zmienność definicja
Co to jest zmienność. Wyjaśnienie między osobnikami (z. indywidualna, a więc osobnicza, wprzypadku.

Czy przydatne?

Co to jest zmienność

Co oznacza ZMIENNOŚĆ: występowanie różnic między osobnikami (z. indywidualna, a więc osobnicza, wprzypadku osobników należących do tej samej populacji - z. wewnątrzpopulacyjna) lub pomiędzy populacjami należącymi do tego samego gatunku (z. międzypopulacyjna). Obserwowany całkowity zakres z. danej cechy nosi nazwę z. fenotypowej. Powodem występowania z. jest powstająca na drodze mutacji i rekombinacji genetycznej różnorodność genów (z. genetyczna, a więc z. mutacyjna, irekombinacyjna, mająca charakter dziedziczny) i wpływ różnych czynników środowiska (z. środowiskowa, a więc fluktuacyjna, nie podlegająca dziedziczeniu), które wpływają na postęp organizmu. Wybrane cechy, na przykład masa ciała czy przyrost, wykazują z. ciągłą. Wjej obrębie obserwuje się występowanie różnych wartości, których rozkład można przedstawić dzięki krzywej Gaussa. Inne cechy przejawiają z. skokową, pozwalającą zgrupować osobniki danego gatunku wwyraźne klasy ( na przykład barwa ciała czy obecność albo brak owłosienia)

Czym jest zmienność znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zalążnia:
Słownik część słupka ( kwiat) uokrytonasiennych, wewnątrz której znajduje się jeden albo kilka zalążków. Ściana z. powstaje przez zrośnięcie brzegów albo ścian jednego lub większej liczby owocolistków zmienność.
Co znaczy Zęby:
Słownik znajdujące się wpoczątkowym odcinku przewodu pokarmowego, wykorzystywane do chwytania irozdrabniania pokarmu. Bywają także używane od ataku albo obrony. Z. większości kręgowców pochodzą od zmienność.
Co znaczy Zwierzęta Pustynne:
Słownik przystosowane do życia na pustyni. Wobec braku wody wykorzystują tak zwany wodę metaboliczną, powstałą wwyniku metabolicznych przemian tłuszczów (na przykład wielbłądy), i wydalają bardzo odwodniony zmienność.
Co znaczy Zarodnia:
Słownik wytwarzający zarodniki. Z. grzybów iglonów jest najczęściej jednokomórkowa, ajej wielokrotne podziały prowadzą do stworzenia zarodników. Uroślin wyższych z. są wielokomórkowe. Tkanka, zktórej zmienność.
Co znaczy Zwierzęta Amonioteliczne:
Słownik wytworem przemiany azotowej (aminokwasów, atym samym białek) jest amoniak. Zalicza się do nich bezkręgowce wodne iryby kostnoszkieletowe, płazy stale bytujące wwodzie, które żyjąc wśrodowisku wodnym zmienność.
  • Dodano:
  • Autor: