mejoza definicja
Co to jest mejoza. Wyjaśnienie sobie podziały jądra komórkowego, zachodzące w trakcie wytwarzania.

Czy przydatne?

Co to jest mejoza

Co oznacza MEJOZA: dwa następujące po sobie podziały jądra komórkowego, zachodzące w trakcie wytwarzania komórek płciowych i prowadzące do redukcji liczby chromosomów. M. obejmuje kilka etapów. I podział mejotyczny poprzedzony jest replikacją DNA. Profaza I bazuje na przejściowym łączeniu się chromosomów homologicznych. W etapie tym wyróżnić można pięć stadiów: leptoten, zygoten, pachyten, diploten i diakinezę. W leptotenie cienkie, zdespiralizowane chromosomy zbliżają się do siebie, tworząc pary homologiczne. W zygotenie następuje koniugacja chromosomów homologicznych. Początkowo chromosomy łączą się w kilku miejscach, później na całej długości. W pachytenie połączone chromosomy skracają się, grubieją i splatają ze sobą, tworząc tak zwany chromosomy biwalentne. W każdym z chromosomów homologicznych widoczne są dwie chromatydy, przez wzgląd na czym homologiczna para ma postać tetrady. W stadium tym zachodzi zdarzenie crossing-over. W diplotenie chromosomy ulegają częściowemu rozdzieleniu; połączone pozostają w miejscach zw. chiazmami, gdzie doszło do zamiany chromatyd. W końcowym stadium profazy I, w diakinezie, następuje dalsze skracanie się i grubienie chromosomów, które maksymalnie odsuwają się od siebie, ale nadal pozostają połączone w miejscu chiazm. W stadium tym następuje zanik jąderka i błony jądrowej. W prometafazie I powstaje wrzeciono kariokinetyczne. W następnym etapie m., metafazie I, chromosomy biwalentne układają się w płaszczyźnie równikowej, zw. także płytką metafazową. Centromery chromosomów są skierowane ku biegunom komórki. W anafazie I następuje całkowite rozdzielenie chromosomów biwalentnych. Pary chromatyd przemieszczają się ku przeciwległym biegunom komórki. W telofazie I każdy komplet chromosomów zostaje otoczony błoną jądrową. Następuje interkineza, w trakcie której powstają dwie komórki potomne o zredukowanej do połowy liczbie chromosomów. II podział mejotyczny, obejmujący profazę II, metafazę II, anafazę II i telofazę II, przebiega podobnie do mitozy. W anafazie II połączone w miejscu centromeru chromatydy rozdzielają się. Efektem m. jest stworzenie czterech komórek o haploidalnej (n) liczbie chromosomów. Następuje rozdzielenie chromosomów homologicznych, z których każdy przechodzi do innej komórki potomnej. Powstałe wskutek m. komórki są dojrzałymi gametami i nie podlegają dalszym podziałom. M. zachodzi w trakcie oogenezy, spermatogenezy i w procesie wytwarzania mejospor ( zarodniki). (Ryc. 46)

Czym jest mejoza znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Móżdżek:
Słownik mózg mejoza co to jest.
Co znaczy Mikrogameta:
Słownik gamety mejoza definicja.
Co znaczy Mutacje Supresorowe:
Słownik przywracające (kompletnie albo częściowo) białka utracone wskutek wcześniejszej mutacji albo tworzące nowe białka spełniające podobne do utraconych funkcje. M.s. może zajść zarówno w tym samym, jak i mejoza co znaczy.
Co znaczy Morgan Thomas Hunt:
Słownik genetyk. Na podstawie doświadczeń z dziedziczeniem u muszki owocowej (Drosophila melanogaster) sformułował chromosomową teorię dziedziczności. Za odkrycie roli chromosomów w dziedziczeniu dostał w mejoza słownik.
Co znaczy Mchy:
Słownik podgromady mszaków (Bryophytina). Obejmuje powyżej 15 tys. gatunków. W przemianie pokoleń ( przemiana pokoleń u roślin) wyróżniona dominacja gametofitu nad sporofitem. Gametofit, mający postać mejoza znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: