mleczny sekrety krzyżówka definicja
Szczęki co znaczy szyszynka krzyżówka symetria dwuboczna co to jest stek słownik skrzypokształtne.

Słownik biologii i definicje z chemii na S

 • Co to jest Mleczny Sok Definicja rurki mleczne co znaczy.
 • Co to jest Sekrety Definicja wydzieliny krzyżówka.
 • Co to jest Sejsmonastie Definicja nastie co to jest.
 • Co to jest Serce Definicja zazwyczaj wprzedniej części ciała, sąsiadujący zpowierzchnią brzuszną. S. otoczone jest błoniastym workiem osierdziowym(osierdziem słownik.
 • Co to jest Sinicowa Skrobia Definicja sinice czym jest.
 • Co to jest Sporowce Definicja zarodnikowce co oznacza.
 • Co to jest Stenohalizm Definicja stenobionty tłumaczenie.
 • Co to jest Suchorośla Definicja sklerofity przykłady.
 • Co to jest Polinukleotydowa Syntetaza Definicja ligaza DNA definicja.
 • Co to jest Syntetazy Definicja enzymy encyklopedia.
 • Co to jest Smog Definicja występująca wmiastach, trująca dla roślin izwierząt. S. może zawierać dwutlenek siarki (s. redukujący) albo ozon (s. utleniający jak działa.
 • Co to jest Urogenitalny System Definicja układ moczopłciowy czy jest.
 • Co to jest Trawienne Soki Definicja pokarmowego biorące udział w trawieniu pokarmu. S.t. zawierają odpowiednie dla danych składników pokarmu enzymy trawienne. Sok żołądkowy pojęcie.
 • Co to jest Smoczkouste Definicja kręgouste wyjaśnienie.
 • Co to jest Somatomedyna Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Serotonina Definicja hormony zwierzęce informacje.
 • Co to jest Selenodontyzm Definicja zęby znaczenie.
 • Co to jest Siatkówka Definicja oko co znaczy.
 • Co to jest Statolity Definicja statocysty krzyżówka.
 • Co to jest Stado Definicja regularnie wewnętrzną hierarchię socjalną izajmujących wspólne terytorium. Tworzenie stada może mieć charakter czasowy, związany zokresem co to jest.
 • Co to jest Streptokoki Definicja paciorkowce słownik.
 • Co to jest Stromatolity Definicja kopalne utwory wapienne zbudowane zkoncentrycznie ułożonych blaszek. Najprawdopodobniej stanowią one wytwory glonów sprzed około 2 mld lat czym jest.
 • Co to jest Suspensor Definicja wieszadełko co oznacza.
 • Co to jest Promienista Symetria Definicja wyznaczyć więcej niż jedną płaszczyznę symetrii. S.p. występuje uroślin naczyniowych, osiadłych i wolno żyjących zwierząt wielokomórkowych tłumaczenie.
 • Co to jest Synantropijność Definicja synantropizm przykłady.
 • Co to jest Sacharydy Definicja roślinnym izwierzęcym aldehydowe albo ketonowe pochodne alkoholi wielohydroksylowych. S. podzielone są na: a) monosacharydy (cukry proste definicja.
 • Co to jest S Definicja współczynnik selekcji encyklopedia.
 • Co to jest Samozgodność Definicja samopłodność jak działa.
 • Co to jest Żuchwowy Staw Definicja albo mózgoczaszką żuchwowców. Uryb, płazów, gadów iptaków istnieje pierwotny s.ż., położony pomiędzy kością stawową ikwadratową. Ussaków czy jest.
 • Co to jest Sdna Definicja DNA satelitarny pojęcie.
 • Co to jest Sekretyna Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Segmentacja Definicja metameria opis.
 • Co to jest Sekodontyzm Definicja zęby informacje.
 • Co to jest Sekrecja Definicja wydzielanie znaczenie.
 • Co to jest Stela Definicja znimi tkanek podstawowych włodydze ikorzeniu. Najprostszą inajbardziej pierwotną postacią s. jest protostela odznaczająca się brakiem co znaczy.
 • Co to jest Saprobionty Definicja oznacznej ilości martwej rozkładającej się materii organicznej. Wyróżnia się: poilisaprobionty (organizmy żyjące wstrefie gnicia krzyżówka.
 • Co to jest Skleryty Definicja koncentrycznych kręgów na łuskach elastycznych ryb; 2) wapienne albo krzemionkowe przedmioty budujące szkielety gąbek ikoralowców co to jest.
 • Co to jest Stres Definicja środowiska. Dzięki niemu organizm może odpowiednio dostosować się do nowych warunków otoczenia. S. wiąże się zazwyczaj znasileniem słownik.
 • Co to jest Limfatyczne Serca Definicja układ limfatyczny czym jest.
 • Co to jest Spermatofor Definicja otoczką pękającą wdrogach rodnych samicy, występujący między innymi upijawek, niektórych stawonogów (skorupiaków iowadów), mięczaków co oznacza.
 • Co to jest Szczecioszczękie Definicja planktonicznych odznaczających się grzbietobrzusznie spłaszczonym ciałem złożonym zodcinków: głowowego, tułowiowego iogonowego. Własną tłumaczenie.
 • Co to jest Sztuczny System Definicja oparty na cechach wybranych subiektywnie poprzez badacza, uwzględniający najczęściej podobieństwo morfologiczne przykłady.
 • Co to jest Żołądkowy Sok Definicja soki trawienne definicja.
 • Co to jest Stałocieplność Definicja umożliwiające utrzymywanie stałej temperatury ciała, typowe dla ptaków issaków. S. jest jednym zelementów homeostazy. Pozwala na znaczące encyklopedia.
 • Co to jest Schizogonia Definicja niektórych pierwotniaków, na przykład krwinkowców (Haemosporidia), opierający na wielokrotnym podziale jądra inastępującym później podziale jak działa.
 • Co to jest Genu Substytucja Definicja powstająca wwyniku mutacji. S.g. może odbywać się także poprzez wprowadzenie genów albo chromosomów do genotypu wwyniku krzyżowania czy jest.
 • Co to jest Systematyka Definicja różnorodności i związków filogenetycznych pośród organizmów żywych. To jest jedna znajstarszych nauk biologicznych, której obiektem jest pojęcie.
 • Co to jest Szkielet Definicja kości, płytek wapiennych albo chitynowych. Sz. właściwy nadaje kształt ciału, stanowi rusztowanie imiejsce przyczepu mięśni. Sz. wpostaci wyjaśnienie.
 • Co to jest Skrzelotchawki Definicja większości owadów wodnych. S. są zmodyfikowanymi, zamkniętymi tchawkami inajczęściej mają postać krzaczkowatych wyrostków. Zamiana gazowa opis.
 • Co to jest Skrzep Definicja wwyniku przemiany rozpuszczalnego fibrynogenu wfibrynę tworzącą siateczkę zatrzymującą ciałka krwi. Stworzenie s.skutkuje zatrzymanie informacje.
 • Co to jest Zapasowa Skrobia Definicja skrobia znaczenie.
 • Co to jest Asymilacyjna Skrobia Definicja skrobia co znaczy.
 • Co to jest Kostny Szpik Definicja narząd krwiotwórczy, wypełniająca jamy kości udowych, ramieniowych, żeber, mostka iniektórych kości kręgowców lądowych. Sz.k. ssaków krzyżówka.
 • Co to jest Sinice Definicja prokarionty) obejmująca formy jednokomórkowe initkowate, poza nielicznymi wyjątkami autotroficzne. Wperyferycznej części cytoplazmy co to jest.
 • Co to jest Sagowce Definicja nagozalążkowych wielkolistnych (Cycadophytina) ( nagozalążkowe), obejmująca około 100 gatunków. Najbujniejszy postęp s. przypadał na górny słownik.
 • Co to jest Sprzągle Definicja Urochordata) żyjących samotnie albo kolonijnie. Charakteryzują się beczułkowatym ciałem, na którego przeciwległych biegunach znajdują się czym jest.
 • Co to jest Wodnych Zbiorników Strefy Definicja mórz ijezior, charakteryzujące się specyficznymi warunkami środowiskowymi itypową dla nich fauną iflorą. W najwyższym stopniu przybrzeżna co oznacza.
 • Co to jest Stekowce Definicja kolczatki idziobaka. W najwyższym stopniu charakterystyczne cechy odróżniające je od innych ssaków to: jajorodność, występowanie steku i tłumaczenie.
 • Co to jest Samoniezgodność Definicja samobezpłodność przykłady.
 • Co to jest Ssaki Definicja reprezentowana poprzez trzy podgromady: prassaki (Prototheria), ssaki niższe (Methatheria) issaki wyższe, a więc łożyskowce (Eutheria definicja.
 • Co to jest Stułbiopławy Definicja której należy około 2700 gatunków morskich isłodkowodnych. Pokoleniem dominującym jest polip (hydropolip) osiągający nawet do 2 m długości encyklopedia.
 • Co to jest Skamieniałości Definicja wiecznej zmarzlinie na Dalekiej Północy albo wwoskach ziemnych szczątki organizmów zminionych epok geologicznych. S. powstają wwyniku jak działa.
 • Co to jest Ekologiczna Sukcesja Definicja opierające na stopniowym osiedlaniu się nowych gatunków roślin, które znajdują korzystne warunki w konsekwencji oddziaływania gatunków czy jest.
 • Co to jest Komórki Ssąca Siła Definicja siła, zjaką woda dyfunduje poprzez półprzepuszczalną membranę cytoplazmatyczną do wnętrza komórki pojęcie.
 • Co to jest Mięśnia Skurcz Definicja wyniku skurczu komórek mięśniowych. Acetylocholina uwolniona wpłytce motorycznej (połączeniu nerwowo-mięśniowym) pod wpływem bodźca wyjaśnienie.
 • Co to jest Roślin Szczepienie Definicja pączki jednej rośliny na inną, ukorzenioną roślinę. Fragment przenoszony nosi nazwę zrazu, aroślina, na której się go umieszcza - podkładki opis.
 • Co to jest Stawonogi Definicja bezkręgowców ociele pokrytym zazwyczaj bardzo dobrze rozwiniętym kutykularnym pancerzem (chitynowym albo wysyconym solami wapnia informacje.
 • Co to jest Somatotropina Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Skrzela Definicja Cyclostomata) iryb (Pisces), umożliwiające oddychanie tlenem rozpuszczonym wwodzie. Uwiększości form s. utworzone są zblaszkowatych co znaczy.
 • Co to jest Stenotermizm Definicja stenobionty krzyżówka.
 • Co to jest Godowa Szata Definicja zewnętrzne zwiększające atrakcyjność płciową zwierząt na czas odbywania godów. Sz.g. przyjmują najczęściej samce. Jest ona zazwyczaj co to jest.
 • Co to jest Spadź Definicja iczerwce wpostaci słodkiej ilepkiej cieczy. S. pojawia się wlecie na liściach roślin, używana jest między innymi poprzez pszczoły słownik.
 • Co to jest Styk Definicja synapsa czym jest.
 • Co to jest Stenobionty Definicja wwąskim zakresie ustalonych warunków środowiska. Zawężona tolerancja dotyczy najczęściej tylko jednego czynnika. Typowymi przykładami są co oznacza.
 • Co to jest Skrobia Definicja wchloroplastach ileukoplastach (s. asymilacyjna) igromadzony wformie ziaren wliściach, łodygach, korzeniach, bulwach, owocach inasionach tłumaczenie.
 • Co to jest Sporofile Definicja wktórych tworzą się zarodniki. Uroślin jednakozarodnikowych obserwuje się jeden typ s., z kolei uroślin różnozarodnikowych tworzą się dwa przykłady.
 • Co to jest Komórkowy Sok Definicja roślinnych; wskład s.k. wchodzą substancje zapasowe (cukry, sole mineralne, kwasy organiczne) i alkaloidy, barwniki igarbniki; 2 definicja.
 • Co to jest Pomocnicze Serca Definicja budowie niż właściwe serce pompujące krew do skrzel. Śluzice mają następujące s.p.: pompujące krew do wątroby, usuwające krew zokolicy encyklopedia.
 • Co to jest Sawanna Definicja niekiedy zniewielką domieszką drzew. Charakterystyczna dla tropikalnej strefy Afryki, Ameryki Płd. iAustralii. Może występować jako jak działa.
 • Co to jest Stosina Definicja pióro czy jest.
 • Co to jest Tętniczy Stożek Definicja serce pojęcie.
 • Co to jest Wzrostu Stożek Definicja wierzchołek wzrostu wyjaśnienie.
 • Co to jest Strąk Definicja owoc opis.
 • Co to jest Szkarłupnie Definicja gromady: jeżowców (Echinoidea), liliowców (Crinoidea), rozgwiazd (Asteroidea), wężowideł (Ophiuroidea) i strzykw (Holothurioidea informacje.
 • Co to jest Seston Definicja cząstki materii organicznej ( detrytus) albo żywych organizmów ( nekton, neuston, plankton, pleuston), unoszące się wtoni wodnej znaczenie.
 • Co to jest Spermatogeneza Definicja zpierwotnej komórki płciowej. Faza pierwszy - prespermatogeneza - zachodzi we wczesnej fazie rozwoju zarodkowego. Część pierwotnych co znaczy.
 • Co to jest Przewodnie Skamieniałości Definicja charakterystycznych dla epok geologicznych (cechuje je szerokie rozprzestrzenienie geograficzne przy względnie krótkim okresie występowania krzyżówka.
 • Co to jest Szczękowce Definicja żuchwowce co to jest.
 • Co to jest Selekcja Definicja obejmujący s. naturalną isztuczną. S. naturalna (dobór naturalny) jest procesem eliminacji zpopulacji osobników gorzej przystosowanych do słownik.
 • Co to jest Naturalny System Definicja podział organizmów żywych na taksony, wynikający zpokrewieństwa izależności ewolucyjnych. Zobacz także: kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Synkarion Definicja diploidalne jądro powstające wprocesie koniugacji uorzęsków wwyniku połączenia się dwóch jąder haploidalnych co oznacza.
 • Co to jest Synteza Definicja chemicznej zprostszych związków, w warunkach na przykład podwyższonej temperatury albo ciśnienia lub obecności katalizatorów tłumaczenie.
 • Co to jest Samobezpłodność Definicja uniemożliwiających połączenie gamet wytworzonych poprzez tę samą roślinę jednopienną. Wprzypadku występowania s. do zapłodnienia może dojść przykłady.
 • Co to jest Sperma Definicja zwierząt. S.złożona jest zdwóch części: komórkowej - zawierającej plemniki, i płynnej - tak zwany płynu nasiennego, będącego wydzieliną definicja.
 • Co to jest Skóra Definicja Utworzona z naskórka pochodzenia - ektodermalnego, skóry właściwej - pochodzenia mezodermalnego, itkanki podskórnej - utworzonej ztkanki encyklopedia.
 • Co to jest Grzbietowa Struna Definicja stanowiący oś szkieletu, występujący uzarodków wszystkich strunowców, atakże dorosłych bezczaszkowców iniektórych ryb. S.g. jest otoczona jak działa.
 • Co to jest Skorupiaki Definicja parach czułków iszczęk, odnóżach dwugałęzistych, ozróżnicowanej (zależnej od okolicy ciała) budowie ifunkcji. Uwiększości form doszło do czy jest.
 • Co to jest Seroza Definicja błona otaczająca zarodki owodniowców wraz zich błonami płodowymi pojęcie.
 • Co to jest Siodełko Definicja występujące u skąposzczetów (Oligochaeta) i pijawek (Hirudinea), wktórym znajdują sięujścia gruczołów rozrodczych iśluzowych. Wczasie wyjaśnienie.
 • Co to jest Sejmuria Definicja posiadający cechy zarówno płazów, jak igadów, uważany do niedawna za przodka gadów. Wszkielecie s. cechami charakterystycznymi dla płazów opis.
 • Co to jest Dziwna Sieć Definicja powstający, gdy żyła albo tętnica rozgałęzia się na sporo naczyń włosowatych, które zataczając pętle, łączą się wżyłę albo tętnicę, stykają informacje.
 • Co to jest Samopłonność Definicja samobezpłodność znaczenie.
 • Co to jest Synapsa Definicja neuronów lub neuronu ikomórki efektora. Umożliwia ona jednokierunkowy przepływ impulsu nerwowego. Z racji na obserwowaną zasadę działania co znaczy.
 • Co to jest Szczękoczułkowce Definicja którego należą w pierwszej kolejności przedstawiciele gromady pajęczaków (Arachnida). W najwyższym stopniu charakterystyczną właściwością krzyżówka.
 • Co to jest Szkodniki Definicja uciążliwych zpunktu widzenia człowieka. Termin ten odnosi się zwykle do zwierząt, aczkolwiek organizmami szkodliwymi dla człowieka ijego co to jest.
 • Co to jest Sapropel Definicja charakterystyczny dla wód eutroficznych muł denny powstały wwyniku działalności saprobiontów przy niedostatku tlenu słownik.
 • Co to jest Sarkosomy Definicja mitochondria występujące wkomórkach mięśniowych czym jest.
 • Co to jest Morskie Ogórki Strzykwy Definicja do szkarłupni (Echinodermata). Nazwę ogórków morskich zawdzięczają wydłużonemu robakowatemu ciału długości 1-100 cm iśrednicy nie co oznacza.
 • Co to jest Liści Ssąca Siła Definicja siła umożliwiająca pionowe przemieszczanie się wody wroślinie, spowodowana parowaniem wody zpowierzchni blaszek liściowych (transpiracją tłumaczenie.
 • Co to jest Iglaste Szpilkowe Definicja nagozalążkowych (Gymnospermae) odznaczających się liśćmi wpostaci szpilek ijednopłciowymi kwiatami. Wzwiązku z rozdzielnopłciowością przykłady.
 • Co to jest Strunowce Definicja osłonice (Tunicata), bezczaszkowce (Acrania) i kręgowce (Vertebrata). Wspólnymi cechami s. są: obecność (co najmniej wokresie zarodkowym definicja.
 • Co to jest Synantropizm Definicja charakterystyczne dla wielu gatunków roślin izwierząt, zw. organizmami synantropijnymi. Zdarzenie s. jest najczęściej powiązane zobfitym encyklopedia.
 • Co to jest Kręgowców Szkielet Definicja łącznej wewnętrzna struktura ciała nadająca mu kształt, stanowiąca miejsce przyczepu mięśni (szkielet właściwy) iosłaniająca narządy jak działa.
 • Co to jest Słonorośla Definicja halobionty czy jest.
 • Co to jest Słupek Definicja kwiat pojęcie.
 • Co to jest Sporangium Definicja zarodnia wyjaśnienie.
 • Co to jest Sporocysty Definicja 1) tworzące zarodniki, przetrwalnikowe formy glonów igrzybów; 2)przetrwalnikowe formy pierwotniaków; 3) drugie stadium larwalne przywr opis.
 • Co to jest Sporoderma Definicja ochronna ściana komórkowa ziaren pyłku roślin kwiatowych, utworzona ztrzech warstw: egzyny, intyny imedyny informacje.
 • Co to jest Skrzelowe Serce Definicja głowonogów (Cephalopoda), bezżuchwowców (Agnatha) i ryb (Pisces). S.s. znajduje się wsąsiedztwie skrzel. Krew zs.s. przez pień tętniczy znaczenie.
 • Co to jest Serologia Definicja badaniem przeciwciał naturalnych inabytych (wytworzonych poprzez organizm jako odpowiedź na działanie antygenów), występujących wsurowicy co znaczy.
 • Co to jest Seryna Definicja aminokwasy krzyżówka.
 • Co to jest Saproby Definicja saprobionty co to jest.
 • Co to jest Schizocelia Definicja Protostomia) mechanizm powstawania wtórnej jamy ciała wkońcowej fazie gastrulacji. S. bazuje na wyodrębnieniu się tak zwany komórek słownik.
 • Co to jest Sarkoplazma Definicja tkanka mięśniowa czym jest.
 • Co to jest Saprofity Definicja rozkładające martwe szczątki roślin izwierząt do prostych związków organicznych iodżywiające się nimi. Substancje te po przejściu do gleby co oznacza.
 • Co to jest Schizont Definicja ztypu zarodnikowców. Wstadium s. jądro komórkowe podlega wielokrotnym podziałom (mechanizm schizogonii), po zakończeniu których cytoplazma tłumaczenie.
 • Co to jest Sarkomer Definicja tkanka mięśniowa przykłady.
 • Co to jest Schistosomatoza Definicja przywry zrodzaju Schistosoma, będące pasożytami krwi. Do najgroźniejszych gatunków należą szeroko rozprzestrzenione, raczej wAfryce iAzji definicja.
 • Co to jest Scyfomeduza Definicja krążkopławy encyklopedia.
 • Co to jest Sarkolemma Definicja mięśniowe. S. mięśni prążkowanych wytwarza długie kanaliki sięgające wgłąb włókna mięśniowego, które umożliwiają przenoszenie impulsów jak działa.
 • Co to jest Wewnątrzplazmatyczna Siateczka Definicja retikulum endoplazmatyczne czy jest.
 • Co to jest Sekwoje Definicja drzewa kuli ziemskiej zrodziny szpilkowych, cypryśnikowatych. Występują jedynie wgórach Sierra Nevada wKalifornii pojęcie.
 • Co to jest Seksdukcja Definicja genów przyłączonych do czynnika F poprzez bakterię męską (F+) do bakterii żeńskiej (F-). S. występuje wczasie koniugacji ubakterii wyjaśnienie.
 • Co to jest Sierpik Definicja kwiatostany opis.
 • Co to jest Apostatyczna Selekcja Definicja polimorfizm genetyczny informacje.
 • Co to jest Rozrodczy Sezon Definicja płciowe izwierzęta przystępują do rozrodu. Zazwyczaj następne s.r. przedzielone są okresami spoczynkowymi, wktórych gonady są nieaktywne znaczenie.
 • Co to jest Sen Definicja ośrodek snu, znajdujący się wczęści mózgu zw. wzgórzem. Wciągu doby występują dwa fundamentalne stany fizjologiczne: czuwanie (stan co znaczy.
 • Co to jest Letni Sen Definicja wokresie letnim ( diapauza) występujące uniektórych gatunków owadów, na przykład wczerwcu gąsienica sówki po zakończeniu odżywiania się krzyżówka.
 • Co to jest Płucne Serce Definicja serce co to jest.
 • Co to jest Zimowy Sen Definicja uzwierząt zmiennocieplnych (płazów igadów) i uniektórych ssaków (owadożerne, nietoperze, wybrane gryzonie idrapieżne). Zapadanie ws.z. jest słownik.
 • Co to jest Sferoplasty Definicja protoplast czym jest.
 • Co to jest Siara Definicja wgruczole mlecznym jeszcze przed izaraz po porodzie. Nazwę zawdzięcza dużej ilości karotenów nadających jej żółtą barwę. Wporównaniu co oznacza.
 • Co to jest Siewka Definicja wczasie kiełkowania. Z radykuli rozwija się korzeń pierwotny, hipokotyl i epikotyl rosną na długość. Liścienie wydostają się na światło tłumaczenie.
 • Co to jest Siedlisko Definicja irozmnaża się. Wzakres definicje s. włączany jest zespół czynników abiotycznych (nieożywionych) występujących wmiejscu życia organizmów. Wg przykłady.
 • Co to jest Siekacze Definicja zęby definicja.
 • Co to jest Cudowna Sieć Definicja sieć dziwna encyklopedia.
 • Co to jest Skamieliny Definicja skamieniałości jak działa.
 • Co to jest Życiowa Siła Definicja wszystkie mechanizmy życiowe organizmów żywych, tak zwany vis vitalis. Wg zwolenników istnienia s.ż. niemożliwe było wytworzenie wwarunkach czy jest.
 • Co to jest Skąposzczety Definicja zrównomierną segmentacją ciała. S. nie mają przynóżek, czułków aniwąsów, aichszczeciny umieszczone są bezpośrednio na ciele. Granice między pojęcie.
 • Co to jest Sinantrop Definicja antropogeneza wyjaśnienie.
 • Co to jest Sklereidy Definicja wskład tkanki mechanicznej ( twardzicy). Występują wogonkach liściowych, wowocni gruszy albo wblaszce liściowej, wsąsiedztwie aparatów opis.
 • Co to jest Synantropizacja Definicja organizmy synantropijne informacje.
 • Co to jest Skleroblasty Definicja komórki występujące wmezoglei gąbek, wytwarzające przedmioty szkieletowe zbudowane zwęglanu wapnia, krzemionki albo sponginy znaczenie.
 • Co to jest Sklerenchyma Definicja twardzica co znaczy.
 • Co to jest Sklerofity Definicja Rośliny przystosowane do przetrwania długotrwałej suszy. Przystosowanie bazuje na ograniczeniu strat wody na drodze transpiracji. To jest krzyżówka.
 • Co to jest Skolopofor Definicja narządy chordotonalne co to jest.
 • Co to jest Skolioza Definicja kręgosłup słownik.
 • Co to jest Sklerotomy Definicja komórki somitów, zktórych wczasie rozwoju zarodkowego powstaje układ szkieletowy czym jest.
 • Co to jest Sklerocja Definicja ułożonych strzępek ( plektenchyma), magazynujące substancje pokarmowe imogące pełnić funkcję organów przetrwalnikowych co oznacza.
 • Co to jest Skleroproteiny Definicja zwierzęce białka strukturalne ostrukturze włókienkowej (fibrylarnej) występujące wekto- imezodermie. Głównymi s. są keratyna i kolagen tłumaczenie.
 • Co to jest Właściwa Skóra Definicja okrywającą ciało kręgowców. Powstaje zmezodermy. Utworzona raczej ztkanki łącznej włóknistej zawierającej krzyżujące się wtrzech przykłady.
 • Co to jest Skrzek Definicja sznurów, kłębów albo pojedynczych jaj. Jaja otoczone są galaretowatymi osłonkami, pęczniejącymi wkontakcie zwodą. W wyniku tego masa s definicja.
 • Co to jest Skórka Definicja utworzona zjednej warstwy ściśle do siebie przylegających komórek. Pełni funkcję ochronną, powstaje zpraskórki. Na powierzchni komórek s encyklopedia.
 • Co to jest Statolitowa Skrobia Definicja czapeczki korzeniowej. Wg teorii statolitowej s.s. dzięki łatwości przemieszczania się ułatwia odbieranie bodźców związanych zgrawitacją jak działa.
 • Co to jest Trzustkowy Sok Definicja soki trawienne czy jest.
 • Co to jest Skrzypy Definicja skrzypowe pojęcie.
 • Co to jest Słoniowatość Definicja rozrostem skóry itkanek podskórnych, wywoływana poprzez mikroorganizmy albo nicienie powodujące stany zapalne układu limfatycznego albo wyjaśnienie.
 • Co to jest Izotoniczne Skurcze Definicja zmiana długości mięśni. S.i. następują, gdy do jednego zzakończeń mięśnia zostaje dołączony ciężar. Wtrakcie pracy mięśnia obciążenie nie opis.
 • Co to jest Izometryczne Skurcze Definicja zmiana długości mięśni. S.i. zachodzą, gdy zakończenia mięśni zostają trwale unieruchomione. Wyróżnianie s.i. ma znaczenie wbadaniach informacje.
 • Co to jest Słupkowie Definicja kwiat znaczenie.
 • Co to jest Słonecznice Definicja promienionóżek (Actinopoda). Przewarzająca część s. to organizmy słodkowodne albo zamieszkujące wody słonawe (na przykład przy ujściach co znaczy.
 • Co to jest Pierwotna Smuga Definicja miejsce powstawania mezodermy, widoczne na tarczy zarodkowej gadów, ptaków issaków wpostaci ciemnego pasma. Zobacz także: gastrulacja krzyżówka.
 • Co to jest Zwierząt Socjologia Definicja zoosocjologia co to jest.
 • Co to jest Soczewka Definicja oko słownik.
 • Co to jest Socjohormony Definicja feromony czym jest.
 • Co to jest Roślin Socjologia Definicja fitosocjologia co oznacza.
 • Co to jest Jelitowy Sok Definicja soki trawienne tłumaczenie.
 • Co to jest Jądrowy Sok Definicja jądro komórkowe przykłady.
 • Co to jest Somatoblasty Definicja embriogenezy powstaną somatocyty (komórki somatyczne), a więc komórki tworzące ciało organizmów - tak zwany somę definicja.
 • Co to jest Solenocyty Definicja zmienione komórki płomykowe wieloszczetów (Polychaeta). Wspólnie z metanefrydiami s. tworzą narządy wydalnicze. Zobacz także: protonefrydium encyklopedia.
 • Co to jest Somatostatyna Definicja hormony zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Soma Definicja zespół komórek budujących ciało organizmu (somatocytów), zwyjątkiem komórek rozrodczych. Wprocesie embriogenezy s. powstaje z somatoblastów czy jest.
 • Co to jest Somatocyty Definicja somatoblasty pojęcie.
 • Co to jest Spojówka Definicja oko wyjaśnienie.
 • Co to jest Spermatozoid Definicja plemnik opis.
 • Co to jest Zasadnicza Spirala Definicja ulistnienie informacje.
 • Co to jest Speleofauna Definicja zamieszkujących jaskinie albo podobne schronienia podziemne, na przykład sztolnie czy podziemne bunkry. Gatunki tworzące s.najczęściej znaczenie.
 • Co to jest Speleofile Definicja wszelkiego rodzaju podziemia albo chroniące się wnich, zdolne do życia na powierzchni ziemi (na przykład nietoperze). Zobacz także co znaczy.
 • Co to jest Spermateka Definicja uchyłek jajowodu, wktórym po kopulacji samice przechowują nasienie krzyżówka.
 • Co to jest Specjacja Definicja gatunków. Wstosowanym aktualnie ujęciu genetycznym, zaproponowanym poprzez E. Mayra, s. to mechanizm rozbicia puli genowej danego gatunku co to jest.
 • Co to jest Speleoflora Definicja występujących wjaskiniach albo podobnych podziemnych schronieniach, na przykład sztolniach czy bunkrach. Rośliny zazwyczaj zasiedlają słownik.
 • Co to jest Spiralizacja Definicja chromatyny poprzedzający podział jądra. S. zaczyna się wprofazie ima na celu max. skrócenie chromosomów, ułatwiając ich rozdzielenie w czym jest.
 • Co to jest Spongocel Definicja gąbki co oznacza.
 • Co to jest Wielkie Spoidło Definicja mózg tłumaczenie.
 • Co to jest Splątek Definicja mszaków. Uwątrobowców (Marchantiopsida) s. jest nitkowaty, słabo wykształcony, utorfowców (Sphagnopsida) jest blaszkowaty, au mchów przykłady.
 • Co to jest Roślin Spoczynek Definicja zahamowaniu ulega przyrost, ainne mechanizmy ulegają ograniczeniu do minimum. S.r. spowodowany czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład definicja.
 • Co to jest Sporofit Definicja diploidalne (2n) stadium rozwojowe roślin. Zobacz tez przemiana pokoleń uroślin encyklopedia.
 • Co to jest Spory Definicja zarodniki jak działa.
 • Co to jest Płcią Z Sprzężenie Definicja cechy sprzężone zpłcią czy jest.
 • Co to jest Sporogeneza Definicja uroślin. Wzależności od typu wytwarzanych zarodników wyróżniono mikrosporogenezę, gdy wytwarzane są mikrosporory, i makrosporogenezę pojęcie.
 • Co to jest Sprzężnice Definicja kolonie glony słodkowodne należące do zielenic. Formy wegetatywne s. są haploidalne. Rozmnażają się płciowo przez kopulację gamet nie wyjaśnienie.
 • Co to jest Zwrotne Sprzężenie Definicja aktywności efektorów, na przykład przyrost stężenia hormonu, oddziałuje zwrotnie na narząd albo ośrodek wywołujący taką aktywność. Wyróżnia opis.
 • Co to jest Się Starzenie Definicja po zakończeniu okresu wzrostu, prowadzące do zaniku aktywnych komórek izwyrodnienia narządów. Są one najprawdopodobniej powiązane informacje.
 • Co to jest Michaelisa Stała Definicja stężenie substratu, przy którym prędkość reakcji enzymatycznej osiąga połowę wartości maksymalnej znaczenie.
 • Co to jest Statocysty Definicja zwierząt na przykład skorupiaków (Crustacea). Wewnątrz pęcherzyków znajduje się warstwa komórek zmysłowych wspierających statolity co znaczy.
 • Co to jest Stawy Definicja przedmiotów szkieletowych (zarówno szkieletu zewnętrznego - ustawonogów - jak iwewnętrznego). Wstawach ruchomych kręgowców (Vertebrata krzyżówka.
 • Co to jest Stenofagi Definicja liczbą rodzajów pokarmu. Szczytowym przejawem ograniczenia spektrum pokarmowego jest monofagia, a więc przystosowanie do odżywiania się co to jest.
 • Co to jest Sterylny Definicja wyjałowiony, poddany przedtem sterylizacji słownik.
 • Co to jest Stenotropizm Definicja zakresie warunków środowiskowych takich jak temperatura, zasolenie czy wilgotność. Organizmy przejawiające s. to stenobionty czym jest.
 • Co to jest Stigma Definicja uniektórych wiciowców (Mastigophora). S. ma postać grudki złożonej zziarenek światłoczułego pigmentu. Tempo rozkładu tej substancji co oznacza.
 • Co to jest Sterówki Definicja pióro tłumaczenie.
 • Co to jest Step Definicja oklimacie kontynentalnym. Typowymi roślinami s. są trawy. Liczne są również niskie dwuliścienne krzewy. S. charakteryzuje nadzwyczaj przykłady.
 • Co to jest Stolon Definicja narząd ciała stułbiopławów, krążkopławów iosłonic, na którym przez pączkowanie powstają młode osobniki definicja.
 • Co to jest Stenotopy Definicja organizmy zamieszkujące tylko ściśle określone biotopy, takie jak pustynie czy bagna encyklopedia.
 • Co to jest Sternit Definicja chitynowa, brzuszna płytka szkieletu zewnętrznego segmentów ciała stawonogów jak działa.
 • Co to jest Sterydy Definicja hormony zwierzęce czy jest.
 • Co to jest Elongacyjna Strefa Definicja nieruchomo zlokalizowana wroślinie iprzesuwa się stale wmiarę wzrostu organu. Do s.e. należą komórki embrionalne, które wydłużają się pojęcie.
 • Co to jest Bentoniczna Strefa Definicja strefy zbiorników wodnych wyjaśnienie.
 • Co to jest Eufotyczna Strefa Definicja strefy zbiorników wodnych opis.
 • Co to jest Plazmojądrowy Stosunek Definicja aobjętością cytoplazmy: NP = Vn / (Ve-Vn), gdzie NP = s.p., Vn = objętość jądra, Ve = objętość komórki. Wwarunkach fizjologicznych s.p informacje.
 • Co to jest Stratygrafia Definicja tematyka geologii zajmująca się badaniem wieku skał znaczenie.
 • Co to jest Troficzna Struktura Definicja łańcuchu pokarmowym. Każdy ekosystem posiada swoją, charakterystyczną s.t., która obrazuje przepływ energii. S.t. można graficznie co znaczy.
 • Co to jest Stroma Definicja chloroplasty krzyżówka.
 • Co to jest Głosowe Struny Definicja wybrane zwięzadeł krtani. Ich drgania wywołują powstawanie głosu co to jest.
 • Co to jest Strobila Definicja rozmnażania bezpłciowego ( przemiana pokoleń uzwierząt). Polip ulega strobilizacji, a więc poprzecznemu podziałowi na sporo krążków. Po słownik.
 • Co to jest Strzemiączko Definicja kostki słuchowe czym jest.
 • Co to jest Strzępka Definicja plechy grzyba. Ma postać nitkowatą ijest najczęściej podzielona poprzecznymi ścianami na odcinki zawierające jedno albo więcej jąder co oznacza.
 • Co to jest Sulfonamidy Definicja aminobenzenosulfonowego; hamują syntezę kwasu foliowego, uniemożliwiając przyrost irozmnażanie bakterii; służące jako leki bakteriobójcze tłumaczenie.
 • Co to jest Suberyna Definicja substancja tłuszczowa spotykana wścianie komórkowej roślin. Mechanizm odkładania się s. nazywany jest korkowaceniem ściany komórkowej przykłady.
 • Co to jest Szara Substancja Definicja mózg definicja.
 • Co to jest Sublitoral Definicja strefy zbiorników wodnych encyklopedia.
 • Co to jest Biała Substancja Definicja mózg jak działa.
 • Co to jest Międzykomórkowa Substancja Definicja mineralnym albo wielocukrowym odkładany na zewnętrznej stronie błony komórkowej komórek tkanki łącznej. Typowym odpowiednikiem jest s.m czy jest.
 • Co to jest Budulcowe Substancje Definicja związki chemiczne, zktórych utworzone jest ciało organizmów żywych. Kluczowymi s.b. są białka i tłuszcze pojęcie.
 • Co to jest Czasowe Sumowanie Definicja reakcji synapsy poprzez kilkakrotnie iwkrótkich odstępach czasu działający impuls osile, jaka normalnie nie wystarcza do jej wywołania. S wyjaśnienie.
 • Co to jest Przestrzenne Sumowanie Definicja wyładowania neuronu ruchowego poprzez dwa albo więcej słabych (podprogowych) impulsów, docierających zinnych neuronów. Każdy ztych impulsów opis.
 • Co to jest Sukulenty Definicja które gromadzą wodę wtkance wodnej, wewnątrz zgrubiałych łodyg albo liści. Występują na obszarach oniewielkich, ale regularnych opadach informacje.
 • Co to jest Substrat Definicja podłoże albo substancja podlegająca reakcji chemicznej, na przykład s. reakcji, wktórej powstaje dwutlenek węgla są węgiel itlen znaczenie.
 • Co to jest Zapasowe Substancje Definicja organizmom do magazynowania energii. Funkcję taką mogą spełniać węglowodany (na przykład skrobia wbulwach ziemniaka albo glikogen ugrzybów co znaczy.
 • Co to jest Symbionty Definicja symbioza krzyżówka.
 • Co to jest Sylur Definicja ery iokresy geologiczne co to jest.
 • Co to jest Ciała Symetria Definicja najmniej jednej osi albo płaszczyzny symetrii. S.c. charakteryzuje zdecydowaną przewarzająca część organizmów. Brakiem jej odznaczają się słownik.
 • Co to jest Surowica Definicja krew czym jest.
 • Co to jest Symbioza Definicja różnych gatunków (nazywanych symbiontami). Terminu s. używamy do ustalenia nieantagonistycznych stosunków międzygatunkowych. Wiele co oznacza.
 • Co to jest Superdominacja Definicja naddominacja tłumaczenie.
 • Co to jest Supinacja Definicja strona dłoni skierowana jest ku górze, kości przedramienia zaś ułożone równolegle do siebie. Występuje unaczelnych, które posiadają przykłady.
 • Co to jest Supresja Definicja rewersja definicja.
 • Co to jest Syfon Definicja zwtórną jamą ciała jeżowców; 2) krótka rurka doprowadzająca (s. wpustowy) albo odprowadzająca (s. wypustowy) wodę zkosza skrzelowego encyklopedia.
 • Co to jest Sympatryczny Definicja 1) gatunek; 2) specjacja jak działa.
 • Co to jest Syncytium Definicja połączenie komórek pierwotnie jednojądrowych. Odpowiednikiem s. są włókna mięśni poprzecznie prążkowanych czy jest.
 • Co to jest Synekologia Definicja ekologia pojęcie.
 • Co to jest Synapsida Definicja ssakokształtnych. Odznaczały się one heterodontyzmem ( zęby) ibudową czaszki zbliżoną do obserwowanej ussaków. Wywodziły się od wyjaśnienie.
 • Co to jest Wodne Szparki Definicja hydatody opis.
 • Co to jest Syngamia Definicja jąder jaja iplemnika, prowadzący do stworzenia diploidalnego jądra zygotycznego; 2) upierwotniaków: mechanizm łączenia się gamet wzygotę informacje.
 • Co to jest Ochronne Szczepienie Definicja odporności przez wytworzenie przeciwciał zwalczających antygeny. Sz.o. bazuje na wstrzyknięciu dawki osłabionych drobnoustrojów albo toksyn znaczenie.
 • Co to jest Szczecinki Definicja uroślin, umożliwiające odbieranie bodźców dotykowych; 2) wyrostki komórek zmysłowych zwierząt; 3) chitynowe wyrostki oskórka stawonogów co znaczy.
 • Co to jest Szczypce Definicja zprzekształcenia Ipary odnóży krocznych skorupiaków dziesięcionogich; 2) chwytne odnóża gębowe skorupiaków, staroraków iniektórych krzyżówka.
 • Co to jest Szczękoczułki Definicja szczękoczułkowców (Chelicerata) ikikutnic (Pantopoda) położona przed otworem gębowym. Sz. składają się zdwóch albo trzech członów isą co to jest.
 • Co to jest Szkliwo Definicja zębów kręgowców. Złożona jest raczej ze związków wapnia ibardzo niewielkiej ilości substancji organicznych. Jest najtwardszym produktem słownik.
 • Co to jest Szyszka Definicja zbudowany zlicznych zdrewniałych łusek rozmieszczonych dookoła osi. Typowymi przykładami sz. są kobiece kwiatostany sosny czym jest.
 • Co to jest Bezkręgowców Szkielet Definicja sztywna konstrukcja pełniąca raczej funkcje ochronne inadająca kształt ciału. Szkielet zewnętrzny jest produktem naskórka. Najczęściej co oznacza.
 • Co to jest Szelf Definicja położona do głębokości 200m. Zbudowy geologicznej wynika, iż sz. są zalanymi częściami kontynentów. Odznaczają się szczególnie sporym tłumaczenie.
 • Co to jest Pępkowy Sznur Definicja pępowina przykłady.
 • Co to jest Szpilki Definicja umożliwia ograniczenie transpiracji. To jest możliwe dzięki zmniejszeniu powierzchni zewnętrznej iskórce osilnie zgrubiałych definicja.
 • Co to jest Szyszkojagoda Definicja przekształcona szyszka morfologicznie zbliżona do jagody. Po zapłodnieniu zalążki przekształcają się wnasiona, aliście znajdujące się encyklopedia.
 • Co to jest Sacharoza Definicja glukozy i fruktozy wiązaniem 1,4-glikozydowym. S. jest pospolitym cukrem używanym do słodzenia. Występuje wniewielkich ilościach we jak działa.
 • Co to jest Saltacjonizm Definicja saltonizm czy jest.
 • Co to jest Wód Się Samooczyszczanie Definicja dokonywane poprzez reducentów na drodze mineralizacji zdarzenie rozkładu zanieczyszczeń organicznych wwodzie pojęcie.
 • Co to jest Saltonizm Definicja zakładający powstawanie gatunków na drodze makrogenezy, a więc wwyniku ogromnych, skokowych zmian. Wyróżnia się: s. autogeniczny, gdy nowe wyjaśnienie.
 • Co to jest Samopłodność Definicja zdarzenie umiejętności wytwarzania pełnowartościowych, płodnych roślin potomnych wwyniku samozapylenia opis.
 • Co to jest Samopylność Definicja samozapylenie informacje.
 • Co to jest Samotrawienie Definicja mechanizm rozkładu komórek pod wpływem zawartych wnich enzymów proteolitycznych. S. następuje po obumarciu komórek znaczenie.
 • Co to jest Samosterylność Definicja samobezpłodność co znaczy.
 • Co to jest Samozapylenie Definicja danego kwiatu na słupek tego samego kwiatu albo słupek innego kwiatu wobrębie tej samej rośliny ( albo klonu tej rośliny). Zobacz także krzyżówka.
 • Co to jest Samozapłodnienie Definicja komórki jajowej zplemnikiem pochodzącym od tego samego osobnika. Poprzez s. rozmnażają się wybrane organizmy obojnacze ( obojnactwo co to jest.
 • Co to jest Saprofagi Definicja zwierzęta, raczej bezkręgowce, zamieszkujące glebę imuł denny, odżywiające się martwą materią organiczną słownik.
 • Co to jest Samożywność Definicja autotrofów) zdolnych do syntezy związków organicznych zprostych substancji mineralnych, takich jak dwutlenek węgla iwoda, przy udziale czym jest.
 • Co to jest Samouczulenie Definicja niszczących swoje antygeny albo komórek zawierających te antygeny. S. bywa przyczyną powstawania groźnych chorób, na przykład co oznacza.
 • Co to jest Sterylizacja Definicja usuwania gonad, opierający na ich napromieniowaniu lub podwiązaniu nasieniowodów usamców albo jajowodów usamic; 2) wyjaławianie - procedura tłumaczenie.
 • Co to jest Speleobionty Definicja organizmy zamieszkujące wszelkiego rodzaju podziemia, niezdolne do życia poza nimi. Zobacz także: speleofile, speleofauna, speleoflora przykłady.
 • Co to jest Inwazyjne Stadia Definicja stadia rozwojowe pasożytów, które atakują żywicieli; na przykład miracidium motylicy wątrobowej ( przywry), jaja z onkosferą tasiemców definicja.
 • Co to jest Szczękonóża Definicja tułowiowe odnóża skorupiaków, przystosowane do chwytania pokarmu encyklopedia.
 • Co to jest Pokrewieństwa Stopień Definicja pokrewieństwa pomiędzy krewnymi wpopulacjach ludzkich. Pokrewieństwo zachodzące pomiędzy każdym zrodziców adzieckiem określane jest mianem jak działa.
 • Co to jest Skrzypy Skrzypokształtne Definicja telomowych (Telomophyta), obejmująca rośliny wwiększości wymarłe, współcześnie reprezentowana poprzez jeden rodzaj, skrzyp (Equisetum czy jest.
 • Co to jest Stek Definicja dróg moczowych ipłciowych. Występuje na przykład uryb chrzęstnoszkieletowych, płazów, gadów istekowców. Uniektórych gadów iptaków ze pojęcie.
 • Co to jest Dwuboczna Symetria Definicja połowy ciała, prawa ilewa, stanowią własne lustrzane odbicie. S.d. występuje uorganizmów jednokomórkowych zdolnych do wykonywania ruchów wyjaśnienie.
 • Co to jest Szyszynka Definicja wsklepieniu międzymózgowia kręgowców. Ukręgowców niższych sz. jest narządem światłoczułym idokrewnym, ukręgowców wyższych zaś jest narządem opis.
 • Co to jest Szczęki Definicja albo chrzęstne przedmioty otaczające otwór gębowy żuchwowców (Gnathostomata). Pochodzą one zprzekształconego Iłuku trzewiowego przodków informacje.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Szczęki co znaczy szyszynka krzyżówka symetria dwuboczna co to jest stek słownik skrzypokształtne, skrzypy czym jest stopień pokrewieństwa co oznacza. opis.

Co to jest Sok mleczny co znaczy sekrety krzyżówka sejsmonastie co to jest serce wyjaśnienie.