zarodziec zwierzęta definicja
Zarodziec, Zol, Zwierzęta Urikoteliczne, Zwierzęta Wielorujowe, Zygota, Zwierzęta Ureoteliczne.

Słownik biologii i definicje z chemii na Z

 • Co to jest Zatoki Definicja mające połączenie zjamą nosową iwypełnione powietrzem. Wewnętrzna powierzchnia z. jest wysłana śluzówką. Ułożyskowców z. występują,
 • Co to jest Synantropijne Zwierzęta Definicja synantropizm,
 • Co to jest Nasienia Zbiornik Definicja spermateka,
 • Co to jest Zęby Definicja wpoczątkowym odcinku przewodu pokarmowego, wykorzystywane do chwytania irozdrabniania pokarmu. Bywają także używane od ataku albo obrony. Z,
 • Co to jest Zoosocjologia Definicja dział zoologii badający stosunki międzygatunkowe albo pomiędzy osobnikami wobrębie jednego gatunku, na przykład uzwierząt stadnych,
 • Co to jest Monoestralne Zwierzęta Definicja zwierzęta mające tylko jeden cykl płciowy wciągu roku,
 • Co to jest Zygoten Definicja mejoza,
 • Co to jest Zarodnia Definicja Z. grzybów iglonów jest najczęściej jednokomórkowa, ajej wielokrotne podziały prowadzą do stworzenia zarodników. Uroślin wyższych z. są,
 • Co to jest Zaplemnienie Definicja umieszczenie plemników wprzewodach układu płciowego samicy, które prowadzi do następującego potem zapłodnienia. Terminem tym ustala się,
 • Co to jest Zarodniki Definicja rozmnażanie bezpłciowe, zktórych nowy organizm wykształca się bez zapłodnienia. Nazwy tej używa się również wodniesieniu do,
 • Co to jest Zmysły Definicja umożliwiające odbieranie bodźców zewnętrznych iwewnętrznych i reakcję na nie. Działają na podstawie receptorów wrażliwych na różne rodzaje,
 • Co to jest Pirymidynowe Zasady Definicja pirymidyny,
 • Co to jest Zawzgórze Definicja mózg,
 • Co to jest Zapylenie Definicja roślin okrytonasiennych albo na zalążku nagonasiennych. Wzależności od pochodzenia pyłku wyróżnia się samopylność ( samozapylenie) i,
 • Co to jest Downa Zespół Definicja zobecności dodatkowego chromosomu XXI pary, jest następstwem nondysjunkcji. Osoba dotknięta z.D. odznacza się poważnym upośledzeniem,
 • Co to jest Stałocieplne Zwierzęta Definicja wytworzyły systemy wykorzystywane do regulowania temperatury ciała iutrzymania jej na stałym poziomie, niezależnie od wahań temperatury,
 • Co to jest Tkankowe Zwierzęta Definicja tkankowce,
 • Co to jest Nerwowy Zwój Definicja położone poza centralnym układem nerwowym (u kręgowców) albo znajdujące się również wewnątrz niego (ubezkręgowców,
 • Co to jest Klinefeltera Zespół Definicja zobecnością jednego albo dwóch dodatkowych chromosomów X ( chromosomy płci). Osoba dotknięta z.K. posiada zbiór chromosomów płci XXY albo,
 • Co to jest Zalążek Definicja nasiennych. Z. złożona jest zośrodka, który odpowiada makrosporangium paprotników różnozarodnikowych, otoczonego jedną (u nagonasiennych,
 • Co to jest Pustynne Zwierzęta Definicja pustyni. Wobec braku wody wykorzystują tak zwany wodę metaboliczną, powstałą wwyniku metabolicznych przemian tłuszczów (na przykład,
 • Co to jest Gausego Zasada Definicja pokrewne gatunki nie mogą zamieszkiwać tej samej niszy ekologicznej. Jeśli jeden gatunek zamieszkuje daną niszę ekologiczną, do której,
 • Co to jest Zarodek Definicja samodzielnego życia organizm powstający zzapłodnionej komórki jajowej albo wefekcie partenogenezy. Z. rozwija się wewnątrz osłon jajowych,
 • Co to jest Zmiennocieplność Definicja temperatury ciała od panującej temperatury otoczenia obserwowane uwszystkich zwierząt zwyjątkiem ptaków issaków. Temperatura ciała zwierząt,
 • Co to jest Sporowce Zarodnikowce Definicja Protozoa) obejmujący wyłącznie organizmy pasożytnicze, nie wykształcające wstadium dojrzałym jakichkolwiek narządów lokomotorycznych,
 • Co to jest Zakażenie Definicja organizmu jednokomórkowego do wnętrza ciała gospodarza, które najczęściej prowadzi do procesu chorobowego. Z. następuje zazwyczaj w,
 • Co to jest Społeczne Zwierzęta Definicja zwierząt żyjących wzorganizowanych ekipach - rodzinach, wktórych działalność każdego zosobników podporządkowana jest biznesom ekipy,
 • Co to jest Zapłodnienie Definicja połączenie się gamety męskiej zżeńską, które jest poprzedzone zaplemnieniem. Po zetknięciu komórek płciowych plemnik wydziela enzymy,
 • Co to jest Zielenice Definicja jednokomórkowe iwielokomórkowe formy słodkowodne imorskie. Wszystkie posiadają celulozową ścianę komórkową, dobrze ukształtowane jądro,
 • Co to jest Zakwit Definicja glonów wwodzie, powiązane zokresowym wystąpieniem szczególnie sprzyjających warunków (korzystna temperatura inasłonecznienie). W czasie z,
 • Co to jest Zoocenoza Definicja biocenoza,
 • Co to jest Tolerancji Zakres Definicja środowiskowego, wktórym możliwe jest funkcjonowanie organizmu. Wartości skrajne z.t. wywołują najczęściej zahamowanie albo spowolnienie,
 • Co to jest Populacji Zagęszczenie Definicja liczba osobników danego gatunku przypadająca na jednostkę powierzchni albo objętości środowiska przezeń zamieszkiwanego,
 • Co to jest Motywowane Zachowania Definicja formy zachowania powiązane znabytą umiejętnością przewidywania skutków działania. Należą tu między innymi zachowania wynikające ze,
 • Co to jest Zaćma Definicja katarakta,
 • Co to jest Zabliźnianie Definicja gojenie,
 • Co to jest Zagniazdowniki Definicja gniazdo wkrótce po wylęgu. Do ekipy tej należą między innymi kuraki iblaszkodziobe, których bardzo sprawnie poruszające się pisklęta,
 • Co to jest Zanercze Definicja nerka,
 • Co to jest Zalążnia Definicja uokrytonasiennych, wewnątrz której znajduje się jeden albo kilka zalążków. Ściana z. powstaje przez zrośnięcie brzegów albo ścian jednego,
 • Co to jest Żylna Zatoka Definicja serce,
 • Co to jest Półksiężycowate Zastawki Definicja serce,
 • Co to jest Spiralna Zastawka Definicja rozbudowany spiralny fałd śluzówki jelita środkowego ryb spodoustych (Selachii), zwiększający powierzchnię chłonną,
 • Co to jest Purynowe Zasady Definicja puryny,
 • Co to jest Rekapitulacji Zasada Definicja prawo biogenetyczne,
 • Co to jest Założyciela Zasada Definicja powstająca znielicznej ekipy osobników (założycieli), jakie opanowały nowe siedlisko, na przykład wyspę albo nowy dla danego gatunku ląd,
 • Co to jest Zasięg Definicja areał,
 • Co to jest Dwudzielne Zastawki Definicja serce,
 • Co to jest Zespólnia Definicja syncytium,
 • Co to jest Roślinne Zbiorowisko Definicja gatunkowym, który jest skutkiem oddziaływania czynników abiotycznych, takich jak rodzaj gleby, temperatura czy naświetlenie, i czynników,
 • Co to jest Chromosomów Zespół Definicja garnitur chromosomów,
 • Co to jest Trójdzielne Zastawki Definicja serce,
 • Co to jest Turnera Zespół Definicja wynikająca zbraku jednego zchromosomów X. Objawia się niepłodnością związaną zcałkowitym brakiem jajników albo ich szczątkowością i,
 • Co to jest Ziarniak Definicja owoc,
 • Co to jest Gardłowe Zęby Definicja ostatniego, V łuku skrzelowego ryb karpiowatych, wykorzystywane do rozdrabniania pobieranego pokarmu. Spełniają one funkcję właściwych,
 • Co to jest Zębina Definicja zęby,
 • Co to jest Darwina Zięby Definicja zrzędu łuszczaków, zamieszkujących wyspy archipelagu Galapagos. Wywodzą się one od któregoś zpołudniowoamerykańskich gatunków zięb. Ich,
 • Co to jest Aleuronowe Ziarna Definicja substancji zapasowej, występującego wtkankach spichrzowych roślin. Występują między innymi wziarniakach zbóż, aich nazwa pochodzi od gr,
 • Co to jest Zimnica Definicja malaria,
 • Co to jest Odczytu Ramki Zmiana Definicja mutacja ramki odczytu,
 • Co to jest Wrighta Zjawisko Definicja dryft genetyczny,
 • Co to jest Zlodowacenie Definicja glacjał,
 • Co to jest Zimnokrwistość Definicja zmiennocieplność,
 • Co to jest Prospektywne Znaczenie Definicja poprzez H. Dreischa, określający rozwojowe użytek poszczególnych regionów komórki jajowej albo blastomerów. Zobacz także: moc prospektywna,
 • Co to jest Zmienność Definicja z. indywidualna, a więc osobnicza, wprzypadku osobników należących do tej samej populacji - z. wewnątrzpopulacyjna) lub pomiędzy,
 • Co to jest Amfoteryczne Związki Definicja związki posiadające właściwości kwasowe izasadowe, na przykład aminokwasy, wodorotlenek glinu, wodorotlenek ołowiu,
 • Co to jest Wysokoenergetyczne Związki Definicja jedno wiązanie, którego hydroliza dostarcza powyżej 24kJ/mol energii. Do z.w. należą: adenozynotrifosforan, fosfageny,
 • Co to jest Zoopsychologia Definicja reakcji zmysłowych izachowania zwierząt. Dostarcza między innymi informacji na temat zależności stopnia rozwoju układu nerwowego abogactwem,
 • Co to jest Zoologia Definicja biologia,
 • Co to jest Zoogeografia Definicja biogeografia,
 • Co to jest Zwarcica Definicja występującej w pierwszej kolejności wmłodych częściach roślin. Tworzą ją żywe komórki ozgrubiałych ścianach iwydłużonym kształcie,
 • Co to jest Zooplankton Definicja plankton,
 • Co to jest Zoochoria Definicja izarodników poprzez zwierzęta iludzi (antropochoria). Wybrane nasiona izawierające je owoce, stanowiące pokarm zwierząt, są poprzez nie,
 • Co to jest Amonioteliczne Zwierzęta Definicja azotowej (aminokwasów, atym samym białek) jest amoniak. Zalicza się do nich bezkręgowce wodne iryby kostnoszkieletowe, płazy stale bytujące,
 • Co to jest Poliestralne Zwierzęta Definicja zwierzęta, uktórych cykl płciowy występuje wciąż, bez przerw. Z.p. są na przykład mysz, szczur, świnia iczłowiek,
 • Co to jest Homojotermiczne Zwierzęta Definicja zwierzęta stałocieplne,
 • Co to jest Homojoosmotyczne Zwierzęta Definicja organizmy utrzymujące stałe wewnętrzne ciśnienie osmotyczne, niezależne od stężenia płynów wotoczeniu,
 • Co to jest Ureoteliczne Zwierzęta Definicja metabolizmu aminokwasów wydalają mocznik. Wydalanie mocznika (ureotelia) charakteryzuje ryby, płazy, wybrane gady issaki,
 • Co to jest Zygota Definicja komórka będąca efektem połączenia się gamety męskiej iżeńskiej wprocesie zapłodnienia,
 • Co to jest Wielorujowe Zwierzęta Definicja zwierzęta poliestralne,
 • Co to jest Urikoteliczne Zwierzęta Definicja wytworem przemiany aminokwasów jest kwas moczowy. Wydalanie kwasu moczowego (urikotelia) jest charakterystyczną właściwością ptaków,
 • Co to jest Zol Definicja układ koloidalny,
 • Co to jest Zarodziec Definicja pierwotniaki ztypu zarodnikowców (Sporozoa), które pasożytują wczerwonych krwinkach gadów, ptaków issaków. Wybrane gatunki, na przykład P.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Zarodziec, Zol, Zwierzęta Urikoteliczne, Zwierzęta Wielorujowe, Zygota, Zwierzęta Ureoteliczne, Zwierzęta Homojoosmotyczne, Zwierzęta Homojotermiczne opis.

Co to jest Zarodziec, Zol, Zwierzęta Urikoteliczne, Zwierzęta wyjaśnienie.