radiobiologia ramapitek definicja
Recesywność co znaczy ryby trzonopłetwe krzyżówka rogowacenie co to jest rogoząb słownik rasogeneza.

Słownik biologii i definicje z chemii na R

 • Co to jest Radiobiologia Definicja promieniowania jonizującego inadfioletowego na żywe organizmy. R. bada wpływ promieniowania na tkanki inarządy i na czynności układów co znaczy.
 • Co to jest Ramapitek Definicja antropogeneza krzyżówka.
 • Co to jest Represor Definicja operon co to jest.
 • Co to jest Replikon Definicja jednostka replikacji DNA, będąca replikującym się odcinkiem cząsteczki DNA słownik.
 • Co to jest Enzymatyczna Represja Definicja adaptacja enzymatyczna czym jest.
 • Co to jest Rodzaj Definicja kategoria systematyczna co oznacza.
 • Co to jest Pozazarodkowy Rozwój Definicja postęp postembrionalny tłumaczenie.
 • Co to jest Rozłupnia Definicja owoc przykłady.
 • Co to jest Refugium Definicja warunki ekologiczne sprzyjające przeżyciu jakiegoś taksonu (gatunku albo wyższego), który wyginął na innych obszarach w wyniku definicja.
 • Co to jest Genetyczna Redundacja Definicja występowanie wgenomie powtarzających się, identycznych odcinków DNA encyklopedia.
 • Co to jest Reoreceptory Definicja receptory jak działa.
 • Co to jest Reprodukcja Definicja rozmnażanie czy jest.
 • Co to jest Osobniczy Rozwój Definicja ontogeneza pojęcie.
 • Co to jest Senne Ruchy Definicja nastie wyjaśnienie.
 • Co to jest Rrna Definicja kwas rybonukleinowy opis.
 • Co to jest Liściowa Różyczka Definicja rośliny rozetowe informacje.
 • Co to jest Rudymenty Definicja narządy szczątkowe znaczenie.
 • Co to jest Ryby Definicja systematyków uznawane za gromadę kręgowców (Vertebrata), współcześnie traktowane jako ekipa organizmów, do której zaliczane są gromady co znaczy.
 • Co to jest Regresywny Rozwój Definicja rozwój ewolucyjny opierający na wtórnym uproszczeniu budowy ciała inarządów, zachodzący najczęściej u gatunków pasożytniczych krzyżówka.
 • Co to jest Epigenetyczny Rozwój Definicja postęp regulacyjny co to jest.
 • Co to jest Restytucja Definicja zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania słownik.
 • Co to jest Rekultywacja Definicja przywracanie poprzez człowieka walorów przyrodniczych terenom zniszczonym poprzez działalność przemysłową czym jest.
 • Co to jest Rafidy Definicja pojedyncze, mające kształt igieł kryształy szczawianu wapnia występujące wsoku komórkowym wakuoli co oznacza.
 • Co to jest Rozetowe Rośliny Definicja międzywęźlach, w wyniku czego tworzy się rozeta (różyczka) liściowa. Odpowiednikiem r.r. może być sałatnica leśna (Aposeris foetida tłumaczenie.
 • Co to jest Ringera Roztwór Definicja Ringera (1835-1910). Jest izotoniczny iizojoniczny wstosunku do komórek ciała (zawiera takie same jony, wtakim samym stężeniu, jak osocze przykłady.
 • Co to jest Receptory Definicja odbierania zmian wotoczeniu (bodźców). Zazwyczaj komórki te połączone są zzakończeniami nerwowymi łuków odruchowych. R. są również narządy definicja.
 • Co to jest Relikty Definicja fauny wymarłej albo nie występującej już na danym terenie. Wyróżnia się: a) r. geograficzne - gatunki oznacznie mniejszym zasięgu niż encyklopedia.
 • Co to jest Różnicowanie Definicja niewyspecjalizowanych wkomórki wyspecjalizowane. Natężenie zjawiska r. maleje wraz zrozwojem ontogenetycznym (najintensywniejsze jest jak działa.
 • Co to jest Bezpłciowe Rozmnażanie Definicja komórek rozrodczych, prowadzący do stworzenia nowych organizmów. Uroślin dzieje się zazwyczaj poprzez oddzielenie od organizmu czy jest.
 • Co to jest Radykula Definicja część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zktórej rozwija się korzeń pojęcie.
 • Co to jest Przyrody Rezerwaty Definicja października 1991 oochronie przyrody (Art.14) za r.p. uważa: [...] region obejmujący zachowane wstanie naturalnym albo niewiele zmienionym wyjaśnienie.
 • Co to jest Rząd Definicja kategoria systematyczna opis.
 • Co to jest Różnowiciowce Definicja Chryzophyta), obejmująca około 500 gatunków (w większości jednokomórkowych; planktonowych albo osiadłych), zamieszkujących wody słodkie informacje.
 • Co to jest Roślin Ruchy Definicja wwyniku działania bodźców: zewnętrznych ( aktionomiczne), bodźców wewnętrznych (autonomiczne) albo niezależne od bodźców (mechaniczne). R znaczenie.
 • Co to jest Niskopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) zlokalizowane są wdolnej części pędów. Do r.n. należy między co znaczy.
 • Co to jest Rozrodczość Definicja badaniach nad populacjami, dotyczący ich wzrostu. Wyróżniamy r. max. (absolutną, fizjologiczną) ir. rzeczywistą (ekologiczną). R. max. jest krzyżówka.
 • Co to jest Płci Równowaga Definicja samic do samców powinien wynosić (wmyśl II prawa Mendla) 1:1. Relacja ten jest trudny do ustalenia we inicjalnych etapach rozwoju co to jest.
 • Co to jest Rozgwiazdy Definicja obejmująca 2000 gatunków zwierząt wolno żyjących, zamieszkujących dna mórz. R. mają ciało okształcie gwiazdy, bez wyraźnie wyodrębnionej słownik.
 • Co to jest Doskonałokostne Ryby Definicja kostnopromienistych (Actinopterygii). Najstarsze szczątki przedstawicieli tej ekipy pochodzą ztriasu. Do r.d. należą gatunki morskie czym jest.
 • Co to jest Kostnoszkieletowe Ryby Definicja inicjalnym dewonie, uznawane aktualnie za osobną gromadę wobrębie ryb. Do r.k. zalicza się podgromady ryb kostnopromienistych co oznacza.
 • Co to jest Kręgowy Rdzeń Definicja kręgowców położona wewnątrz kanału rdzeniowego biegnącego wewnątrz łuków nerwowych kręgów. Wr.k. znajdują się ośrodki odruchowe i tłumaczenie.
 • Co to jest Ludzkie Rasy Definicja klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka jest, jak dotychczas, słabo sprecyzowane. Regularnie podkreśla się, iż r.l. są jednostkami przykłady.
 • Co to jest Różnosłupkowość Definicja uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się definicja.
 • Co to jest Rybosomy Definicja obecne we wszystkich komórkach. wskład r. wchodzą rRNA (rybosomowy RNA) ibiałka. R. odgrywają najważniejszą rolę wprocesie syntezy białek encyklopedia.
 • Co to jest Allena Reguła Definicja części ciała, takie jak nos, uszy, dziób iogon, są dłuższe uosobników tego samego gatunku, żyjących wklimacie cieplejszym niż uosobników jak działa.
 • Co to jest Przedłużony Rdzeń Definicja mózg czy jest.
 • Co to jest Genetyczna Regulacja Definicja na poziomie transkrypcji albo translacji. Uwszystkich organizmów prokariotycznych r.g. zachodzi zgodnie zzasadą działania operonu pojęcie.
 • Co to jest Retrowirusy Definicja zbudowany zRNA. Właściwością wspólną r. jest umiejętność do odwrotnej transkrypcji (syntezy dwuniciowego DNA na bazie RNA). R. są między wyjaśnienie.
 • Co to jest Regulacyjny Rozwój Definicja zniezdeterminowanym przeznaczeniem pierwszych blastomerów. Upłazów cztery pierwsze blastomery są totipotencjalne, tzn. zkażdego znich może opis.
 • Co to jest Buforujący Roztwór Definicja zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna informacje.
 • Co to jest Koralowe Rafy Definicja szkieletów koralowców, raczej koralowców madreporowych (Madreporaria), lecz również otwornic, stułbiopławów, mięczaków, mszywiołów znaczenie.
 • Co to jest Redukcjonizm Definicja wyjaśnienie wszelkich mechanizmów izjawisk złożonych, nie tylko biologicznych, odbywać się powinno po sprowadzeniu ich do mechanizmów co znaczy.
 • Co to jest Rodopsyna Definicja wpręcikach siatkówki oka. R. utworzona jest poprzez 11-cis-retinal połączony zbiałkiem opsyną. Absorbcja fotonu światła (przy ekspozycji r krzyżówka.
 • Co to jest Rogi Definicja wyrostkach kości czołowych, tak zwany możdżeniach. R. występują ukrętorogich (Bovidae) iobecne są najczęściej uobu płci. Wskórze właściwej co to jest.
 • Co to jest Adaptatywna Radiacja Definicja wielu form przystosowanych do życia wróżnych środowiskach, wywodzących się zjednego gatunku wyjściowego. Formy te zbiegiem czasu mogą się słownik.
 • Co to jest Pustynna Roślinność Definicja niską względną wilgotność powietrza (regularnie poniżej 20%), niewielkie opady (poniżej 20 cm3 rocznie) i spore wahania temperatury (do 50 czym jest.
 • Co to jest Zarodkowy Rozwój Definicja zzapłodnionej komórki jajowej występujący uzwierząt wielokomórkowych. R.z. rozpoczyna się zapłodnieniem komórki jajowej, akończy co oznacza.
 • Co to jest Przystosowawcza Radiacja Definicja radiacja adaptatywna tłumaczenie.
 • Co to jest Mleczne Rurki Definicja zawierające sok mleczny (lateks, mlecz). Wdojrzałych komórkach brak wyraźnej granicy pomiędzy cytoplazmą awakuolą. Ściany komórkowe r.m. są przykłady.
 • Co to jest Spodouste Ryby Definicja Squaliformes) ipłaszczkokształtne (Rajiformes). Poza nielicznymi wyjątkami (na przykład Potamotrygon motoro zAmazonki) są zwierzętami definicja.
 • Co to jest Regeneracja Definicja odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich encyklopedia.
 • Co to jest Rzęski Definicja komórek, pokryte błoną komórkową. Wewnątrz rz. przebiega włókno osiowe składające się zdwóch pojedynczych mikrotubuli centralnych jak działa.
 • Co to jest Generatywne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie płciowe czy jest.
 • Co to jest Respiracja Definicja oddychanie pojęcie.
 • Co to jest Restryktazy Definicja enzymy restrykcyjne wyjaśnienie.
 • Co to jest Głosowe Rezonatory Definicja dźwięków wydawanych poprzez zwierzę na zasadzie rezonansu akustycznego. U płazów bezogonowych (Anura) jama gębowa tworzy obszerne opis.
 • Co to jest Rna Definicja kwas rybonukleinowy informacje.
 • Co to jest Preformowany Rozwój Definicja postęp mozaikowy znaczenie.
 • Co to jest Retinol Definicja witaminy co znaczy.
 • Co to jest Rewertant Definicja rewersja krzyżówka.
 • Co to jest Roztocza Definicja saprofity co to jest.
 • Co to jest Ropalia Definicja Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku słownik.
 • Co to jest Miodowa Rosa Definicja spadź czym jest.
 • Co to jest Jednopienne Rośliny Definicja jednopienność co oznacza.
 • Co to jest Rq Definicja współczynnik oddechowy tłumaczenie.
 • Co to jest Ryboflawina Definicja witaminy przykłady.
 • Co to jest Prosty Rozwój Definicja przeobrażenie wprost definicja.
 • Co to jest Obłe Robaki Definicja obleńce encyklopedia.
 • Co to jest R Definicja populacji: r = N / N t, gdzie: N = zmiana liczby osobników wpopulacji; N = średnia liczba osobników populacji wdanym okresie; t = moment jak działa.
 • Co to jest Substancje Radiomimetyczne Definicja antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę iinterfazę mitozy czy jest.
 • Co to jest Rak Definicja ustalenia nowotworów uroślin izwierząt. R. jest skupieniem błyskawicznie namnażających się (bujających) komórek, tworzących wkońcu tak pojęcie.
 • Co to jest Fizjologiczna Reakcja Definicja na naturalne bodźce (tak zwany bodźce fizjologiczne) zarówno zewnętrzne, jak iwewnętrzne. R.f. jest na przykład wydzielanie potu (u wyjaśnienie.
 • Co to jest Skrytopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) znajdują się pod powierzchnią ziemi albo wody opis.
 • Co to jest Synantropijne Rośliny Definicja synantropizm informacje.
 • Co to jest Nadnerczy Rdzeń Definicja nadnercza znaczenie.
 • Co to jest Rdzeniomózgowie Definicja mózg co znaczy.
 • Co to jest Rdzeń Definicja centralnie zlokalizowane tkanki walca osiowego łodygi ikorzenia krzyżówka.
 • Co to jest Reducenci Definicja destruenci co to jest.
 • Co to jest Redie Definicja Digenea) ( przywry) rozwijające się wżywicielu pośrednim. R. rozwijają się zkomórek rozrodczych sporocysty albo miracidium. Zazwyczaj r.są słownik.
 • Co to jest Regulator Definicja operon czym jest.
 • Co to jest Rytmu Regulatory Definicja serce co oznacza.
 • Co to jest Regresja Definicja postęp regresywny tłumaczenie.
 • Co to jest Regulon Definicja ekipa genów podlegających wspólnej regulacji ekspresji przykłady.
 • Co to jest Reotaksja Definicja taksje definicja.
 • Co to jest Repelenty Definicja odstraszające, służące wochronie upraw przed szkodnikami, atakże chroniące człowieka na przykład przed komarami ikleszczami. R. naturalne encyklopedia.
 • Co to jest Rekon Definicja najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over jak działa.
 • Co to jest Bergmana Reguła Definicja stałocieplnych, wg której osobniki tego samego albo pokrewnych gatunków osiągają większe wymiary ciała wpłn. części swego zasięgu niż czy jest.
 • Co to jest Relaksyna Definicja więzadeł macicy iułatwiający skurcze mięśni macicy. Ponadto skutkuje odwapnienie miednicy, rozluźnia więzadła spojenia łonowego pojęcie.
 • Co to jest Renina Definicja podpuszczka wyjaśnienie.
 • Co to jest Genetyczna Rekombinacja Definicja nowych genotypów wkonsekwencji rozmnażania płciowego. R.g. zachodzi w wyniku niezależnego przekazywania genów mieszczących się opis.
 • Co to jest Rem Definicja sen informacje.
 • Co to jest Glogera Reguła Definicja zamieszkujące tereny oklimacie ciepłym iwilgotnym są ciemniej ubarwione niż zwierzęta zamieszkujące tereny suche ichłodne. Odpowiednikiem znaczenie.
 • Co to jest Płaskie Robaki Definicja płazińce co znaczy.
 • Co to jest Dna Replikacja Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy) na matrycy, którą jest istniejąca cząsteczka DNA. Zachodzi przy udziale enzymu - polimerazy DNA krzyżówka.
 • Co to jest Pionierskie Rośliny Definicja na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej co to jest.
 • Co to jest Reofile Definicja charakteryzująca się obecnością przystosowań ułatwiających pobieranie pokarmu (r. są zazwyczaj filtratorami) iutrudniających porwanie słownik.
 • Co to jest Roczne Rośliny Definicja rośliny jednoroczne czym jest.
 • Co to jest Polikarpiczne Rośliny Definicja rośliny wydające owoce sporo razy wżyciu co oznacza.
 • Co to jest Retikulocyty Definicja werytropoezie są przejściowym stadium pomiędzy erytroblastami adojrzałymi erytrocytami; 2) komórki mezenchymatyczne siateczki tłumaczenie.
 • Co to jest Retikulopodia Definicja nibynóżki przykłady.
 • Co to jest Retardacja Definicja organów albo narządów wstosunku do innych, atakże późniejsze wykształcenie swoistych cech wrozwoju ontogenetycznym definicja.
 • Co to jest Endoplazmatyczne Retikulum Definicja kanalików ipęcherzyków wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów. Wyróżnia się: r.e. szorstkie, zw. również granularnym albo ziarnistym (z encyklopedia.
 • Co to jest Rewir Definicja areał osobniczy jak działa.
 • Co to jest Riketsje Definicja pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na czy jest.
 • Co to jest Rezystencja Definicja błony komórkowej; wytrzymałość komórek na pęcznienie, będące skutkiem umieszczenia w roztworze hipotonicznym. Poniżej pewnej granicy pojęcie.
 • Co to jest Rybonukleotydy Definicja nukleotydy (estry fosforowe nukleozydów) zawierające rybozę. R. są podstawowymi jednostkami budulcowymi kwasów rybonukleinowych wyjaśnienie.
 • Co to jest Rewersja Definicja pierwotnego fenotypu. Do r. może dojść wwyniku mutacji wstecznej albo mutacji supresorowej (tak zwany supresji). Osobnika zfenotypem opis.
 • Co to jest Matrycowy Rna Definicja kwas rybonukleinowy informacje.
 • Co to jest Informacyjny Rna Definicja kwas rybonukleinowy znaczenie.
 • Co to jest Transportujący Rna Definicja kwas rybonukleinowy co znaczy.
 • Co to jest Rodnia Definicja gametangium krzyżówka.
 • Co to jest Rodoplasty Definicja fotosyntezy, występujące u krasnorostów (Rhodophyta). Zawarty wnich chlorofil maskowany jest poprzez barwniki fikobilinowe: czerwoną co to jest.
 • Co to jest Rybosomalny Rna Definicja kwas rybonukleinowy słownik.
 • Co to jest Leśne Runo Definicja rośliny zielne ikrzewinki dna lasu czym jest.
 • Co to jest Rodowód Definicja określenie stosunków pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi osobnikami; whodowli pomaga wustaleniu czystości rasy. Wmedycynie r. (i co oznacza.
 • Co to jest Robaczyca Definicja zgromady kręgoustych (Cyclostomata), żyjąca wdnie potoków. Sztywność ciału r. nadaje struna grzbietowa, stanowiąca oparcie dla mięśni. Oczy tłumaczenie.
 • Co to jest Przenośnikowy Rna Definicja kwas rybonukleinowy przykłady.
 • Co to jest Rogówka Definicja oko definicja.
 • Co to jest Rodzina Definicja kategoria systematyczna encyklopedia.
 • Co to jest Rośliny Definicja autotroficzne, zdolne do wytwarzania substancji odżywczych wprocesach fotosyntezy ichemosyntezy. Wzwiązku zautotroficznością przewarzająca jak działa.
 • Co to jest Dwupienne Rośliny Definicja dwupienność czy jest.
 • Co to jest Różyczkowe Rośliny Definicja rośliny rozetowe pojęcie.
 • Co to jest Roślinożercy Definicja 1) zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym; 2) poziom troficzny wyodrębniany wobrębie konsumentów, odmiennie zw. konsumentami Irzędu wyjaśnienie.
 • Co to jest Owadożerne Rośliny Definicja oróżnej przynależności systematycznej, samożywne, lecz wykazujące przystosowania do chwytania itrawienia drobnych zwierząt, raczej owadów opis.
 • Co to jest Jednoroczne Rośliny Definicja postęp wiosną iobumierające przed nastaniem zimy. Zzimujących wglebie nasion na wiosnę rozwijają się nowe osobniki. Do r.j. należą między informacje.
 • Co to jest Naczyniowe Rośliny Definicja ekipa tożsama z organowcami. Należą tu rośliny mające łyko-drzewny układ przewodzący, a więc paprotniki inasienne znaczenie.
 • Co to jest Naziemnopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) występują na poziomie powierzchni ziemi. Do r.n. należy między co znaczy.
 • Co to jest Ruderalne Rośliny Definicja wysypiskach, przy płotach, wpobliżu szlaków komunikacyjnych iośrodków przemysłowych. Tworzą tak zwany zbiorowiska ruderalne. Są startowym krzyżówka.
 • Co to jest Saletrowe Rośliny Definicja nitrofity co to jest.
 • Co to jest Monokarpiczne Rośliny Definicja rośliny owocujące tylko raz wżyciu słownik.
 • Co to jest Rozdzielnopłciowość Definicja zdarzenie opierające na występowaniu wobrębie populacji albo gatunku zarówno osobników męskich, jak iżeńskich czym jest.
 • Co to jest Liściowa Rozeta Definicja rośliny rozetowe co oznacza.
 • Co to jest Rozblaszkowanie Definicja delaminacja tłumaczenie.
 • Co to jest Rozłogi Definicja pędy, mogące wytwarzać korzenie przybyszowe inormalne, pionowe pędy, umożliwiając roślinie macierzystej rozmnażanie wegetatywne przykłady.
 • Co to jest Płciowe Rozmnażanie Definicja regularnym następowaniem po sobie dwóch mechanizmów: mejozy i zapłodnienia. Mejoza, zachodząca wgonadach, prowadzi do stworzenia definicja.
 • Co to jest Rozmnażanie Definicja form potomnych, zdolnych do dalszego r. Może przebiegać na drodze płciowej ( r. płciowe) albo bezpłciowej, wegetatywnej ( r. bezpłciowe). R encyklopedia.
 • Co to jest Fizjologiczny Roztwór Definicja przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po biegunkach ikrwotokach. Ciśnienie osmotyczne r.f. jest takie samo jak działa.
 • Co to jest Roztocze Definicja około 30 tys. znanych gatunków (jednak wydaje się to niewielką częścią rzeczywistej liczby gatunków). R. są niewielkimi pajęczakami czy jest.
 • Co to jest Rozmnóżki Definicja wegetatywnego. R. mogą być pojedynczymi komórkami albo ekipami komórek, na przykład ubrunatnic (Phaeophyta), krasnorostów (Rhodophyta pojęcie.
 • Co to jest Wegetatywne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie bezpłciowe wyjaśnienie.
 • Co to jest Seksualne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie płciowe opis.
 • Co to jest Progresywny Rozwój Definicja nowo stworzonych gatunków zachodzi komplikowanie budowy ipowiększanie narządów, atakże powiększa się złożoność ich działania. Zobacz także informacje.
 • Co to jest Rozród Definicja powiązane ztworzeniem organizmów potomnych. R. wprzeciwieństwie do rozmnażania obejmuje również wszelakie powiązane ztym zjawiska znaczenie.
 • Co to jest Rozsiewanie Definicja zdarzenie rozprzestrzeniania się nasion, na przykład dzięki wiatru, wody czy zwierząt ( zoochoria co znaczy.
 • Co to jest Izotoniczny Roztwór Definicja osmotycznym jak ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Między komórką ar.i. istnieje stan równowagi - woda nie przenika poprzez błonę krzyżówka.
 • Co to jest Hipertoniczny Roztwór Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną co to jest.
 • Co to jest Hipotoniczny Roztwór Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną słownik.
 • Co to jest Niezdeterminowany Rozwój Definicja postęp regulacyjny czym jest.
 • Co to jest Postembrionalny Rozwój Definicja zosłon jajowych, auform żyworodnych od chwili opuszczenia ciała matki do osiągniącia dojrzałości płciowej co oznacza.
 • Co to jest Pośredni Rozwój Definicja przeobrażenie tłumaczenie.
 • Co to jest Mozaikowy Rozwój Definicja poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka przykłady.
 • Co to jest Zdeterminowany Rozwój Definicja postęp mozaikowy definicja.
 • Co to jest Rodowy Rozwój Definicja filogeneza encyklopedia.
 • Co to jest Genetyczna Równowaga Definicja Weinberga stan niezmiennej częstości występowania genów igenotypów. Wdzikich populacjach z racji na występowanie zjawisk typu mutacji jak działa.
 • Co to jest Płciowa Równowaga Definicja równowaga płci czy jest.
 • Co to jest Jądrowe Różnicowanie Definicja różnicowanie jąder pojęcie.
 • Co to jest Różnolistność Definicja roślinie kilku morfologicznie odmiennych postaci liści właściwych. R. najczęściej obserwujemy uroślin ziemnowodnych, klasycznym wyjaśnienie.
 • Co to jest Komórkowe Różnicowanie Definicja relacji do komórek macierzystych albo siostrzanych) wtrakcie rozwoju ontogenetycznego. R.k. zachodzi wwyniku regulacji genetycznej opis.
 • Co to jest Jąder Różnicowanie Definicja pojawianie się pufów ( chromosomy politeniczne) wróżnych loci, w czasie różnicowania; 2) wszelakie zmiany wbudowie albo funkcji jąder informacje.
 • Co to jest Wewnątrzustrojowa Równowaga Definicja homeostaza znaczenie.
 • Co to jest Perystaltyczne Ruchy Definicja ruchy robaczkowe co znaczy.
 • Co to jest Rudymentacja Definicja zdarzenie uwsteczniania narządów wfilogenezie danej ekipy systematycznej; prowadzi do stworzenia narządów szczątkowych krzyżówka.
 • Co to jest Robaczkowe Ruchy Definicja okrężnych jelita cienkiego. Przesuwają strawioną treść pokarmową wkierunku końca jelita. Skurczowi mięśni jednego odcinka jelita odpowiada co to jest.
 • Co to jest Ryboza Definicja odmiennie aldopentozą. Składnik strukturalny kwasu rybonukleinowego (RNA), nukleotydów ikoenzymów, między innymi adenozynotrójfosforanu słownik.
 • Co to jest Sitowe Rurki Definicja okrytonasiennych członowane przedmioty przewodzące produkty fotosyntezy. Powstają wwyniku połączenia kilku sąsiadujących komórek poprzez czym jest.
 • Co to jest Ruja Definicja Vertebrata). Wczasie r. następuje owulacja, samica toleruje obecność samca idopuszcza do kopulacji izapłodnienia co oznacza.
 • Co to jest Promieniopłetwe Kostnopromieniste Ryby Definicja kostnoszkieletowych (Osteichtyes), obejmująca przewarzająca część współcześnie żyjących gatunków morskich isłodkowodnych. Szkielet kostny tłumaczenie.
 • Co to jest Dwudyszne Ryby Definicja kostnoszkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani są od dolnego dewonu. Nieliczne gatunki przetrwały do dnia dzisiejszego. Do przykłady.
 • Co to jest ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby chrzęstne Definicja najprawdopodobniej we inicjalnym dewonie, aczkolwiek istnieją znaleziska izolowanych łusek izębów pochodzące zsyluru. R.ch. obejmują definicja.
 • Co to jest Biologiczne Rytmy Definicja izwierząt, wykazujące swoistą cykliczność. Odpowiednikiem r.b. jest cykl płciowy. Przewarzająca część rytmów ma moment jednej doby - rytmy encyklopedia.
 • Co to jest Ryzoderma Definicja powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej jak działa.
 • Co to jest Tarczowce Pancerne Ryby Definicja szkielecie osiowym, żyjąca od dolnego syluru do górnego karbonu (około 400-340 mln lat temu). Poprzez całe życie utrzymywała się u nich czy jest.
 • Co to jest Ryzoidy Definicja chwytniki pojęcie.
 • Co to jest Ryzosfera Definicja gleba wbezpośrednim sąsiedztwie korzeni wyjaśnienie.
 • Co to jest Ryzomorfy Definicja plektenchymowych sznurów. R. rozwijają się na w miarę sporych odległościach iprzyczyniają do szybkiego rozprzestrzeniania grzyba. Odchodzą opis.
 • Co to jest Rzęsistkowica Definicja należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce informacje.
 • Co to jest Rasa Definicja wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne znaczenie.
 • Co to jest Dna Repetytywny Definicja eukariontów składające się zwielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. R. DNA najprawdopodobniej bierze udział wregulacji co znaczy.
 • Co to jest Rurkoczułkowce Definicja gatunków zamieszkujących głębiny Pacyfiku. R. mają robakowate ciało długości 6-36 cm ośrednicy 0,1-2,5 mm. Budują proste chitynowe rurki krzyżówka.
 • Co to jest Resorpcja Definicja substancji chemicznych, na przykład r. wody wnerkach czy r. substancji odżywczych wjelicie cienkim; 2) wchłanianie co to jest.
 • Co to jest Segetalne Rośliny Definicja rośliny niepożądane wuprawach człowieka, popularnie - chwasty pól iogrodów, na przykład chaber bławatek (Centaurea cyanus słownik.
 • Co to jest Biologiczna Równowaga Definicja wskładzie gatunkowym organizmów tworzących ekosystem. R.b. zachodzi, gdy skład gatunkowy wekosystemie dopasowany jest tak, iż zachodzi czym jest.
 • Co to jest Rasogeneza Definicja przez tworzenie się dziedzicznych różnic morfologicznych ifizjologicznych pomiędzy populacjami jednego gatunku. R. ma najczęściej charakter co oznacza.
 • Co to jest Rogoząb Definicja dwudyszne tłumaczenie.
 • Co to jest Rogowacenie Definicja powierzchniowych warstw naskórka wsubstancję rogową ( keratynę). Wytworami naskórka kręgowców, które uległy zrogowaceniu, są na przykład przykłady.
 • Co to jest Trzonopłetwe Ryby Definicja szkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani od górnego dewonu. Pod koniec paleozoiku r.t. opanowały środowisko morskie, były dość definicja.
 • Co to jest Recesywność Definicja heterozygotycznych, opierające na nieujawnianiu się (w fenotypie) cechy kodowanej poprzez allel, przy obecności allelu dominującego encyklopedia.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Recesywność co znaczy ryby trzonopłetwe krzyżówka rogowacenie co to jest rogoząb słownik rasogeneza czym jest równowaga biologiczna co oznacza rośliny. opis.

Co to jest Radiobiologia co znaczy ramapitek krzyżówka represor co to jest wyjaśnienie.