fosforylacja fotosyntetyczna definicja
Co to jest fosforylacja fotosyntetyczna. Wyjaśnienie fotosyntezy. W zależności od różnego układu.

Czy przydatne?

Co to jest fosforylacja fotosyntetyczna?

Co oznacza: mechanizm zachodzący w chloroplastach w fazie świetlnej fotosyntezy. W zależności od różnego układu przenośników elektronów wyróżniono f.f. cykliczną i niecykliczną. W f.f. niecyklicznej pochłanianie fotonów światła ciemnoczerwonego poprzez mechanizm barwników PSI skutkuje uwolnienie elektronu i przekazanie go poprzez przenośnik x1 na ferredoksynę, a z niej na NADP. Wodór pochodzący z fotolizy wody zostaje przyłączony do NADP, redukując go do NADPH2, dając pierwszy zasadniczy składnik "siły asymilacyjnej". Z pozostałych z cząsteczki wody jonów OH- powstaje tlen wydalany poprzez rośliny, woda i dwa elektrony, które przechodząc poprzez mechanizm przenośników (x2, plastochinon, cytochrom b, cytochrom f i plastocyjaninę), uwalniają energię umożliwiającą podłączenie fosforanu nieorganicznego do ADP. Powstaje ATP, następny akumulator energii. F.f. cykliczna stanowi uproszczony wariant f. niecyklicznej. Wybite elektrony przechodzą poprzez mechanizm przenośników (x1, ferredoksynę, cytochrom b6, cytochrom f i plastocyjaninę) z powrotem na mechanizm PSI, z pominięciem NADP. Nie zachodzi zatem fotoliza wody i energia zostaje zmagazynowana jedynie w ATP. (Ryc. 17)

Czym jest fosforylacja fotosyntetyczna znaczenie w Słownik biologia F .