicja.
 • Co to jest Muszla Definicja mięczaków (Mollusca) i ramienionogów (Brachiopoda). M. mięczaków ma budowę trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna jest cienka i złożona jest encyklopedia.
 • Co to jest Mutant Definicja organizm o genach zmienionych wskutek mutacji jak działa.
 • Co to jest Mikrogameta Definicja gamety czy jest.
 • Co to jest Mikrogametangium Definicja gametangium pojęcie.
 • Co to jest Mikroglej Definicja tkanka glejowa wyjaśnienie.
 • Co to jest Mikromery Definicja gastrulacja opis.
 • Co to jest Mikrogametocyt Definicja gametocyt informacje.
 • Co to jest Mikrogametofit Definicja gametofit znaczenie.
 • Co to jest Monosomia Definicja odmiana aneuploidalności charakteryzująca się brakiem jednego chromosomu (ich liczba wynosi 2n-1 co znaczy.
 • Co to jest Macica Definicja ssaków, gdzie zachodzi postęp zarodka (zarodków). M. ssaków powstaje z połączonego końcowego odcinka przewodów Mllera (jajowodów) o silnie krzyżówka.
 • Co to jest Migracje Definicja pobytu podejmowane często albo nieregularnie poprzez zwierzęta. Przyczyny m. są zawsze złożone, a więc wywołane przynajmniej kilkoma co to jest.
 • Co to jest Malaria Definicja należące do zarodnikowców (Sporozoa) pasożytnicze pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Gatunkiem w najwyższym stopniu rozpowszechnionym jest słownik.
 • Co to jest Miofilamenty Definicja w cytoplazmie komórek mięśniowych. W komórce mięśniowej m. miozynowe i m. aktynowe są zgrupowane naprzemiennie w tak zwany sarkomery czym jest.
 • Co to jest Mimetyzm Definicja antydrapieżnicze występujące u zwierząt, opierające na upodabnianiu się gatunków do środowiska: a) ubarwieniem (ubarwienie ochronne co oznacza.
 • Co to jest Melanina Definicja włosów, syntetyzowany w komórkach naskórka zw. melanoforami (melanoblastami). M. jest pochodną aminokwasu tyrozyny. Liczba syntetyzowanej m tłumaczenie.
 • Co to jest Mioglobina Definicja czasowego wiązania tlenu. M. występuje w mięśniach. Oksymioglobina (utleniona m.) jest znacząco trwalsza od oksyhemoglobiny, co pozwala jej przykłady.
 • Co to jest Mięczaki Definicja współcześnie około 150 tys. gatunków bardzo zróżnicowanych pod względem budowy i trybu życia. M. podzielone są na dwa podtypy: obunerwce definicja.
 • Co to jest Miomery Definicja segmenty mięśniowe występujące w zarodkach i u dorosłych pierścienic, bezczaszkowców, kręgoustych i ryb encyklopedia.
 • Co to jest Mionemy Definicja miofibryle jak działa.
 • Co to jest Makroelementy Definicja wymagane w sporych ilościach dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. U roślin zapotrzebowanie na m. przewyższa 0,05% suchej czy jest.
 • Co to jest Miosepta Definicja przegroda zbudowana z tkanki łącznej, oddzielająca poszczególne miomery pojęcie.
 • Co to jest Miot Definicja potomstwo urodzone z jednej ciąży poprzez jedną samicę ssaka wyjaśnienie.
 • Co to jest Miotomy Definicja miomery opis.
 • Co to jest Miozyna Definicja okolicy aktyny) w skurczu mięśni. Stanowi 40% mięśni. Tworzy miofilamenty miozynowe. Cząsteczka m. jest zbudowana z dwóch łańcuchów informacje.
 • Co to jest Madreporowce Definicja rzędu koralowców kamiennych (Scleractinia; syn.: Madreporaria). Obejmują około 2,5 tys. współcześnie żyjących gatunków. Zasiedlają morza o znaczenie.
 • Co to jest Metameria Definicja wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym co znaczy.
 • Co to jest Powietrzny Miękisz Definicja tkanki przewietrzającej. M.p. ma silnie rozwinięte przestwory międzykomórkowe tworzące ciągły mechanizm kanałów powietrznych wewnątrz krzyżówka.
 • Co to jest Mózg Definicja ośrodkowego występująca u kręgowców. M. jest największym skupieniem tkanki nerwowej w organizmie zwierząt, jest zlokalizowany w co to jest.
 • Co to jest Mesozoa Definicja Jedne z najprostszych zwierząt komórkowych, których ciało złożona jest z pojedynczej komórki osiowej (będącej komórką rozrodczą) i słownik.
 • Co to jest Mocz Definicja materii, wydalany na zewnątrz organizmu poprzez układ wydalniczy. Złożona jest w 95% z wody i w 5% z mocznika, kwasu moczowego i innych czym jest.
 • Co to jest Genomowe Mutacje Definicja mutacje zmieniające liczbę chromosomów w komórce. Zobacz także: poliploidalność, aneuploidalność co oznacza.
 • Co to jest Makrofagi Definicja monocytów ( krew). Są szeroko rozprzestrzenione w tkankach. Mają umiejętność pochłaniania bakterii, resztek komórkowych i innych drobin na tłumaczenie.
 • Co to jest Mutualizm Definicja należących do różnych gatunków, korzystna i zazwyczaj niezbędna dla nich obu. Odpowiednikiem m. są glony żyjące w organizmach niektórych przykłady.
 • Co to jest Mikrosporogeneza Definicja sporogeneza definicja.
 • Co to jest Monoploid Definicja organizm posiadający jeden zespół chromosomów encyklopedia.
 • Co to jest Mioblast Definicja ekipa komórek zarodka, z których następnie rozwija się tkanka mięśniowa jak działa.
 • Co to jest Palisadowy Miękisz Definicja występujący w liściach. Jest zbudowany z wydłużonych komórek, których dłuższa oś jest prostopadła do powierzchni liścia. Cytoplazma komórek czy jest.
 • Co to jest Mowa Definicja artykułowanych dźwięków, związana ze zdolnością do myślenia abstrakcyjnego. Wymaga dobrze rozwiniętych odpowiedzialnych za mowę ośrodków pojęcie.
 • Co to jest Mikronukleus Definicja jąder, gdzie przechowywana jest wiadomość genetyczna. M. jest diploidalny i bierze udział w koniugacji i rozmnażaniu poprzez podział wyjaśnienie.
 • Co to jest Metabolizm Definicja reakcje chemiczne i towarzyszące im przemiany energetyczne zachodzące w organizmach żywych. Na m. składają się anabolizm i katabolizm opis.
 • Co to jest Metageneza Definicja przemiana pokoleń u zwierząt informacje.
 • Co to jest Mikroplankton Definicja należące do planktonu organizmy (raczej glony i pierwotniaki) o rozmiarach nie przekraczających 0,2 mm znaczenie.
 • Co to jest Monogynia Definicja zdarzenie opierające na występowaniu w kwiecie pojedynczego słupka co znaczy.
 • Co to jest Mikrotubule Definicja rurkowate białkowe struktury leżące w cytoplazmie. Tworzą szkielet komórkowy i budują wrzeciono podziałowe krzyżówka.
 • Co to jest Mszaki Definicja do kilkunastu cm) rośliny zielne (nie posiadają przyrostu wtórnego). Na świecie żyje około 25 tys. gatunków m. dzielonych na trzy klasy co to jest.
 • Co to jest Miracidium Definicja przywr digenetycznych (Digenea). To jest pierwsze stadium larwalne. Po wniknięciu do organizmu żywiciela (mięczaka, najczęściej ślimaka słownik.
 • Co to jest Metanefrydium Definicja bezkręgowców mających dobrze rozwiniętą wtórną jamę ciała. W w najwyższym stopniu typowej postaci (spotykanej u pierścienic) złożona jest z czym jest.
 • Co to jest Tytoniowa Mozaika Definicja objawiająca się powstawaniem jasnych plamek na liściach. Wirus m.t. (Nicotiana virus) został jako pierwszy wyizolowany w formie co oznacza.
 • Co to jest Mikropyle Definicja okienko tłumaczenie.
 • Co to jest Miofibryle Definicja pierwotniaków (Protozoa) białkowe włókienka, obdarzone zdolnością kurczenia się, wchodzące w skład organelli ruchu przykłady.
 • Co to jest Małże Definicja Mollusca). Obejmuje około 20 tys. gatunków zamieszkujących wody słone i słodkie. Ciało dwubocznie symetryczne, okryte dwuczęściową muszlą definicja.
 • Co to jest Mitoza Definicja wskutek którego jądra potomne dysponują taką samą ilością materiału genetycznego jak jądro macierzyste. W przebiegu m. wyróżnia się cztery encyklopedia.
 • Co to jest Chromosomów Mapy Definicja genów w obrębie chromosomów. M.ch. sporządzane są na podstawie częstości występowania crossing-over (im większa odległość pomiędzy genami jak działa.
 • Co to jest Chromosomowy Mostek Definicja podziałowego w anafazie mitozy i mejozy, utworzony poprzez włókna chromosomowe połączone z chromosomami dicentrycznymi (posiadającymi dwa czy jest.
 • Co to jest Makroblastomery Definicja gastrulacja pojęcie.
 • Co to jest Krwi Obieg Mały Definicja układ krwionośny wyjaśnienie.
 • Co to jest Makrosporofil Definicja sporofile opis.
 • Co to jest Chromosomów Genetyczne Mapy Definicja mapy chromosomów informacje.
 • Co to jest Mikoryza Definicja współżyciu niektórych roślin z grzybami. Istnieją dwa rodzaje m.: ektotroficzna (strzępki grzyba oplatają korzeń i wnikają do jego wnętrza znaczenie.
 • Co to jest Miesiączka Definicja płciowego; występuje u ludzi i szympansów. W czasie m. na skutek uwstecznienia ciałka żółtego i spadku poziomu progesteronu następuje co znaczy.
 • Co to jest Genetyczny Materiał Definicja wiadomość genetyczna krzyżówka.
 • Co to jest Varola Most Definicja mózg co to jest.
 • Co to jest Mózgoczaszka Definicja czaszka słownik.
 • Co to jest Mejospory Definicja zarodniki czym jest.
 • Co to jest Metamorfoza Definicja przeobrażenie co oznacza.
 • Co to jest Metazoa Definicja wielokomórkowce tłumaczenie.
 • Co to jest Mikrosporangium Definicja zarodnia przykłady.
 • Co to jest Mikrosporofil Definicja sporofile definicja.
 • Co to jest Mikrospory Definicja zarodniki encyklopedia.
 • Co to jest Miłorzębowe Definicja drobnolistnych (Coniferophytina), do których należy aktualnie tylko jeden gatunek - miłorząb japoński (Ginkgo biloba jak działa.
 • Co to jest Miocen Definicja ery i okresy geologiczne czy jest.
 • Co to jest Mineralokortykoidy Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Metafaza Definicja mitoza wyjaśnienie.
 • Co to jest Mimikra Definicja zwierząt, opierające na upodabnianu się gatunków bezbronnych do gatunków drapieżnych, jadowitych albo trujących. Występuje na przykład u opis.
 • Co to jest Mineralizacja Definicja mechanizm odkładania w tkankach (zarówno żywych, jak i martwych) soli mineralnych informacje.
 • Co to jest Miocyt Definicja tkanka mięśniowa znaczenie.
 • Co to jest Miodniki Definicja Położone zazwyczaj w kwiatach u nasady działek kielicha albo korony, czasem także u podstawy pręcików. U niektórych roślin m. tworzą się na co znaczy.
 • Co to jest Ii Metafaza Definicja mejoza krzyżówka.
 • Co to jest Metafloem Definicja łyko co to jest.
 • Co to jest Moczowody Definicja układ moczopłciowy słownik.
 • Co to jest Monospermia Definicja zdarzenie powszechnie występujące przy zapłodnieniu, opierające na wniknięciu tylko jednego plemnika do komórki jajowej czym jest.
 • Co to jest Mitospory Definicja zarodniki co oznacza.
 • Co to jest Owocowa Miseczka Definicja owoc tłumaczenie.
 • Co to jest Mlecz Definicja rurki mleczne przykłady.
 • Co to jest Mleko Definicja gruczoły mleczne definicja.
 • Co to jest Prospektywna Moc Definicja poprzez H. Dreischa na ustalenie rozwojowych możliwości blastomerów, ujawniających się po ich rozdzieleniu. Największą m.p. mają dwa encyklopedia.
 • Co to jest model regulacji Brittena i Davidsona Definicja wyjaśnić regulację ekspresji genów u organizmów eukariotycznych. Została ona odrzucona, a dziś regulację ekspresji genów Eucaryota tłumaczy jak działa.
 • Co to jest Mongolizm Definicja zespół Downa czy jest.
 • Co to jest Monofagi Definicja jednym rodzajem pokarmu, regularnie ograniczonym do jednego gatunku rośliny bądź zwierzęcia. M. jest kania ślimakojad (Rosthramus pojęcie.
 • Co to jest Metamer Definicja metameria wyjaśnienie.
 • Co to jest Pierwotny Mocz Definicja mocz opis.
 • Co to jest Mocznica Definicja przemiany materii wywołane niewydolnością nerek i zatrzymaniem wydalania moczu. Długookresowa m. prowadzi do śmierci informacje.
 • Co to jest Metaksylem Definicja drewno znaczenie.
 • Co to jest Monogonia Definicja rozmnażanie bezpłciowe na drodze podziału, pączkowania albo tworzenia gemul. Nowy organizm rozwija się z części organizmu macierzystego co znaczy.
 • Co to jest Monoglicerydy Definicja tłuszcze krzyżówka.
 • Co to jest Monokultura Definicja gatunku rośliny, niejednokrotnie poprzez sporo lat. M. prowadzi do wyjałowienia gleby i częstszego występowania szkodników i chorób roślin co to jest.
 • Co to jest Hunt Thomas Morgan Definicja doświadczeń z dziedziczeniem u muszki owocowej (Drosophila melanogaster) sformułował chromosomową teorię dziedziczności. Za odkrycie roli słownik.
 • Co to jest Morfogeneza Definicja wszystkie przekształcenia prowadzące do osiągnięcia poprzez organizm budowy właściwej dla danego gatunku. M. jest warunkowana genetycznie czym jest.
 • Co to jest Indukowane Mutacje Definicja mutacje zachodzące pod wpływem mutagenów co oznacza.
 • Co to jest Ih Msh Definicja hormony zwierzęce tłumaczenie.
 • Co to jest Rh Msh Definicja hormony zwierzęce przykłady.
 • Co to jest Msh Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Nonsensowne Mutacje Definicja mutacje genowe, wskutek których kodon kodujący jakiś aminokwas zamienia się w kodon nonsensowny, co skraca łańcuch aminokwasowy encyklopedia.
 • Co to jest Rh M Definicja hormony zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Mrna Definicja kwas rybonukleinowy czy jest.
 • Co to jest Móżdżek Definicja mózg pojęcie.
 • Co to jest Generatywne Mutacje Definicja mutacje zachodzące w komórkach rozrodczych, przekazywane potomstwu wyjaśnienie.
 • Co to jest Mutacje Definicja materiału genetycznego. Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym zachodzą m., wyróżniono m. genowe, m opis.
 • Co to jest Somatyczne Mutacje Definicja mutacje zachodzące w komórkach organizmu nie będących komórkami rozrodczymi informacje.
 • Co to jest Multisemia Definicja sperma znaczenie.
 • Co to jest Tse Tse Mucha Definicja afr. gatunek muchy żywiącej się krwią, będący żywicielem pośrednim i roznosicielem świdrowców (Trypanosomida) wywołujących śpiączkę co znaczy.
 • Co to jest Wsteczne Mutacje Definicja mutacje przywracające pierwotną postać genu krzyżówka.
 • Co to jest Letalne Mutacje Definicja prowadzące do śmierci osobnika. M.l. mogą zachodzić pod wpływem czynników zewnętrznych, na przykład zbyt wysokiej temperatury, działania co to jest.
 • Co to jest Spontaniczne Mutacje Definicja mutacje zachodzące samorzutnie, bez wpływu żadnych znanych czynników zewnętrznych, zdarzają się bardzo rzadko słownik.
 • Co to jest Odczytu Ramki Mutacje Definicja albo delecji jednego albo więcej (lecz nie wielokrotności trzech) nukleotydów, powodujące zmianę sekwencji aminokwasów czym jest.
 • Co to jest Punktowe Mutacje Definicja mutacje genowe, które dotyczą tylko jednego nukleotydu co oznacza.
 • Co to jest Sensu Zmiany Mutacje Definicja mutacje genowe opierające na tranzycji albo transwersji, zmieniające kodon kodujący jeden aminokwas na kodon kodujący inny aminokwas tłumaczenie.
 • Co to jest Supresorowe Mutacje Definicja częściowo) białka utracone wskutek wcześniejszej mutacji albo tworzące nowe białka spełniające podobne do utraconych funkcje. M.s. może przykłady.
 • Co to jest Mykologia Definicja edukacja o grzybach (Mycetae definicja.
 • Co to jest Mutator Definicja gen wpływający na przyspieszenie mutacji w innych genach encyklopedia.
 • Co to jest Myrmekochoria Definicja zoochoria jak działa.
 • Co to jest Muton Definicja najmniejszy obiekt materiału genetycznego, jaki może ulec mutacji czy jest.
 • Co to jest Mycetom Definicja skupienia komórek wykorzystywanych do przechowywania organizmów endosymbiotycznych (bakterii, grzybów albo pierwotniaków). M. mogą być pojęcie.
 • Co to jest Mutagen Definicja powodujące powiększenie częstości mutacji. Do m. należą między innymi promieniowanie jonizujące, ultrafioletowe, rentgenowskie, wysoka wyjaśnienie.
 • Co to jest Mutacjonizm Definicja w., przyjmująca, iż kluczową rolę w ewolucji organizmów odgrywają skokowe mutacje, prowadzące bezpośrednio do powstawania nowych gatunków opis.
 • Co to jest Myślenie Definicja kojarzeniowe prowadzące do złożonych zachowań u zwierząt. Wyróżnia się dwa typy m.: konkretne (skutkuje bezpośrednią reakcję na dany impuls informacje.
 • Co to jest Maceracja Definicja określonego rozpuszczalnika mająca na celu wydzielenie substancji występującej w macerowanym materiale. M. służąca jest między innymi w znaczenie.
 • Co to jest Perłowa Macica Definicja muszli mięczaków, zbudowana z węglanu wapnia i odkładana w formie cienkich blaszek poprzez nabłonek płaszcza. Sposób ułożenia blaszek daje co znaczy.
 • Co to jest Makrospory Definicja zarodniki krzyżówka.
 • Co to jest Makrosporogeneza Definicja sporogeneza co to jest.
 • Co to jest Malakologia Definicja dział zoologii. Edukacja obejmująca całokształt wiedzy na temat mięczaków (Mollusca słownik.
 • Co to jest Ih M Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Makrogametocyt Definicja gametocyt co oznacza.
 • Co to jest Makroewolucja Definicja ewolucja tłumaczenie.
 • Co to jest Makrogametofit Definicja gametofit przykłady.
 • Co to jest Makrogametangium Definicja gametangium definicja.
 • Co to jest Makromery Definicja gastrulacja encyklopedia.
 • Co to jest Makromutacje Definicja zmianie wielu cech organizmu. M. pociągają za sobą zmianę kierunku ewolucji. Konsekwencją m. jest wykształcenie się nowego taksonu jak działa.
 • Co to jest Progamiczna Mejoza Definicja mejoza pregamiczna czy jest.
 • Co to jest Cytoplazmy Matriks Definicja cytoplazma podstawowa pojęcie.
 • Co to jest Chromosomowa Matriks Definicja wypełniający wnętrze chromosomu. W m.ch. zawieszone są chromonemy i znajdujące się na nich chromomery. Pod względem chemicznym m.ch wyjaśnienie.
 • Co to jest Korkowa Martwica Definicja tak zwany korkowicy. Obejmuje wszystkie tkanki leżące na zewnątrz ostatniego cylindra fellogenu. Powstaje w wyniku odcięcia dopływu wody i opis.
 • Co to jest Zapasowy Materiał Definicja roślinę i zużywane na niektórych etapach rozwoju, na przykład w momencie formowania nasion, albo w okresach niekorzystnych dla rośliny. M.z informacje.
 • Co to jest Przemysłowy Melanizm Definicja populacjach zwierząt zasiedlających tereny uprzemysłowione. Osobniki ciemniej ubarwione są faworyzowane poprzez selekcję dlatego, że są znaczenie.
 • Co to jest Metagamiczna Mejoza Definicja mejoza postgamiczna co znaczy.
 • Co to jest Melatonina Definicja hormony zwierzęce krzyżówka.
 • Co to jest Mchy Definicja Bryophytina). Obejmuje powyżej 15 tys. gatunków. W przemianie pokoleń ( przemiana pokoleń u roślin) wyróżniona dominacja gametofitu nad co to jest.
 • Co to jest Ernst Mayr Definicja ewolucjonista. Prof. Uniwersytetu w Harvardzie, członek Amerykańskiej Akademii Nauk. Autor wielu prac naukowych, pośród których szczególne słownik.
 • Co to jest Megakariocyty Definicja spore komórki ameboidalne, występujące w szpiku kostnym. Zawierają pojedyncze płatowate jądro. Wskutek fragmentacji m. powstają trombocyty czym jest.
 • Co to jest Melanotropina Definicja hormony zwierzęce co oznacza.
 • Co to jest Izolacyjne Mechanizmy Definicja między dwoma populacjami. We wstępnej fazie oddziaływania wynikają z biologicznych właściwości organizmów, w następnych etapach prowadzić tłumaczenie.
 • Co to jest Meandrowce Definicja Amphibia) obejmująca wymarłe płazy tarczogłowe. M. żyły w karbonie. Spośród cech charakterystycznych na pierwszy plan wysuwała się budowa przykłady.
 • Co to jest Melanofory Definicja 1) melanina; 2) chromatofory definicja.
 • Co to jest Pregamiczna Mejoza Definicja mejoza poprzedzająca wytworzenie gamet. Występuje u orzęsków (Ciliata), zwierząt wielokomórkowych i u niektórych roślin encyklopedia.
 • Co to jest Grzegorz Mendel Definicja teorii mendelizmu. Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych na grochu sformułował fundamentalne zasady dziedziczenia, określane mianem jak działa.
 • Co to jest Metabolity Definicja związki chemiczne powstające w organizmach żywych w czasie metabolizmu czy jest.
 • Co to jest Menopauza Definicja kobiet w wieku 45-50 lat. Występuje po klimakterium w konsekwencji ustania czynności jajników. Objawia się brakiem miesiączkowania pojęcie.
 • Co to jest Merozygota Definicja niepełna zygota powstająca w czasie koniugacji bakterii (Schizomycetes). Jest diploidalna jedynie pod względem części materiału genetycznego wyjaśnienie.
 • Co to jest Mendelizm Definicja Mendel Grzegorz opis.
 • Co to jest Menstruacja Definicja miesiączka informacje.
 • Co to jest Merogonia Definicja faza rozwoju schizogenicznego ( schizogonia), charakterystyczny dla niektórych przedstawicieli zarodnikowców (Sporozoa znaczenie.
 • Co to jest Metionina Definicja aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Grama Metoda Definicja zasadowym fioletem krystalicznym, a następnie płynem Lugola (jodem w jodku potasowym). Bakterie gramujemne nie zabarwiają się, a bakterie krzyżówka.
 • Co to jest Mezotonia Definicja niektórych roślin zielnych i krzewów, opierające na tworzeniu się pędów bocznych z pąków bocznych leżących w środkowej części osi co to jest.
 • Co to jest Metastomium Definicja segment gębowy w głowowym odcinku ciała pierścienic słownik.
 • Co to jest Mezoblast Definicja ekipa komórek gastruli, z których potem powstaje mezoderma i struna grzbietowa czym jest.
 • Co to jest Mezoderma Definicja zarodka, leżąca pomiędzy ektodermą a endodermą, powstająca w procesie gastrulacji. Wyścieła wtórną jamę ciała ( celomę). W czasie rozwoju co oznacza.
 • Co to jest Mezoglej Definicja tkanka glejowa tłumaczenie.
 • Co to jest Mezom Definicja w teorii telomowej bezlistna łodyga psylofitów (Psylophytina), z której wyrastają dwa telomy potomne ( telom przykłady.
 • Co to jest Miazga Definicja boczny wtórny, odpowiedzialny za wzrost wtórny na grubość. Tworzy się w wiązkach przewodzących łodygi (miazga śródwiązkowa) i pomiędzy definicja.
 • Co to jest Mezosom Definicja występujące u prokariontów produkowane poprzez błonę komórkową wpuklenia pełniące najprawdopodobniej rolę centrów energetycznych encyklopedia.
 • Co to jest Mezogamia Definicja wyjątkowe zdarzenie w rozmnażaniu się roślin, opierające na wnikaniu łagiewki pyłkowej do równikowej części woreczka zalążkowego jak działa.
 • Co to jest Micela Definicja submikroskopowym, występujący w substancjach o długich, łańcuchowatych cząsteczkach. M. spotykana jest powszechnie w utworach szkieletowych czy jest.
 • Co to jest Międzymózgowie Definicja mózg pojęcie.
 • Co to jest Tętnic Miażdżyca Definicja lipidów i następnie wapnieniu błony wewnętrznej i środkowej tętnic, co prowadzi do zwężenia światła tętnic i powstawania zakrzepów przy wyjaśnienie.
 • Co to jest Międzywęźla Definicja bezlistne odcinki łodygi, położone pomiędzy węzłami opis.
 • Co to jest Migotka Definicja u gadów, ptaków, u których jest najlepiej rozwinięta, i wielu ssaków. To jest przezroczysty ruchomy fałd spojówki położony w wewnętrznym informacje.
 • Co to jest Mikroby Definicja dawna nazwa określająca mikroorganizmy chorobotwórcze, a więc między innymi bakterie i wirusy znaczenie.
 • Co to jest Gładkie Mięśnie Definicja tkanka mięśniowa co znaczy.
 • Co to jest Sercowy Mięsień Definicja tkanka mięśniowa krzyżówka.
 • Co to jest Somatyczne Mięśnie Definicja mięśnie tworzące odrębne struktury powiązane ze szkieletem i stanowiące wspólnie z nim układ ruchowy organizmu co to jest.
 • Co to jest Wisceralne Mięśnie Definicja mięśnie nie tworzące odrębnych struktur, występujące w obrębie narządów wewnętrznych słownik.
 • Co to jest Migdałki Definicja węzły limfatyczne ( układ limfatyczny) leżące w rejonie j. ustnej i gardła kręgowców czym jest.
 • Co to jest Prążkowane Poprzecznie Mięśnie Definicja tkanka mięśniowa co oznacza.
 • Co to jest Gąbczasty Miękisz Definicja pomiędzy skórką a miękiszem palisadowym. Zbudowany jest z luźno ułożonych komórek, pomiędzy którymi znajdują się liczne przestwory tłumaczenie.
 • Co to jest Miękisz Definicja roślinna, mogąca ulegać odróżnicowaniu. W jej obrębie znajdują się inne tkanki, raczej przewodzące. U roślin plechowych m. może spełniać przykłady.
 • Co to jest Mikroewolucja Definicja ewolucja definicja.
 • Co to jest Mikrobiologia Definicja edukacja zajmująca się organizmami jednokomórkowymi (bakteriami, sinicami, glonami i grzybami jednokomórkowymi i pierwotniakami i wirusami encyklopedia.
 • Co to jest Mikroblastomery Definicja gastrulacja jak działa.
 • Co to jest Mikroflora Definicja wodzie, powietrzu i glebie. Do m. należą bakterie, sinice, jednokomórkowe grzyby i glony. Przewarzająca część z nich jest destruentami czy jest.
 • Co to jest Mikrofilament Definicja kurczliwe włókienka białkowe w cytoplazmie, odpowiedzialne za jej ruch pojęcie.
 • Co to jest Mejoza Definicja komórkowego, zachodzące w trakcie wytwarzania komórek płciowych i prowadzące do redukcji liczby chromosomów. M. obejmuje kilka etapów. I wyjaśnienie.
 • Co to jest Martwica Definicja partii komórek wchodzących w skład żywego organizmu. Dotyczyć może części komórek, tkanki albo całego narządu. Najczęściej odnotowywanymi opis.
 • Co to jest Modzele Definicja Anura) miejscowe zgrubienia skóry na dłoniach (u samców m. godowe wykorzystywane do przytrzymywania samicy w czasie ampleksusu) i piętach informacje.
 • Co to jest Mikroelementy Definicja żywych w ilościach kilku albo kilkunastu mg na 1 kg suchej masy. Należą do nich bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo. Z reguły znaczenie.
 • Co to jest Mezenchyma Definicja tkanki łącznej zarodkowej. Z niej powstają wszystkie rodzaje tkanki łącznej. Jej substancja podstawowa jest płynna i zawiera mało włókien co znaczy.
 • Co to jest Mezofil Definicja skórką a wiązką przewodzącą w liściach. Z reguły to jest miękisz asymilacyjny. U większości roślin m. jest zróżnicowany na miękisz krzyżówka.
 • Co to jest Mezoglea Definicja występująca w ciele gąbek (Porifera) i pomiędzy ektodermą i endodermą jamochłonów (Coelenterata), pełniąca funkcję podporową. W m. znajdują co to jest.
 • Co to jest Mikroorganizmy Definicja nazwa oznaczająca wszystkie organizmy jednokomórkowe (pierwotniaki, glony, grzyby, bakterie i sinice) i wirusy słownik.
 • Co to jest Mikrociała Definicja zawierające enzymy, takie jak glioksysomy (występują u roślin, biorą udział w przemianie tłuszczów w węglowodany) i peroksysomy (biorą czym jest.
 • Co to jest Merystemy Definicja podziałów mitotycznych, w czasie których powstają komórki różnicujące się w komórki tkanek stałych. Ich niezbędnym składnikiem są dzielące co oznacza.
 • Co to jest Monopodium Definicja pęd stanowiący kluczową oś mechanizmu pędowego rośliny, wyraźnie dominujący nad pędami bocznymi tłumaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Monopodium co znaczy merystemy krzyżówka mikrociała co to jest mikroorganizmy słownik mezoglea czym jest mezofil co oznacza mezenchyma tłumaczenie. opis.

Co to jest Mocznik co znaczy makroglej krzyżówka monocyty co to jest wyjaśnienie.