aktywność adaptacja aktywizm definicja
Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka, Amortyzacja, Akcent, Akolita, Autarkia.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego A

 • Znaczenie Alfa Pisownia 1. pierwsza litera alfabetu greckiego; 2. kłująca trawa śródziemnomorska, z której włókien wyrabia się między innymi sznury i papier co to jest.
 • Znaczenie Autochton Pisownia należący do rdzennej ludności danego obszaru; 2. masy skalne, które w trakcie ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej nie uległy definicja.
 • Znaczenie Aparat Pisownia spełniające określone zadania wskutek zachodzących w nim mechanizmów fizycznych albo chemicznych; 2. zespół instytucji, urzędów (osób co znaczy.
 • Znaczenie Argon Pisownia chemiczny o symbolu A, który jest bezbarwnym gazem występującym w atmosferze ziemskiej; 2. sztuczne włókno wiskozowe podobne do lnu słownik.
 • Znaczenie Akt Pisownia wykonanie, spełnienie czegoś; 2. czynność urzędowa, formalna, ceremonia; 3. dokument urzędowy, prawny; 4. część utworu scenicznego znaczenie.
 • Znaczenie Agent Pisownia pośrednicząca w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy albo zawierająca je w jego imieniu; 2. dyplomata akredytowany za granicą przy głowie czym jest.
 • Znaczenie Aspirant Pisownia zakładu naukowego przygotowujący się do samodzielnej pracy naukowej; 2. stopień oficerski w pożarnictwie i w policji; 3. osoba starająca co to jest.
 • Znaczenie Akcja Pisownia działanie zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu; 2. typ fabuły w utworze literackim i filmowym przedstawiający przebieg zdarzeń definicja.
 • Znaczenie Amerykanka Pisownia krótka kanapa tworzące po rozłożeniu rodzaj tapczanu; 2. mała maszyna dociskowa do drobnych druków; 3. księgowość podwójna w systemie co znaczy.
 • Znaczenie Aspiracja Pisownia czegoś, marzenie osiągnięcia czegoś; 2. przydech towarzyszący wymowie niektórych głosek, artykułowany jako słabe h; jest cechą wielu słownik.
 • Znaczenie Adapter Pisownia elektromechaniczne w gramofonie wykorzystywane do odczytywania dźwięku zapisanego na płycie gramofonowej; 2. urządzenie umożliwiające znaczenie.
 • Znaczenie Arlekin Pisownia postaci komedii dell´arte, sprytny, kochliwy sługa, ubrany w barwny strój z deseniem w trójkąty albo romby, noszący maskę na górnej części czym jest.
 • Znaczenie Ablacja Pisownia niszczenie, kruszenie się powierzchni lądu w konsekwencji działania deszczu; 2. topnienie powierzchni lodowca spowodowane energią słoneczną co to jest.
 • Znaczenie Ambona Pisownia chrześcijańskim rodzaj małej, przyściennej trybuny, zwykle bogato zdobionej, służącej jako miejsce wygłaszania kazań i czytania Pisma definicja.
 • Znaczenie Alpaka Pisownia wielbłądów o długiej, gęstej sierści; 2. gładka, błyszcząca tkanina o osnowie bawełnianej i wątku wełnianym uprzędzona z sierści alpaki; 3 co znaczy.
 • Znaczenie Akceleracja Pisownia trwania zjawisk, mechanizmów i tym podobne, przyspieszenie ich przebiegu; 2. szybsze wykształcenie się jakiegoś narządu w momencie rozwoju słownik.
 • Znaczenie Aula Pisownia sala wykładowa, sala zebrań, konferencji, uroczystości i tym podobne; 2. w momencie starochrześcijańskim budynek kościelny albo miejsce w znaczenie.
 • Znaczenie Argus Pisownia zasypiający strażnik, człowiek zazdrośnie czegoś pilnujący; 2. ptak z rodz. bażantów, spokrewniony z pawiem, charakteryzujący się czym jest.
 • Znaczenie Aktówka Pisownia zapinana najczęściej na zamek szybki, stosowana zazwyczaj do noszenia akt, dokumentów, papierów i tym podobne; 2. utwór dramatyczny co to jest.
 • Znaczenie Akademia Pisownia skupiająca znakomitych uczonych albo artystów, mająca na celu zarządzanie postępem edukacji i sztuki; 2. wyższa uczelnia kształcąca definicja.
 • Znaczenie Akumulacja Pisownia środków z części dochodu narodowego, nie przeznaczonej na spożycie, w celu dokonywania inwestycji i zwiększania produkcji; 2. mechanizm co znaczy.
 • Znaczenie Aspekt Pisownia którego się coś rozpatruje; 2. wzajemne położenie ciał niebieskich na niebie; 3. kategoria gramatyczna czasownika wyrażająca jego słownik.
 • Znaczenie Album Pisownia przystosowanymi do wkładania albo wklejania fotografii, pocztówek, znaczków pocztowych; 2. publikacja książkowa, zazwyczaj ozdobnie wydana znaczenie.
 • Znaczenie Arenga Pisownia południowo wschodniej Azji, z którego wytwarza się cukier; 2. wstęp do aktu prawnego wyjaśniający okoliczności i cel jego wydania czym jest.
 • Znaczenie Agitator Pisownia namawiająca do czegoś; 2. cylindryczne naczynie stalowe, pokryte wewnątrz ołowiem, stosowane jako mieszalnik w procesie rafinacji produktów co to jest.
 • Znaczenie Adept Pisownia kształcący się w jakiejś dziedzinie, zaczynający uprawiać jakąś sztukę, naukę, zawód; 2. zwolennik doktryny, szkoły filozoficznej, kierunku definicja.
 • Znaczenie Adopcja Pisownia 1. akt prawny uznający obce dziecko za swoje; 2. przyjęcie poprzez władzę prawodawczą obcego prawa za obowiązujące prawo krajowe co znaczy.
 • Znaczenie Aplikacja Pisownia wycięty z tkaniny albo skóry naszyty na tło z innej tkaniny; 2. praktyka osób mających ukończone studia prawnicze, przygotowujących się do słownik.
 • Znaczenie Aga Pisownia grzecznościowy w niektórych państwach muzułmańskich; 2. tytuł oficerski w sułtańskiej Turcji, tytuł właściciela ziemskiego w Turcji; 3 znaczenie.
 • Znaczenie Agape Pisownia neoplatońskiej miłość niebiańska w odróżnieniu do ziemskiej; 2. obrzędowa uczta o charakterze religijnym u pierwszych chrześcijan czym jest.
 • Znaczenie Agenda Pisownia urzędu albo instytucji, jego filia, ekspozytura; 2. notatnik do wpisywania spraw bieżących wymagających terminowego załatwienia co to jest.
 • Znaczenie Akord Pisownia przynajmniej trzech różnych co do wysokości dźwięków; 2. mechanizm płacy, gdzie wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości definicja.
 • Znaczenie Absorbować Pisownia 1. zaprzątać kompletnie czyjąś myśl, uwagę, czas, zajmować żywo kogoś czymś; 2. pochłaniać, wchłaniać, na przykład gaz co znaczy.
 • Znaczenie Abrakadabra Pisownia któremu w starożytności i średniowieczu przypisywano moc magiczną; 2. ironicznie albo żartobliwie o czymś, na przykład o niejasnym i słownik.
 • Znaczenie Abstrakcja Pisownia twierdzenie nie oparte na faktach, nie odpowiadające rzeczywistości; 2. tworzenie idei ogólnych; rozumowanie w sposób oficjalny; 3. obraz znaczenie.
 • Znaczenie Absolutorium Pisownia naczelnego (na przykład sejmu) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego (((na przykład rządu) za czym jest.
 • Znaczenie Atlas Pisownia 1. zestaw map wydanych w formie książki albo albumu; 2. pierwszy kręg szyjny gadów, ptaków, ssaków i człowieka co to jest.
 • Znaczenie Aksamitka Pisownia aksamitu; 2. roślina zielna z rodz. złożonych o naprzeciwległych, pierzastodzielnych liściach i żółtych, pomarańczowych albo definicja.
 • Znaczenie Aktualizm Pisownia filozoficzna usiłująca wyprowadzić świat rzeczy albo substancji z samego aktu, z czystego stawania się; 2. jedna z podstawowych zasad w co znaczy.
 • Znaczenie Akademik Pisownia uczelni, student; 2. członek akademii - instytucji skupiającej uczonych albo artystów; 3. dom, gdzie mieszkają studenci; 4. prof. wyższej słownik.
 • Znaczenie Akcydens Pisownia okolicznościowy, w odróżnieniu do książek i wydawnictw periodycznych, na przykład formularz, ulotka, etykieta; 2. w nauce Arystotelesa i w znaczenie.
 • Znaczenie Aglomeracja Pisownia ludności i zabudowy na w miarę niewielkim obszarze, nadające mu charakter miejski; 2. mechanizm łączenia drobnych ziaren substancji stałej czym jest.
 • Znaczenie Agregat Pisownia fizyce skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych; 2. zespół sprzężonych ze sobą różnych maszyn wykonujących określoną co to jest.
 • Znaczenie Agrafa Pisownia wykorzystywana do spinania części ubrania, zdobiąca nakrycie głowy i tym podobne; 2. w budownictwie motyw dekoracyjny w kształcie ozdobnej definicja.
 • Znaczenie Agresja Pisownia 1. zbrojna napaść jednego państwa na drugie; 2. zachowanie zmierzające do wyładowania niezadowolenia albo gniewu na osobach albo rzeczach co znaczy.
 • Znaczenie Akceptor Pisownia chemiczna, która ulega utlenieniu tlenem powietrza jedynie w mieszaninie z autoutleniaczem; 2. atom, który uczestnicząc w wytworzeniu słownik.
 • Znaczenie Arabeska Pisownia ornament z przeplatających się stylizowanych gałązek, łodyg roślinnych; 2. krótki utwór instrumentalny o subtelnych efektach znaczenie.
 • Znaczenie Anaglif Pisownia w różnych barwach i przesunięte względem siebie obrazy jednego przedmiotu, dające wrażenie widzenia stereoskopowego przy oglądaniu poprzez czym jest.
 • Znaczenie Amfibia Pisownia przystosowane do życia w wodzie w momencie larwalnym a na lądzie jako postać dorosła albo żyjące zarówno w jednym, jak i w drugim co to jest.
 • Znaczenie Akumulator Pisownia 1. urządzenie do magazynowania energii; 2. w maszynie cyfrowej: rejestr do magazynowania wyników operacji arytmetycznych i logicznych definicja.
 • Znaczenie Alimentacja Pisownia 1. zasilanie rzek, jezior wodą pochodzącą z deszczu, topnienia śniegu i lodowców, również z wód gruntowych i źródeł; 2. płacenie alimentów co znaczy.
 • Znaczenie Antyk Pisownia 1. świat starożytny, kultura starożytna (raczej grecko łacińska); 2. zabytek przeszłości, element bardzo stary, staroświecki słownik.
 • Znaczenie Apel Pisownia przykład członków organizacji, uczestników obozu, żołnierzy, więźniów, w celu sprawdzenia obecności, stanu umundurowania, uzbrojenia albo znaczenie.
 • Znaczenie Alembik Pisownia 1. naczynie wykorzystywane do destylacji cieczy; 2. gatunek wódki wytrawnej czym jest.
 • Znaczenie Ambrozja Pisownia greckiej pokarm bogów zapewniający im wieczną młodość i nieśmiertelność; 2. współżycie pomiędzy grzybami niższymi a larwami owadów co to jest.
 • Znaczenie Amonit Pisownia 1. nazwa materiału wybuchowego; 2. wymarłe zwierzę kopalne z gromady głowonogów, od imienia którego pochodzi imię egipskiego boga Amona definicja.
 • Znaczenie Aneks Pisownia 1. pismo dodatkowe dołączone do głównego dokumentu, załącznik; 2. dodatkowy obiekt architektoniczny uzupełniający większą całość co znaczy.
 • Znaczenie Amplifikacja Pisownia stylistyczna polegająca na zastąpieniu danego wyrazu innym bliskoznacznym, lecz nadającym mu odmienną barwę emocjonalną, nagromadzenie słownik.
 • Znaczenie Alba Pisownia szata liturgiczna duchownych katolickich noszona pod ornatem; 2. w literaturze średniowiecznej liryczna pieśń miłosna zawierająca motyw znaczenie.
 • Znaczenie As Pisownia w każdym kolorze kart do gry; 2. moneta miedziana będąca w obiegu w starożytnym Rzymie i w niektórych średniowiecznych krajach europejskich czym jest.
 • Znaczenie Aura Pisownia nastrój, klimat, atmosfera panująca w jakimś środowisku; 3. zespół objawów poprzedzający bezpośrednio napad padaczki, aktualnie uważany za co to jest.
 • Znaczenie Asocjacja Pisownia łączenie, kojarzenie ze sobą wrażeń, wyobrażeń, związek pomiędzy przedstawieniami opierający na tym, iż przypomnienie albo uświadomienie definicja.
 • Znaczenie Awizo Pisownia odbiorcy o dokonaniu określonej operacji handlowej albo bankowej albo o wysłaniu towaru bądź pieniędzy; 2. mały, zwrotny i błyskawiczny co znaczy.
 • Znaczenie Atonia Pisownia 1. bezdźwięczność, słowo niemający własnego akcentu; 2. niedowład, zwiotczenie tkanek słownik.
 • Znaczenie Atrybut Pisownia właściwość danej rzeczy albo osoby wyróżniająca ją spośród innych; 2. charakterystyczna, nieodłączna cecha przedmiotu, bez której nie znaczenie.
 • Znaczenie Artykuł Pisownia umieszczona w czasopiśmie, encyklopedii, słowniku i tym podobne; 2. rzecz, którą się sprzedaje albo kupuje, element handlu; wytwór, towar czym jest.
 • Znaczenie Aut Pisownia 1. wyjście piłki poza granicę boiska albo kortu; 2. czterokołowy osobowy pojazd mechaniczny napędzany benzyną co to jest.
 • Znaczenie Astragal Pisownia pęcinowa; 2. ornament ciągły w formie półwypukłego pasma złożonego z perełek ułożonych na przemian z pałeczkami albo pryzmatycznymi definicja.
 • Znaczenie Autarkia Pisownia 1. samowystarczalność gospodarcza narodu, państwa albo ekipy krajów; 2. pogląd stoików, wg którego cnota sama wystarcza do szczęścia co znaczy.
 • Znaczenie Akolita Pisownia przebywająca regularnie w czyimś towarzystwie, będąca czyimś zwolennikiem, poplecznikiem; 2. osoba duchowna w kościele katolickim mająca słownik.
 • Znaczenie Akcent Pisownia fonetyczne opierające na wyróżnieniu sylaby w wyrazie dzięki powiększenia siły artykulacyjnej, zmiany wysokości tonu albo wydłużenia czasu znaczenie.
 • Znaczenie Amortyzacja Pisownia malenie wartości środków trwałych w wyniku ich zużywania się; 2.osłabienie uderzeń i wstrząsów między innymi w pojazdach i konstrukcjach czym jest.
 • Znaczenie Amazonka Pisownia greckiej członkini żeńskiego społeczeństwa wojowniczek znad Morza Czarnego; 2. kobieta jeżdżąca konno; 3. damski strój do konnej jazdy co to jest.
 • Znaczenie Analizator Pisownia wykonujący analizy, raczej analizy chemiczne; 2. przyrząd do badania stanu polaryzacji światła; 3. zespół przedmiotów nerwowych, których definicja.
 • Znaczenie Aktywizm Pisownia wobec życia, uczestniczenie w życiu społecznym, organizacyjnym i tym podobne; 2. w momencie I wojny światowej kierunek polityczny co znaczy.
 • Znaczenie Adaptacja Pisownia do innego użytku, na przykład przeniesienie utworu literackiego na ekran, zaadaptowanie budynku mieszkalnego na hurtownię; 2. dziedziczne słownik.
 • Znaczenie Aktywność Pisownia umiejętność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy; czynny udział w czymś; 2. w chemii miara umiejętności substancji do znaczenie.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka, Amortyzacja, Akcent, Akolita, Autarkia, Astragal, Aut, Artykuł, Atrybut, Atonia, Awizo, Asocjacja, Aura znaczenie.

Co to jest Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka wyjaśnienie.