zarządzenie 90/2008/dsoz definicja
Jak leczyć Zarządzenie Nr 90/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października.

Czy przydatne?

Definicja Zarządzenie Nr 90/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r.

Co znaczy Zarządzenie Nr 90/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r.: w kwestii ustalenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 i art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) zwanej dalej ustawą, zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Zarządzenie klasyfikuje postępowanie w kwestii zawarcia umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, a również warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju.
§ 2.
1. Użyte w zarządzeniu ustalenia oznaczają:
1) dostęp/zapewnienie realizacji - zapewnienie wykonywania świadczeń w innym miejscu albo lokalizacji niż ta, gdzie wykonywane są świadczenia,
2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) doktor specjalista - lek. dent., który posiada właściwą dla zakresu specjalizację II stopnia
albo tytuł specjalisty w określonej szczegółowej dziedzinie lekarsko-dentystycznej;
4) lokalizacja - budynek
albo zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, gdzie/których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
5) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie
albo zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
6) świadczenia - świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki;
7) Program - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki;
2. ustalenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w materiałach informacyjnych, mają znaczenie nadane im w regulaminach odrębnych, w tym zwłaszcza w ogólnych warunkach umów.
Rozdział 2.
Element postępowania i umowy
§ 3.
Obiektem postępowania, o którym mowa § 1, jest wyłonienie świadczeniodawców, z którymi zostanie zawarta umowa o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, spełniających wymogi określone w zarządzeniu i w regulaminach odrębnych.
§ 4.
1.
Obiektem umowy, o której mowa w § 1 jest realizacja świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, zwanej dalej "Programem" udzielanych świadczeniobiorcom poprzez świadczeniodawcę, finansowanych poprzez Fundusz.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.
§ 5.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Porady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w kwestii Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. UE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.1) i wedle art. 141 ust. 4 ustawy,
element umów obejmuje świadczenia o następującym kodzie i nazwie: 85131100-7 - usługi ortodontyczne.
Rozdział 3.
Zasady postępowania i wymogi wobec świadczeniodawców
§ 6.
1. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w dziedzinie Programu zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert lub rokowań.
2. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w kwestii zawarcia i realizacji umowy,
o której mowa w § 4 ust. 1, powinien spełniać wymogi określone w załączniku nr 3 do zarządzenia i w regulaminach odrębnych.
3. Jeśli świadczeniodawca udziela świadczeń w różnych miejscach na podstawie umowy,
o której mowa w § 4 ust. 1, każde z tych miejsc musi spełniać wymogi określone w ust. 2.
4. W razie braku możliwości zakontraktowania świadczeń wedle planem zakupu zatwierdzonym poprzez dyrektora oddziału Funduszu w danym zakresie, dyrektor oddziału Funduszu
w następnym postępowaniu w kwestii zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty niespełniające wymogów ustalonych w ust. 2 (nie dotyczy to wymogów formalno-prawnych), wskazując równocześnie termin dostosowania do tych wymogów i obniżając cenę jednostkową świadczenia. Dopuszczenie może dotyczyć pojedynczych oferentów i nie może mieć charakteru odstępstwa generalnego od wymogów ustalonych w ust. 1-3 i dotyczyć całego postępowania.
Rozdział 4.
Zasady udzielania świadczeń
§ 7.
1. Świadczeniodawca ponosi wydatki wykonanych badań, jak także wyrobów medycznych
i produktów leczniczych, zastosowanych w czasie udzielania świadczeń.
2. Za jakość udzielonego świadczenia wobec świadczeniobiorcy odpowiada świadczeniodawca.
3. Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy poprzez cały moment jej obowiązywania.
§ 8.
1. Realizacja świadczeń w ramach Programu obejmuje świadczenia:
1) u niemowląt przedoperacyjne kształtowanie szczęki płytką podniebienną;
2) korektę zaburzeń zębowo-zgryzowych aparatami zdejmowanymi;
3) korektę zaburzeń zębowo-zgryzowych aparatami stałymi;
4) rehabilitację protetyczną;
5) leczenie retencyjne;
6) uzupełnienie braków zębowych protezami ruchomymi.
2. Świadczenia wykonywane są wedle opisem programu ortodontycznej opieki nad dziećmi
z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 9.
1. Świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1, są udzielane wedle załącznikiem nr 2 do umowy "Harmonogram -zasoby".
2. Harmonogram powinien gwarantować prawo świadczeniobiorców do równego dostępu
do świadczeń.
3. Świadczenia, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane
są osobiście poprzez osoby, posiadające określone kwalifikacje zgodnie załącznikiem nr 2 do umowy "Harmonogram-zasoby .
4. Wszelakie zmiany personelu, o którym mowa w ust. 3, w momencie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
§ 10.
1. Świadczeniodawca obowiązany jest poinformować pacjenta/opiekuna prawnego pacjenta zakwalifikowanego do leczenia w ramach Programu o konieczności dokonania wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w ramach Programu, przez złożenie oświadczenia woli, zawierającego wiadomości, którego wzór ustala załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. W razie objęcia Programem pacjenta, który ukończył 18 rok życia, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania od niego oświadczenia, zawierającego wiadomości określone
w załączniku nr 5 do zarządzenia, potwierdzającego uczestnictwo w Programie wielospecjalistycznej opieki nad dzieckiem z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/
albo wtórnego, realizowanego w latach 2000-2002 poprzez Ministerstwo Zdrowia, Programu ortodontycznej opieki
nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i//
albo wtórnego //
albo Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, wykonywanych
w latach 2004-2008 poprzez Fundusz.
3. Świadczeniodawca ma wymóg każdorazowego sprawdzania poprawności wypełnienia oświadczenia.
4. Wypełnione oświadczenia świadczeniodawca dołącza do dokumentacji medycznej pacjenta.
§ 11.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego //
albo innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.
§ 12.
1. Świadczenia w ramach Programu mogą być udzielane poprzez świadczeniodawcę samodzielnie
//
albo z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na podstawie umowy zawartej ze świadczeniodawcą, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Podwykonawcą może być wyłącznie podmiot spełniający warunki określone w zarządzeniu
i w regulaminach odrębnych.
3. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie oddziału wojewódzkiego Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach ustalonych w ustawie, w dziedzinie wynikającym z umowy. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy i jej wynikach.
4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do umowy
//
albo nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
Rozdział 5.
Zasady finansowania, rozliczania i sprawozdawania świadczeń
§ 13.
1. W rodzaju leczenie stomatologiczne jako sposób rozliczeń stosuje się ryczałt miesięczny (stawka przeznaczona na objęcie opieką jednego świadczeniobiorcy w momencie jednego miesiąca).
2. Fundamentem rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w momencie sprawozdawczym jest rachunek wspólnie z raportem statystycznym.
3. Świadczeniodawca składa do oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, rachunek na piśmie i raport statystyczny w formie elektronicznej, w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc wcześniejszy. Dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje także w formie elektronicznej.
4. Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w umowie, stanowiącej załącznik nr 2
do zarządzenia.
5. Raport statystyczny przekazywany poprzez świadczeniodawców podlega weryfikacji poprzez oddział wojewódzki Funduszu.
6. Po wskazaniu poprzez świadczeniodawcę, które pozycje z raportu statystycznego przedstawia
do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym, Fundusz przekazuje zwrotnie komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń, na podstawie którego zostaje wydrukowany rachunek.
7. Jednostką rozliczeniową jest ryczałt miesięczny, który obejmuje wydatki kwalifikacji pacjenta
do udziału w Programie, w tym wydatki niezbędnych badań dodatkowych, wydatki opieki ortodontycznej wspólnie z koniecznymi badaniami dodatkowymi (w tym wszelkimi badaniami radiologicznymi), aparatami ortodontycznymi (w tym aparatami stałymi) wspólnie z wykonaniem technicznym i wszystkimi elementami niezbędnymi do wykonania aparatu, uzupełnienia protetycznego ruchomego i kosztami leczenia ewentualnych powikłań.
8. W razie, gdy w momencie rozliczeniowym, zaistnieje okoliczność uniemożliwiająca pacjentowi leczenie u wskazanego poprzez niego w oświadczeniu o wyborze świadczeniodawcy, zmiana świadczeniodawcy jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu akceptacji oddziału wojewódzkiego Funduszu.
9. Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach Programu nie mogą zostać wykazane do rozliczenia finansowego w ramach innej umowy.
§ 14.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu zaproponują świadczeniodawcom wprowadzenie zmian w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.
§ 15.
Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc zarządzenie nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w kwestii ustalenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.
§ 16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma wykorzystanie do kontraktowania świadczeń na 2009 rok i lata kolejne.
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacek Paszkiewicz
źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Pliki do pobrania: Załączniki do zarządzenia prezesa NFZ nr 90/2008/DSOZ
Leczenie Rehabilitacja Protetyczna Z Zastosowaniem Protez Stałych...:
Zabieg Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów zaprasza na następny kurs do Ciechocinka. Patronat nad wydarzeniem objęła Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska. W programie między innymi: zakres wskazań i zarządzenie nr 90/2008/dsoz prezesa narodowego funduszu zdrowia z dnia 16 października 2008 r. co znaczy.
Leczenie Nowy Paradygmat Stomatologii Zabiegowej:
Zabieg dokonał rzetelnego zestawienia wiedzy dotyczącej procesu próchnicowego minęło już 100 lat. Niewiele tego, już wiek temu podano konkretne wytyczne dla stomatologii zachowawczej. Standardy zostały tak zarządzenie nr 90/2008/dsoz prezesa narodowego funduszu zdrowia z dnia 16 października 2008 r. krzyżówka.
Leczenie Pacjenci Z Lepszą Ochroną Zębów:
Zabieg informuje, iż dzisiaj w życie wchodzi nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. nr 16, poz. 77 zarządzenie nr 90/2008/dsoz prezesa narodowego funduszu zdrowia z dnia 16 października 2008 r. co to jest.
Leczenie Rozliczenie Zużytego Sprzętu Medycznego:
Zabieg prowadzący prywatną praktykę wpisał do ewidencji środków trwałych w grudniu 2004 roku fotel dentystyczny z wyposażeniem o wartości początkowej 30 tys. złotych i od stycznia 2005 roku rozpoczął zarządzenie nr 90/2008/dsoz prezesa narodowego funduszu zdrowia z dnia 16 października 2008 r. słownik.
Leczenie Prawa Pacjenta:
Zabieg zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) w trakcie udzielania zarządzenie nr 90/2008/dsoz prezesa narodowego funduszu zdrowia z dnia 16 października 2008 r. czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: