fotosyntetyczna fosforylacja definicja
Co to jest fosforylacja fotosyntetyczna. Wyjaśnienie zachodzący w chloroplastach w fazie świetlnej.

Czy przydatne?

Co to jest fosforylacja fotosyntetyczna

Co oznacza FOSFORYLACJA FOTOSYNTETYCZNA: mechanizm zachodzący w chloroplastach w fazie świetlnej fotosyntezy. W zależności od różnego układu przenośników elektronów wyróżniono f.f. cykliczną i niecykliczną. W f.f. niecyklicznej pochłanianie fotonów światła ciemnoczerwonego poprzez mechanizm barwników PSI skutkuje uwolnienie elektronu i przekazanie go poprzez przenośnik x1 na ferredoksynę, a z niej na NADP. Wodór pochodzący z fotolizy wody zostaje przyłączony do NADP, redukując go do NADPH2, dając pierwszy zasadniczy składnik "siły asymilacyjnej". Z pozostałych z cząsteczki wody jonów OH- powstaje tlen wydalany poprzez rośliny, woda i dwa elektrony, które przechodząc poprzez mechanizm przenośników (x2, plastochinon, cytochrom b, cytochrom f i plastocyjaninę), uwalniają energię umożliwiającą podłączenie fosforanu nieorganicznego do ADP. Powstaje ATP, następny akumulator energii. F.f. cykliczna stanowi uproszczony wariant f. niecyklicznej. Wybite elektrony przechodzą poprzez mechanizm przenośników (x1, ferredoksynę, cytochrom b6, cytochrom f i plastocyjaninę) z powrotem na mechanizm PSI, z pominięciem NADP. Nie zachodzi zatem fotoliza wody i energia zostaje zmagazynowana jedynie w ATP. (Ryc. 17)

Czym jest fosforylacja fotosyntetyczna znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fermentacja Masłowa:
Słownik wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku fosforylacja fotosyntetyczna.
Co znaczy FSH-RH:
Słownik hormony zwierzęce fosforylacja fotosyntetyczna.
Co znaczy Fellogen:
Słownik wytwarzający wtórną tkankę okrywającą korek. W łodydze f. powstaje z położonych płytko pod skórką komórek kory pierwotnej, miękiszu albo zwarcicy, a w korzeniu z położonych głębiej komórek fosforylacja fotosyntetyczna.
Co znaczy Feromony:
Słownik chemiczne wydzielane poprzez gruczoły wonne owadów (Insecta), wpływające na ich zachowanie i czynności życiowe. F. wydzielane poprzez robotnice pszczół, służą do informowania innych osobników fosforylacja fotosyntetyczna.
Co znaczy Fenokopia:
Słownik zewnętrznej organizmu (fenotypu) spowodowana czynnikami środowiska (wysoka temperatura, obecność substancji chemicznych), przypominająca zmiany wywoływane poprzez mutacje. F., w przeciwieństwie od fosforylacja fotosyntetyczna.
  • Dodano:
  • Autor: