szczęki szyszynka symetria definicja
Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek, Skrzypokształtne, Skrzypy, Stopień Pokrewieństwa.

Słownik biologii i definicje z chemii na S

 • Co to jest Mleczny Sok Definicja rurki mleczne co to jest.
 • Co to jest Sekrety Definicja wydzieliny definicja.
 • Co to jest Sejsmonastie Definicja nastie co znaczy.
 • Co to jest Serce Definicja zazwyczaj wprzedniej części ciała, sąsiadujący zpowierzchnią brzuszną. S. otoczone jest błoniastym workiem osierdziowym(osierdziem słownik.
 • Co to jest Sinicowa Skrobia Definicja sinice znaczenie.
 • Co to jest Sporowce Definicja zarodnikowce czym jest.
 • Co to jest Stenohalizm Definicja stenobionty co to jest.
 • Co to jest Suchorośla Definicja sklerofity definicja.
 • Co to jest Polinukleotydowa Syntetaza Definicja ligaza DNA co znaczy.
 • Co to jest Syntetazy Definicja enzymy słownik.
 • Co to jest Smog Definicja występująca wmiastach, trująca dla roślin izwierząt. S. może zawierać dwutlenek siarki (s. redukujący) albo ozon (s. utleniający znaczenie.
 • Co to jest Urogenitalny System Definicja układ moczopłciowy czym jest.
 • Co to jest Trawienne Soki Definicja pokarmowego biorące udział w trawieniu pokarmu. S.t. zawierają odpowiednie dla danych składników pokarmu enzymy trawienne. Sok żołądkowy co to jest.
 • Co to jest Smoczkouste Definicja kręgouste definicja.
 • Co to jest Somatomedyna Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Serotonina Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Selenodontyzm Definicja zęby znaczenie.
 • Co to jest Siatkówka Definicja oko czym jest.
 • Co to jest Statolity Definicja statocysty co to jest.
 • Co to jest Stado Definicja regularnie wewnętrzną hierarchię socjalną izajmujących wspólne terytorium. Tworzenie stada może mieć charakter czasowy, związany zokresem definicja.
 • Co to jest Streptokoki Definicja paciorkowce co znaczy.
 • Co to jest Stromatolity Definicja kopalne utwory wapienne zbudowane zkoncentrycznie ułożonych blaszek. Najprawdopodobniej stanowią one wytwory glonów sprzed około 2 mld lat słownik.
 • Co to jest Suspensor Definicja wieszadełko znaczenie.
 • Co to jest Promienista Symetria Definicja wyznaczyć więcej niż jedną płaszczyznę symetrii. S.p. występuje uroślin naczyniowych, osiadłych i wolno żyjących zwierząt wielokomórkowych czym jest.
 • Co to jest Synantropijność Definicja synantropizm co to jest.
 • Co to jest Sacharydy Definicja roślinnym izwierzęcym aldehydowe albo ketonowe pochodne alkoholi wielohydroksylowych. S. podzielone są na: a) monosacharydy (cukry proste definicja.
 • Co to jest S Definicja współczynnik selekcji co znaczy.
 • Co to jest Samozgodność Definicja samopłodność słownik.
 • Co to jest Żuchwowy Staw Definicja albo mózgoczaszką żuchwowców. Uryb, płazów, gadów iptaków istnieje pierwotny s.ż., położony pomiędzy kością stawową ikwadratową. Ussaków znaczenie.
 • Co to jest Sdna Definicja DNA satelitarny czym jest.
 • Co to jest Sekretyna Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Segmentacja Definicja metameria definicja.
 • Co to jest Sekodontyzm Definicja zęby co znaczy.
 • Co to jest Sekrecja Definicja wydzielanie słownik.
 • Co to jest Stela Definicja znimi tkanek podstawowych włodydze ikorzeniu. Najprostszą inajbardziej pierwotną postacią s. jest protostela odznaczająca się brakiem znaczenie.
 • Co to jest Saprobionty Definicja oznacznej ilości martwej rozkładającej się materii organicznej. Wyróżnia się: poilisaprobionty (organizmy żyjące wstrefie gnicia czym jest.
 • Co to jest Skleryty Definicja koncentrycznych kręgów na łuskach elastycznych ryb; 2) wapienne albo krzemionkowe przedmioty budujące szkielety gąbek ikoralowców co to jest.
 • Co to jest Stres Definicja środowiska. Dzięki niemu organizm może odpowiednio dostosować się do nowych warunków otoczenia. S. wiąże się zazwyczaj znasileniem definicja.
 • Co to jest Limfatyczne Serca Definicja układ limfatyczny co znaczy.
 • Co to jest Spermatofor Definicja otoczką pękającą wdrogach rodnych samicy, występujący między innymi upijawek, niektórych stawonogów (skorupiaków iowadów), mięczaków słownik.
 • Co to jest Szczecioszczękie Definicja planktonicznych odznaczających się grzbietobrzusznie spłaszczonym ciałem złożonym zodcinków: głowowego, tułowiowego iogonowego. Własną znaczenie.
 • Co to jest Sztuczny System Definicja oparty na cechach wybranych subiektywnie poprzez badacza, uwzględniający najczęściej podobieństwo morfologiczne czym jest.
 • Co to jest Żołądkowy Sok Definicja soki trawienne co to jest.
 • Co to jest Stałocieplność Definicja umożliwiające utrzymywanie stałej temperatury ciała, typowe dla ptaków issaków. S. jest jednym zelementów homeostazy. Pozwala na znaczące definicja.
 • Co to jest Schizogonia Definicja niektórych pierwotniaków, na przykład krwinkowców (Haemosporidia), opierający na wielokrotnym podziale jądra inastępującym później podziale co znaczy.
 • Co to jest Genu Substytucja Definicja powstająca wwyniku mutacji. S.g. może odbywać się także poprzez wprowadzenie genów albo chromosomów do genotypu wwyniku krzyżowania słownik.
 • Co to jest Systematyka Definicja różnorodności i związków filogenetycznych pośród organizmów żywych. To jest jedna znajstarszych nauk biologicznych, której obiektem jest znaczenie.
 • Co to jest Szkielet Definicja kości, płytek wapiennych albo chitynowych. Sz. właściwy nadaje kształt ciału, stanowi rusztowanie imiejsce przyczepu mięśni. Sz. wpostaci czym jest.
 • Co to jest Skrzelotchawki Definicja większości owadów wodnych. S. są zmodyfikowanymi, zamkniętymi tchawkami inajczęściej mają postać krzaczkowatych wyrostków. Zamiana gazowa co to jest.
 • Co to jest Skrzep Definicja wwyniku przemiany rozpuszczalnego fibrynogenu wfibrynę tworzącą siateczkę zatrzymującą ciałka krwi. Stworzenie s.skutkuje zatrzymanie definicja.
 • Co to jest Zapasowa Skrobia Definicja skrobia co znaczy.
 • Co to jest Asymilacyjna Skrobia Definicja skrobia słownik.
 • Co to jest Kostny Szpik Definicja narząd krwiotwórczy, wypełniająca jamy kości udowych, ramieniowych, żeber, mostka iniektórych kości kręgowców lądowych. Sz.k. ssaków znaczenie.
 • Co to jest Sinice Definicja prokarionty) obejmująca formy jednokomórkowe initkowate, poza nielicznymi wyjątkami autotroficzne. Wperyferycznej części cytoplazmy czym jest.
 • Co to jest Sagowce Definicja nagozalążkowych wielkolistnych (Cycadophytina) ( nagozalążkowe), obejmująca około 100 gatunków. Najbujniejszy postęp s. przypadał na górny co to jest.
 • Co to jest Sprzągle Definicja Urochordata) żyjących samotnie albo kolonijnie. Charakteryzują się beczułkowatym ciałem, na którego przeciwległych biegunach znajdują się definicja.
 • Co to jest Wodnych Zbiorników Strefy Definicja mórz ijezior, charakteryzujące się specyficznymi warunkami środowiskowymi itypową dla nich fauną iflorą. W najwyższym stopniu przybrzeżna co znaczy.
 • Co to jest Stekowce Definicja kolczatki idziobaka. W najwyższym stopniu charakterystyczne cechy odróżniające je od innych ssaków to: jajorodność, występowanie steku i słownik.
 • Co to jest Samoniezgodność Definicja samobezpłodność znaczenie.
 • Co to jest Ssaki Definicja reprezentowana poprzez trzy podgromady: prassaki (Prototheria), ssaki niższe (Methatheria) issaki wyższe, a więc łożyskowce (Eutheria czym jest.
 • Co to jest Stułbiopławy Definicja której należy około 2700 gatunków morskich isłodkowodnych. Pokoleniem dominującym jest polip (hydropolip) osiągający nawet do 2 m długości co to jest.
 • Co to jest Skamieniałości Definicja wiecznej zmarzlinie na Dalekiej Północy albo wwoskach ziemnych szczątki organizmów zminionych epok geologicznych. S. powstają wwyniku definicja.
 • Co to jest Ekologiczna Sukcesja Definicja opierające na stopniowym osiedlaniu się nowych gatunków roślin, które znajdują korzystne warunki w konsekwencji oddziaływania gatunków co znaczy.
 • Co to jest Komórki Ssąca Siła Definicja siła, zjaką woda dyfunduje poprzez półprzepuszczalną membranę cytoplazmatyczną do wnętrza komórki słownik.
 • Co to jest Mięśnia Skurcz Definicja wyniku skurczu komórek mięśniowych. Acetylocholina uwolniona wpłytce motorycznej (połączeniu nerwowo-mięśniowym) pod wpływem bodźca znaczenie.
 • Co to jest Roślin Szczepienie Definicja pączki jednej rośliny na inną, ukorzenioną roślinę. Fragment przenoszony nosi nazwę zrazu, aroślina, na której się go umieszcza - podkładki czym jest.
 • Co to jest Stawonogi Definicja bezkręgowców ociele pokrytym zazwyczaj bardzo dobrze rozwiniętym kutykularnym pancerzem (chitynowym albo wysyconym solami wapnia co to jest.
 • Co to jest Somatotropina Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Skrzela Definicja Cyclostomata) iryb (Pisces), umożliwiające oddychanie tlenem rozpuszczonym wwodzie. Uwiększości form s. utworzone są zblaszkowatych co znaczy.
 • Co to jest Stenotermizm Definicja stenobionty słownik.
 • Co to jest Godowa Szata Definicja zewnętrzne zwiększające atrakcyjność płciową zwierząt na czas odbywania godów. Sz.g. przyjmują najczęściej samce. Jest ona zazwyczaj znaczenie.
 • Co to jest Spadź Definicja iczerwce wpostaci słodkiej ilepkiej cieczy. S. pojawia się wlecie na liściach roślin, używana jest między innymi poprzez pszczoły czym jest.
 • Co to jest Styk Definicja synapsa co to jest.
 • Co to jest Stenobionty Definicja wwąskim zakresie ustalonych warunków środowiska. Zawężona tolerancja dotyczy najczęściej tylko jednego czynnika. Typowymi przykładami są definicja.
 • Co to jest Skrobia Definicja wchloroplastach ileukoplastach (s. asymilacyjna) igromadzony wformie ziaren wliściach, łodygach, korzeniach, bulwach, owocach inasionach co znaczy.
 • Co to jest Sporofile Definicja wktórych tworzą się zarodniki. Uroślin jednakozarodnikowych obserwuje się jeden typ s., z kolei uroślin różnozarodnikowych tworzą się dwa słownik.
 • Co to jest Komórkowy Sok Definicja roślinnych; wskład s.k. wchodzą substancje zapasowe (cukry, sole mineralne, kwasy organiczne) i alkaloidy, barwniki igarbniki; 2 znaczenie.
 • Co to jest Pomocnicze Serca Definicja budowie niż właściwe serce pompujące krew do skrzel. Śluzice mają następujące s.p.: pompujące krew do wątroby, usuwające krew zokolicy czym jest.
 • Co to jest Sawanna Definicja niekiedy zniewielką domieszką drzew. Charakterystyczna dla tropikalnej strefy Afryki, Ameryki Płd. iAustralii. Może występować jako co to jest.
 • Co to jest Stosina Definicja pióro definicja.
 • Co to jest Tętniczy Stożek Definicja serce co znaczy.
 • Co to jest Wzrostu Stożek Definicja wierzchołek wzrostu słownik.
 • Co to jest Strąk Definicja owoc znaczenie.
 • Co to jest Szkarłupnie Definicja gromady: jeżowców (Echinoidea), liliowców (Crinoidea), rozgwiazd (Asteroidea), wężowideł (Ophiuroidea) i strzykw (Holothurioidea czym jest.
 • Co to jest Seston Definicja cząstki materii organicznej ( detrytus) albo żywych organizmów ( nekton, neuston, plankton, pleuston), unoszące się wtoni wodnej co to jest.
 • Co to jest Spermatogeneza Definicja zpierwotnej komórki płciowej. Faza pierwszy - prespermatogeneza - zachodzi we wczesnej fazie rozwoju zarodkowego. Część pierwotnych definicja.
 • Co to jest Przewodnie Skamieniałości Definicja charakterystycznych dla epok geologicznych (cechuje je szerokie rozprzestrzenienie geograficzne przy względnie krótkim okresie występowania co znaczy.
 • Co to jest Szczękowce Definicja żuchwowce słownik.
 • Co to jest Selekcja Definicja obejmujący s. naturalną isztuczną. S. naturalna (dobór naturalny) jest procesem eliminacji zpopulacji osobników gorzej przystosowanych do znaczenie.
 • Co to jest Naturalny System Definicja podział organizmów żywych na taksony, wynikający zpokrewieństwa izależności ewolucyjnych. Zobacz także: kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Synkarion Definicja diploidalne jądro powstające wprocesie koniugacji uorzęsków wwyniku połączenia się dwóch jąder haploidalnych co to jest.
 • Co to jest Synteza Definicja chemicznej zprostszych związków, w warunkach na przykład podwyższonej temperatury albo ciśnienia lub obecności katalizatorów definicja.
 • Co to jest Samobezpłodność Definicja uniemożliwiających połączenie gamet wytworzonych poprzez tę samą roślinę jednopienną. Wprzypadku występowania s. do zapłodnienia może dojść co znaczy.
 • Co to jest Sperma Definicja zwierząt. S.złożona jest zdwóch części: komórkowej - zawierającej plemniki, i płynnej - tak zwany płynu nasiennego, będącego wydzieliną słownik.
 • Co to jest Skóra Definicja Utworzona z naskórka pochodzenia - ektodermalnego, skóry właściwej - pochodzenia mezodermalnego, itkanki podskórnej - utworzonej ztkanki znaczenie.
 • Co to jest Grzbietowa Struna Definicja stanowiący oś szkieletu, występujący uzarodków wszystkich strunowców, atakże dorosłych bezczaszkowców iniektórych ryb. S.g. jest otoczona czym jest.
 • Co to jest Skorupiaki Definicja parach czułków iszczęk, odnóżach dwugałęzistych, ozróżnicowanej (zależnej od okolicy ciała) budowie ifunkcji. Uwiększości form doszło do co to jest.
 • Co to jest Seroza Definicja błona otaczająca zarodki owodniowców wraz zich błonami płodowymi definicja.
 • Co to jest Siodełko Definicja występujące u skąposzczetów (Oligochaeta) i pijawek (Hirudinea), wktórym znajdują sięujścia gruczołów rozrodczych iśluzowych. Wczasie co znaczy.
 • Co to jest Sejmuria Definicja posiadający cechy zarówno płazów, jak igadów, uważany do niedawna za przodka gadów. Wszkielecie s. cechami charakterystycznymi dla płazów słownik.
 • Co to jest Dziwna Sieć Definicja powstający, gdy żyła albo tętnica rozgałęzia się na sporo naczyń włosowatych, które zataczając pętle, łączą się wżyłę albo tętnicę, stykają znaczenie.
 • Co to jest Samopłonność Definicja samobezpłodność czym jest.
 • Co to jest Synapsa Definicja neuronów lub neuronu ikomórki efektora. Umożliwia ona jednokierunkowy przepływ impulsu nerwowego. Z racji na obserwowaną zasadę działania co to jest.
 • Co to jest Szczękoczułkowce Definicja którego należą w pierwszej kolejności przedstawiciele gromady pajęczaków (Arachnida). W najwyższym stopniu charakterystyczną właściwością definicja.
 • Co to jest Szkodniki Definicja uciążliwych zpunktu widzenia człowieka. Termin ten odnosi się zwykle do zwierząt, aczkolwiek organizmami szkodliwymi dla człowieka ijego co znaczy.
 • Co to jest Sapropel Definicja charakterystyczny dla wód eutroficznych muł denny powstały wwyniku działalności saprobiontów przy niedostatku tlenu słownik.
 • Co to jest Sarkosomy Definicja mitochondria występujące wkomórkach mięśniowych znaczenie.
 • Co to jest Morskie Ogórki Strzykwy Definicja do szkarłupni (Echinodermata). Nazwę ogórków morskich zawdzięczają wydłużonemu robakowatemu ciału długości 1-100 cm iśrednicy nie czym jest.
 • Co to jest Liści Ssąca Siła Definicja siła umożliwiająca pionowe przemieszczanie się wody wroślinie, spowodowana parowaniem wody zpowierzchni blaszek liściowych (transpiracją co to jest.
 • Co to jest Iglaste Szpilkowe Definicja nagozalążkowych (Gymnospermae) odznaczających się liśćmi wpostaci szpilek ijednopłciowymi kwiatami. Wzwiązku z rozdzielnopłciowością definicja.
 • Co to jest Strunowce Definicja osłonice (Tunicata), bezczaszkowce (Acrania) i kręgowce (Vertebrata). Wspólnymi cechami s. są: obecność (co najmniej wokresie zarodkowym co znaczy.
 • Co to jest Synantropizm Definicja charakterystyczne dla wielu gatunków roślin izwierząt, zw. organizmami synantropijnymi. Zdarzenie s. jest najczęściej powiązane zobfitym słownik.
 • Co to jest Kręgowców Szkielet Definicja łącznej wewnętrzna struktura ciała nadająca mu kształt, stanowiąca miejsce przyczepu mięśni (szkielet właściwy) iosłaniająca narządy znaczenie.
 • Co to jest Słonorośla Definicja halobionty czym jest.
 • Co to jest Słupek Definicja kwiat co to jest.
 • Co to jest Sporangium Definicja zarodnia definicja.
 • Co to jest Sporocysty Definicja 1) tworzące zarodniki, przetrwalnikowe formy glonów igrzybów; 2)przetrwalnikowe formy pierwotniaków; 3) drugie stadium larwalne przywr co znaczy.
 • Co to jest Sporoderma Definicja ochronna ściana komórkowa ziaren pyłku roślin kwiatowych, utworzona ztrzech warstw: egzyny, intyny imedyny słownik.
 • Co to jest Skrzelowe Serce Definicja głowonogów (Cephalopoda), bezżuchwowców (Agnatha) i ryb (Pisces). S.s. znajduje się wsąsiedztwie skrzel. Krew zs.s. przez pień tętniczy znaczenie.
 • Co to jest Serologia Definicja badaniem przeciwciał naturalnych inabytych (wytworzonych poprzez organizm jako odpowiedź na działanie antygenów), występujących wsurowicy czym jest.
 • Co to jest Seryna Definicja aminokwasy co to jest.
 • Co to jest Saproby Definicja saprobionty definicja.
 • Co to jest Schizocelia Definicja Protostomia) mechanizm powstawania wtórnej jamy ciała wkońcowej fazie gastrulacji. S. bazuje na wyodrębnieniu się tak zwany komórek co znaczy.
 • Co to jest Sarkoplazma Definicja tkanka mięśniowa słownik.
 • Co to jest Saprofity Definicja rozkładające martwe szczątki roślin izwierząt do prostych związków organicznych iodżywiające się nimi. Substancje te po przejściu do gleby znaczenie.
 • Co to jest Schizont Definicja ztypu zarodnikowców. Wstadium s. jądro komórkowe podlega wielokrotnym podziałom (mechanizm schizogonii), po zakończeniu których cytoplazma czym jest.
 • Co to jest Sarkomer Definicja tkanka mięśniowa co to jest.
 • Co to jest Schistosomatoza Definicja przywry zrodzaju Schistosoma, będące pasożytami krwi. Do najgroźniejszych gatunków należą szeroko rozprzestrzenione, raczej wAfryce iAzji definicja.
 • Co to jest Scyfomeduza Definicja krążkopławy co znaczy.
 • Co to jest Sarkolemma Definicja mięśniowe. S. mięśni prążkowanych wytwarza długie kanaliki sięgające wgłąb włókna mięśniowego, które umożliwiają przenoszenie impulsów słownik.
 • Co to jest Wewnątrzplazmatyczna Siateczka Definicja retikulum endoplazmatyczne znaczenie.
 • Co to jest Sekwoje Definicja drzewa kuli ziemskiej zrodziny szpilkowych, cypryśnikowatych. Występują jedynie wgórach Sierra Nevada wKalifornii czym jest.
 • Co to jest Seksdukcja Definicja genów przyłączonych do czynnika F poprzez bakterię męską (F+) do bakterii żeńskiej (F-). S. występuje wczasie koniugacji ubakterii co to jest.
 • Co to jest Sierpik Definicja kwiatostany definicja.
 • Co to jest Apostatyczna Selekcja Definicja polimorfizm genetyczny co znaczy.
 • Co to jest Rozrodczy Sezon Definicja płciowe izwierzęta przystępują do rozrodu. Zazwyczaj następne s.r. przedzielone są okresami spoczynkowymi, wktórych gonady są nieaktywne słownik.
 • Co to jest Sen Definicja ośrodek snu, znajdujący się wczęści mózgu zw. wzgórzem. Wciągu doby występują dwa fundamentalne stany fizjologiczne: czuwanie (stan znaczenie.
 • Co to jest Letni Sen Definicja wokresie letnim ( diapauza) występujące uniektórych gatunków owadów, na przykład wczerwcu gąsienica sówki po zakończeniu odżywiania się czym jest.
 • Co to jest Płucne Serce Definicja serce co to jest.
 • Co to jest Zimowy Sen Definicja uzwierząt zmiennocieplnych (płazów igadów) i uniektórych ssaków (owadożerne, nietoperze, wybrane gryzonie idrapieżne). Zapadanie ws.z. jest definicja.
 • Co to jest Sferoplasty Definicja protoplast co znaczy.
 • Co to jest Siara Definicja wgruczole mlecznym jeszcze przed izaraz po porodzie. Nazwę zawdzięcza dużej ilości karotenów nadających jej żółtą barwę. Wporównaniu słownik.
 • Co to jest Siewka Definicja wczasie kiełkowania. Z radykuli rozwija się korzeń pierwotny, hipokotyl i epikotyl rosną na długość. Liścienie wydostają się na światło znaczenie.
 • Co to jest Siedlisko Definicja irozmnaża się. Wzakres definicje s. włączany jest zespół czynników abiotycznych (nieożywionych) występujących wmiejscu życia organizmów. Wg czym jest.
 • Co to jest Siekacze Definicja zęby co to jest.
 • Co to jest Cudowna Sieć Definicja sieć dziwna definicja.
 • Co to jest Skamieliny Definicja skamieniałości co znaczy.
 • Co to jest Życiowa Siła Definicja wszystkie mechanizmy życiowe organizmów żywych, tak zwany vis vitalis. Wg zwolenników istnienia s.ż. niemożliwe było wytworzenie wwarunkach słownik.
 • Co to jest Skąposzczety Definicja zrównomierną segmentacją ciała. S. nie mają przynóżek, czułków aniwąsów, aichszczeciny umieszczone są bezpośrednio na ciele. Granice między znaczenie.
 • Co to jest Sinantrop Definicja antropogeneza czym jest.
 • Co to jest Sklereidy Definicja wskład tkanki mechanicznej ( twardzicy). Występują wogonkach liściowych, wowocni gruszy albo wblaszce liściowej, wsąsiedztwie aparatów co to jest.
 • Co to jest Synantropizacja Definicja organizmy synantropijne definicja.
 • Co to jest Skleroblasty Definicja komórki występujące wmezoglei gąbek, wytwarzające przedmioty szkieletowe zbudowane zwęglanu wapnia, krzemionki albo sponginy co znaczy.
 • Co to jest Sklerenchyma Definicja twardzica słownik.
 • Co to jest Sklerofity Definicja Rośliny przystosowane do przetrwania długotrwałej suszy. Przystosowanie bazuje na ograniczeniu strat wody na drodze transpiracji. To jest znaczenie.
 • Co to jest Skolopofor Definicja narządy chordotonalne czym jest.
 • Co to jest Skolioza Definicja kręgosłup co to jest.
 • Co to jest Sklerotomy Definicja komórki somitów, zktórych wczasie rozwoju zarodkowego powstaje układ szkieletowy definicja.
 • Co to jest Sklerocja Definicja ułożonych strzępek ( plektenchyma), magazynujące substancje pokarmowe imogące pełnić funkcję organów przetrwalnikowych co znaczy.
 • Co to jest Skleroproteiny Definicja zwierzęce białka strukturalne ostrukturze włókienkowej (fibrylarnej) występujące wekto- imezodermie. Głównymi s. są keratyna i kolagen słownik.
 • Co to jest Właściwa Skóra Definicja okrywającą ciało kręgowców. Powstaje zmezodermy. Utworzona raczej ztkanki łącznej włóknistej zawierającej krzyżujące się wtrzech znaczenie.
 • Co to jest Skrzek Definicja sznurów, kłębów albo pojedynczych jaj. Jaja otoczone są galaretowatymi osłonkami, pęczniejącymi wkontakcie zwodą. W wyniku tego masa s czym jest.
 • Co to jest Skórka Definicja utworzona zjednej warstwy ściśle do siebie przylegających komórek. Pełni funkcję ochronną, powstaje zpraskórki. Na powierzchni komórek s co to jest.
 • Co to jest Statolitowa Skrobia Definicja czapeczki korzeniowej. Wg teorii statolitowej s.s. dzięki łatwości przemieszczania się ułatwia odbieranie bodźców związanych zgrawitacją definicja.
 • Co to jest Trzustkowy Sok Definicja soki trawienne co znaczy.
 • Co to jest Skrzypy Definicja skrzypowe słownik.
 • Co to jest Słoniowatość Definicja rozrostem skóry itkanek podskórnych, wywoływana poprzez mikroorganizmy albo nicienie powodujące stany zapalne układu limfatycznego albo znaczenie.
 • Co to jest Izotoniczne Skurcze Definicja zmiana długości mięśni. S.i. następują, gdy do jednego zzakończeń mięśnia zostaje dołączony ciężar. Wtrakcie pracy mięśnia obciążenie nie czym jest.
 • Co to jest Izometryczne Skurcze Definicja zmiana długości mięśni. S.i. zachodzą, gdy zakończenia mięśni zostają trwale unieruchomione. Wyróżnianie s.i. ma znaczenie wbadaniach co to jest.
 • Co to jest Słupkowie Definicja kwiat definicja.
 • Co to jest Słonecznice Definicja promienionóżek (Actinopoda). Przewarzająca część s. to organizmy słodkowodne albo zamieszkujące wody słonawe (na przykład przy ujściach co znaczy.
 • Co to jest Pierwotna Smuga Definicja miejsce powstawania mezodermy, widoczne na tarczy zarodkowej gadów, ptaków issaków wpostaci ciemnego pasma. Zobacz także: gastrulacja słownik.
 • Co to jest Zwierząt Socjologia Definicja zoosocjologia znaczenie.
 • Co to jest Soczewka Definicja oko czym jest.
 • Co to jest Socjohormony Definicja feromony co to jest.
 • Co to jest Roślin Socjologia Definicja fitosocjologia definicja.
 • Co to jest Jelitowy Sok Definicja soki trawienne co znaczy.
 • Co to jest Jądrowy Sok Definicja jądro komórkowe słownik.
 • Co to jest Somatoblasty Definicja embriogenezy powstaną somatocyty (komórki somatyczne), a więc komórki tworzące ciało organizmów - tak zwany somę znaczenie.
 • Co to jest Solenocyty Definicja zmienione komórki płomykowe wieloszczetów (Polychaeta). Wspólnie z metanefrydiami s. tworzą narządy wydalnicze. Zobacz także: protonefrydium czym jest.
 • Co to jest Somatostatyna Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Soma Definicja zespół komórek budujących ciało organizmu (somatocytów), zwyjątkiem komórek rozrodczych. Wprocesie embriogenezy s. powstaje z somatoblastów definicja.
 • Co to jest Somatocyty Definicja somatoblasty co znaczy.
 • Co to jest Spojówka Definicja oko słownik.
 • Co to jest Spermatozoid Definicja plemnik znaczenie.
 • Co to jest Zasadnicza Spirala Definicja ulistnienie czym jest.
 • Co to jest Speleofauna Definicja zamieszkujących jaskinie albo podobne schronienia podziemne, na przykład sztolnie czy podziemne bunkry. Gatunki tworzące s.najczęściej co to jest.
 • Co to jest Speleofile Definicja wszelkiego rodzaju podziemia albo chroniące się wnich, zdolne do życia na powierzchni ziemi (na przykład nietoperze). Zobacz także definicja.
 • Co to jest Spermateka Definicja uchyłek jajowodu, wktórym po kopulacji samice przechowują nasienie co znaczy.
 • Co to jest Specjacja Definicja gatunków. Wstosowanym aktualnie ujęciu genetycznym, zaproponowanym poprzez E. Mayra, s. to mechanizm rozbicia puli genowej danego gatunku słownik.
 • Co to jest Speleoflora Definicja występujących wjaskiniach albo podobnych podziemnych schronieniach, na przykład sztolniach czy bunkrach. Rośliny zazwyczaj zasiedlają znaczenie.
 • Co to jest Spiralizacja Definicja chromatyny poprzedzający podział jądra. S. zaczyna się wprofazie ima na celu max. skrócenie chromosomów, ułatwiając ich rozdzielenie w czym jest.
 • Co to jest Spongocel Definicja gąbki co to jest.
 • Co to jest Wielkie Spoidło Definicja mózg definicja.
 • Co to jest Splątek Definicja mszaków. Uwątrobowców (Marchantiopsida) s. jest nitkowaty, słabo wykształcony, utorfowców (Sphagnopsida) jest blaszkowaty, au mchów co znaczy.
 • Co to jest Roślin Spoczynek Definicja zahamowaniu ulega przyrost, ainne mechanizmy ulegają ograniczeniu do minimum. S.r. spowodowany czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład słownik.
 • Co to jest Sporofit Definicja diploidalne (2n) stadium rozwojowe roślin. Zobacz tez przemiana pokoleń uroślin znaczenie.
 • Co to jest Spory Definicja zarodniki czym jest.
 • Co to jest Płcią Z Sprzężenie Definicja cechy sprzężone zpłcią co to jest.
 • Co to jest Sporogeneza Definicja uroślin. Wzależności od typu wytwarzanych zarodników wyróżniono mikrosporogenezę, gdy wytwarzane są mikrosporory, i makrosporogenezę definicja.
 • Co to jest Sprzężnice Definicja kolonie glony słodkowodne należące do zielenic. Formy wegetatywne s. są haploidalne. Rozmnażają się płciowo przez kopulację gamet nie co znaczy.
 • Co to jest Zwrotne Sprzężenie Definicja aktywności efektorów, na przykład przyrost stężenia hormonu, oddziałuje zwrotnie na narząd albo ośrodek wywołujący taką aktywność. Wyróżnia słownik.
 • Co to jest Się Starzenie Definicja po zakończeniu okresu wzrostu, prowadzące do zaniku aktywnych komórek izwyrodnienia narządów. Są one najprawdopodobniej powiązane znaczenie.
 • Co to jest Michaelisa Stała Definicja stężenie substratu, przy którym prędkość reakcji enzymatycznej osiąga połowę wartości maksymalnej czym jest.
 • Co to jest Statocysty Definicja zwierząt na przykład skorupiaków (Crustacea). Wewnątrz pęcherzyków znajduje się warstwa komórek zmysłowych wspierających statolity co to jest.
 • Co to jest Stawy Definicja przedmiotów szkieletowych (zarówno szkieletu zewnętrznego - ustawonogów - jak iwewnętrznego). Wstawach ruchomych kręgowców (Vertebrata definicja.
 • Co to jest Stenofagi Definicja liczbą rodzajów pokarmu. Szczytowym przejawem ograniczenia spektrum pokarmowego jest monofagia, a więc przystosowanie do odżywiania się co znaczy.
 • Co to jest Sterylny Definicja wyjałowiony, poddany przedtem sterylizacji słownik.
 • Co to jest Stenotropizm Definicja zakresie warunków środowiskowych takich jak temperatura, zasolenie czy wilgotność. Organizmy przejawiające s. to stenobionty znaczenie.
 • Co to jest Stigma Definicja uniektórych wiciowców (Mastigophora). S. ma postać grudki złożonej zziarenek światłoczułego pigmentu. Tempo rozkładu tej substancji czym jest.
 • Co to jest Sterówki Definicja pióro co to jest.
 • Co to jest Step Definicja oklimacie kontynentalnym. Typowymi roślinami s. są trawy. Liczne są również niskie dwuliścienne krzewy. S. charakteryzuje nadzwyczaj definicja.
 • Co to jest Stolon Definicja narząd ciała stułbiopławów, krążkopławów iosłonic, na którym przez pączkowanie powstają młode osobniki co znaczy.
 • Co to jest Stenotopy Definicja organizmy zamieszkujące tylko ściśle określone biotopy, takie jak pustynie czy bagna słownik.
 • Co to jest Sternit Definicja chitynowa, brzuszna płytka szkieletu zewnętrznego segmentów ciała stawonogów znaczenie.
 • Co to jest Sterydy Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Elongacyjna Strefa Definicja nieruchomo zlokalizowana wroślinie iprzesuwa się stale wmiarę wzrostu organu. Do s.e. należą komórki embrionalne, które wydłużają się co to jest.
 • Co to jest Bentoniczna Strefa Definicja strefy zbiorników wodnych definicja.
 • Co to jest Eufotyczna Strefa Definicja strefy zbiorników wodnych co znaczy.
 • Co to jest Plazmojądrowy Stosunek Definicja aobjętością cytoplazmy: NP = Vn / (Ve-Vn), gdzie NP = s.p., Vn = objętość jądra, Ve = objętość komórki. Wwarunkach fizjologicznych s.p słownik.
 • Co to jest Stratygrafia Definicja tematyka geologii zajmująca się badaniem wieku skał znaczenie.
 • Co to jest Troficzna Struktura Definicja łańcuchu pokarmowym. Każdy ekosystem posiada swoją, charakterystyczną s.t., która obrazuje przepływ energii. S.t. można graficznie czym jest.
 • Co to jest Stroma Definicja chloroplasty co to jest.
 • Co to jest Głosowe Struny Definicja wybrane zwięzadeł krtani. Ich drgania wywołują powstawanie głosu definicja.
 • Co to jest Strobila Definicja rozmnażania bezpłciowego ( przemiana pokoleń uzwierząt). Polip ulega strobilizacji, a więc poprzecznemu podziałowi na sporo krążków. Po co znaczy.
 • Co to jest Strzemiączko Definicja kostki słuchowe słownik.
 • Co to jest Strzępka Definicja plechy grzyba. Ma postać nitkowatą ijest najczęściej podzielona poprzecznymi ścianami na odcinki zawierające jedno albo więcej jąder znaczenie.
 • Co to jest Sulfonamidy Definicja aminobenzenosulfonowego; hamują syntezę kwasu foliowego, uniemożliwiając przyrost irozmnażanie bakterii; służące jako leki bakteriobójcze czym jest.
 • Co to jest Suberyna Definicja substancja tłuszczowa spotykana wścianie komórkowej roślin. Mechanizm odkładania się s. nazywany jest korkowaceniem ściany komórkowej co to jest.
 • Co to jest Szara Substancja Definicja mózg definicja.
 • Co to jest Sublitoral Definicja strefy zbiorników wodnych co znaczy.
 • Co to jest Biała Substancja Definicja mózg słownik.
 • Co to jest Międzykomórkowa Substancja Definicja mineralnym albo wielocukrowym odkładany na zewnętrznej stronie błony komórkowej komórek tkanki łącznej. Typowym odpowiednikiem jest s.m znaczenie.
 • Co to jest Budulcowe Substancje Definicja związki chemiczne, zktórych utworzone jest ciało organizmów żywych. Kluczowymi s.b. są białka i tłuszcze czym jest.
 • Co to jest Czasowe Sumowanie Definicja reakcji synapsy poprzez kilkakrotnie iwkrótkich odstępach czasu działający impuls osile, jaka normalnie nie wystarcza do jej wywołania. S co to jest.
 • Co to jest Przestrzenne Sumowanie Definicja wyładowania neuronu ruchowego poprzez dwa albo więcej słabych (podprogowych) impulsów, docierających zinnych neuronów. Każdy ztych impulsów definicja.
 • Co to jest Sukulenty Definicja które gromadzą wodę wtkance wodnej, wewnątrz zgrubiałych łodyg albo liści. Występują na obszarach oniewielkich, ale regularnych opadach co znaczy.
 • Co to jest Substrat Definicja podłoże albo substancja podlegająca reakcji chemicznej, na przykład s. reakcji, wktórej powstaje dwutlenek węgla są węgiel itlen słownik.
 • Co to jest Zapasowe Substancje Definicja organizmom do magazynowania energii. Funkcję taką mogą spełniać węglowodany (na przykład skrobia wbulwach ziemniaka albo glikogen ugrzybów znaczenie.
 • Co to jest Symbionty Definicja symbioza czym jest.
 • Co to jest Sylur Definicja ery iokresy geologiczne co to jest.
 • Co to jest Ciała Symetria Definicja najmniej jednej osi albo płaszczyzny symetrii. S.c. charakteryzuje zdecydowaną przewarzająca część organizmów. Brakiem jej odznaczają się definicja.
 • Co to jest Surowica Definicja krew co znaczy.
 • Co to jest Symbioza Definicja różnych gatunków (nazywanych symbiontami). Terminu s. używamy do ustalenia nieantagonistycznych stosunków międzygatunkowych. Wiele słownik.
 • Co to jest Superdominacja Definicja naddominacja znaczenie.
 • Co to jest Supinacja Definicja strona dłoni skierowana jest ku górze, kości przedramienia zaś ułożone równolegle do siebie. Występuje unaczelnych, które posiadają czym jest.
 • Co to jest Supresja Definicja rewersja co to jest.
 • Co to jest Syfon Definicja zwtórną jamą ciała jeżowców; 2) krótka rurka doprowadzająca (s. wpustowy) albo odprowadzająca (s. wypustowy) wodę zkosza skrzelowego definicja.
 • Co to jest Sympatryczny Definicja 1) gatunek; 2) specjacja co znaczy.
 • Co to jest Syncytium Definicja połączenie komórek pierwotnie jednojądrowych. Odpowiednikiem s. są włókna mięśni poprzecznie prążkowanych słownik.
 • Co to jest Synekologia Definicja ekologia znaczenie.
 • Co to jest Synapsida Definicja ssakokształtnych. Odznaczały się one heterodontyzmem ( zęby) ibudową czaszki zbliżoną do obserwowanej ussaków. Wywodziły się od czym jest.
 • Co to jest Wodne Szparki Definicja hydatody co to jest.
 • Co to jest Syngamia Definicja jąder jaja iplemnika, prowadzący do stworzenia diploidalnego jądra zygotycznego; 2) upierwotniaków: mechanizm łączenia się gamet wzygotę definicja.
 • Co to jest Ochronne Szczepienie Definicja odporności przez wytworzenie przeciwciał zwalczających antygeny. Sz.o. bazuje na wstrzyknięciu dawki osłabionych drobnoustrojów albo toksyn co znaczy.
 • Co to jest Szczecinki Definicja uroślin, umożliwiające odbieranie bodźców dotykowych; 2) wyrostki komórek zmysłowych zwierząt; 3) chitynowe wyrostki oskórka stawonogów słownik.
 • Co to jest Szczypce Definicja zprzekształcenia Ipary odnóży krocznych skorupiaków dziesięcionogich; 2) chwytne odnóża gębowe skorupiaków, staroraków iniektórych znaczenie.
 • Co to jest Szczękoczułki Definicja szczękoczułkowców (Chelicerata) ikikutnic (Pantopoda) położona przed otworem gębowym. Sz. składają się zdwóch albo trzech członów isą czym jest.
 • Co to jest Szkliwo Definicja zębów kręgowców. Złożona jest raczej ze związków wapnia ibardzo niewielkiej ilości substancji organicznych. Jest najtwardszym produktem co to jest.
 • Co to jest Szyszka Definicja zbudowany zlicznych zdrewniałych łusek rozmieszczonych dookoła osi. Typowymi przykładami sz. są kobiece kwiatostany sosny definicja.
 • Co to jest Bezkręgowców Szkielet Definicja sztywna konstrukcja pełniąca raczej funkcje ochronne inadająca kształt ciału. Szkielet zewnętrzny jest produktem naskórka. Najczęściej co znaczy.
 • Co to jest Szelf Definicja położona do głębokości 200m. Zbudowy geologicznej wynika, iż sz. są zalanymi częściami kontynentów. Odznaczają się szczególnie sporym słownik.
 • Co to jest Pępkowy Sznur Definicja pępowina znaczenie.
 • Co to jest Szpilki Definicja umożliwia ograniczenie transpiracji. To jest możliwe dzięki zmniejszeniu powierzchni zewnętrznej iskórce osilnie zgrubiałych czym jest.
 • Co to jest Szyszkojagoda Definicja przekształcona szyszka morfologicznie zbliżona do jagody. Po zapłodnieniu zalążki przekształcają się wnasiona, aliście znajdujące się co to jest.
 • Co to jest Sacharoza Definicja glukozy i fruktozy wiązaniem 1,4-glikozydowym. S. jest pospolitym cukrem używanym do słodzenia. Występuje wniewielkich ilościach we definicja.
 • Co to jest Saltacjonizm Definicja saltonizm co znaczy.
 • Co to jest Wód Się Samooczyszczanie Definicja dokonywane poprzez reducentów na drodze mineralizacji zdarzenie rozkładu zanieczyszczeń organicznych wwodzie słownik.
 • Co to jest Saltonizm Definicja zakładający powstawanie gatunków na drodze makrogenezy, a więc wwyniku ogromnych, skokowych zmian. Wyróżnia się: s. autogeniczny, gdy nowe znaczenie.
 • Co to jest Samopłodność Definicja zdarzenie umiejętności wytwarzania pełnowartościowych, płodnych roślin potomnych wwyniku samozapylenia czym jest.
 • Co to jest Samopylność Definicja samozapylenie co to jest.
 • Co to jest Samotrawienie Definicja mechanizm rozkładu komórek pod wpływem zawartych wnich enzymów proteolitycznych. S. następuje po obumarciu komórek definicja.
 • Co to jest Samosterylność Definicja samobezpłodność co znaczy.
 • Co to jest Samozapylenie Definicja danego kwiatu na słupek tego samego kwiatu albo słupek innego kwiatu wobrębie tej samej rośliny ( albo klonu tej rośliny). Zobacz także słownik.
 • Co to jest Samozapłodnienie Definicja komórki jajowej zplemnikiem pochodzącym od tego samego osobnika. Poprzez s. rozmnażają się wybrane organizmy obojnacze ( obojnactwo znaczenie.
 • Co to jest Saprofagi Definicja zwierzęta, raczej bezkręgowce, zamieszkujące glebę imuł denny, odżywiające się martwą materią organiczną czym jest.
 • Co to jest Samożywność Definicja autotrofów) zdolnych do syntezy związków organicznych zprostych substancji mineralnych, takich jak dwutlenek węgla iwoda, przy udziale co to jest.
 • Co to jest Samouczulenie Definicja niszczących swoje antygeny albo komórek zawierających te antygeny. S. bywa przyczyną powstawania groźnych chorób, na przykład definicja.
 • Co to jest Sterylizacja Definicja usuwania gonad, opierający na ich napromieniowaniu lub podwiązaniu nasieniowodów usamców albo jajowodów usamic; 2) wyjaławianie - procedura co znaczy.
 • Co to jest Speleobionty Definicja organizmy zamieszkujące wszelkiego rodzaju podziemia, niezdolne do życia poza nimi. Zobacz także: speleofile, speleofauna, speleoflora słownik.
 • Co to jest Inwazyjne Stadia Definicja stadia rozwojowe pasożytów, które atakują żywicieli; na przykład miracidium motylicy wątrobowej ( przywry), jaja z onkosferą tasiemców znaczenie.
 • Co to jest Szczękonóża Definicja tułowiowe odnóża skorupiaków, przystosowane do chwytania pokarmu czym jest.
 • Co to jest Pokrewieństwa Stopień Definicja pokrewieństwa pomiędzy krewnymi wpopulacjach ludzkich. Pokrewieństwo zachodzące pomiędzy każdym zrodziców adzieckiem określane jest mianem co to jest.
 • Co to jest Skrzypy Skrzypokształtne Definicja telomowych (Telomophyta), obejmująca rośliny wwiększości wymarłe, współcześnie reprezentowana poprzez jeden rodzaj, skrzyp (Equisetum definicja.
 • Co to jest Stek Definicja dróg moczowych ipłciowych. Występuje na przykład uryb chrzęstnoszkieletowych, płazów, gadów istekowców. Uniektórych gadów iptaków ze co znaczy.
 • Co to jest Dwuboczna Symetria Definicja połowy ciała, prawa ilewa, stanowią własne lustrzane odbicie. S.d. występuje uorganizmów jednokomórkowych zdolnych do wykonywania ruchów słownik.
 • Co to jest Szyszynka Definicja wsklepieniu międzymózgowia kręgowców. Ukręgowców niższych sz. jest narządem światłoczułym idokrewnym, ukręgowców wyższych zaś jest narządem znaczenie.
 • Co to jest Szczęki Definicja albo chrzęstne przedmioty otaczające otwór gębowy żuchwowców (Gnathostomata). Pochodzą one zprzekształconego Iłuku trzewiowego przodków czym jest.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek, Skrzypokształtne, Skrzypy, Stopień Pokrewieństwa, Szczękonóża, Stadia Inwazyjne, Speleobionty, Sterylizacja opis.

Co to jest Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek wyjaśnienie.