krzyżówka recesywność ryby definicja
PRZYKŁADY Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb, Rasogeneza, Równowaga Biologiczna.

Słownik biologii i definicje z chemii na R

 • Co to jest Radiobiologia Definicja promieniowania jonizującego inadfioletowego na żywe organizmy. R. bada wpływ promieniowania na tkanki inarządy i na czynności układów co to jest.
 • Co to jest Ramapitek Definicja antropogeneza definicja.
 • Co to jest Represor Definicja operon co znaczy.
 • Co to jest Replikon Definicja jednostka replikacji DNA, będąca replikującym się odcinkiem cząsteczki DNA słownik.
 • Co to jest Enzymatyczna Represja Definicja adaptacja enzymatyczna znaczenie.
 • Co to jest Rodzaj Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Pozazarodkowy Rozwój Definicja postęp postembrionalny co oznacza.
 • Co to jest Rozłupnia Definicja owoc krzyżówka.
 • Co to jest Refugium Definicja warunki ekologiczne sprzyjające przeżyciu jakiegoś taksonu (gatunku albo wyższego), który wyginął na innych obszarach w wyniku najlepszy.
 • Co to jest Genetyczna Redundacja Definicja występowanie wgenomie powtarzających się, identycznych odcinków DNA przykłady.
 • Co to jest Reoreceptory Definicja receptory encyklopedia.
 • Co to jest Reprodukcja Definicja rozmnażanie jak działa.
 • Co to jest Osobniczy Rozwój Definicja ontogeneza czy jest.
 • Co to jest Senne Ruchy Definicja nastie pojęcie.
 • Co to jest Rrna Definicja kwas rybonukleinowy wyjaśnienie.
 • Co to jest Liściowa Różyczka Definicja rośliny rozetowe opis.
 • Co to jest Rudymenty Definicja narządy szczątkowe informacje.
 • Co to jest Ryby Definicja systematyków uznawane za gromadę kręgowców (Vertebrata), współcześnie traktowane jako ekipa organizmów, do której zaliczane są gromady co to jest.
 • Co to jest Regresywny Rozwój Definicja rozwój ewolucyjny opierający na wtórnym uproszczeniu budowy ciała inarządów, zachodzący najczęściej u gatunków pasożytniczych definicja.
 • Co to jest Epigenetyczny Rozwój Definicja postęp regulacyjny co znaczy.
 • Co to jest Restytucja Definicja zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania słownik.
 • Co to jest Rekultywacja Definicja przywracanie poprzez człowieka walorów przyrodniczych terenom zniszczonym poprzez działalność przemysłową znaczenie.
 • Co to jest Rafidy Definicja pojedyncze, mające kształt igieł kryształy szczawianu wapnia występujące wsoku komórkowym wakuoli czym jest.
 • Co to jest Rozetowe Rośliny Definicja międzywęźlach, w wyniku czego tworzy się rozeta (różyczka) liściowa. Odpowiednikiem r.r. może być sałatnica leśna (Aposeris foetida co oznacza.
 • Co to jest Ringera Roztwór Definicja Ringera (1835-1910). Jest izotoniczny iizojoniczny wstosunku do komórek ciała (zawiera takie same jony, wtakim samym stężeniu, jak osocze krzyżówka.
 • Co to jest Receptory Definicja odbierania zmian wotoczeniu (bodźców). Zazwyczaj komórki te połączone są zzakończeniami nerwowymi łuków odruchowych. R. są również narządy najlepszy.
 • Co to jest Relikty Definicja fauny wymarłej albo nie występującej już na danym terenie. Wyróżnia się: a) r. geograficzne - gatunki oznacznie mniejszym zasięgu niż przykłady.
 • Co to jest Różnicowanie Definicja niewyspecjalizowanych wkomórki wyspecjalizowane. Natężenie zjawiska r. maleje wraz zrozwojem ontogenetycznym (najintensywniejsze jest encyklopedia.
 • Co to jest Bezpłciowe Rozmnażanie Definicja komórek rozrodczych, prowadzący do stworzenia nowych organizmów. Uroślin dzieje się zazwyczaj poprzez oddzielenie od organizmu jak działa.
 • Co to jest Radykula Definicja część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zktórej rozwija się korzeń czy jest.
 • Co to jest Przyrody Rezerwaty Definicja października 1991 oochronie przyrody (Art.14) za r.p. uważa: [...] region obejmujący zachowane wstanie naturalnym albo niewiele zmienionym pojęcie.
 • Co to jest Rząd Definicja kategoria systematyczna wyjaśnienie.
 • Co to jest Różnowiciowce Definicja Chryzophyta), obejmująca około 500 gatunków (w większości jednokomórkowych; planktonowych albo osiadłych), zamieszkujących wody słodkie opis.
 • Co to jest Roślin Ruchy Definicja wwyniku działania bodźców: zewnętrznych ( aktionomiczne), bodźców wewnętrznych (autonomiczne) albo niezależne od bodźców (mechaniczne). R informacje.
 • Co to jest Niskopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) zlokalizowane są wdolnej części pędów. Do r.n. należy między co to jest.
 • Co to jest Rozrodczość Definicja badaniach nad populacjami, dotyczący ich wzrostu. Wyróżniamy r. max. (absolutną, fizjologiczną) ir. rzeczywistą (ekologiczną). R. max. jest definicja.
 • Co to jest Płci Równowaga Definicja samic do samców powinien wynosić (wmyśl II prawa Mendla) 1:1. Relacja ten jest trudny do ustalenia we inicjalnych etapach rozwoju co znaczy.
 • Co to jest Rozgwiazdy Definicja obejmująca 2000 gatunków zwierząt wolno żyjących, zamieszkujących dna mórz. R. mają ciało okształcie gwiazdy, bez wyraźnie wyodrębnionej słownik.
 • Co to jest Doskonałokostne Ryby Definicja kostnopromienistych (Actinopterygii). Najstarsze szczątki przedstawicieli tej ekipy pochodzą ztriasu. Do r.d. należą gatunki morskie znaczenie.
 • Co to jest Kostnoszkieletowe Ryby Definicja inicjalnym dewonie, uznawane aktualnie za osobną gromadę wobrębie ryb. Do r.k. zalicza się podgromady ryb kostnopromienistych czym jest.
 • Co to jest Kręgowy Rdzeń Definicja kręgowców położona wewnątrz kanału rdzeniowego biegnącego wewnątrz łuków nerwowych kręgów. Wr.k. znajdują się ośrodki odruchowe i co oznacza.
 • Co to jest Ludzkie Rasy Definicja klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka jest, jak dotychczas, słabo sprecyzowane. Regularnie podkreśla się, iż r.l. są jednostkami krzyżówka.
 • Co to jest Różnosłupkowość Definicja uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się najlepszy.
 • Co to jest Rybosomy Definicja obecne we wszystkich komórkach. wskład r. wchodzą rRNA (rybosomowy RNA) ibiałka. R. odgrywają najważniejszą rolę wprocesie syntezy białek przykłady.
 • Co to jest Allena Reguła Definicja części ciała, takie jak nos, uszy, dziób iogon, są dłuższe uosobników tego samego gatunku, żyjących wklimacie cieplejszym niż uosobników encyklopedia.
 • Co to jest Przedłużony Rdzeń Definicja mózg jak działa.
 • Co to jest Genetyczna Regulacja Definicja na poziomie transkrypcji albo translacji. Uwszystkich organizmów prokariotycznych r.g. zachodzi zgodnie zzasadą działania operonu czy jest.
 • Co to jest Retrowirusy Definicja zbudowany zRNA. Właściwością wspólną r. jest umiejętność do odwrotnej transkrypcji (syntezy dwuniciowego DNA na bazie RNA). R. są między pojęcie.
 • Co to jest Regulacyjny Rozwój Definicja zniezdeterminowanym przeznaczeniem pierwszych blastomerów. Upłazów cztery pierwsze blastomery są totipotencjalne, tzn. zkażdego znich może wyjaśnienie.
 • Co to jest Buforujący Roztwór Definicja zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna opis.
 • Co to jest Koralowe Rafy Definicja szkieletów koralowców, raczej koralowców madreporowych (Madreporaria), lecz również otwornic, stułbiopławów, mięczaków, mszywiołów informacje.
 • Co to jest Redukcjonizm Definicja wyjaśnienie wszelkich mechanizmów izjawisk złożonych, nie tylko biologicznych, odbywać się powinno po sprowadzeniu ich do mechanizmów co to jest.
 • Co to jest Rodopsyna Definicja wpręcikach siatkówki oka. R. utworzona jest poprzez 11-cis-retinal połączony zbiałkiem opsyną. Absorbcja fotonu światła (przy ekspozycji r definicja.
 • Co to jest Rogi Definicja wyrostkach kości czołowych, tak zwany możdżeniach. R. występują ukrętorogich (Bovidae) iobecne są najczęściej uobu płci. Wskórze właściwej co znaczy.
 • Co to jest Adaptatywna Radiacja Definicja wielu form przystosowanych do życia wróżnych środowiskach, wywodzących się zjednego gatunku wyjściowego. Formy te zbiegiem czasu mogą się słownik.
 • Co to jest Pustynna Roślinność Definicja niską względną wilgotność powietrza (regularnie poniżej 20%), niewielkie opady (poniżej 20 cm3 rocznie) i spore wahania temperatury (do 50 znaczenie.
 • Co to jest Zarodkowy Rozwój Definicja zzapłodnionej komórki jajowej występujący uzwierząt wielokomórkowych. R.z. rozpoczyna się zapłodnieniem komórki jajowej, akończy czym jest.
 • Co to jest Przystosowawcza Radiacja Definicja radiacja adaptatywna co oznacza.
 • Co to jest Mleczne Rurki Definicja zawierające sok mleczny (lateks, mlecz). Wdojrzałych komórkach brak wyraźnej granicy pomiędzy cytoplazmą awakuolą. Ściany komórkowe r.m. są krzyżówka.
 • Co to jest Spodouste Ryby Definicja Squaliformes) ipłaszczkokształtne (Rajiformes). Poza nielicznymi wyjątkami (na przykład Potamotrygon motoro zAmazonki) są zwierzętami najlepszy.
 • Co to jest Regeneracja Definicja odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich przykłady.
 • Co to jest Rzęski Definicja komórek, pokryte błoną komórkową. Wewnątrz rz. przebiega włókno osiowe składające się zdwóch pojedynczych mikrotubuli centralnych encyklopedia.
 • Co to jest Generatywne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie płciowe jak działa.
 • Co to jest Respiracja Definicja oddychanie czy jest.
 • Co to jest Restryktazy Definicja enzymy restrykcyjne pojęcie.
 • Co to jest Głosowe Rezonatory Definicja dźwięków wydawanych poprzez zwierzę na zasadzie rezonansu akustycznego. U płazów bezogonowych (Anura) jama gębowa tworzy obszerne wyjaśnienie.
 • Co to jest Rna Definicja kwas rybonukleinowy opis.
 • Co to jest Preformowany Rozwój Definicja postęp mozaikowy informacje.
 • Co to jest Retinol Definicja witaminy co to jest.
 • Co to jest Rewertant Definicja rewersja definicja.
 • Co to jest Roztocza Definicja saprofity co znaczy.
 • Co to jest Ropalia Definicja Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku słownik.
 • Co to jest Miodowa Rosa Definicja spadź znaczenie.
 • Co to jest Jednopienne Rośliny Definicja jednopienność czym jest.
 • Co to jest Rq Definicja współczynnik oddechowy co oznacza.
 • Co to jest Ryboflawina Definicja witaminy krzyżówka.
 • Co to jest Prosty Rozwój Definicja przeobrażenie wprost najlepszy.
 • Co to jest Obłe Robaki Definicja obleńce przykłady.
 • Co to jest R Definicja populacji: r = N / N t, gdzie: N = zmiana liczby osobników wpopulacji; N = średnia liczba osobników populacji wdanym okresie; t = moment encyklopedia.
 • Co to jest Substancje Radiomimetyczne Definicja antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę iinterfazę mitozy jak działa.
 • Co to jest Rak Definicja ustalenia nowotworów uroślin izwierząt. R. jest skupieniem błyskawicznie namnażających się (bujających) komórek, tworzących wkońcu tak czy jest.
 • Co to jest Fizjologiczna Reakcja Definicja na naturalne bodźce (tak zwany bodźce fizjologiczne) zarówno zewnętrzne, jak iwewnętrzne. R.f. jest na przykład wydzielanie potu (u pojęcie.
 • Co to jest Skrytopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) znajdują się pod powierzchnią ziemi albo wody wyjaśnienie.
 • Co to jest Synantropijne Rośliny Definicja synantropizm opis.
 • Co to jest Nadnerczy Rdzeń Definicja nadnercza informacje.
 • Co to jest Rdzeniomózgowie Definicja mózg co to jest.
 • Co to jest Rdzeń Definicja centralnie zlokalizowane tkanki walca osiowego łodygi ikorzenia definicja.
 • Co to jest Reducenci Definicja destruenci co znaczy.
 • Co to jest Redie Definicja Digenea) ( przywry) rozwijające się wżywicielu pośrednim. R. rozwijają się zkomórek rozrodczych sporocysty albo miracidium. Zazwyczaj r.są słownik.
 • Co to jest Regulator Definicja operon znaczenie.
 • Co to jest Rytmu Regulatory Definicja serce czym jest.
 • Co to jest Regresja Definicja postęp regresywny co oznacza.
 • Co to jest Regulon Definicja ekipa genów podlegających wspólnej regulacji ekspresji krzyżówka.
 • Co to jest Reotaksja Definicja taksje najlepszy.
 • Co to jest Repelenty Definicja odstraszające, służące wochronie upraw przed szkodnikami, atakże chroniące człowieka na przykład przed komarami ikleszczami. R. naturalne przykłady.
 • Co to jest Rekon Definicja najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over encyklopedia.
 • Co to jest Bergmana Reguła Definicja stałocieplnych, wg której osobniki tego samego albo pokrewnych gatunków osiągają większe wymiary ciała wpłn. części swego zasięgu niż jak działa.
 • Co to jest Relaksyna Definicja więzadeł macicy iułatwiający skurcze mięśni macicy. Ponadto skutkuje odwapnienie miednicy, rozluźnia więzadła spojenia łonowego czy jest.
 • Co to jest Renina Definicja podpuszczka pojęcie.
 • Co to jest Genetyczna Rekombinacja Definicja nowych genotypów wkonsekwencji rozmnażania płciowego. R.g. zachodzi w wyniku niezależnego przekazywania genów mieszczących się wyjaśnienie.
 • Co to jest Rem Definicja sen opis.
 • Co to jest Glogera Reguła Definicja zamieszkujące tereny oklimacie ciepłym iwilgotnym są ciemniej ubarwione niż zwierzęta zamieszkujące tereny suche ichłodne. Odpowiednikiem informacje.
 • Co to jest Płaskie Robaki Definicja płazińce co to jest.
 • Co to jest Dna Replikacja Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy) na matrycy, którą jest istniejąca cząsteczka DNA. Zachodzi przy udziale enzymu - polimerazy DNA definicja.
 • Co to jest Pionierskie Rośliny Definicja na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej co znaczy.
 • Co to jest Reofile Definicja charakteryzująca się obecnością przystosowań ułatwiających pobieranie pokarmu (r. są zazwyczaj filtratorami) iutrudniających porwanie słownik.
 • Co to jest Roczne Rośliny Definicja rośliny jednoroczne znaczenie.
 • Co to jest Polikarpiczne Rośliny Definicja rośliny wydające owoce sporo razy wżyciu czym jest.
 • Co to jest Retikulocyty Definicja werytropoezie są przejściowym stadium pomiędzy erytroblastami adojrzałymi erytrocytami; 2) komórki mezenchymatyczne siateczki co oznacza.
 • Co to jest Retikulopodia Definicja nibynóżki krzyżówka.
 • Co to jest Retardacja Definicja organów albo narządów wstosunku do innych, atakże późniejsze wykształcenie swoistych cech wrozwoju ontogenetycznym najlepszy.
 • Co to jest Endoplazmatyczne Retikulum Definicja kanalików ipęcherzyków wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów. Wyróżnia się: r.e. szorstkie, zw. również granularnym albo ziarnistym (z przykłady.
 • Co to jest Rewir Definicja areał osobniczy encyklopedia.
 • Co to jest Riketsje Definicja pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na jak działa.
 • Co to jest Rezystencja Definicja błony komórkowej; wytrzymałość komórek na pęcznienie, będące skutkiem umieszczenia w roztworze hipotonicznym. Poniżej pewnej granicy czy jest.
 • Co to jest Rybonukleotydy Definicja nukleotydy (estry fosforowe nukleozydów) zawierające rybozę. R. są podstawowymi jednostkami budulcowymi kwasów rybonukleinowych pojęcie.
 • Co to jest Rewersja Definicja pierwotnego fenotypu. Do r. może dojść wwyniku mutacji wstecznej albo mutacji supresorowej (tak zwany supresji). Osobnika zfenotypem wyjaśnienie.
 • Co to jest Matrycowy Rna Definicja kwas rybonukleinowy opis.
 • Co to jest Informacyjny Rna Definicja kwas rybonukleinowy informacje.
 • Co to jest Transportujący Rna Definicja kwas rybonukleinowy co to jest.
 • Co to jest Rodnia Definicja gametangium definicja.
 • Co to jest Rodoplasty Definicja fotosyntezy, występujące u krasnorostów (Rhodophyta). Zawarty wnich chlorofil maskowany jest poprzez barwniki fikobilinowe: czerwoną co znaczy.
 • Co to jest Rybosomalny Rna Definicja kwas rybonukleinowy słownik.
 • Co to jest Leśne Runo Definicja rośliny zielne ikrzewinki dna lasu znaczenie.
 • Co to jest Rodowód Definicja określenie stosunków pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi osobnikami; whodowli pomaga wustaleniu czystości rasy. Wmedycynie r. (i czym jest.
 • Co to jest Robaczyca Definicja zgromady kręgoustych (Cyclostomata), żyjąca wdnie potoków. Sztywność ciału r. nadaje struna grzbietowa, stanowiąca oparcie dla mięśni. Oczy co oznacza.
 • Co to jest Przenośnikowy Rna Definicja kwas rybonukleinowy krzyżówka.
 • Co to jest Rogówka Definicja oko najlepszy.
 • Co to jest Rodzina Definicja kategoria systematyczna przykłady.
 • Co to jest Rośliny Definicja autotroficzne, zdolne do wytwarzania substancji odżywczych wprocesach fotosyntezy ichemosyntezy. Wzwiązku zautotroficznością przewarzająca encyklopedia.
 • Co to jest Dwupienne Rośliny Definicja dwupienność jak działa.
 • Co to jest Różyczkowe Rośliny Definicja rośliny rozetowe czy jest.
 • Co to jest Roślinożercy Definicja 1) zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym; 2) poziom troficzny wyodrębniany wobrębie konsumentów, odmiennie zw. konsumentami Irzędu pojęcie.
 • Co to jest Owadożerne Rośliny Definicja oróżnej przynależności systematycznej, samożywne, lecz wykazujące przystosowania do chwytania itrawienia drobnych zwierząt, raczej owadów wyjaśnienie.
 • Co to jest Jednoroczne Rośliny Definicja postęp wiosną iobumierające przed nastaniem zimy. Zzimujących wglebie nasion na wiosnę rozwijają się nowe osobniki. Do r.j. należą między opis.
 • Co to jest Naczyniowe Rośliny Definicja ekipa tożsama z organowcami. Należą tu rośliny mające łyko-drzewny układ przewodzący, a więc paprotniki inasienne informacje.
 • Co to jest Naziemnopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) występują na poziomie powierzchni ziemi. Do r.n. należy między co to jest.
 • Co to jest Ruderalne Rośliny Definicja wysypiskach, przy płotach, wpobliżu szlaków komunikacyjnych iośrodków przemysłowych. Tworzą tak zwany zbiorowiska ruderalne. Są startowym definicja.
 • Co to jest Saletrowe Rośliny Definicja nitrofity co znaczy.
 • Co to jest Monokarpiczne Rośliny Definicja rośliny owocujące tylko raz wżyciu słownik.
 • Co to jest Rozdzielnopłciowość Definicja zdarzenie opierające na występowaniu wobrębie populacji albo gatunku zarówno osobników męskich, jak iżeńskich znaczenie.
 • Co to jest Liściowa Rozeta Definicja rośliny rozetowe czym jest.
 • Co to jest Rozblaszkowanie Definicja delaminacja co oznacza.
 • Co to jest Rozłogi Definicja pędy, mogące wytwarzać korzenie przybyszowe inormalne, pionowe pędy, umożliwiając roślinie macierzystej rozmnażanie wegetatywne krzyżówka.
 • Co to jest Płciowe Rozmnażanie Definicja regularnym następowaniem po sobie dwóch mechanizmów: mejozy i zapłodnienia. Mejoza, zachodząca wgonadach, prowadzi do stworzenia najlepszy.
 • Co to jest Rozmnażanie Definicja form potomnych, zdolnych do dalszego r. Może przebiegać na drodze płciowej ( r. płciowe) albo bezpłciowej, wegetatywnej ( r. bezpłciowe). R przykłady.
 • Co to jest Fizjologiczny Roztwór Definicja przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po biegunkach ikrwotokach. Ciśnienie osmotyczne r.f. jest takie samo encyklopedia.
 • Co to jest Roztocze Definicja około 30 tys. znanych gatunków (jednak wydaje się to niewielką częścią rzeczywistej liczby gatunków). R. są niewielkimi pajęczakami jak działa.
 • Co to jest Rozmnóżki Definicja wegetatywnego. R. mogą być pojedynczymi komórkami albo ekipami komórek, na przykład ubrunatnic (Phaeophyta), krasnorostów (Rhodophyta czy jest.
 • Co to jest Wegetatywne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie bezpłciowe pojęcie.
 • Co to jest Seksualne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie płciowe wyjaśnienie.
 • Co to jest Progresywny Rozwój Definicja nowo stworzonych gatunków zachodzi komplikowanie budowy ipowiększanie narządów, atakże powiększa się złożoność ich działania. Zobacz także opis.
 • Co to jest Rozród Definicja powiązane ztworzeniem organizmów potomnych. R. wprzeciwieństwie do rozmnażania obejmuje również wszelakie powiązane ztym zjawiska informacje.
 • Co to jest Rozsiewanie Definicja zdarzenie rozprzestrzeniania się nasion, na przykład dzięki wiatru, wody czy zwierząt ( zoochoria co to jest.
 • Co to jest Izotoniczny Roztwór Definicja osmotycznym jak ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Między komórką ar.i. istnieje stan równowagi - woda nie przenika poprzez błonę definicja.
 • Co to jest Hipertoniczny Roztwór Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną co znaczy.
 • Co to jest Hipotoniczny Roztwór Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną słownik.
 • Co to jest Niezdeterminowany Rozwój Definicja postęp regulacyjny znaczenie.
 • Co to jest Postembrionalny Rozwój Definicja zosłon jajowych, auform żyworodnych od chwili opuszczenia ciała matki do osiągniącia dojrzałości płciowej czym jest.
 • Co to jest Pośredni Rozwój Definicja przeobrażenie co oznacza.
 • Co to jest Mozaikowy Rozwój Definicja poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka krzyżówka.
 • Co to jest Zdeterminowany Rozwój Definicja postęp mozaikowy najlepszy.
 • Co to jest Rodowy Rozwój Definicja filogeneza przykłady.
 • Co to jest Genetyczna Równowaga Definicja Weinberga stan niezmiennej częstości występowania genów igenotypów. Wdzikich populacjach z racji na występowanie zjawisk typu mutacji encyklopedia.
 • Co to jest Płciowa Równowaga Definicja równowaga płci jak działa.
 • Co to jest Jądrowe Różnicowanie Definicja różnicowanie jąder czy jest.
 • Co to jest Różnolistność Definicja roślinie kilku morfologicznie odmiennych postaci liści właściwych. R. najczęściej obserwujemy uroślin ziemnowodnych, klasycznym pojęcie.
 • Co to jest Komórkowe Różnicowanie Definicja relacji do komórek macierzystych albo siostrzanych) wtrakcie rozwoju ontogenetycznego. R.k. zachodzi wwyniku regulacji genetycznej wyjaśnienie.
 • Co to jest Jąder Różnicowanie Definicja pojawianie się pufów ( chromosomy politeniczne) wróżnych loci, w czasie różnicowania; 2) wszelakie zmiany wbudowie albo funkcji jąder opis.
 • Co to jest Wewnątrzustrojowa Równowaga Definicja homeostaza informacje.
 • Co to jest Perystaltyczne Ruchy Definicja ruchy robaczkowe co to jest.
 • Co to jest Rudymentacja Definicja zdarzenie uwsteczniania narządów wfilogenezie danej ekipy systematycznej; prowadzi do stworzenia narządów szczątkowych definicja.
 • Co to jest Robaczkowe Ruchy Definicja okrężnych jelita cienkiego. Przesuwają strawioną treść pokarmową wkierunku końca jelita. Skurczowi mięśni jednego odcinka jelita odpowiada co znaczy.
 • Co to jest Ryboza Definicja odmiennie aldopentozą. Składnik strukturalny kwasu rybonukleinowego (RNA), nukleotydów ikoenzymów, między innymi adenozynotrójfosforanu słownik.
 • Co to jest Sitowe Rurki Definicja okrytonasiennych członowane przedmioty przewodzące produkty fotosyntezy. Powstają wwyniku połączenia kilku sąsiadujących komórek poprzez znaczenie.
 • Co to jest Ruja Definicja Vertebrata). Wczasie r. następuje owulacja, samica toleruje obecność samca idopuszcza do kopulacji izapłodnienia czym jest.
 • Co to jest Promieniopłetwe Kostnopromieniste Ryby Definicja kostnoszkieletowych (Osteichtyes), obejmująca przewarzająca część współcześnie żyjących gatunków morskich isłodkowodnych. Szkielet kostny co oznacza.
 • Co to jest Dwudyszne Ryby Definicja kostnoszkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani są od dolnego dewonu. Nieliczne gatunki przetrwały do dnia dzisiejszego. Do krzyżówka.
 • Co to jest ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby chrzęstne Definicja najprawdopodobniej we inicjalnym dewonie, aczkolwiek istnieją znaleziska izolowanych łusek izębów pochodzące zsyluru. R.ch. obejmują najlepszy.
 • Co to jest Biologiczne Rytmy Definicja izwierząt, wykazujące swoistą cykliczność. Odpowiednikiem r.b. jest cykl płciowy. Przewarzająca część rytmów ma moment jednej doby - rytmy przykłady.
 • Co to jest Ryzoderma Definicja powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej encyklopedia.
 • Co to jest Tarczowce Pancerne Ryby Definicja szkielecie osiowym, żyjąca od dolnego syluru do górnego karbonu (około 400-340 mln lat temu). Poprzez całe życie utrzymywała się u nich jak działa.
 • Co to jest Ryzoidy Definicja chwytniki czy jest.
 • Co to jest Ryzosfera Definicja gleba wbezpośrednim sąsiedztwie korzeni pojęcie.
 • Co to jest Ryzomorfy Definicja plektenchymowych sznurów. R. rozwijają się na w miarę sporych odległościach iprzyczyniają do szybkiego rozprzestrzeniania grzyba. Odchodzą wyjaśnienie.
 • Co to jest Rzęsistkowica Definicja należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce opis.
 • Co to jest Rasa Definicja wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne informacje.
 • Co to jest Dna Repetytywny Definicja eukariontów składające się zwielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. R. DNA najprawdopodobniej bierze udział wregulacji co to jest.
 • Co to jest Rurkoczułkowce Definicja gatunków zamieszkujących głębiny Pacyfiku. R. mają robakowate ciało długości 6-36 cm ośrednicy 0,1-2,5 mm. Budują proste chitynowe rurki definicja.
 • Co to jest Resorpcja Definicja substancji chemicznych, na przykład r. wody wnerkach czy r. substancji odżywczych wjelicie cienkim; 2) wchłanianie co znaczy.
 • Co to jest Segetalne Rośliny Definicja rośliny niepożądane wuprawach człowieka, popularnie - chwasty pól iogrodów, na przykład chaber bławatek (Centaurea cyanus słownik.
 • Co to jest Biologiczna Równowaga Definicja wskładzie gatunkowym organizmów tworzących ekosystem. R.b. zachodzi, gdy skład gatunkowy wekosystemie dopasowany jest tak, iż zachodzi znaczenie.
 • Co to jest Rasogeneza Definicja przez tworzenie się dziedzicznych różnic morfologicznych ifizjologicznych pomiędzy populacjami jednego gatunku. R. ma najczęściej charakter czym jest.
 • Co to jest Rogoząb Definicja dwudyszne co oznacza.
 • Co to jest Rogowacenie Definicja powierzchniowych warstw naskórka wsubstancję rogową ( keratynę). Wytworami naskórka kręgowców, które uległy zrogowaceniu, są na przykład krzyżówka.
 • Co to jest Trzonopłetwe Ryby Definicja szkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani od górnego dewonu. Pod koniec paleozoiku r.t. opanowały środowisko morskie, były dość najlepszy.
 • Co to jest Recesywność Definicja heterozygotycznych, opierające na nieujawnianiu się (w fenotypie) cechy kodowanej poprzez allel, przy obecności allelu dominującego przykłady.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja PRZYKŁADY Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb, Rasogeneza, Równowaga Biologiczna, Rośliny Segetalne, Resorpcja, Rurkoczułkowce, Repetytywny Dna, Rasa opis.

Co to jest Krzyżówka Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb wyjaśnienie.