blefaroplast biochemia definicja
Blefaroplast, Biochemia, Behawior, Blastocel, Biom, Bliźnięta Jednojajowe, Bilans Wodny, Buczyna.

Słownik biologii i definicje z chemii na B

 • Co to jest Korzeniowe Bakterie Definicja bakterie brodawkowe co to jest.
 • Co to jest Baldach Definicja kwiatostany definicja.
 • Co to jest Beztlenowce Definicja anaeroby co znaczy.
 • Co to jest Bezżuchwowce Definicja bezszczękowce słownik.
 • Co to jest Białaczka Definicja leukemia znaczenie.
 • Co to jest Bilirubina Definicja żółć czym jest.
 • Co to jest Biliwerdyna Definicja żółć co to jest.
 • Co to jest Bunodontyzm Definicja zęby definicja.
 • Co to jest Baldachogrono Definicja kwiatostany co znaczy.
 • Co to jest Molekularna Biologia Definicja zjawisk na poziomie molekularnym (cząsteczkowym) na podstawie badań biochemicznych, biofizycznych i genetycznych (badania nad budową i słownik.
 • Co to jest Bębenkowa Błona Definicja ucho znaczenie.
 • Co to jest Śluzowa Błona Definicja śluzówka czym jest.
 • Co to jest Przędne Brodawki Definicja kądziołki co to jest.
 • Co to jest Louis Georges Buffon Definicja ograniczoną zmienność gatunków, ocenił wiek ziemi na 75 tys. lat, był współautorem wielotomowego dzieła Historia naturalna, gdzie podjęto definicja.
 • Co to jest Denitryfikacyjne Bakterie Definicja bakterie nitryfikacyjne; żyją w wilgotnych glebach i w wodzie, rozkładają azotany do tlenków azotu albo azotu cząsteczkowego, który uchodzi co znaczy.
 • Co to jest Półprzepuszczalna Błona Definicja przepuszczalnością selektywną, uwarunkowaną wielkością otworów w błonie. Mogą poprzez nią dyfundować tylko wybrane substancje (w zależności słownik.
 • Co to jest Purpurowe Bakterie Definicja wykorzystują światło jako źródło energii, lecz mogą żyć w warunkach beztlenowych; nie wytwarzają tlenu jako produktu ubocznego, a w znaczenie.
 • Co to jest Biogeneza Definicja martwej w sposób samorzutny, w toku ewolucji chemicznej. Do XIX w. istniało kilka hipotez tłumaczących jej przebieg. Przyjmowano, iż świat czym jest.
 • Co to jest Ernst Karl Baer Definicja a w pierwszej kolejności embriologii. Twórca teorii listków zarodkowych; odkrył, iż ich pojawianie się jest właściwe dla wszystkich co to jest.
 • Co to jest Blastula Definicja charakteryzujące się obecnością w zarodku jamy, zw. pierwotną jamą ciała (blastocel). Budowa zewnętrzna blastuli, kształt i rozmiar definicja.
 • Co to jest Pergaminowe Błony Definicja kręgowców lądowych (gady, ptaki). Tworzą się w trakcie przechodzenia jaja poprzez jajowód. Obie b.p. - zewnętrzna i wewnętrzna - zbudowane co znaczy.
 • Co to jest Biocenoza Definicja określonym środowisku, tworzących pod względem funkcjonalnym wyraźną całość mającą charakterystyczną strukturę troficzną i określony model słownik.
 • Co to jest Białka Definicja połączonych wiązaniami peptydowymi (ekipa aminowa łączy się z karboksylową). B. podzielone są na proste, zbudowane tylko z aminokwasów znaczenie.
 • Co to jest Bezkręgowce Definicja wielokomórkowce) przeciwstawiana kręgowcom (Vertebrata), charakteryzująca się brakiem kręgosłupa. Podział ten opiera się jedynie na czym jest.
 • Co to jest Brachiacja Definicja charakterystyczny dla małp człekokształtnych, w szczególności gibbonów. B. bazuje na zwisaniu na rękach i przekładaniu ich na przemian co to jest.
 • Co to jest Komórkowa Błona Definicja Zbudowana jest z cząsteczek fosfolipidów, których ekipy wykazujące powinowactwo do wody (hydrofilowe) skierowane są na zewnątrz błony, a definicja.
 • Co to jest Płodowe Błony Definicja funkcje ochronne, magazynują zbędne produkty przemiany materii, pośredniczą w zaopatrywaniu zarodka w substancje odżywcze i tlen. B.p. mają co znaczy.
 • Co to jest Biomasa Definicja przypadająca na jednostkę powierzchni (lasu, łąki) albo objętości (powietrza, wody). B. oblicza się, mnożąc ciężar jednego osobnika danego słownik.
 • Co to jest Brodawkowe Bakterie Definicja wiązania azotu z powietrza, żyjące w symbiozie na przykład z roślinami motylkowymi, u których wywołują powstawanie charakterystycznych znaczenie.
 • Co to jest Bodziec Definicja wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy czym jest.
 • Co to jest Dwujajowe Bliźnięta Definicja powstałe z dwóch odrębnych komórek jajowych zapłodnionych w tym samym czasie poprzez dwa różne plemniki. Takie bliźnięta mają inne co to jest.
 • Co to jest Blastocysta Definicja Eutheria), odpowiadająca blastuli innych zwierząt, z racji jednak na odrębną budowę i obszerną jamę nazywana b. Komórki b. różnicują się na definicja.
 • Co to jest Brunatnice Definicja Najprostsze formy mają postać rozgałęzionych nici, w najwyższym stopniu rozwinięte wytworzyły plechę tkankową, powstałą wskutek działania co znaczy.
 • Co to jest Bezczaszkowce Definicja wyłącznie morskie zwierzęta z gromady głowostrunowców (Cephalochordata). B. odznaczają się brakiem dobrze wyróżnionego odcinka głowowego słownik.
 • Co to jest Bruzdkowanie Definicja opierający na wielokrotnych podziałach mitotycznych zachodzących po zapłodnieniu lub wskutek naturalnej albo sztucznej aktywacji. W znaczenie.
 • Co to jest Biocenologia Definicja ekologia czym jest.
 • Co to jest Białek Biosynteza Definicja żywych komórkach w interfazie ( cykl życiowy komórki). B.b. wymaga sporych ilości energii. Bazuje na łączeniu aminokwasów w określonej co to jest.
 • Co to jest Błędnik Definicja ucho definicja.
 • Co to jest Botanika Definicja biologia co znaczy.
 • Co to jest Bezjądrowce Definicja prokarionty słownik.
 • Co to jest Nitryfikacyjne Bakterie Definicja wykorzystujące do chemosyntezy energię powstającą w czasie utleniania zredukowanych związków azotowych do azotanów. Utlenianie to dzieje znaczenie.
 • Co to jest Biologia Definicja znaczy naukę o żywych organizmach, roślinnych (botanika) i zwierzęcych (zoologia), ich pochodzeniu i rozwoju, współzależnościach pomiędzy czym jest.
 • Co to jest Biogeografia Definicja rozsiedlenia roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia), opisująca powody, które warunkowały je dawniej i współcześnie. Fitogeografia co to jest.
 • Co to jest Bielmo Definicja zarodka. U nagonasiennych występuje haploidalne b. pierwotne (prabielmo) utworzone z tkanki miękiszowej gametofitu kobiecego, u definicja.
 • Co to jest Bór Definicja kwaśnych. w zależności od dominującego gatunku drzewa wyróżnia się: b. sosnowy - gdzie przeważa sosna zwykła, pospolita na obszarze Polski co znaczy.
 • Co to jest Bentos Definicja jak i zwierzęcych, zamieszkujących dno zbiorników wodnych. B. dzielimy na osiadły i ruchliwy i morski (między innymi otwornice, gąbki słownik.
 • Co to jest Biotyna Definicja witaminy znaczenie.
 • Co to jest Asymilacyjne Barwniki Definicja fotosyntezy, zlokalizowane w chloroplastach roślin wyższych i glonów, w chromatoforach bakterii i sinic. Wyróżniono trzy ekipy barwników czym jest.
 • Co to jest Psychrofilne Bakterie Definicja temperatury optymalne) przypada w granicach 0-20C. B.p. żyją w zimnych źródłach, głębokich jeziorach i morzach, rozwijają się również w co to jest.
 • Co to jest Celuloityczne Bakterie Definicja żwaczu) zwierząt przeżuwających, rozkładające dzięki enzymów celulozę na składniki prostsze używane poprzez organizm. Do b.c. należą definicja.
 • Co to jest Metanowe Bakterie Definicja rozkładające związki organiczne na metan i dwutlenek węgla albo dwutlenek węgla na metan; znajdowane w bagnach, glebie, żołądku przeżuwaczy co znaczy.
 • Co to jest Azotowe Bakterie Definicja umiejętność przyswajania z powietrza wolnego azotu, który po ich obumarciu dostaje się do gleby w formie chemicznie związanej, skąd może słownik.
 • Co to jest Bakterie Definicja Komórki bakteryjne otoczone są błoną plazmatyczną, ścianą komórkową (wyjątek stanowią Mycoplasmatales), niekiedy otoczką śluzową. W znaczenie.
 • Co to jest Złożony Baldach Definicja kwiatostany czym jest.
 • Co to jest Siarkowe Bakterie Definicja siarki (siarczki, czysta siarka) do siarczanów (H2S S, S SO4-2). Spotykane są w wodach zanieczyszczonych, gdzie zachodzą mechanizmy gnilne co to jest.
 • Co to jest Bakteriofagi Definicja bakteryjnych. B. złożona jest z osłonki białkowej i rdzenia utworzonego poprzez kwas nukleinowy DNA, rzadziej RNA. Osłonka białkowa na definicja.
 • Co to jest Wodorowe Bakterie Definicja bakterie chemosyntetyzujące, które przy asymilacji dwutlenku węgla czerpią energię chemiczną z utleniania wodoru do wody (H2 H2O co znaczy.
 • Co to jest Żelaziste Bakterie Definicja bakterie chemosyntetyzujące, które czerpią energię z utleniania związków żelazawych do żelazowych (Fe +2 Fe+3 słownik.
 • Co to jest Oddechowe Barwniki Definicja przenoszą tlen z narządów oddechowych do tkanek. U zwierząt kręgowych transporterem tlenu jest hemoglobina (żelazoporfiryna) występująca w znaczenie.
 • Co to jest Biegunowość Definicja przeciwstawne bieguny, różniące się pod względem morfologicznym i pełniące odrębne funkcje fizjologiczne. Cecha ta dotyczy większości czym jest.
 • Co to jest Bielactwo Definicja albinizm co to jest.
 • Co to jest Bezowodniowce Definicja okresie rozwoju zarodkowego nie występują błony płodowe. Postęp zarodków przebiega w wodzie, w jajach otoczonych błonami jajowymi definicja.
 • Co to jest Bezżuchwowce Bezszczękowce Definicja przeciwstawiane wszystkim innym kręgowcom mającym szczęki - Gnathostomata (żuchwowce). Należy do nich gromada kręgoustych, których co znaczy.
 • Co to jest Nietkankowce Beztkankowce Definicja zoologów w systematyce zwierząt w obrębie wielokomórkowców (Metazoa), dotyczące organizmów, których ciało zbudowane jest z wielu komórek słownik.
 • Co to jest Odpornościowe Białka Definicja immunoglobuliny znaczenie.
 • Co to jest Biogeochemia Definicja zajmująca się rozmieszczeniem w skorupie ziemskiej składników chemicznych stosowanych poprzez organizmy żywe i badaniem cyklicznych czym jest.
 • Co to jest Bioindykatory Definicja wskaźnikowe) zanieczyszczenia środowiska. Do zwierząt i roślin wrażliwych na działanie zanieczyszczeń wody należą między innymi: dafnia co to jest.
 • Co to jest Bioróżnorodność Definicja wszystkie gatunki roślin i zwierząt, ich liczba i naturalna rozmaitość wspólnie z ekosystemami, gdzie żyją. W 1992 na konferencji ONZ 150 definicja.
 • Co to jest Biosfera Definicja i najniższa warstwa atmosfery (troposfera) zamieszkiwana poprzez organizmy żywe (owady, pajęczaki, ptaki, nietoperze). Zagęszczenie co znaczy.
 • Co to jest Biotop Definicja jednorodny region środowiska, zasiedlony poprzez określone gatunki roślin i zwierząt, na przykład torfowisko wysokie, staw, brzeg morza słownik.
 • Co to jest Bisior Definicja małży (Bivalvia), szczególnie obficie wytwarzana poprzez małże morskie, wykorzystywana do przyczepiania się do podłoża. W średniowieczu i znaczenie.
 • Co to jest Biwalent Definicja łączą się ściśle przylegając do siebie w profazie I podziału mejotycznego ( mejoza). Każdy b. zawiera cztery chromatydy (od dwóch czym jest.
 • Co to jest Biotechnologia Definicja dziedziny biologii (biochemii, mikrobiologii, ekologii), na przykład prowadzenie hodowli komórek drobnoustrojów do produkcji szczepionek co to jest.
 • Co to jest Blastomery Definicja wielokrotnych podziałów mitotycznych zapłodnionej komórki jajowej, w pierwszym etapie rozwoju zarodkowego, zw. bruzdkowaniem definicja.
 • Co to jest Dizygotyczne Bliźnięta Definicja bliźnięta dwujajowe co znaczy.
 • Co to jest Monozygotyczne Bliźnięta Definicja bliźnięta jednojajowe słownik.
 • Co to jest Jądrowa Błona Definicja jądro komórkowe znaczenie.
 • Co to jest Surowicza Błona Definicja wyściełająca różne części jam ciała i układu limfatycznego; 2) u owadów - jedna z błon płodowych mająca różną budowę i pochodzenie; 3) u czym jest.
 • Co to jest Błonnik Definicja celuloza co to jest.
 • Co to jest Bruzdnice Definicja wiciowców roślinnych, wchodzące w skład planktonu. Występują w ogromnych masach zarówno w morzach, jak i wodach słodkich. Mają twarde definicja.
 • Co to jest Brodawki Definicja powierzchni nabłonka śluzowego języka (grzybowate, okolone i liściaste); zawierają kubki smakowe odbierające wrażenia smakowe. U człowieka co znaczy.
 • Co to jest Mieszańców Bujność Definicja heterozja słownik.
 • Co to jest Bulwy Definicja silnie skrócone i zgrubiałe, powstające z przekształconych pędów (najczęściej) albo korzeni. B. są bardzo nietrwałe (jeden sezon znaczenie.
 • Co to jest Byliny Definicja rozmnażania poprzez sporo sezonów wegetacyjnych. Zimują w formie bulw, cebul, kłączy, gdzie gromadzą substancje zapasowe potrzebne do czym jest.
 • Co to jest Busz Definicja do wytępienia, gęsto pokrywające wielkie powierzchnie podzwrotnikowej części Afryki, Ameryki Płd. i Australii. B. australijski, w którego co to jest.
 • Co to jest Buczyna Definicja zach., płn.-zach. i płd. części Polski. Dominującym gatunkiem w warstwie drzew jest buk z udziałem świerka, jodły, a również jaworu i wiązu definicja.
 • Co to jest Wodny Bilans Definicja i wydalonej poprzez organizm w tym samym czasie. U roślin b.w. zależy między innymi od ilości wody pobranej poprzez korzenie i stopnia co znaczy.
 • Co to jest Jednojajowe Bliźnięta Definicja rozwinięte z tej samej komórki jajowej przez rozdzielenie się komórek węzła zarodkowego ( poliembrionia). B. powstałe tą drogą są zawsze słownik.
 • Co to jest Biom Definicja zamieszkującymi ją zwierzętami (na przykład tundra, tajga, sawanna i tym podobne). W każdym b. wykształca się charakterystyczna fauna znaczenie.
 • Co to jest Blastocel Definicja jamą ciała. B. pojawia się w rozwoju różnych grup zwierząt w okresie bruzdkowania w stadium blastuli poprzez rozsunięcie się blastomerów i czym jest.
 • Co to jest Behawior Definicja wrodzone zachowanie się zwierząt (taniec godowy, sposób polowania i in.). Zobacz także: etologia co to jest.
 • Co to jest Biochemia Definicja edukacja traktująca o strukturze chemicznej i przemianie materii i energii organizmów żywych definicja.
 • Co to jest Blefaroplast Definicja ciałka podstawowego u niektórych pasożytniczych wiciowców. Zawiera DNA i grzebienie mitochondrialne, ma umiejętność do samopowielania. B co znaczy.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Blefaroplast, Biochemia, Behawior, Blastocel, Biom, Bliźnięta Jednojajowe, Bilans Wodny, Buczyna, Busz, Byliny, Bulwy, Bujność Mieszańców, Brodawki, Bruzdnice opis.

Co to jest Blefaroplast, Biochemia, Behawior, Blastocel, Biom wyjaśnienie.