enzymy definicja
Co to jest enzymy. Wyjaśnienie białek prostych i złożonych, umożliwiające mechanizmy kataboliczne.

Czy przydatne?

Co to jest enzymy

Co oznacza ENZYMY: związki należące do białek prostych i złożonych, umożliwiające mechanizmy kataboliczne różnych związków chemicznych w żywych komórkach. W skład cząsteczki e. (holoenzym) wchodzi część białkowa (apoenzym) i reszta niebiałkowa, zw. ekipą prostetyczną, jeśli jest ściśle związana z białkiem enzymu, albo koenzymem, jeśli występuje samodzielnie i łączy się z apoenzymem w trakcie katalizowanej reakcji. Za połączenie e. z substratem odpowiada tylko pewne ugrupowanie aminokwasowe (a nie całe białko e.), tak zwany centrum katalityczne albo centrum aktywne. Może nim być ekipa prostetyczna, na przykład hem stanowiący centrum aktywne oksydazy cytochromowej albo cytochromów. Każdy e. ma przynajmniej jedno takie centrum. Przejściowe i odwracalne połączenie e. i substratu bazuje na wzajemnym dopasowaniu centrum katalitycznego z co najmniej częścią substratu, dotyczy zmian konformacyjnych (przestrzennych) obu związków. Prędkość reakcji enzymatycznych zależy od stężenia molowego enzymu i substratu i odczynu pH, na przykład optymalne pH dla pepsyny wynosi 1,2-2,5. Substancje przyspieszające reakcje kataboliczne e. noszą nazwę aktywatorów, hamujące zaś - inhibitorów, na przykład aktywatorem amylazy ślinowej są jony Cl-, a inhibitorami jony metali ciężkich, miedzi, ołowiu i rtęci. Nazwy e. składają się z dwóch części. Część pierwsza, o końcówce -aza, ustala typ katalizowanej reakcji (hydrolaza, oksydoreduktaza), druga wskazuje na substrat, na który działa e. ( na przykład dehydrogenaza mleczanowa). Z racji na rodzaj katalizowanej reakcji e. podzielone są na: a) oksydoreduktazy - katalizują reakcje oksydacyjno-redukcyjne opierające na przenoszeniu elektronów i protonów albo bezpośrednim włączaniu tlenu do substratu (( na przykład dehydrogenaza, reduktaza, oksydaza). Akceptorami mogą być cytochromy, flawoproteiny, NADP+; b) transferazy - umożliwiają przenoszenie rodnika albo ekipy z jednego związku na drugi, (( na przykład metylotransferazy, karboksylotransferazy, aminoacylotransferazy, glikozylotransferazy; c) hydrolazy - katalizują rozbicie wiązań przy udziale wody; w zależności od rozbijanych wiązań wyróżniono: esterazy, fosfatazy, dezoksyrybonukleazy i in.; d) liazy - umożliwiają rozbicie wiązań bez udziału wody, z odszczepieniem związków drobnocząsteczkowych (grup), (( na przykład dekarboksylazy (uwalniające z substratów dwutlenku węgla), aldolazy (uwalniające aldehydy), dehydratazy (odszczepiające cząsteczkę wody) i in.; e) izomerazy - katalizują przekształcenia wewnątrzcząsteczkowe, (( na przykład przemieszczające ekipy wewnątrz cząsteczki substratu - mutazy (acylomutazy i fosfomutazy); f) ligazy (syntetazy) - katalizujące syntezę i powstawanie nowych wiązań C-O, C-S, C-C i in. i dołączanie nowych grup do substratu, (( na przykład karboksylazy dołączające dwutlenek węgla do substratu

Czym jest enzymy znaczenie w Słownik biologia E .

Co znaczy Estrus:
Słownik ruja enzymy.
Co znaczy Ergosom:
Słownik polisom enzymy.
Co znaczy Etologia:
Słownik edukacja o zachowaniu się zwierząt. Opisuje wrodzone zachowania zwierząt w warunkach naturalnych enzymy.
Co znaczy Endokrynologia:
Słownik edukacja o budowie i wpływie hormonów na funkcje organizmów. Zajmuje się również chorobami związanymi z niedoborem hormonów i mechanizmami ich działania na poziomie komórkowym i molekularnym enzymy.
Co znaczy Endoderma:
Słownik wewnętrzna warstwa zarodka, powstająca w procesie gastrulacji. Z e. powstaje środkowa część przewodu pokarmowego, płuca, wątroba i wybrane gruczoły dokrewne enzymy.
  • Dodano:
  • Autor: