obieg materii definicja
Co to jest obieg materii. Wyjaśnienie związki chemiczne występujące w biosferze. Do o.m. zalicza.

Czy przydatne?

Co to jest obieg materii?

Co oznacza: ogół przekształceń fizykochemicznych, gdzie biorą udział związki chemiczne występujące w biosferze. Do o.m. zalicza się obiegi: wody, węgla, azotu, fosforu i siarki. W obiegu wody główną rolę odgrywają mechanizmy parowania i skraplania. Para wodna znajdująca się w atmosferze ulega skraplaniu i spada na powierzchnię wód i lądów w formie opadów atmosferycznych. Stąd może ona z powrotem odparować do atmosfery, a również zostać pobrana poprzez zwierzęta. Część wody powierzchniowej przenika do wód podziemnych, skąd może zostać pobrana poprzez rośliny. Rośliny i zwierzęta w procesach oddychania, transpiracji i termoregulacji oddają wodę w formie pary do atmosfery. (Ryc. 51) W obiegu węgla atmosferycznego dwutlenek węgla (CO2), pochodzący z mechanizmów oddychania zwierząt i przemysłowego spalania kopalin, jest asymilowany poprzez rośliny, które w procesie fotosyntezy wytwarzają związki organiczne. Rośliny są zjadane poprzez zwierzęta, dostarczając im źródła energii i substancji budulcowych. Martwe rośliny i zwierzęta są rozkładane poprzez organizmy saprofityczne, które w trakcie oddychania uwalniają CO2 do atmosfery bądź także martwa materia organiczna odkłada się w formie pokładów kopalin, stosowanych następnie przemysłowo. (Ryc. 52) Obieg fosforu bazuje bardziej na jego przepływie poprzez biosferę, bo fosfor jest z jednej systematycznie tracony poprzez jego odpływ do osadów morskich, a z drugiej strony uzupełniany poprzez wypłukiwanie ze skał fosforanowych. Fosfor w formie wodnych roztworów fosforanów jest przyswajany poprzez bakterie i rośliny, które następnie są zjadane poprzez zwierzęta. Fosfor z obumarłych szczątków organicznych jest rozkładany poprzez bakterie i w formie rozpuszczalnych fosforanów trafia do osadów płytkowodnych. Zwierzęta mułożerne (na przykład nereida) przywracają część tego fosforu z powrotem do obiegu, jednak pozostała jego część trafia do osadów głębinowych i wychodzi z obiegu. (Ryc. 53) Obieg azotu jest bardziej skomplikowany z racji na występowanie tego pierwiastka na różnych stopniach utlenienia. W atmosferze występuje azot cząsteczkowy(N2), amoniak (NH3) i tlenki (NO i NO2). Azot cząsteczkowy jest wiązany bezpośrednio poprzez wybrane bakterie (Rhizobium, Azotobacter i Clostridium) i sinice (Nostoc). Rhizobium współżyją symbiotycznie z roślinami motylkowymi. Rośliny mogą przyswajać azot tylko w formie jonów NH4+ i NH3-. Zwierzęta mogą przyswajać azot tylko w białkach. Związki azotowe zawarte w martwej materii organicznej są wstępnie rozkładane poprzez bakterie gnilne do NH4+. Jon ten może ulec nitryfikacji poprzez bakterie nitryfikacyjne. Nitrosomonas utleniają jon NH4+ do NO2- a Nitrobakter NO2- do NO3-. Jony azotowe mogą być ponownie wykorzystane poprzez rośliny, odłożyć się w formie pokładów mineralnych albo zostać przekształcone w azot atmosferyczny. (Ryc. 54)ogół przekształceń fizykochemicznych, wktórych biorą udział związki chemiczne występujące wbiosferze. Do o.m. zalicza się obiegi: wody, węgla, azotu, fosforu isiarki. W obiegu wody główną rolę odgrywają mechanizmy parowania iskraplania. Para wodna znajdująca się watmosferze ulega skraplaniu ispada na powierzchnię wód ilądów wpostaci opadów atmosferycznych. Stąd może ona zpowrotem odparować do atmosfery, atakże zostać pobrana poprzez zwierzęta. Część wody powierzchniowej przenika do wód podziemnych, skąd może zostać pobrana poprzez rośliny. Rośliny izwierzęta wprocesach oddychania, transpiracji itermoregulacji oddają wodę wpostaci pary do atmosfery. (Ryc. 51) Wobiegu węgla atmosferycznego dwutlenek węgla (CO2), pochodzący zprocesów oddychania zwierząt i przemysłowego spalania kopalin, jest asymilowany poprzez rośliny, które wprocesie fotosyntezy wytwarzają związki organiczne. Rośliny są zjadane poprzez zwierzęta, dostarczając im źródła energii isubstancji budulcowych. Martwe rośliny izwierzęta są rozkładane poprzez organizmy saprofityczne, które wtrakcie oddychania uwalniają CO2 do atmosfery bądź także martwa materia organiczna odkłada się wpostaci pokładów kopalin, stosowanych następnie przemysłowo. (Ryc. 52) Obieg fosforu bazuje bardziej na jego przepływie poprzez biosferę, bo fosfor jest zjednej systematycznie tracony poprzez jego odpływ do osadów morskich, az drugiej strony uzupełniany poprzez wypłukiwanie ze skał fosforanowych. Fosfor wpostaci wodnych roztworów fosforanów jest przyswajany poprzez bakterie irośliny, które następnie są zjadane poprzez zwierzęta. Fosfor zobumarłych szczątków organicznych jest rozkładany poprzez bakterie iw postaci rozpuszczalnych fosforanów trafia do osadów płytkowodnych. Zwierzęta mułożerne (((na przykład nereida) przywracają część tego fosforu zpowrotem do obiegu, jednak pozostała jego część trafia do osadów głębinowych iwychodzi zobiegu. (Ryc. 53) Obieg azotu jest bardziej skomplikowany z racji na występowanie tego pierwiastka na różnych stopniach utlenienia. Watmosferze występuje azot cząsteczkowy(N2), amoniak (NH3) i tlenki (NO iNO2). Azot cząsteczkowy jest wiązany bezpośrednio poprzez wybrane bakterie (Rhizobium, Azotobacter iClostridium) i sinice (Nostoc). Rhizobium współżyją symbiotycznie zroślinami motylkowymi. Rośliny mogą przyswajać azot tylko wformie jonów NH4+ iNH3-. Zwierzęta mogą przyswajać azot tylko wbiałkach. Związki azotowe zawarte wmartwej materii organicznej są wstępnie rozkładane poprzez bakterie gnilne do NH4+. Jon ten może ulec nitryfikacji poprzez bakterie nitryfikacyjne. Nitrosomonas utleniają jon NH4+ do NO2- aNitrobakter NO2- do NO3-. Jony azotowe mogą być ponownie wykorzystane poprzez rośliny, odłożyć się wpostaci pokładów mineralnych albo zostać przekształcone wazot atmosferyczny. (Ryc. 54)

Czym jest obieg materii znaczenie w Słownik biologia O .