mejoza definicja
Co to jest mejoza. Wyjaśnienie sobie podziały jądra komórkowego, zachodzące w trakcie wytwarzania.

Czy przydatne?

Co to jest mejoza

Co oznacza MEJOZA: dwa następujące po sobie podziały jądra komórkowego, zachodzące w trakcie wytwarzania komórek płciowych i prowadzące do redukcji liczby chromosomów. M. obejmuje kilka etapów. I podział mejotyczny poprzedzony jest replikacją DNA. Profaza I bazuje na przejściowym łączeniu się chromosomów homologicznych. W etapie tym wyróżnić można pięć stadiów: leptoten, zygoten, pachyten, diploten i diakinezę. W leptotenie cienkie, zdespiralizowane chromosomy zbliżają się do siebie, tworząc pary homologiczne. W zygotenie następuje koniugacja chromosomów homologicznych. Początkowo chromosomy łączą się w kilku miejscach, później na całej długości. W pachytenie połączone chromosomy skracają się, grubieją i splatają ze sobą, tworząc tak zwany chromosomy biwalentne. W każdym z chromosomów homologicznych widoczne są dwie chromatydy, przez wzgląd na czym homologiczna para ma postać tetrady. W stadium tym zachodzi zdarzenie crossing-over. W diplotenie chromosomy ulegają częściowemu rozdzieleniu; połączone pozostają w miejscach zw. chiazmami, gdzie doszło do zamiany chromatyd. W końcowym stadium profazy I, w diakinezie, następuje dalsze skracanie się i grubienie chromosomów, które maksymalnie odsuwają się od siebie, ale nadal pozostają połączone w miejscu chiazm. W stadium tym następuje zanik jąderka i błony jądrowej. W prometafazie I powstaje wrzeciono kariokinetyczne. W następnym etapie m., metafazie I, chromosomy biwalentne układają się w płaszczyźnie równikowej, zw. także płytką metafazową. Centromery chromosomów są skierowane ku biegunom komórki. W anafazie I następuje całkowite rozdzielenie chromosomów biwalentnych. Pary chromatyd przemieszczają się ku przeciwległym biegunom komórki. W telofazie I każdy komplet chromosomów zostaje otoczony błoną jądrową. Następuje interkineza, w trakcie której powstają dwie komórki potomne o zredukowanej do połowy liczbie chromosomów. II podział mejotyczny, obejmujący profazę II, metafazę II, anafazę II i telofazę II, przebiega podobnie do mitozy. W anafazie II połączone w miejscu centromeru chromatydy rozdzielają się. Efektem m. jest stworzenie czterech komórek o haploidalnej (n) liczbie chromosomów. Następuje rozdzielenie chromosomów homologicznych, z których każdy przechodzi do innej komórki potomnej. Powstałe wskutek m. komórki są dojrzałymi gametami i nie podlegają dalszym podziałom. M. zachodzi w trakcie oogenezy, spermatogenezy i w procesie wytwarzania mejospor ( zarodniki). (Ryc. 46)

Czym jest mejoza znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mejoza Progamiczna:
Słownik mejoza pregamiczna mejoza.
Co znaczy Matriks Chromosomowa:
Słownik jednorodny materiał białkowy wypełniający wnętrze chromosomu. W m.ch. zawieszone są chromonemy i znajdujące się na nich chromomery. Pod względem chemicznym m.ch. złożona jest z RNA i lipoprotein mejoza.
Co znaczy Mezosom:
Słownik występujące u prokariontów produkowane poprzez błonę komórkową wpuklenia pełniące najprawdopodobniej rolę centrów energetycznych mejoza.
Co znaczy Mutacje:
Słownik dziedziczne zmiany materiału genetycznego. Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym zachodzą m., wyróżniono m. genowe, m. chromosomowe ( aberracje chromosomowe) i m. genomowe mejoza.
Co znaczy Mechanizmy Izolacyjne:
Słownik zapobiegające zamianie genów między dwoma populacjami. We wstępnej fazie oddziaływania wynikają z biologicznych właściwości organizmów, w następnych etapach prowadzić mogą do izolacji rozrodczej i mejoza.
  • Dodano:
  • Autor: