recesywność ryby trzonopłetwe definicja
Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb, Rasogeneza, Równowaga Biologiczna, Rośliny.

Słownik biologii i definicje z chemii na R

 • Co to jest Radiobiologia Definicja promieniowania jonizującego inadfioletowego na żywe organizmy. R. bada wpływ promieniowania na tkanki inarządy i na czynności układów co to jest.
 • Co to jest Ramapitek Definicja antropogeneza definicja.
 • Co to jest Represor Definicja operon co znaczy.
 • Co to jest Replikon Definicja jednostka replikacji DNA, będąca replikującym się odcinkiem cząsteczki DNA słownik.
 • Co to jest Enzymatyczna Represja Definicja adaptacja enzymatyczna znaczenie.
 • Co to jest Rodzaj Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Pozazarodkowy Rozwój Definicja postęp postembrionalny co to jest.
 • Co to jest Rozłupnia Definicja owoc definicja.
 • Co to jest Refugium Definicja warunki ekologiczne sprzyjające przeżyciu jakiegoś taksonu (gatunku albo wyższego), który wyginął na innych obszarach w wyniku co znaczy.
 • Co to jest Genetyczna Redundacja Definicja występowanie wgenomie powtarzających się, identycznych odcinków DNA słownik.
 • Co to jest Reoreceptory Definicja receptory znaczenie.
 • Co to jest Reprodukcja Definicja rozmnażanie czym jest.
 • Co to jest Osobniczy Rozwój Definicja ontogeneza co to jest.
 • Co to jest Senne Ruchy Definicja nastie definicja.
 • Co to jest Rrna Definicja kwas rybonukleinowy co znaczy.
 • Co to jest Liściowa Różyczka Definicja rośliny rozetowe słownik.
 • Co to jest Rudymenty Definicja narządy szczątkowe znaczenie.
 • Co to jest Ryby Definicja systematyków uznawane za gromadę kręgowców (Vertebrata), współcześnie traktowane jako ekipa organizmów, do której zaliczane są gromady czym jest.
 • Co to jest Regresywny Rozwój Definicja rozwój ewolucyjny opierający na wtórnym uproszczeniu budowy ciała inarządów, zachodzący najczęściej u gatunków pasożytniczych co to jest.
 • Co to jest Epigenetyczny Rozwój Definicja postęp regulacyjny definicja.
 • Co to jest Restytucja Definicja zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania co znaczy.
 • Co to jest Rekultywacja Definicja przywracanie poprzez człowieka walorów przyrodniczych terenom zniszczonym poprzez działalność przemysłową słownik.
 • Co to jest Rafidy Definicja pojedyncze, mające kształt igieł kryształy szczawianu wapnia występujące wsoku komórkowym wakuoli znaczenie.
 • Co to jest Rozetowe Rośliny Definicja międzywęźlach, w wyniku czego tworzy się rozeta (różyczka) liściowa. Odpowiednikiem r.r. może być sałatnica leśna (Aposeris foetida czym jest.
 • Co to jest Ringera Roztwór Definicja Ringera (1835-1910). Jest izotoniczny iizojoniczny wstosunku do komórek ciała (zawiera takie same jony, wtakim samym stężeniu, jak osocze co to jest.
 • Co to jest Receptory Definicja odbierania zmian wotoczeniu (bodźców). Zazwyczaj komórki te połączone są zzakończeniami nerwowymi łuków odruchowych. R. są również narządy definicja.
 • Co to jest Relikty Definicja fauny wymarłej albo nie występującej już na danym terenie. Wyróżnia się: a) r. geograficzne - gatunki oznacznie mniejszym zasięgu niż co znaczy.
 • Co to jest Różnicowanie Definicja niewyspecjalizowanych wkomórki wyspecjalizowane. Natężenie zjawiska r. maleje wraz zrozwojem ontogenetycznym (najintensywniejsze jest słownik.
 • Co to jest Bezpłciowe Rozmnażanie Definicja komórek rozrodczych, prowadzący do stworzenia nowych organizmów. Uroślin dzieje się zazwyczaj poprzez oddzielenie od organizmu znaczenie.
 • Co to jest Radykula Definicja część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zktórej rozwija się korzeń czym jest.
 • Co to jest Przyrody Rezerwaty Definicja października 1991 oochronie przyrody (Art.14) za r.p. uważa: [...] region obejmujący zachowane wstanie naturalnym albo niewiele zmienionym co to jest.
 • Co to jest Rząd Definicja kategoria systematyczna definicja.
 • Co to jest Różnowiciowce Definicja Chryzophyta), obejmująca około 500 gatunków (w większości jednokomórkowych; planktonowych albo osiadłych), zamieszkujących wody słodkie co znaczy.
 • Co to jest Roślin Ruchy Definicja wwyniku działania bodźców: zewnętrznych ( aktionomiczne), bodźców wewnętrznych (autonomiczne) albo niezależne od bodźców (mechaniczne). R słownik.
 • Co to jest Niskopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) zlokalizowane są wdolnej części pędów. Do r.n. należy między znaczenie.
 • Co to jest Rozrodczość Definicja badaniach nad populacjami, dotyczący ich wzrostu. Wyróżniamy r. max. (absolutną, fizjologiczną) ir. rzeczywistą (ekologiczną). R. max. jest czym jest.
 • Co to jest Płci Równowaga Definicja samic do samców powinien wynosić (wmyśl II prawa Mendla) 1:1. Relacja ten jest trudny do ustalenia we inicjalnych etapach rozwoju co to jest.
 • Co to jest Rozgwiazdy Definicja obejmująca 2000 gatunków zwierząt wolno żyjących, zamieszkujących dna mórz. R. mają ciało okształcie gwiazdy, bez wyraźnie wyodrębnionej definicja.
 • Co to jest Doskonałokostne Ryby Definicja kostnopromienistych (Actinopterygii). Najstarsze szczątki przedstawicieli tej ekipy pochodzą ztriasu. Do r.d. należą gatunki morskie co znaczy.
 • Co to jest Kostnoszkieletowe Ryby Definicja inicjalnym dewonie, uznawane aktualnie za osobną gromadę wobrębie ryb. Do r.k. zalicza się podgromady ryb kostnopromienistych słownik.
 • Co to jest Kręgowy Rdzeń Definicja kręgowców położona wewnątrz kanału rdzeniowego biegnącego wewnątrz łuków nerwowych kręgów. Wr.k. znajdują się ośrodki odruchowe i znaczenie.
 • Co to jest Ludzkie Rasy Definicja klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka jest, jak dotychczas, słabo sprecyzowane. Regularnie podkreśla się, iż r.l. są jednostkami czym jest.
 • Co to jest Różnosłupkowość Definicja uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się co to jest.
 • Co to jest Rybosomy Definicja obecne we wszystkich komórkach. wskład r. wchodzą rRNA (rybosomowy RNA) ibiałka. R. odgrywają najważniejszą rolę wprocesie syntezy białek definicja.
 • Co to jest Allena Reguła Definicja części ciała, takie jak nos, uszy, dziób iogon, są dłuższe uosobników tego samego gatunku, żyjących wklimacie cieplejszym niż uosobników co znaczy.
 • Co to jest Przedłużony Rdzeń Definicja mózg słownik.
 • Co to jest Genetyczna Regulacja Definicja na poziomie transkrypcji albo translacji. Uwszystkich organizmów prokariotycznych r.g. zachodzi zgodnie zzasadą działania operonu znaczenie.
 • Co to jest Retrowirusy Definicja zbudowany zRNA. Właściwością wspólną r. jest umiejętność do odwrotnej transkrypcji (syntezy dwuniciowego DNA na bazie RNA). R. są między czym jest.
 • Co to jest Regulacyjny Rozwój Definicja zniezdeterminowanym przeznaczeniem pierwszych blastomerów. Upłazów cztery pierwsze blastomery są totipotencjalne, tzn. zkażdego znich może co to jest.
 • Co to jest Buforujący Roztwór Definicja zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna definicja.
 • Co to jest Koralowe Rafy Definicja szkieletów koralowców, raczej koralowców madreporowych (Madreporaria), lecz również otwornic, stułbiopławów, mięczaków, mszywiołów co znaczy.
 • Co to jest Redukcjonizm Definicja wyjaśnienie wszelkich mechanizmów izjawisk złożonych, nie tylko biologicznych, odbywać się powinno po sprowadzeniu ich do mechanizmów słownik.
 • Co to jest Rodopsyna Definicja wpręcikach siatkówki oka. R. utworzona jest poprzez 11-cis-retinal połączony zbiałkiem opsyną. Absorbcja fotonu światła (przy ekspozycji r znaczenie.
 • Co to jest Rogi Definicja wyrostkach kości czołowych, tak zwany możdżeniach. R. występują ukrętorogich (Bovidae) iobecne są najczęściej uobu płci. Wskórze właściwej czym jest.
 • Co to jest Adaptatywna Radiacja Definicja wielu form przystosowanych do życia wróżnych środowiskach, wywodzących się zjednego gatunku wyjściowego. Formy te zbiegiem czasu mogą się co to jest.
 • Co to jest Pustynna Roślinność Definicja niską względną wilgotność powietrza (regularnie poniżej 20%), niewielkie opady (poniżej 20 cm3 rocznie) i spore wahania temperatury (do 50 definicja.
 • Co to jest Zarodkowy Rozwój Definicja zzapłodnionej komórki jajowej występujący uzwierząt wielokomórkowych. R.z. rozpoczyna się zapłodnieniem komórki jajowej, akończy co znaczy.
 • Co to jest Przystosowawcza Radiacja Definicja radiacja adaptatywna słownik.
 • Co to jest Mleczne Rurki Definicja zawierające sok mleczny (lateks, mlecz). Wdojrzałych komórkach brak wyraźnej granicy pomiędzy cytoplazmą awakuolą. Ściany komórkowe r.m. są znaczenie.
 • Co to jest Spodouste Ryby Definicja Squaliformes) ipłaszczkokształtne (Rajiformes). Poza nielicznymi wyjątkami (na przykład Potamotrygon motoro zAmazonki) są zwierzętami czym jest.
 • Co to jest Regeneracja Definicja odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich co to jest.
 • Co to jest Rzęski Definicja komórek, pokryte błoną komórkową. Wewnątrz rz. przebiega włókno osiowe składające się zdwóch pojedynczych mikrotubuli centralnych definicja.
 • Co to jest Generatywne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie płciowe co znaczy.
 • Co to jest Respiracja Definicja oddychanie słownik.
 • Co to jest Restryktazy Definicja enzymy restrykcyjne znaczenie.
 • Co to jest Głosowe Rezonatory Definicja dźwięków wydawanych poprzez zwierzę na zasadzie rezonansu akustycznego. U płazów bezogonowych (Anura) jama gębowa tworzy obszerne czym jest.
 • Co to jest Rna Definicja kwas rybonukleinowy co to jest.
 • Co to jest Preformowany Rozwój Definicja postęp mozaikowy definicja.
 • Co to jest Retinol Definicja witaminy co znaczy.
 • Co to jest Rewertant Definicja rewersja słownik.
 • Co to jest Roztocza Definicja saprofity znaczenie.
 • Co to jest Ropalia Definicja Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku czym jest.
 • Co to jest Miodowa Rosa Definicja spadź co to jest.
 • Co to jest Jednopienne Rośliny Definicja jednopienność definicja.
 • Co to jest Rq Definicja współczynnik oddechowy co znaczy.
 • Co to jest Ryboflawina Definicja witaminy słownik.
 • Co to jest Prosty Rozwój Definicja przeobrażenie wprost znaczenie.
 • Co to jest Obłe Robaki Definicja obleńce czym jest.
 • Co to jest R Definicja populacji: r = N / N t, gdzie: N = zmiana liczby osobników wpopulacji; N = średnia liczba osobników populacji wdanym okresie; t = moment co to jest.
 • Co to jest Substancje Radiomimetyczne Definicja antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę iinterfazę mitozy definicja.
 • Co to jest Rak Definicja ustalenia nowotworów uroślin izwierząt. R. jest skupieniem błyskawicznie namnażających się (bujających) komórek, tworzących wkońcu tak co znaczy.
 • Co to jest Fizjologiczna Reakcja Definicja na naturalne bodźce (tak zwany bodźce fizjologiczne) zarówno zewnętrzne, jak iwewnętrzne. R.f. jest na przykład wydzielanie potu (u słownik.
 • Co to jest Skrytopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) znajdują się pod powierzchnią ziemi albo wody znaczenie.
 • Co to jest Synantropijne Rośliny Definicja synantropizm czym jest.
 • Co to jest Nadnerczy Rdzeń Definicja nadnercza co to jest.
 • Co to jest Rdzeniomózgowie Definicja mózg definicja.
 • Co to jest Rdzeń Definicja centralnie zlokalizowane tkanki walca osiowego łodygi ikorzenia co znaczy.
 • Co to jest Reducenci Definicja destruenci słownik.
 • Co to jest Redie Definicja Digenea) ( przywry) rozwijające się wżywicielu pośrednim. R. rozwijają się zkomórek rozrodczych sporocysty albo miracidium. Zazwyczaj r.są znaczenie.
 • Co to jest Regulator Definicja operon czym jest.
 • Co to jest Rytmu Regulatory Definicja serce co to jest.
 • Co to jest Regresja Definicja postęp regresywny definicja.
 • Co to jest Regulon Definicja ekipa genów podlegających wspólnej regulacji ekspresji co znaczy.
 • Co to jest Reotaksja Definicja taksje słownik.
 • Co to jest Repelenty Definicja odstraszające, służące wochronie upraw przed szkodnikami, atakże chroniące człowieka na przykład przed komarami ikleszczami. R. naturalne znaczenie.
 • Co to jest Rekon Definicja najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over czym jest.
 • Co to jest Bergmana Reguła Definicja stałocieplnych, wg której osobniki tego samego albo pokrewnych gatunków osiągają większe wymiary ciała wpłn. części swego zasięgu niż co to jest.
 • Co to jest Relaksyna Definicja więzadeł macicy iułatwiający skurcze mięśni macicy. Ponadto skutkuje odwapnienie miednicy, rozluźnia więzadła spojenia łonowego definicja.
 • Co to jest Renina Definicja podpuszczka co znaczy.
 • Co to jest Genetyczna Rekombinacja Definicja nowych genotypów wkonsekwencji rozmnażania płciowego. R.g. zachodzi w wyniku niezależnego przekazywania genów mieszczących się słownik.
 • Co to jest Rem Definicja sen znaczenie.
 • Co to jest Glogera Reguła Definicja zamieszkujące tereny oklimacie ciepłym iwilgotnym są ciemniej ubarwione niż zwierzęta zamieszkujące tereny suche ichłodne. Odpowiednikiem czym jest.
 • Co to jest Płaskie Robaki Definicja płazińce co to jest.
 • Co to jest Dna Replikacja Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy) na matrycy, którą jest istniejąca cząsteczka DNA. Zachodzi przy udziale enzymu - polimerazy DNA definicja.
 • Co to jest Pionierskie Rośliny Definicja na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej co znaczy.
 • Co to jest Reofile Definicja charakteryzująca się obecnością przystosowań ułatwiających pobieranie pokarmu (r. są zazwyczaj filtratorami) iutrudniających porwanie słownik.
 • Co to jest Roczne Rośliny Definicja rośliny jednoroczne znaczenie.
 • Co to jest Polikarpiczne Rośliny Definicja rośliny wydające owoce sporo razy wżyciu czym jest.
 • Co to jest Retikulocyty Definicja werytropoezie są przejściowym stadium pomiędzy erytroblastami adojrzałymi erytrocytami; 2) komórki mezenchymatyczne siateczki co to jest.
 • Co to jest Retikulopodia Definicja nibynóżki definicja.
 • Co to jest Retardacja Definicja organów albo narządów wstosunku do innych, atakże późniejsze wykształcenie swoistych cech wrozwoju ontogenetycznym co znaczy.
 • Co to jest Endoplazmatyczne Retikulum Definicja kanalików ipęcherzyków wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów. Wyróżnia się: r.e. szorstkie, zw. również granularnym albo ziarnistym (z słownik.
 • Co to jest Rewir Definicja areał osobniczy znaczenie.
 • Co to jest Riketsje Definicja pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na czym jest.
 • Co to jest Rezystencja Definicja błony komórkowej; wytrzymałość komórek na pęcznienie, będące skutkiem umieszczenia w roztworze hipotonicznym. Poniżej pewnej granicy co to jest.
 • Co to jest Rybonukleotydy Definicja nukleotydy (estry fosforowe nukleozydów) zawierające rybozę. R. są podstawowymi jednostkami budulcowymi kwasów rybonukleinowych definicja.
 • Co to jest Rewersja Definicja pierwotnego fenotypu. Do r. może dojść wwyniku mutacji wstecznej albo mutacji supresorowej (tak zwany supresji). Osobnika zfenotypem co znaczy.
 • Co to jest Matrycowy Rna Definicja kwas rybonukleinowy słownik.
 • Co to jest Informacyjny Rna Definicja kwas rybonukleinowy znaczenie.
 • Co to jest Transportujący Rna Definicja kwas rybonukleinowy czym jest.
 • Co to jest Rodnia Definicja gametangium co to jest.
 • Co to jest Rodoplasty Definicja fotosyntezy, występujące u krasnorostów (Rhodophyta). Zawarty wnich chlorofil maskowany jest poprzez barwniki fikobilinowe: czerwoną definicja.
 • Co to jest Rybosomalny Rna Definicja kwas rybonukleinowy co znaczy.
 • Co to jest Leśne Runo Definicja rośliny zielne ikrzewinki dna lasu słownik.
 • Co to jest Rodowód Definicja określenie stosunków pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi osobnikami; whodowli pomaga wustaleniu czystości rasy. Wmedycynie r. (i znaczenie.
 • Co to jest Robaczyca Definicja zgromady kręgoustych (Cyclostomata), żyjąca wdnie potoków. Sztywność ciału r. nadaje struna grzbietowa, stanowiąca oparcie dla mięśni. Oczy czym jest.
 • Co to jest Przenośnikowy Rna Definicja kwas rybonukleinowy co to jest.
 • Co to jest Rogówka Definicja oko definicja.
 • Co to jest Rodzina Definicja kategoria systematyczna co znaczy.
 • Co to jest Rośliny Definicja autotroficzne, zdolne do wytwarzania substancji odżywczych wprocesach fotosyntezy ichemosyntezy. Wzwiązku zautotroficznością przewarzająca słownik.
 • Co to jest Dwupienne Rośliny Definicja dwupienność znaczenie.
 • Co to jest Różyczkowe Rośliny Definicja rośliny rozetowe czym jest.
 • Co to jest Roślinożercy Definicja 1) zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym; 2) poziom troficzny wyodrębniany wobrębie konsumentów, odmiennie zw. konsumentami Irzędu co to jest.
 • Co to jest Owadożerne Rośliny Definicja oróżnej przynależności systematycznej, samożywne, lecz wykazujące przystosowania do chwytania itrawienia drobnych zwierząt, raczej owadów definicja.
 • Co to jest Jednoroczne Rośliny Definicja postęp wiosną iobumierające przed nastaniem zimy. Zzimujących wglebie nasion na wiosnę rozwijają się nowe osobniki. Do r.j. należą między co znaczy.
 • Co to jest Naczyniowe Rośliny Definicja ekipa tożsama z organowcami. Należą tu rośliny mające łyko-drzewny układ przewodzący, a więc paprotniki inasienne słownik.
 • Co to jest Naziemnopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) występują na poziomie powierzchni ziemi. Do r.n. należy między znaczenie.
 • Co to jest Ruderalne Rośliny Definicja wysypiskach, przy płotach, wpobliżu szlaków komunikacyjnych iośrodków przemysłowych. Tworzą tak zwany zbiorowiska ruderalne. Są startowym czym jest.
 • Co to jest Saletrowe Rośliny Definicja nitrofity co to jest.
 • Co to jest Monokarpiczne Rośliny Definicja rośliny owocujące tylko raz wżyciu definicja.
 • Co to jest Rozdzielnopłciowość Definicja zdarzenie opierające na występowaniu wobrębie populacji albo gatunku zarówno osobników męskich, jak iżeńskich co znaczy.
 • Co to jest Liściowa Rozeta Definicja rośliny rozetowe słownik.
 • Co to jest Rozblaszkowanie Definicja delaminacja znaczenie.
 • Co to jest Rozłogi Definicja pędy, mogące wytwarzać korzenie przybyszowe inormalne, pionowe pędy, umożliwiając roślinie macierzystej rozmnażanie wegetatywne czym jest.
 • Co to jest Płciowe Rozmnażanie Definicja regularnym następowaniem po sobie dwóch mechanizmów: mejozy i zapłodnienia. Mejoza, zachodząca wgonadach, prowadzi do stworzenia co to jest.
 • Co to jest Rozmnażanie Definicja form potomnych, zdolnych do dalszego r. Może przebiegać na drodze płciowej ( r. płciowe) albo bezpłciowej, wegetatywnej ( r. bezpłciowe). R definicja.
 • Co to jest Fizjologiczny Roztwór Definicja przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po biegunkach ikrwotokach. Ciśnienie osmotyczne r.f. jest takie samo co znaczy.
 • Co to jest Roztocze Definicja około 30 tys. znanych gatunków (jednak wydaje się to niewielką częścią rzeczywistej liczby gatunków). R. są niewielkimi pajęczakami słownik.
 • Co to jest Rozmnóżki Definicja wegetatywnego. R. mogą być pojedynczymi komórkami albo ekipami komórek, na przykład ubrunatnic (Phaeophyta), krasnorostów (Rhodophyta znaczenie.
 • Co to jest Wegetatywne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie bezpłciowe czym jest.
 • Co to jest Seksualne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie płciowe co to jest.
 • Co to jest Progresywny Rozwój Definicja nowo stworzonych gatunków zachodzi komplikowanie budowy ipowiększanie narządów, atakże powiększa się złożoność ich działania. Zobacz także definicja.
 • Co to jest Rozród Definicja powiązane ztworzeniem organizmów potomnych. R. wprzeciwieństwie do rozmnażania obejmuje również wszelakie powiązane ztym zjawiska co znaczy.
 • Co to jest Rozsiewanie Definicja zdarzenie rozprzestrzeniania się nasion, na przykład dzięki wiatru, wody czy zwierząt ( zoochoria słownik.
 • Co to jest Izotoniczny Roztwór Definicja osmotycznym jak ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Między komórką ar.i. istnieje stan równowagi - woda nie przenika poprzez błonę znaczenie.
 • Co to jest Hipertoniczny Roztwór Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną czym jest.
 • Co to jest Hipotoniczny Roztwór Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną co to jest.
 • Co to jest Niezdeterminowany Rozwój Definicja postęp regulacyjny definicja.
 • Co to jest Postembrionalny Rozwój Definicja zosłon jajowych, auform żyworodnych od chwili opuszczenia ciała matki do osiągniącia dojrzałości płciowej co znaczy.
 • Co to jest Pośredni Rozwój Definicja przeobrażenie słownik.
 • Co to jest Mozaikowy Rozwój Definicja poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka znaczenie.
 • Co to jest Zdeterminowany Rozwój Definicja postęp mozaikowy czym jest.
 • Co to jest Rodowy Rozwój Definicja filogeneza co to jest.
 • Co to jest Genetyczna Równowaga Definicja Weinberga stan niezmiennej częstości występowania genów igenotypów. Wdzikich populacjach z racji na występowanie zjawisk typu mutacji definicja.
 • Co to jest Płciowa Równowaga Definicja równowaga płci co znaczy.
 • Co to jest Jądrowe Różnicowanie Definicja różnicowanie jąder słownik.
 • Co to jest Różnolistność Definicja roślinie kilku morfologicznie odmiennych postaci liści właściwych. R. najczęściej obserwujemy uroślin ziemnowodnych, klasycznym znaczenie.
 • Co to jest Komórkowe Różnicowanie Definicja relacji do komórek macierzystych albo siostrzanych) wtrakcie rozwoju ontogenetycznego. R.k. zachodzi wwyniku regulacji genetycznej czym jest.
 • Co to jest Jąder Różnicowanie Definicja pojawianie się pufów ( chromosomy politeniczne) wróżnych loci, w czasie różnicowania; 2) wszelakie zmiany wbudowie albo funkcji jąder co to jest.
 • Co to jest Wewnątrzustrojowa Równowaga Definicja homeostaza definicja.
 • Co to jest Perystaltyczne Ruchy Definicja ruchy robaczkowe co znaczy.
 • Co to jest Rudymentacja Definicja zdarzenie uwsteczniania narządów wfilogenezie danej ekipy systematycznej; prowadzi do stworzenia narządów szczątkowych słownik.
 • Co to jest Robaczkowe Ruchy Definicja okrężnych jelita cienkiego. Przesuwają strawioną treść pokarmową wkierunku końca jelita. Skurczowi mięśni jednego odcinka jelita odpowiada znaczenie.
 • Co to jest Ryboza Definicja odmiennie aldopentozą. Składnik strukturalny kwasu rybonukleinowego (RNA), nukleotydów ikoenzymów, między innymi adenozynotrójfosforanu czym jest.
 • Co to jest Sitowe Rurki Definicja okrytonasiennych członowane przedmioty przewodzące produkty fotosyntezy. Powstają wwyniku połączenia kilku sąsiadujących komórek poprzez co to jest.
 • Co to jest Ruja Definicja Vertebrata). Wczasie r. następuje owulacja, samica toleruje obecność samca idopuszcza do kopulacji izapłodnienia definicja.
 • Co to jest Promieniopłetwe Kostnopromieniste Ryby Definicja kostnoszkieletowych (Osteichtyes), obejmująca przewarzająca część współcześnie żyjących gatunków morskich isłodkowodnych. Szkielet kostny co znaczy.
 • Co to jest Dwudyszne Ryby Definicja kostnoszkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani są od dolnego dewonu. Nieliczne gatunki przetrwały do dnia dzisiejszego. Do słownik.
 • Co to jest ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby chrzęstne Definicja najprawdopodobniej we inicjalnym dewonie, aczkolwiek istnieją znaleziska izolowanych łusek izębów pochodzące zsyluru. R.ch. obejmują znaczenie.
 • Co to jest Biologiczne Rytmy Definicja izwierząt, wykazujące swoistą cykliczność. Odpowiednikiem r.b. jest cykl płciowy. Przewarzająca część rytmów ma moment jednej doby - rytmy czym jest.
 • Co to jest Ryzoderma Definicja powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej co to jest.
 • Co to jest Tarczowce Pancerne Ryby Definicja szkielecie osiowym, żyjąca od dolnego syluru do górnego karbonu (około 400-340 mln lat temu). Poprzez całe życie utrzymywała się u nich definicja.
 • Co to jest Ryzoidy Definicja chwytniki co znaczy.
 • Co to jest Ryzosfera Definicja gleba wbezpośrednim sąsiedztwie korzeni słownik.
 • Co to jest Ryzomorfy Definicja plektenchymowych sznurów. R. rozwijają się na w miarę sporych odległościach iprzyczyniają do szybkiego rozprzestrzeniania grzyba. Odchodzą znaczenie.
 • Co to jest Rzęsistkowica Definicja należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce czym jest.
 • Co to jest Rasa Definicja wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne co to jest.
 • Co to jest Dna Repetytywny Definicja eukariontów składające się zwielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. R. DNA najprawdopodobniej bierze udział wregulacji definicja.
 • Co to jest Rurkoczułkowce Definicja gatunków zamieszkujących głębiny Pacyfiku. R. mają robakowate ciało długości 6-36 cm ośrednicy 0,1-2,5 mm. Budują proste chitynowe rurki co znaczy.
 • Co to jest Resorpcja Definicja substancji chemicznych, na przykład r. wody wnerkach czy r. substancji odżywczych wjelicie cienkim; 2) wchłanianie słownik.
 • Co to jest Segetalne Rośliny Definicja rośliny niepożądane wuprawach człowieka, popularnie - chwasty pól iogrodów, na przykład chaber bławatek (Centaurea cyanus znaczenie.
 • Co to jest Biologiczna Równowaga Definicja wskładzie gatunkowym organizmów tworzących ekosystem. R.b. zachodzi, gdy skład gatunkowy wekosystemie dopasowany jest tak, iż zachodzi czym jest.
 • Co to jest Rasogeneza Definicja przez tworzenie się dziedzicznych różnic morfologicznych ifizjologicznych pomiędzy populacjami jednego gatunku. R. ma najczęściej charakter co to jest.
 • Co to jest Rogoząb Definicja dwudyszne definicja.
 • Co to jest Rogowacenie Definicja powierzchniowych warstw naskórka wsubstancję rogową ( keratynę). Wytworami naskórka kręgowców, które uległy zrogowaceniu, są na przykład co znaczy.
 • Co to jest Trzonopłetwe Ryby Definicja szkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani od górnego dewonu. Pod koniec paleozoiku r.t. opanowały środowisko morskie, były dość słownik.
 • Co to jest Recesywność Definicja heterozygotycznych, opierające na nieujawnianiu się (w fenotypie) cechy kodowanej poprzez allel, przy obecności allelu dominującego znaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb, Rasogeneza, Równowaga Biologiczna, Rośliny Segetalne, Resorpcja, Rurkoczułkowce, Repetytywny Dna, Rasa opis.

Co to jest Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb wyjaśnienie.